TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 01/07/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26923

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere; Birliğin organları ve bunların görev ve yetkilerine; bütçe, gelir ve giderlerine; çalıştırılacak personele; Birlik nezdinde kurulacak inceleme ve araştırma komiteleri ile tutulacak defterlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik, Birliğe üye olan Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 24 ve 25 inci Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar   

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

       b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

       c) Levha: Fiilen faaliyet gösteren Birlik üyesi şirketlere ilişkin Birlik nezdinde tutulan kayıtları,

       ç) Müdür: Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdürünü,

       d) Müdür yardımcısı: Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdür yardımcısı,

       e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

       f) Şirket: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini,   

       g) Temsilci: Şirketi Birlik nezdinde temsil eden kişiyi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üyelik, Temsil ve Levhaya İlişkin İşlemler

    Üyelik

       Madde 4 - (1) Şirketler, Müsteşarlıktan ruhsat aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır. Üyelik sıfatı, şirketin Birliğe yazılı başvurusu ile kazanılır.

       (2) Şirketlerin seçme ve seçilme hakkı Levhaya kayıtlı olmasına bağlıdır.

       Levhaya ilişkin işlemler

    Madde 5 - (1) Üyelik sıfatını kazanan şirket, giriş aidatını ödemek kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından derhal Levhaya kaydedilir. Levhaya kayıt keyfiyeti on iş günü içinde şirkete yazı ile bildirilir.

       (2) Kanunun 24 üncü Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hâllerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda şirketin kaydı, durumun öğrenilmesini takiben Yönetim Kurulu tarafından derhal Levhadan silinir. Keyfiyet, şirkete ve Müsteşarlığa beş iş günü içinde bildirilir. Levhadan silinmeyi gerektiren hâlleri ortadan kalkan şirket, Kanunun 24 üncü Maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen esaslara bağlı olarak Levhaya yeniden yazılabilir.

       (3) Levhadan kaydı silinmesine rağmen, ruhsatlarının tamamı iptal edilmeyen ve faaliyeti devam eden şirketlerin Birlik üyelikleri devam eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Birliğin Organları, Görev ve Yetkileri ile Şirketlerin Temsili

    Birliğin organları ve şirketlerin temsili

       Madde 6 - (1) Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Başkanlık, Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuruludur. Şirketler, 4 üncü Maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul dışında, bu organlardan yalnız birinde asıl üye ile temsil edilir.

       (2) Birlik organlarına temsilcileri ile birlikte seçilmek kaydıyla Birlik organlarındaki üyelik sıfatı şirkete aittir. Birlik organlarına seçilen şirket ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi hâlinde, şirketin ve temsilcisinin ilgili organdaki görevi sona erer.

       (3) Kanunun 24 üncü Maddesinin onikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketler, Birlik nezdinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı ya da temsil yetkisine sahip mümessilleri tarafından temsil edilir.

       Genel kurul ve görevleri

       Madde 7 - (1) Genel Kurul, Birliğin en yüksek organıdır. Müsteşarlık, Genel Kurulda temsilci bulundurabilir.

       (2) Genel Kurul bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevlere ek olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

       a) Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.

       b) Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

       c) Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak.

       ç) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

       d) Müteakip çalışma yılının bütçesini incelemek ve onaylamak.

       e) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından getirilen teklifi karara bağlamak,

       f) Taşınmaz alım satımı ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna veya Birlik Başkanına yetki vermek.

       g) Birliğin amaç ve faaliyetleri hakkında; Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu ve şirketlerin öneri ve dileklerini görüşmek ve yeni çalışma yılına ait gereken kararları almak.

       ğ) Sigortacılıkla ilgili sorunlar ve bunların çözümü hakkında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

       h) Sigortacılıkla ilgili tüzel kişiliği haiz büro, şirket veya vakıf kurmak ya da kurulu şirketlere iştirak etmek.

       Genel kurulun toplanma usulü

       Madde 8 - (1) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantısını Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yerde yapar.

       (2) Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Birlik Başkanı tarafından toplantıya çağrılan Olağan Genel Kurul her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gününü, saatini ve gündemini belirler.

       (3) Birlik Başkanı Yönetim Kurulunun kararının gereğini yerine getirmediği takdirde, Genel Kurul; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

       (4) Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim Kurulunun çağrısı veya şirketlerin beşte birinin yazılı başvurusu ya da Denetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine toplanır.

       (5) Birlik Başkanı toplantıdan en az onbeş gün önce keyfiyeti şirketlere, Müsteşarlığa ve organ seçimi yapılacaksa ayrıca ilçe seçim kurulu başkanı hâkime yazılı olarak bildirir.

       Genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı

       Madde 9 - (1) Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı onbeş gün ertelenmiş sayılır. İkinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

       (2) Genel Kurulda her şirketin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan şirketlerin salt çoğunluğu ile alınır.

       (3) Seçme ve seçilmeye ilişkin toplantı ve karar yeter sayısındaki salt çoğunluk Levhaya kayıtlı şirket sayısına göre belirlenir.       

       Genel kurul başkanlık divanı

       Madde 10 - (1) Genel Kurul toplantıları, Birlik Başkanı veya Birlik Başkanının bulunmadığı hâllerde, Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

       (2) Genel Kurul, 4 üncü Maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketler arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katipten oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Divan üyeleri tarafından imzalanan görüşme tutanakları ve kararlar Birlik nezdinde muhafaza edilir.

       Toplantı gündemi ve oylama

       Madde 11 - (1) Genel Kurulda yalnız gündeme alınan Maddeler görüşülür. Ancak, şirketlerden herhangi biri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen Maddelerin gündeme alınması zorunludur.

       (2) Organ seçimleri hariç olmak üzere, oylamalar açık oyla yapılır. Ancak Genel Kurulca aksine karar verilen hâllerde gizli oya başvurulur. Kararların bir örneği şirketlere ve Müsteşarlığa gönderilir.

       Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri

       Madde 12 - (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme organıdır. Birlik Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

       (2) Yönetim Kurulu üye sayısı Birlik Başkanı dahil olmak üzere, Kanunun 24 üncü Maddesinin ondördüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, iki yıl için Genel Kurulca seçilir.

       (3) Yönetim Kurulunda hayat sigorta grubunda, hayat dışı sigorta grubunda ve reasürans alanında faaliyet gösteren en az birer şirketin yer alması zorunludur. Hayat sigorta grubunda veya hayat dışı sigorta grubunda ya da reasürans alanında faaliyet gösteren şirketler arasından aday çıkmaması durumunda eksik kalan yönetim kurulu üyeliği için diğer sigorta gruplarında veya reasürans alanında faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapılır.

       (4) Hayat sigorta grubunda, hayat dışı sigorta grubunda ve reasürans alanlarında faaliyet gösteren şirketler Yönetim Kurulunda dengeli bir şekilde temsil edilir. Dengeli temsilin sağlanmasındaki ölçüt; hayat, hayat dışı ve reasürans alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sayıları ve pazar payları esas alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Hem sigorta hem reasürans alanında faaliyet gösteren şirketlerin hangi grupta sayılacağı faaliyet alanının ağırlığına göre belirlenir.

       (5) Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olursa, en fazla oy alan yedek üye boşalan üyeliğe davet edilir. Yeni üye eskisinin görev süresini tamamlar.

       Yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi

       Madde 13 - (1) Yönetim Kurulu üyeliği;

       a) Şirketin üye seçildikten sonra Levhadan silinmesi,

       b) Şirket temsilcisinin geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kere ya da bir takvim yılı içinde beş kere Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaması,

       c) Şirket temsilcisinin, katıldığı toplantıda karşı oy kullanmadığı hâlde Yönetim Kurulu Kararını yedi gün içinde mazereti olmaksızın imzalamaması veya karşı oy kullanmasına rağmen gerekçesini yazmaması,

       ç) Şirket temsilcisinin fiil ehliyetini kaybetmesi,

       d) Şirket ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi

       hâllerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda düşer.

       Yönetim kurulunun görevleri

       Madde 14 - (1) Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

       a) Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere karar almak, Genel Kurul gündemini belirlemek.

       b) Genel Kurulca alınan kararları uygulamak.

       c) Genel Kurula çalışmaları hakkında rapor vermek.

       ç) Birlik bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak; bütçenin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesinden önce, bir evvelki yıl bütçesindeki toplam tahsisatın yüzde ellisini aşmamak kaydıyla, gerekli harcamaları yapmak, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeyi uygulamak.

       d) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Genel Kurula teklif sunmak.

       e) Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek.

       f) Levhaya ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

       g) Levhaya yazılı bütün şirketlerin listesini her yıl 31 Aralık tarihine kadar düzenleyerek Müsteşarlığa göndermek.

       ğ) Sigortacılığa ilişkin konularda mesleki örf, adet ve gelenekleri saptamak; uyulması zorunlu mesleki kararları almak.

       h) Meslek onurunun ve düzeninin korunmasını sağlamak üzere önlemler almak.

       ı) Sigortacılık mesleğinin gereği olan dayanışmayı sağlamaya ve Birliğe üye şirketler arasında haksız rekabeti önlemeye ve gidermeye yararlı kararları ve tedbirleri almak ve uygulamak.

       i) Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmemiş olmak şartıyla, Birlik kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.

       j) Birliğin aldığı karar ve tedbirlere zamanında uymayan şirketler hakkında idari para cezası uygulamak.

       k) Mesleğe ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilecek hususlar hakkında görüş bildirmek.

       l) Mesleğin gelişmesine, Birliğe üye şirketlerin haklarının korunmasına yönelik incelemeler yapmak, konuyla ilgili teklifleri Birlik Genel Kuruluna iletmek.

       m) Üye şirketlere bilgi vermek, yol göstermek ve mesleki eğitime ilişkin çalışmalar yapmak.

       n) Birlik içinde inceleme ve araştırma komiteleri kurarak, çalışma usul ve şekillerini saptamak, üyelerini seçmek.

       o) Birliğin faaliyet sahasına giren konularda yurt içi ve yurt dışı mesleki toplantı ve kongrelerde Birliği temsil etmek veya ettirmek.

       ö) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda dava açmak.

       p) Yönetim kurulu defterlerini tutmak.

       r) Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek.

       s) Birlik Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını atamak ve bunların ücretini tespit etmek ve gerektiğinde bu kişilerin işlerine son vermek.

       ş) Birlik çalışanlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek.

       t) Birliğin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlamak ve kabul etmek, gerektiğinde bunları değiştirmek.

       Yönetim kurulu toplantısı

       Madde 15 - (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Birlik Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hâllerde ise Yönetim Kurulu kendi aralarından seçecekleri bir başkan ile toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Yönetim Kurulu toplantılarında bir oya sahiptir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik hâlinde, görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik hâlinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

       (2) Üyeler, toplantılara Başkan tarafından yazılı olarak davet edilir. Başkanın bulunmadığı hâllerde, davet Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.

       (3) Birlik Genel Sekreteri toplantılara oy hakkı bulunmadan katılabilir.

       Başkanlık divanı

       Madde 16 - (1) Başkanlık Divanı; Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Saymandan oluşur. Başkanlık Divanının görev süresi iki yıldır. Başkan ve Başkan Yardımcısı Genel Kurul tarafından; Sayman ise Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Yönetim Kurulu üye temsilcileri arasından seçilir. Bu Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan ayrılırsa kalan süre için en geç iki ay içinde yenisi seçilir.

       (2) Sayman, Birliğin mallarını Başkanlık Divanı kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, Birliğe gelir yazılacak para cezalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. Sayman, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreterle birlikte imzalar.

       (3) Başkanlık Divanı, Kanunla ve Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.

       Birlik başkan, başkan yardımcısı ve görevleri

       Madde 17 - (1) Birlik Başkanı, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir.

       (2) Birlik Başkanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

       a) Birliği temsil ve idare etmek.

       b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

       c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

       ç) Birlik adına iltizam ve iktisaplarda bulunmak, yüklenmelere girişmek.

       (3) Birlik Başkan Yardımcısı Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir.

       (4) Birlik Başkanlığı veya Başkan Yardımcılığının boşalması hâlinde, aynı usuller dairesinde seçim yapılır. Ancak, yeni seçim devresine altı ay veya daha az bir süre kala Başkanlığın veya Başkan Yardımcılığının görevden alma dışında herhangi bir nedenden ötürü boşalması durumunda yeniden seçim yapılmaz. Bu durumda, Başkanlık için Yönetim Kurulu tarafından Başkan Yardımcısı; Başkan Yardımcılığı için ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri, bu görevi yerine getirmek üzere üyelik sıfatının düşmesi kaydıyla görevlendirilir.

       (5) Başkanın yokluğunda, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek dışındaki Başkana ait görev ve yetkiler Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır.

       Denetim kurulu

       Madde 18 - (1) Denetim Kurulu, bir önceki görev döneminde disiplin cezası almamış şirketler arasından Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asıl üyeden oluşur. Toplantıda ayrıca iki yedek üye seçilir.

       (2) Denetim Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

       (3) Denetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, en fazla oy alan yedek üye boşalan üyeliğe getirilir. Bu üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

       Denetim kurulunun görevleri

       Madde 19 - (1) Denetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

       a) Birlik hesaplarının ve işlemlerinin mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

       b) Birlik defterlerini ve kayıtlarını incelemek.

       c) Çalışma yılı sonunda yıllık denetim raporu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

       ç) Gerek gördüğünde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

       Denetim kurulu üyeliğinin düşmesi

       Madde 20 - (1) Denetim Kurulu üyeliği;

       a) Şirketin üye seçildikten sonra Levhadan silinmesi,

       b) Şirket temsilcisinin geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kere ya da bir takvim yılı içinde beş kere Denetim Kurulu toplantılarına katılmaması,

       c) Şirket temsilcisinin, katıldığı toplantıda karşı oy kullanmadığı hâlde Denetim Kurulu Kararını yedi gün içinde mazereti olmaksızın imzalamaması veya karşı oy kullanmasına rağmen gerekçesini yazmaması,

       ç) Şirket temsilcisinin fiil ehliyetini kaybetmesi,

       d) Şirket ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi

       hâllerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda düşer.

       Disiplin kurulu

       Madde 21 - (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca şirketler arasından iki yıl için seçilen üç asıl üyeden oluşur. Toplantıda ayrıca iki yedek üye seçilir.

       (2) Disiplin Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Toplantıları başkan yönetir ve kurulun Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda sözcülüğünü yapar.

       (3) Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun soruşturulmasını istediği konularda çalışır. Çalışma yeri Birlik merkezidir.

       (4) Disiplin Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, en fazla oy alan yedek üye boşalan üyeliğe getirilir. Bu üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

       Disiplin kurulunun görevleri

       Madde 22 - (1) Disiplin Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

       a) Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler, Birliğe üye şirketler arasında haksız rekabete yol açan veya mesleki dayanışmayı bozucu eylemlerde bulunanlar ile Birliğe üye şirketlerin itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haber yayanlar hakkında Yönetim Kurulunun istemi ile kovuşturma yapmak.

       b) Kovuşturma sonucunda verilecek kararları, kendi görüşüyle birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek.

       c) Disiplin cezalarına ilişkin sicili tutmak.

       Disiplin kurulu üyeliğinin düşmesi

       Madde 23 - (1) Disiplin Kurulu üyeliği;

       a) Şirketin üye seçildikten sonra Levhadan silinmesi,

       b) Şirket temsilcisinin geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kere ya da bir takvim yılı içinde beş kere Disiplin Kurulu toplantılarına katılmaması,

       c) Şirket temsilcisinin, katıldığı toplantıda karşı oy kullanmadığı hâlde Disiplin Kurulu Kararını yedi gün içinde mazereti olmaksızın imzalamaması veya karşı oy kullanmasına rağmen gerekçesini yazmaması,

       ç) Şirket temsilcisinin fiil ehliyetini kaybetmesi,

       d) Şirket ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi,

       hâllerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda düşer.

       Disiplin kovuşturması

       Madde 24 - (1) Haklarında disiplin kovuşturması açılanlardan yazılı savunma istenir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın savunmasını on gün içinde vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

       (2) Disiplin Kurulu soruşturmayı evrak üzerinde ve gerekli gördüğü konularda tarafları dinleyerek yapar.

       (3) Disiplin Kurulu, belgelerin tamamlanmasından itibaren kovuşturmayı bir ay içinde sonuçlandırarak, aldığı kararları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

       Disiplin cezaları

       Madde 25 - (1) Disiplin suçlarıyla ilgili olarak uygulanacak cezalar şunlardır:

       a) Uyarma: Şirketlerin durumlarını düzeltmek üzere yazılı olarak uyarılmasıdır.

       b) Kınama: Uyarma cezasına rağmen durumlarını düzeltmeyen şirketlerin, fiillerinde kusurlu sayıldıklarının yazılı olarak bildirilmesidir.

       (2) Disiplin cezaları, Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

       (3) Şirketler hakkında kınamaya ilişkin karar kesinleştikten sonra, keyfiyet Birlik merkezinde yer alan ilan tahtasında onbeş gün süreyle ilan olunur ve diğer şirketlere de duyurulur.

       (4) Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil aynı zamanda Kanunda cezai müeyyideye bağlanmışsa, dosya gereği için derhal Müsteşarlığa intikal ettirilir.

       (5) Kınama cezası alan şirketin, Genel Kurul dışında, Birlik organlarındaki görevi sona erer ve şirket bir sonraki seçim döneminde Birlik organlarında görev alamaz. Kınama cezasına kendi fiili ile neden olan şirket temsilcisi de bir sonraki seçim döneminde Birlik organlarında herhangi bir şirketin temsilcisi olarak görev alamaz.

       Müşterek hükümler

       Madde 26 - (1) Birlik organlarına seçilebilmek için Genel Kurul toplantısında hazır bulunmak şart değildir. Üyeliği sona eren şirketler ibra edilmek kaydıyla tekrar seçilebilir.

       (2) Birlik tarafından, Birlik organlarında görev alan üyeler ile üye temsilcilerine görev giderleri haricinde ödeme yapılmaz.

       (3) Birlik organlarında vekaleten oy kullanılamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Birliğin bütçesi

       Madde 27 - (1) Birliğin bütçe dönemi takvim yılıdır. Birlik bütçe uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bütçe, Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Birliğin tahmini gelir ve giderleri Birlik Genel Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girer.

       (2) Birlik nezdinde oluşturulan kurum ve kuruluşların hesapları, bütçede ayrı olarak izlenir.

       Birliğin gelirleri ve giderleri

       Madde 28 - (1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur.

       a) Giriş aidatı.

       b) Masraf iştirak payları.

       c) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları.

       ç) Her türlü bağışlar ve sair gelirler.

       (2) Birliğin giderleri,

       a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

       b) Personel giderleri.

       c) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

       ç) Tanıtım, konferans, panel giderleri.

       d) Eğitim giderleri.

       e) Danışmanlık giderleri.

       f) Araştırma ve yayın giderleri.

       g) Temsil ve ağırlama giderleri.

       ğ) Diğer giderler.

       Giriş aidatı

       Madde 29 - (1) Şirketler Birlik üyeliğine girişte, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda giriş aidatı öder.

       Masraf iştirak payları

       Madde 30 - (1) Şirketler, Birlik giderlerine masraf iştirak payı ile katılır. Masraf iştirak payı ikinci fıkrada belirtilen usulde yıllık olarak hesaplanır. Payların ödeme zamanı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

       (2) Masraf iştirak payları, şirketlerin bir önceki yıla ait direkt yazılan primleri esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır:

       a) Şirketlerin yıl sonu itibarıyla toplam direkt yazılan primlerinin yıl sonunda mevcut üye sayısına bölünmesiyle ortalama yazılan prim miktarı bulunur.

       b) Her bir şirketin direkt yazılan primleri ile ortalama yazılan prim miktarı karşılaştırılır. Direkt yazılan prim, ortalama yazılan primden yüksekse, ortalama yazılan prim miktarı; düşükse direkt yazılan prim hesaplamada esas alınır. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan o yıla ait masraf iştirak tutarının yüzde yetmişbeşi, bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle birinci aşama katılım payları hesaplanır.

       c) Her bir şirketin direkt yazılan primleri ile ortalama yazılan prim miktarı karşılaştırılır. Direkt yazılan prim, ortalama yazılan primden yüksekse, aşan kısım esas alınır; düşükse değer sıfır kabul edilir. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. O yıl için öngörülen masraf iştirak tutarının yüzde yirmibeşi bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle ikinci aşama katılım payları hesaplanır.

       ç) Her şirketin ödeyeceği masraf iştirak payı, kendisi için hesaplanan birinci ve ikinci aşama katılım paylarının toplamıdır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Personel Hükümleri

    Kadro ve atamalar

       Madde 31 - (1) Birliğin personel kadrosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Birlik gerekli hâllerde sözleşmeli personel de istihdam edebilir.

       Genel Sekreter ve yardımcıları

       Madde 32 - (1) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcıları Yönetim Kurulunca atanır. Genel Sekreterde, Kanunun 4 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasında genel müdür için öngörülen şartlar aranır.

       (2) Genel Sekreter, Birlik işlerini yürütmek ve personelini yönetmekle görevli olup, Başkanlık Divanı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM : İnceleme ve Araştırma Komiteleri

    Kuruluşu ve üyelerinin seçilmesi

       Madde 33 - (1) Birliğe intikal eden işlerle, yapılacak mesleki araştırma ve incelemelerin gereği şekilde yürütülebilmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile Birlik bünyesinde istişari mahiyette İnceleme ve Araştırma Komiteleri kurulabilir. Bu komitelerin üyeleri, alanında uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

       (2) Birliğin çalışma ve hesap dönemi ile bağlı olmaksızın iki yıl için seçilecek komite üyeleri üçten az olamaz.

       (3) İnceleme ve Araştırma Komitelerinin çalışma usul ve esasları ile komite üyelerine ödenecek ücretler Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onaylanarak yürürlüğe konulacak iç yönetmelikle belirlenir.

       Görevleri

       Madde 34 - (1) Araştırma ve İnceleme Komiteleri, araştırılmasında ve incelenmesinde yarar gördükleri konular üzerinde çalışma yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulunca intikal ettirilen konuları inceleyerek, görüşlerini yazılı olarak bildirir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Defterler

       Madde 35 - (1) Birlik, Noterden tasdikli olarak aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür.

       a) Üye kayıt defteri ve levha,

       b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,

       c) Kasa defteri,

       ç) Yevmiye defteri, defterikebir veya yevmiyeli defterikebir,

       d) Demirbaş eşya defteri,

       e) Sair gerekli defterler.

       Karar Defterleri

       Madde 36 - (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları doğrudan doğruya defterlere yazılabileceği gibi, yazılan kararların ilgili defterlere yapıştırılarak Birlik mühürü ile mühürlenmek suretiyle düzenlenmesi de mümkündür.

       (2) Genel Kurul kararları, toplantıyı yöneten Başkanlık Divanı Üyeleri; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları, kurulun oluşma şekline göre, toplantılara katılan başkan, başkan yardımcısı ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayanlar veya çekimser kalanlar, gerekçelerini kararların altına yazarak imzalar.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik ile 30/1/1989 tarihli ve 20065 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Kuruluş ve Çalışma ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 39 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar