TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ UZMANLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

    Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 02/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26955

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; adli, idari ve askeri yargı haakim veya savcılarının, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukatların, serbest çalışan avukatların ve noterlerin hukuk ve adalet alanlarında uzmanlık kazanmaları için Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretimi programına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik adli, idari ve askeri yargı hakim veya savcılarının kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukatların, serbest çalışan avukatların ve noterlerin belli alanlarda uzmanlık kazanmalarına yönelik uzmanlık eğitim-öğretim programlarını kapsar.

       (2) Kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları veya diğer eğitim çalışmaları için adaylığı teklif edilecek yabancılar da bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarih ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 25 ve 31 inci Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

       b) Akademi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

       c) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

       ç) Öğrenci: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi programına kaydı yapılan adlî, idarî veya askerî yargıda görevli hâkim veya savcı, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukat, serbest avukat ve noterler ile kendi hükümetleri tarafından adaylığı teklif edilecek yabancıları,

       d) Program Komisyonu: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi Program Komisyonunu,

       e) Sınav Kurulu: Uzmanlık eğitimi programlarına kabul edilecek öğrencilerin yazılı ve sözlü giriş sınavlarını yapacak kurulu,

       f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Program Komisyonu, Sınav Kurulu ve Öğretim Elemanları

       Program Komisyonu

       Madde 5 - (1) Program Komisyonu, Akademi Başkanının başkanlığında, Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 22 nci ve 23 üncü Maddeleri uyarınca görevlendirilen, adli ve idari hâkim ve savcılarından birer, meslekte fiilen on yıl görev yapmış birer avukat ve noter ile Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi dört profesör veya doçent olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

       (2) Program Komisyonu iki yıl için görev yapar.

       (3) Komisyonun sekreteryasını, Eğitim Merkezi Müdürlüğü yürütür.

       Program Komisyonunun görevleri

       Madde 6 - (1) Program Komisyonunun görevleri şunlardır:

       a) Uzmanlık eğitim ve öğretimi programı açılmasına ve uzmanlık eğitim ve öğretimi programı uzmanlık alanlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

       b) Programların yürütülmesi için ders vermek ve tez danışmanlığı yapmak üzere görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve Sınav Kurulunda görev yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

       c) Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek akademik takvimi hazırlamak, uzmanlık alanlarına ilişkin ders konuları ve derslerin; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli türden olmak üzere ders dağılımına ve uzmanlık eğitim ve öğretimi programının tezli veya tezsiz yapılmasına karar vermek, programların öğrenci sayısına ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

       ç) Uygulanacak akademik programdaki derslerin, haftalık ders saat ve kredilerini, her öğretim yılından önce belirlemek ve öğrencilerin diğer programlardan bir dönemde alabileceği dersleri tespit etmek,

       d) Uzmanlık eğitim ve öğretimi programlarında yabancı dil bilgisi aranıp aranmayacağını belirlemek, yabancı dil sınavının usul ve esaslarını tespit etmek,

       e) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ve özel öğrenci kabulü için gerekli koşulları tespit etmek, yabancı uyruklu öğrencilerin katılacağı Türkçe dil bilgisi sınavını yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

       f) Akademi ya da başka yüksek öğretim kurumlarındaki programlardan yatay geçiş koşullarını ve muaf tutulacak dersleri ve ders sayısını belirlemek,

       g) Tezli uzmanlık eğitim ve öğretimi programında yazılacak teze ilişkin kuralları belirlemek,

       ğ) Öğrencilerin özürlü sayılabilmesi için aldıkları sağlık raporlarının ve diğer özür nedenlerinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

       Öğretim dili

       Madde 7 - (1) Akademi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretimi programının öğretim dili Türkçe'dir.

       Sınav Kurulu

       Madde 8 - (1) Sınav Kurulu, Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından belirlenecek dört asıl ve yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

       (2) Sınav Kurulu, giriş sınavına ilişkin usul ve esasları belirler, yazılı ve sözlü giriş sınavlarını yapar ve değerlendirir.

       (3) Yazılı sınavlar, Akademi Başkanlığınca yapılır. Gerektiğinde resmi kuruluşlara da yaptırılabilir.

       Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

       Madde 9 - (1) 6 ncı Maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirilecek öğretim elemanları, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü Maddeleri uyarınca görevlendirilir.

       (2) Yönetim Kurulu üyeleri ve Program Komisyonu üyeleri arasından da, öğretim elemanı olarak Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirme yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programına Başvuru Koşulları, Giriş Sınavı ve

    Öğrenciliğe Kabul

       Başvuru koşulları

       Madde 10 - (1) Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretimi programına katılabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

       a) Adlî, idarî veya askerî yargıda hâkim veya savcı olarak görev yapıyor olmak, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında hukuk müşaviri veya avukat olarak çalışıyor olmak, serbest avukat olarak çalışıyor olmak, noter olarak görev yapıyor olmak.

       b) Programa katıldığı tarihte 50 yaşını bitirmemiş olmak.

       c) Lisansüstü eğitim sınavından (ALES) 50 puan almış olmak.

       İlân ve duyuru

       Madde 11 - (1) Açılacak programlar ve başvuru koşulları giriş sınavından en az üç ay önce Akademi internet sitesinde ilân edilir. Ayrıca Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğine yazı ile duyurulur.

       (2) İlân ve duyuru metninde, uzmanlık eğitim ve öğretimi programı, uzmanlık alanları, programa başvuru koşulları, yazılı ve sözlü sınav tarihi ve yeri, başvuru süresi ve Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş sınavı ücreti hakkında bilgiler yer alır.

       Başvuru

       Madde 12 - (1) Programa katılmak isteyen adaylar, Akademiden sağlayacakları başvuru formlarını usulüne uygun biçimde doldurarak, belirtilen süreler içinde Akademiye e-posta yolu ile de iletebilirler. Başvuru formları Akademice incelenir, gerekli şartları taşımayanlara durum yazı ile bildirilir.

       (2) Başvurusu kabul edilen adaylara sınav kimlik belgeleri Akademice gönderilir. Adayların bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmaları zorunludur.

       Giriş sınavı ve başarı notu

       Madde 13 - (1) Giriş sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavlarda adayın genel yeteneği, genel kültürü ve alan bilgisi ölçülür.

       (2) Sınav başarı notu 100 üzerinden 65'tir.

       (3) Sözlü sınava, yazılı sınavda en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, programa kabul edilecek öğrenci sayısının iki katı kadar aday çağırılır.

       (4) Başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna yüzde on, giriş yazılı sınav sonucuna yüzde kırk, sözlü sınav sonucuna yüzde elli ağırlık verilir. Yabancı dil aranan durumlarda, lisans mezuniyetine yüzde on, yabancı dil sınavı sonucuna yüzde yirmi, yazılı sınav sonucuna yüzde otuz, sözlü sınav sonucuna yüzde kırk ağırlık verilir.

       (5) Her program için kontenjan, başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanarak doldurulur.

       (6) Giriş sınavı sonuçları, sınava katılan tüm adayların adları ve aldıkları notların gösterildiği giriş sınavı sonuç listesi Akademi binasında ve internet sitesinde ilân edilir.

       Kayıt için gerekli belgeler

       Madde 14 - (1) Kesin kaydın yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:

       a) (Değişik bent: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. Kimlik numarası beyanı,

       b) 4.5x6 büyüklüğünde 4 adet fotoğraf,

       c) (Değişik bent: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./1. md.) Diploma aslı ya da kurumca onaylı örneği,

       ç) Bağlı olduğu kurumdan izinli sayıldığını gösterir belge.

       Kayıt ve öğrenciliğe kabul

       Madde 15 - (1) Giriş sınavını kazananlar, kesin kayıtlarını ilân edilen süre içinde yaptırmak zorundadırlar.

       (2) Kaydını süresi içinde yaptırmayan adayların yerine, başarı sırası esas alınarak diğer adaylara bildirim yapılır.

       Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

       Madde 16 - (1) Kendi hükümetleri tarafından Akademi uzmanlık programı için öğrenciliği teklif edilen yabancılar; 6 ncı Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşımaları kaydıyla, programlara sınava girmeksizin öğrenci olarak kabul edilebilirler.

       (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin, yapılacak Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olmaları gerekir.

       Özel öğrenci kabulü

       Madde 17 - (1) Lisans öğreniminden sonra, belli bir konuda bilgi ve görgüsünü arttırmak ve gelişmeleri izlemek isteyenler, 6 ncı Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşımaları kaydıyla, programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

       (2) Özel öğrenciler en fazla üç ders alabilirler.

       (3) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin tüm koşullarına ve gereklerine uymak zorundadırlar.

       (4) Özel öğrenciler, asıl öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilere, izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

       (5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre asıl öğrencilik hakkını kazanan özel öğrencinin aldığı derslerin başarı notu ve kredileri geçerli sayılır.

       (6) Özel öğrenciler her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek ücreti öderler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ders Kaydı, Devam Zorunluluğu, Ara ve Dönem Sonu Sınavları

       Ders kaydı

       Madde 18 - (1) Öğrenciler, dersler başlamadan önce, belirlenen takvim ve ilkelere göre ders ve tez kayıtlarını yaptırırlar.

       (2) Geçerli sayılan bir özrü olmaksızın ders ve tez kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Özrün kayıt süresinin bitiminden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

       Devam durumu

       Madde 19 - (1) Derslere devam zorunludur. Dönem içinde herhangi bir derse özürsüz olarak ya da Yönetim Kurulunca uygun bulunmayan bir özre dayanarak altı saat devam etmeyen öğrenci, söz konusu dersten "kalır" notu almış sayılır ve dönem sonu sınavına giremez. Öğrenci "kalır" notu aldığı dersi, dersin açıldığı dönemde tekrarlar. Bu şekilde üç dersten "kalır" duruma düşmüş öğrencinin kaydı silinir.   

       Özür

       Madde 20 - (1) Özür, devam koşulunu ortadan kaldırmaz. Öğrencilerin özürlü sayılabilmesi için, aldıkları sağlık raporlarının Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca belgelendirilmesi koşuluyla doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü gibi durumlarda özürlü sayılırlar.

       (2) Öğrenciler özürlerini, raporlu olunması durumunda rapor süresinin dolduğu, diğer durumlarda olayın meydana geldiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde Akademiye bildirirler. Bu sürede bildirilmeyen özürler kabul edilmez. Özrü, Yönetim Kurulunca geçerli sayılan öğrenci, devam edemediği dersi/dersleri açıldığı dönemde tekrarlar ve durumu, kurumuna bildirilir.

       (3) Dönem sonu sınavına geçerli sayılan özrü nedeniyle giremeyen öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

       Kayıt dondurma

       Madde 21 - (1) Hastaneden öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu alınması ile öğrencinin eğitim, araştırma, öğrenim ve benzeri amaçlarla yurt dışında görevlendirilmesi durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla iki döneme kadar kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik yapmakta olanlar ile eğitim amacıyla ya da görevli olarak yurt dışında bulunanlar için kayıt dondurma süresi iki dönemi aşabilir.

       Notlarda maddi hata durumu

       Madde 22 - (1) Öğrenciler, sınav notlarına ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından başlayarak onbeş gün içinde Akademi Başkanlığına yaparlar.

       (2) İnceleme, bütün cevapların değerlendirilip değerlendirilmediği, not toplamının doğruluğu ve duyuru listelerine doğru yazılıp yazılmadığı konuları ile sınırlıdır.

       Sınavlarda kopya

       Madde 23 - (1) Giriş sınavlarında kopya çektiği saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

       (2) Uzmanlık programı ders sınavları ile ödev, seminer ya da tezlerinde intihal yaptığı belirlenen öğrenciler sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler ile suç sayılan eylemleri işleyenler hakkında tespit, ihbar ya da şikâyet üzerine ayrıca disiplin soruşturması açılır.

       Ara sınavlar

       Madde 24 - (1) Öğrenciler, her dönem içinde derslerden en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

       (2) Öğrenciler, dönem sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda notların aritmetik ortalaması alınır. Ara sınavdan başarısız olan öğrenci o dersi tekrarlar.

       Dönem sonu sınavları

       Madde 25 - (1) Dönem sonu sınavları, belirlenen ve duyurulan tarihlerde yazılı olarak yapılır. Bu sınavlar, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevlerinin değerlendirilmesi şeklinde de yapılabilir.

       (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersin dönem sonu sınavından aldığı notun ve başarı notunun, ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden 65 puandan aşağı olmaması gerekir.

       (3) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

       (4) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu, kurumuna yazılı olarak bildirilir.

       Bütünleme

       Madde 26 - (1) Birinci dönemde başarılamayan dersin sınavı, izleyen dönemin sınavları ile birlikte yapılır. İkinci dönemin sonunda başarısız dersi bulunan öğrenci, bu derslerin sınavlarına, aksine bir karar alınmadıkça kış döneminin başında veya dönem sonlarında Program Komisyonunca belirlenecek günlerde girer. Öğrenciler, ders ve seminerleri bir yıl içinde başarı ile bitirmek zorundadırlar. Bir dersten en çok bir kez bütünleme sınavına girilebilir.

       Notlar

       Madde 27 - (1) Her ders için öğretim elemanı tarafından verilecek başarı notu, dönem içi çalışmalarının değerlendirilmesi ve sınav notları ile kanaat notu halinde belirlenir. Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

       (2) Bir dersin başarı puanı; 0-64 Geçmez, 65-75 Orta, 76-85 İyi ve 86-100 Pekiyi şeklindedir.

       İlişik kesme

       Madde 28 - (1) Birinci akademik yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 65 genel not ortalamasını tutturamayan ya da özürlü olup olmadığına bakılmaksızın toplam ders saatinin yüzde yetmişine devam etmeyen öğrencinin Akademi ile ilişiği kesilir.

       (2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 30 uncu Maddede öngörülen sürede tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrencinin Akademi ile ilişiği kesilir.

       (3) Kayıt silme ve ilişik kesmeye ilişkin kararlar, Yönetim Kurulunca alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programı

       Uzmanlık programları

       Madde 29 - (1) Öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek ve bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak amacıyla yapılacak uzmanlık programları, tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

       Program süresi

       Madde 30 - (1) Uzmanlık programlarının süresi, iki akademik yıldır. Birinci akademik yıl, iki dönemden oluşur ve Akademide geçirilir. Birinci akademik yıl içinde öğrenciler, temel ilgi alanlarına göre belirtilen sayıda ders ve seminer almak zorundadırlar.

       (2) Birinci akademik yıl sonunda öğrenciler kurumlarına dönerler.

       (3) Programın ikinci akademik yılı, tez hazırlama ve sunma yılıdır.

       (4) Öğretim güz ve bahar dönemlerinden oluşur.

       (5) Kredilerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tezini dört dönemin (programın ikinci akademik yılı) sonuna kadar bitiremediği için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve Program Komisyonunun kararı ile en çok iki dönem ek süre verilebilir.

       Ders ve krediler

       Madde 31 - (1) Her ders saati bir kredidir. Tezli uzmanlık programında öğrenciler, dönemler arasında dengeli olmak üzere, toplam 33 kredilik ders ve kredisiz bir seminer alır. Tezsiz uzmanlık programında ise toplam 42 kredilik ders ve kredisiz bir dönem projesi dersi alırlar.

       (2) Bir öğrencinin bir dönemde alacağı derslerin toplamı 21 krediden çok olamaz. Tez 6 kredi değerindedir.

       (3) Öğrenciler, açılan seminerlere ve düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.

       (4) Diğer programlardan bir dönemde tezli uzmanlık programı öğrencisi en çok iki ders, tezsiz uzmanlık programı öğrencisi ise en çok üç ders alabilir. Ancak bu dersler yukarıda belirlenen kredi hesabında dikkate alınmaz.

       Seminer dersi

       Madde 32 - (1) Tezli uzmanlık programında seminer dersine devam zorunludur. Seminer raporu, Program Komisyonunca belirlenecek tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Seminer dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

       (2) Seminer raporunun bir örneği, semineri değerlendiren öğretim elemanının onayı ile birlikte Akademi Başkanlığına teslim edilir.

       Dönem projesi dersi

       Madde 33 - (1) Tezsiz uzmanlık programında dönem projesi dersine devam zorunludur. Proje raporu, tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

       (2) Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim elemanının onayı ile birlikte Akademi Başkanlığına teslim edilir.

       (3) Dönem projesi dersinden başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

       Dönem başarı koşulu

       Madde 34 - (1) Öğrenci, her dönemde aldığı derslerin tümünden başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrencinin kaydı silinir.

       Tez konusu ve tez danışmanı

       Madde 35 - (1) Tezli uzmanlık programında Program Komisyonu, en geç ikinci dönemin sonuna kadar, her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve öğretim elemanının danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, danışmanı görevlendirir.

       (2) Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Komisyonunca ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir.

       Tez çalışması ara raporu

       Madde 36 - (1) Tez öğrencisi, danışmanının atandığının bildirilmesi üzerine, tez çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.

       (2) Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından "başarılı" ya da "başarısız" olarak değerlendirilir ve en geç on gün içinde Akademi Başkanlığına teslim edilir. İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, değerlendirmeyi birinci tez danışmanı yapar.

       (3) Tez çalışmaları ile ilgili ara raporların değerlendirilmesinde, üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

       Tezin niteliği, yazımı ve teslimi

       Madde 37 - (1) Tez, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandığını gösterir bir nitelik taşımalıdır.

       (2) Tez, tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır ve çoğaltılır. Tezin Türkçe yazılması ve yabancı dilde bir özetinin bulunması gerekir. Tez, programın tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde Akademi Başkanlığına teslim edilir.

       (3) Program Komisyonunca kabul edilmiş bir özrü olmaksızın, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

       Tez Kurulu

       Madde 38 - (1) Tez Kurulu, biri tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir programdan ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan seçilen, üç öğretim elemanından oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir.

       (2) Program Komisyonu, tez danışmanının görüşünü alarak, her tez için üye sayısının iki katı kadar öğretim elemanını tez kurulu olarak belirler ve görevlendirir.

       (3) İkinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.

       Tez sınavı

       Madde 39 - (1) Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Akademi Başkanlığına teslim edilir.

       (2) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

       (3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul çoğunlukla "kabul", "red" ya da "düzeltme" kararı verir. Kurul, tez sınavını izleyen üç gün içinde, kararını Akademi Başkanlığına bildirir.

       (4) Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezine düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve tezini aynı Kurul önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

       (5) Tezi kabul edilen öğrenci, tez yazma kurallarına göre tezini üç nüsha olarak çoğaltarak en geç bir ay içinde Akademi Başkanlığına teslim eder.

       Danışman atanması

       Madde 40 - (1) Tezsiz uzmanlık programında, Program Komisyonunca her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, birinci dönem başlamadan önce bir öğretim elemanı görevlendirilir.

       Yeterlik sınavı

       Madde 41 - (1) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci, belirlenecek yeterlik sınav kurulu tarafından en geç iki ay içinde sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavına alınır.

       (2) Yeterlik sınav kurulu, kararını başarılı ya da başarısız olarak verir. Kurul, en geç üç gün içinde, kararını Akademi Başkanlığına bildirir.

       (3) Sınavda başarısız olan öğrenci, iki ay içinde aynı kurul önünde ikinci kez sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

       Uzmanlık diploması

       Madde 42 - (1) Tezli uzmanlık programında, tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye, Akademi Başkanının imzasını taşıyan ve uygun bir yerinde "tezli" programın tamamlandığını gösteren "Uzmanlık Diploması" verilir.

       (2) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Akademi Başkanının imzasını taşıyan ve uygun bir yerinde "tezsiz" programın tamamlandığını gösteren "Uzmanlık Diploması" verilir.

       (3) Diplomaya, uzmanlık programının adı yazılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

       Madde 43 - (1) Öğretim elemanlarına 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 38 inci Maddesi uyarınca ders ücreti ödenir.

       Yürürlük

       Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 45 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar