KAMU İHALE KURUMUNUN TEŞKİLATI İLE KURUM PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 23/06/2008 - 2008/13858

    Resmi Gazete Tarihi: 16/07/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26938

    Ekli "Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Kamu İhale Kurumu)'nın 18/6/2008 tarihli ve 10280 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 12/6/2002 tarihli ve 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "a) Ana hizmet birimleri;

       1) Düzenleme Dairesi Başkanlığı,

       2) İnceleme Dairesi Başkanlığı I, II, III,

       3) Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

       4) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

       5) Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı.

       b) Danışma birimleri;

       1) Hukuk Danışmanlığı,

       2) Kurum Müşavirliği,

       3) Başkanlık Müşavirliği,

       4) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı.

       c) Yardımcı hizmet birimleri;

       1) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı,

       2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

       3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

       4) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 25 - Kurumun ana hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Düzenleme Dairesi Başkanlığı;

       1) Kamu ihale mevzuatı konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek, kamu ihalelerine ilişkin şikayet başvurularında uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla uygulama yönetmelikleri, tip idari şartnameler, genel şartnameler, tip sözleşmeler, tebliğler, fiyat farklarına ilişkin esas ve usuller ile her türlü düzenleyici işlemleri hazırlamak,

       2) Kamu İhale Bülteni ve kamu ihaleleri ile ilgili ilanlara ilişkin her türlü mevzuat ile usul ve esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

       3) İhale mevzuatı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,

       4) Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       5) Mevzuatın tasnifini yapmak ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurum içi ya da Kurum dışından talep edenlerin kullanımına sunulmasını sağlamak üzere ilgili birime iletmek,

       6) İhalelerde açıklık, rekabet, kaliteli hizmet ve güvenirlik standartlarını oluşturacak ihale politikasının tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

       7) İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

       8) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca yapılan uygun görüş başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

       9) İhale mevzuatı ile ilgili olarak uygulamayı yönlendirmek amacıyla, ilgili birimler ile koordinasyon sağlayarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantılar düzenlemek,

       10) 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılan sözleşme devirlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

       11) İdarelerden veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen görüş taleplerini cevaplamak, gerekli hallerde konuya ilişkin Kurul kararının alınmasını teminen gündem teklifi hazırlamak,

       12) 4735 sayılı Kanun uyarınca yapılan mücbir sebep başvuruları ile finansal kiralama gibi mutad sözleşmelere ilişkin başvuruların değerlendirilerek Kurum görüşünün oluşturulmasını teminen gündem teklifi hazırlamak,

       13) İlgili birimlerle koordineli olarak ihale mevzuatıyla ilgili idareler ile gerçek ve tüzel kişilere eğitim vermek ve bu konuda her türlü çalışmayı yürütmek,

       14) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       b) İnceleme Dairesi Başkanlıkları;

       1) Kurumun görev alanında bulunan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet ve iddiaların Kurumca belirlenen usule uygun olarak süresinde incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak ve inceleme sonucuna ilişkin rapor düzenlemek,

       2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak yapılan şikayet ve iddiaların incelenmesinde suç unsuru tespit edilmesi halinde, bu duruma inceleme raporunda yer vermek suretiyle gerekli mercilere bildirim yapılmasını teminen durumu Kurula bildirmek,

       3) Kurumun görev alanında bulunan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden olay, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata açık aykırılık veya ihale sürecinin devam etmesi ile tedarikçi, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığı yönüyle değerlendirilerek, ihale sürecine ilişkin karar alınmasını teminen durumu belirten ön inceleme raporu hazırlamak,

       4) İdareye başvuru yolu tüketilmeden Kuruma yapılan şikayet başvurularını ilgili idareye göndermek ve başvuru sahibine bilgi vermek,

       5) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan bahisle verilen ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan şikayetlerin öncelikle incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

       6) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden her türlü şikayet ve iddiaların sonuçlandırılması için gerekli olan her türlü belge, bilgi ve görüşü ilgili resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden yazılı olarak talep etmek,

       7) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak yapılan şikayet ve iddiaların incelenmesi ve her türlü hazırlık çalışmalarının yapılması için meslek personelini görevlendirmek,

       8) İncelenen başvuruya ilişkin olarak ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı yapılması taleplerini Kurula bildirmek,

       9) Kuruma intikal eden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri ile ilgili şikayet ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak ve ilgili daireye bildirmek,

       10) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

       1) Mevzuat gereğince kamu idarelerince veya adli mercilerce geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanları izleyerek bunların sicillerini tutmak,

       2) 4734 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılanların tespitine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve buna ilişkin bilgilerin sicilini tutmak,

       3) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve piyasadan bilgi toplamak, bu bilgileri değerlendirmek, hızlı ve etkin bilgi akışını temin etmek,

       4) Mevzuatta belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilgi teknolojileri desteğiyle sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak,

       5) Kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak bilgi toplamak, adet, tutar veya diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak,

       6) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlarının Kuruma bildirilmesini izleyen onbeş gün içinde kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili birime bildirmek,

       7) İdarelerce yapılan başvuru üzerine, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını, tutulan siciller çerçevesinde teyit etmek,

       8) 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılan sözleşme devirlerini izlemek,

       9) Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli faaliyette bulunabilmesi için yönetim ve bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

       10) Kurumun görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

       11) Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

       12) Kurumun internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, internet sitesini oluşturmak ve güncellemek,

       13) Kurumun görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlamak,

       14) Elektronik Kamu Satın Alma Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek,

       15) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca yapılan uygun görüş başvurularını değerlendirmek ve Kurula sunmak,

       16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       d) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı;

       1) Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla kamu ihaleleri alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

       2) Kamu ihalelerini ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, bu bilgileri Kurula sunmak,

       3) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarının engellendiği iddia ve ihbarları ile ilgili tespitleri yapmak, bu tür engelleyici uygulamaların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

       4) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de aynı yönde uygulamaya tabi olmalarına yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere diğer birimlerle koordineli olarak Bakanlar Kuruluna sunulacak teklifleri hazırlamak,

       5) Kurumun görev alanına ilişkin Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarına ve konuyla ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       6) Kamu ihalelerini ilgilendiren uluslararası anlaşmalar konusunda, imzadan önce ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimler ile Kurum hizmet birimlerine öneride bulunmak ve teknik yardım sağlamak,

       7) Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak,

       8) İhale mevzuatıyla ilgili konularda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları konusunda Kurumun ilgili birimlerince ihtiyaç duyulan görüşleri gerektiğinde yurt dışı temas noktaları ile irtibata geçerek sonuçlandırmak,

       9) Kurumun görev alanı ile ilgili yabancı dillerde yayınlanmış dokümanlardan Başkanlıkça uygun görülenlerin Türkçe'ye, Türkçe yayınlanmış dokümanların da yabancı dillere çevrilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

       10) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       e) Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı;

       1) Resmî Gazete'de yayımlanması gereken Kurul kararları ile diğer düzenlemelerin Başbakanlığa gönderilmesine ait işlemleri yürütmek ve sonuçlarını takip etmek,

       2) 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ilanların, elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak, düzenlenmiş olan ve Kuruma intikal eden ilanlar üzerinde, ön kontrol ve kabul işlemleri yapılarak günlük Kamu İhale Bültenini elektronik ortamda oluşturmak, Kamu İhale Bültenine ilişkin hizmetleri yürütmek,

       3) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınları planlamak, koordine etmek ve yayımını sağlamak,

       4) Kurumun kütüphanecilik hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere çalışmaları planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

       5) Kurumun faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplayarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek, hazırlamak ve bunları ilgililerle paylaşmak,

       6) Mevzuatın muhafazası ve diğer birimlerle Kurum dışından talep edenlerin Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kullanımına sunulmasını sağlamak,

       7) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 26 - Kurumun danışma birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Hukuk Danışmanlığı;

       1) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve Kurum hizmet birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak,

       2) Kurumla ve Kurumun görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlık ve değişiklik çalışmalarını, ilgili dairelerin talebi halinde inceleyerek görüş bildirmek,

       3) Kurumun görev alanına giren hukuki konularda araştırma ve inceleme yapmak,

       4) Kurumun görev alanıyla ilgili mahkeme kararlarını arşivlemek, veri tabanına aktararak ortak kullanıma sunmak,

       5) 4734 sayılı Kanunun istisna ve kapsam maddelerine ilişkin başvuruları değerlendirerek Kurum görüşünü hazırlamak,

       6) Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava ile Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adlî ve idarî merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       7) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleriyle ilgili Kurum görüşünü oluşturmak,

       8) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,

       9) Kurumun menfaatlerini koruyacak şekilde anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,

       10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

       b) Kurum Müşavirliği;

       1) Başkana ve üyelere, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmak,

       2) Kurul tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak ve katkıda bulunmak,

       3) Başkan ve üyeler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) Başkanlık Müşavirliği;

       1) Başkana, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmak,

       2) Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya projelere katkıda bulunmak,

       3) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       d) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı;

       1) Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek,

       2) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,

       3) Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak Başkanın izni ve talimatıyla kamuoyunu bilgilendirmek,

       4) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyundan gelen dilek, talep ve ihbarları derlemek, Başkanlığa iletmek,

       5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri koordine etmek,

       6) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 27 - Kurumun yardımcı hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı;

       1) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini hazırlamak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin rapor ve eklerini toplantıdan önce Kurul üyelerine dağıtmak, varsa eksiklikleri ilgili birimlerle işbirliği içinde tamamlamak,

       2) Kurul tarafından toplantıda bulunması istenilen personel ve uzman kişilere bildirimde bulunmak,

       3) Üyelerin, Kurum hizmet birimleri ile ilişkilerini sağlamak, Başkan ve üyelerin bilgisine sunulmak üzere tereddüt oluşan konularda bu tereddütleri gidermek amacıyla ilgili birimlerden veya konunun uzmanı kişilerden Başkanın uygun gördüğü konularda görüş istemek,

       4) Kurul toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirmek, tutanak ve eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak ve kararları ilgili birimlere göndermek,

       5) Resmî Gazete'de yayımlanması gereken Kurul kararlarını ilgili birime iletmek,

       6) Kurul kararlarının tebligatlarını yapmak,

       7) Kurul üyelerinin sekreterya hizmetlerini yürütmek,

       8) Kurul kararlarını konularına göre tasnif etmek, veri tabanına aktararak ortak kullanıma sunmak, Kurul kararları dergisini hazırlamak,

       9) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek,

       10) Uyuşmazlık kararlarına ilişkin olarak mahkemelerce verilen kararlar üzerine alınan Kurul kararlarını Hukuk Danışmanlığına bildirmek,

       11) Kurul tarafından verilen kararları ilgili birimlerle koordineli olarak hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Kurul üyelerinin imzasına sunmak,

       12) İncelenen başvurulara ilişkin olarak Kurul tarafından dinleme toplantısı yapılmasına gerek görülmesi halinde toplantıya ilişkin işlemleri yürütmek,

       13) Kurul kararlarına karşı maddi hata bulunduğu gerekçesiyle yapılan itirazları değerlendirerek Kurula sunmak,

       14) Kurul kararları gereğince idarelere bildirim, savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve benzeri işlemleri yürütmek,

       15) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı;

       1) Kurumun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

       2) Kurumun hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personel sayılarını tespit etmek üzere iş analizleri yapmak, atanacaklarda aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek,

       3) Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

       4) Kurum personelinin mali ve sosyal hakları ile yolluk giderlerinin tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak,

       5) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek, hazırlanan mevzuata ilişkin olarak Hukuk Danışmanlığının görüşünü almak ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak,

       6) Personelin Kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak,

       7) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin her türlü çalışmayı yapmak ve bu konudaki diğer işlemleri yürütmek,

       8) Kamu İhale Uzman Yardımcılarının, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurum içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli bir şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak,

       9) Personelin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

       10) Personelin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

       11) Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili olarak kişi ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,

       12) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;

       1) Kurumun, gelir-gider tahminlerini yapmak ve bütçesini hazırlamak,

       2) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       3) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak,

       4) Kurumun hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

       5) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,

       6) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

       7) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin, satın alma dahil, temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

       8) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,

       9) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,

       10) Üyeler ile personelin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

       11) Haberleşme, genel evrak ve Kurumun arşiv faaliyetlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak, bu faaliyetleri yürütmek ve mevzuatı gereği saklanması gereken diğer belgelerin düzenli bir dosyalama sistemi içinde korunmasını sağlamak,

       12) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, güvenlik, yemek ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

       13) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

       14) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

       15) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

       16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       d) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü;

       1) Başkanın Kurum içi ve dışı haberleşmelerini yapmak,

       2) Görüşülecek konuların, incelenecek yazışmaların, yapılacak ziyaretlerin önemi ve ivediliğini göz önünde bulundurarak Başkanın günlük çalışma programını hazırlamak,

       3) Başkanın yapacağı görüşmeleri düzenlemek, misafirlerin karşılanması ve ağırlanmasını temin etmek, görüşmelerin bir program dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

       4) Başkanın istediği belge ve bilgileri istenen şekilde temin etmek ve kendisine iletmek,

       5) Başkanın talimatları doğrultusunda yazışmaları yürütmek, yazı taslaklarını hazırlamak, bunları bir arşiv oluşturarak muhafaza etmek,

       6) Başkanın sekreterya hizmetlerinin yapılmasını temin etmek,

       7) Başkanın katılacağı toplantılara ait hazırlıkları ve toplantı sonrası işlemleri gerçekleştirmek,

       8) Karşılama, uğurlama, açılış ve benzeri organizasyonlarda Kurumun protokol hizmetlerini gerçekleştirmek,

       9) Başkanın ve diğer belirtilen personelin seyahat, konaklama ve iş görüşmelerini düzenlemek,

       10) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 40 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelikte öngörülen teşkilatlanma onbeş gün içinde tamamlanır."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin Kurumun personel unvan ve sayılarına ilişkin eki cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    CETVEL

    UNVAN VE SAYILAR

       UNVAN   SAYI

       Başkan Yardımcısı   3

       Baş Hukuk Danışmanı   1

       Daire Başkanı   10

       Kamu İhale Kurumu Müşaviri    10

       Başkanlık Müşaviri   5

       Grup Başkanı   15

       Kamu İhale Uzmanı   126

       Hukuk Danışmanı   10

       Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı   1

       Kamu İhale Uzman Yardımcısı   40

       Avukat   5

       Araştırmacı   20

       Birim Müdürü   9

       Özel Büro Müdürü   1

       Özel Büro Müdür Yardımcısı   1

       Bilgisayar Mühendisi   1

       Elektrik-Elektronik Mühendisi   1

       İstatistikçi   4

       Çözümleyici   5

       Programcı   8

       Mütercim-Tercüman   3

       Tabip    1

       Hemşire    1

       Birim Şefi   19

       Bilgisayar İşletmeni   1

       Savunma Uzmanı   1

       Tekniker   1

       Teknisyen    1

       Dava Takip Memuru    2

       Santral Memuru   1

       Ayniyat Memuru    1

       Arşiv Memuru   2

       Büro Görevlisi   40

       İletişim Görevlisi   20

       Şoför   3

       Dağıtıcı   2

       Kaloriferci   1

       TOPLAM   376

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar