MOTORLU TAŞITLAR VE RÖMORKLARININ KAPLANMIŞ HAVALI (PNÖMATİK) LASTİKLERİ İMALATININ UYGULAMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

    Motorlu Taşıtlar Ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması İle İlgili Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26946

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu taşıtlar ve bunların römorklarında kullanılan kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, güvenlik ve çevre açısından tehlikeye yol açmamasını sağlayacak şekilde imalatına dair usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılan otomobiller ve römorkları ile ticari araçlar ve römorklarına takılması amaçlanan kaplanmış havalı lastiklerin imalatının onayı ile ilgili olarak, 1958 Cenevre Andlaşması hükümlerine göre taraf olunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) R-108 ve R-109 numaralı Regülasyonlarının zorunlu olarak uygulanması ve kaplama lastik imalat işyerinin söz konusu Regülasyonlara göre onaylanması ve Regülasyonlara uygun imal edilerek tip onayı belgesi almış olan kaplanmış havalı lastiklerin piyasaya arzına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Andlaşma: 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan, Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair 1958 Cenevre Andlaşmasını,

    b) AT: Avrupa Topluluğunu,

    c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    ç) "e" işareti: MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlara ve bunların römorklarına takılmak üzere imal edilen orijinal lastiklerin Avrupa Birliğinin 92/23/EEC direktifi hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

    d) "E" işareti: Lastiklerin orijinal olarak BM/AEK'nin R-30 veya R-54 ya da R-64 sayılı Regülasyonlarına ve kaplama lastiklerin R-108 veya R-109 sayılı Regülasyonlarına göre imal edildiğini gösteren işareti,

    e) İmalatçı: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, kaplama lastik imalat işyerinin onayından, kaplama lastiklerin tip onayı işlemlerinden ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Bakanlığa karşı sorumlu olan kaplama lastik imalat işyerinin lastik üzerine yazılan ticarî marka veya ticarî ad sahibi kişi veya kuruluşu ya da imalatçının Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisini,

    f) Kaplama lastik imalat işyeri: Kaplanmış lastiklerin imal edildiği bir yeri veya bölgesel yerlerin grubunu,

    g) Kaplama: Kullanılmış lastiğin aşınan sırtının yeni malzeme ile değiştirilerek yenilenmesi için kullanılan genel bir terim olup, en dış yanak yüzeyinin yenilenmesini de içerebildiğini,

    ğ) Lastik: MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlara ve bunların römorklarına takılmak üzere imal edilen yeni havalı lastikleri,

    h) MARTOY: AT'nin 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini,

    ı) Onay kuruluşu: Teknik servisleri görevlendiren, aksam tip onayı belgesi veya araç tip onayı belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının imalat uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirleyen, yetkili kuruluş olan Bakanlığı,

    i) R-108: Motorlu Taşıtlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili BM/AEK Regülasyonunu,

    j) R-109: Ticari Taşıtlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili BM/AEK Regülasyonunu,

    k) Taşıt (Araç): Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; MARTOY'un Ek II Kısım A'da tarif edilen motorlu araçları ve römorklarını,

    l) Tip Onayı: Bir kaplama lastik tipinin R-108 veya R-109'da belirtilen hükümlere göre imal edildiğinin belgelenmesi işlemini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama Usul ve Esasları, Tip Onayı İşlemleri ve Teknik Servisler

    Genel uygulama şartları

    Madde 5 - (1) Genel uygulama şartlarına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Lastiklerin kaplamasını yapan işyerleri, R-108 ve/veya R-109'un şartlarına uygun olarak onay alırlar.

    b) İmalatçılar, MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlar ve römorklarına takılması amaçlanan kaplanmış havalı lastiklerin imalatını (a) bendinde belirtilen R-108 veya R-109'a uygun olarak yapar ve kaplanmış lastikler için tip onayı belgesi alır ve kaplamalı lastiklerde söz konusu regülasyonlarda belirtilen işaretlemeleri gösterirler.

    c) İmalatçılar, kaplanmış havalı lastiklerin imalatını orijinal olarak imal edilen ve "e" veya "E" işareti taşıyan lastiklerle yaparlar.

    Tip onayı işlemleri

    Madde 6 - (1) Kaplanmış havalı lastiklere ilişkin tip onayı belgesi için başvurular ve tip onayı işlemleri Ek - I ve Ek - II'de yer alan R-108 veya R-109'da belirtilen şekilde yapılır.

    Teknik servisler

    Madde 7 - (1) Teknik servis olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/ IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Piyasaya arz

    Madde 8 - (1) R-108 veya R-109'a uygun olarak imal edilen, tip onayı belgesini haiz "E" işareti taşıyan kaplanmış havalı lastikler piyasaya arz edilir veya hizmete sokulur.

    Piyasa gözetimi ve denetimi

    Madde 9 - (1) Kaplanmış havalı lastiklerin piyasa gözetimi ve denetimi 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, 11 inci madde hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Tedbirler

    Madde 10 - (1) MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlar ve römorklarına takılması amaçlanan kaplanmış havalı lastiklerin ve bu lastiklerin imalatını yapan kaplama lastik imalat işyerinin bu Yönetmeliğin hükümlerini sağlamadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça kaplama lastik imalat işyerine verilen onay geri çekilir ve kaplama havalı lastiklerin piyasaya arzı yasaklanarak serbest dolaşımı engellenir.

    (2) Tip onayı olmayan ve "e" veya "E" işaretlerinden birisini taşımayan lastikler kaplanamaz. Bu şartlara sahip olmayan lastiklere kaplanmış havalı lastikler piyasaya arz edilemez veya hizmete sokulamaz.

    Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar