TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği *

    Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26963

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

       Amaç

       Madde 1 - (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/2.mad.)    

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek alanlarının işletme izinleri ile tevsi ve modernizasyon amaçlı başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, denetlenmesi ve diğer kurumlara verilecek görüşler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/3.mad.) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiş olan iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine uygulanır.

       (2) (Değişik fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/1.mad.) Balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri, serbest bölgeler sınırları içinde kalan tesisler ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi olmayan kıyı ve sahil şeridi dışındaki tesisler hakkında aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (Değişik madde: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/1.mad.)    

    (1) Bu Yönetmelik, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 618 sayılı Limanlar Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar ve kısaltmalar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/2.mad.) Liman başkanlığı: İdareye bağlı ve bu Yönetmelikte tanımlanan tesisleri sınırları içerisinde bulunduran liman başkanlığını,

       b) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi/su araçlarına bakım-onarım ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa ve tadilat hizmeti veren tesisi,

       c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

       ç) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/2.mad.) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

       d) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.) İTDK: İnceleme, tespit ve denetim amacıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

       e) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/2.mad.) İşletme izni: Yatırımları tamamlanmış, İdarece tespit edilen Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'te belirtilen asgari kriterlere ve başvuru evraklarına göre uygunluğu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni,

       f) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/2.mad.) Kısmi işletme izni: Kısmen tamamlanmış, İdarece tespit edilen Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'te belirtilen asgari kriterlere ve başvuru evraklarına göre uygunluğu kontrol edilip onaylanan tesislere verilen izni,

       g) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu,

       ğ) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

       h) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan birinin ya da gros veya net tonilatosunun en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği,

       ı) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad., Değişik bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/2.mad.) Tekne imal yeri: Ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetmiş beş metreye kadar ve İTDK tarafından inceleme sonucuna göre kara ve denizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan kıyı ve/veya sahil şeridi ve/veya karadaki teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi,

       i) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini,

    m) (Mülga bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/2.mad.)

       n) (Ek bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.) Gemi mühendisi: Gemi inşa mühendisi, gemi inşa ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi ve deniz teknolojisi mühendisini,

       o) (Ek bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.,Değişik bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/2.mad.) Mevcut tesisler: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gemi inşa/tadilat/ bakım-onarım/çekek yapıldığı İdare kayıtlarına göre belgelenen tesisleri,

    ö) (Ek bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/4.mad.,Değişik bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/2.mad.) Yeni tesisler: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gemi inşa/tadilat/bakım-onarım/çekek yapıldığı İdare kayıtlarına göre belgelenemeyen tesisleri,

       1) A Tipi Tersane: 300 (üçyüz) dönümün üstünde alana sahip, deniz cephesi 200 (ikiyüz) metre üzerinde olan ve fiziki şartları elverdiği takdirde Suezmax'ın üstünde (150.000 DWT'un üzeri), konteynerlar da ise Postpanamax'ın üstünde gemilere de (4000 TEU'nun üzerinde) hizmet verebilen tesisi,

       2) B Tipi Tersane: 80 (seksen) dönümün üstünde, en fazla 300 (üçyüz) dönüm alana, en az 100 (yüz) metre deniz cephesine sahip olan ve fiziki şartları elverdiği takdirde en fazla Suezmax gemilere (120.000 -150.000 DWT), konteynerlar da ise en fazla Panamax gemilere (3000-3999 TEU) hizmet verebilen tesisi,

       3) C Tipi Tersane: En fazla 80 (seksen) dönüm alana, en az 50 (elli) metre deniz cephesine sahip olan ve fiziki şartları elverdiği takdirde en fazla Handysize gemilere (10.000-30.000 DWT), konteynerlar da ise en fazla Handy (1000-1999 TEU) gemilere hizmet verebilen tesisi,

       j) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,   

       k) Tesis işleticisi: Tesisi ya da yüzer havuzu işleten veya işletecek gerçek veya tüzel kişiliği,

       l) Yüzer havuz işletme izni: İdarece uygun görülen şekilde tersane ve tekne imal yerlerinde konuşlandırılıp, çalışabileceği tespit edilen yüzer havuz için verilen izni

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Başvurular, Değerlendirme Esasları, Belgeler ve Süreler

       Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu

       Madde 5 - (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/5.mad.)

    (1) Yeni kurulacak tesis ve bu tesislere ait revizyonlar için onaylı uygulama imar planı sınırları içindeki yatırımlarda, aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur.

       a) Yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı bilgi,

       b) (Mülga bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/7.mad.),

       c) Tesisin tamamını içeren onaylı uygulama imar planı paftası, plan notları ve lejantı içeren paftalar ve bunların sayısal CD'si,

       ç) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/3.mad.) Ek-1'deki kriterler dikkate alınarak hazırlanmış, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından vize edilmiş ve ilgili belediye veya Valilikçe tasdik edilmiş tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı,

       d) Tapu, kira sözleşmesi, Maliye Bakanlığından alınmış ön izin veya tahsis belgelerinden birisi.

       (2) (Değişik cümle: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/3.mad.) Mevcut tesisler için onaylı uygulama imar planı sınırları içindeki yatırımlarda halihazır durumun onayı veya revizyon yapılması durumunda, İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz ve aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur; İdarece kurulacak İTDK marifetiyle tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı incelenir.

       a) Mevcut durum veya yatırım değişikliğinin gerekçesini içeren açıklayıcı bilgi,

       b) (Mülga bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/7.mad.) ,

       c) Tesisin tamamını içeren onaylı uygulama imar planı paftası, plan notları ve lejantı içeren paftalar ve bunların sayısal CD'si,

       ç) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/3.mad.) Ek-1'deki kriterler dikkate alınarak hazırlanmış ve ilgili belediye veya Valiliğince de tasdik edilmiş tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı,

       d) Tapu, kira sözleşmesi, Maliye Bakanlığından alınmış ön izin veya tahsis belgelerinden birisi.

       (3) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/3.mad.) Onaylı imar planı sınırları dışındaki ve imar planı henüz onaylanmamış alanlara yönelik uygulama imar planı ve revizyonu talepleri için ilgili mevzuatı çerçevesinde başvuru yapılır. Başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri çerçevesinde değerlendirilerek onaylanır.

       Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı başvurusu değerlendirme esasları

       Madde 6 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/6.mad.) Mevcut/yeni kurulacak tesislerde onaylı uygulama imar planı sınırları içindeki ve dışındaki yatırımları gösteren tesis alanı ve organizasyonu planı onayı için yapılan başvurular, onaylı uygulama imar planı ve plan hükümlerine uygunluğu, İdarece belirlenen kriterler ile başvuru evrakları üzerinden değerlendirilir.

       (2) İdarece gerekli görülmesi halinde, İnceleme Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tarafından başvuru ile ilgili olarak mahallinde inceleme yapılır ve hazırlanan rapor değerlendirmede esas alınır.

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/6.mad.) İdarece, değerlendirme sonucu tesis işleticisine ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

       (4) (Mülga fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       (5) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/4.mad.) İdarece gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama imar planı sınırları dışındaki imar planı henüz onaylanmamış alanlara yönelik yatırımlarla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilecek olan görüş için, İTDK tarafından başvuruya yönelik mahallinde yapılan inceleme sonucuna göre görüş bildirilir.

       İşletme izni ve kısmi işletme izni başvurusu

       Madde 7 - (1) Yatırımı tamamen veya kısmen tamamlanmış ve faaliyete geçebilecek durumda olan tesisin işletilebilmesi için, İdareden işletme izni veya kısmi işletme izni alınması zorunludur.

       (2) İşletme izni veya kısmi işletme izni almış tesiste onaylı uygulama imar planı sınırları içinde yapılacak değişiklik sonucu ortaya çıkan yapılardan ruhsata tabi olanlar için yapı kullanma izninin İdareye ibrazı zorunludur.

    (3) (Ek fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/7.mad. , Değişik fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/3.mad.) Yeni tesisler kısmi işletme/işletme izni olmadan faaliyette bulunamazlar. Bu tesisler için işletme izni, İdarenin uygun gördüğü termin planı süresi sonunda alınmak zorundadır.

       Kısmi işletme izni başvurusu

       Madde 8 - (1) Kısmi işletme izni başvurusu için tesis işleticisi aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurur.

       a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Tüzel kişiler için imza sirküleri ile yetki belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

    c) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi) veya mülkiyete dair tapu örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

    ç) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) İmar planı sınırları içerisinde varsa binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi veya geçici yapılar için ilgili kurumundan alınmış izin belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,

       d) (Mülga bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/5.mad.)

       e) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim kapasite raporunun aslı veya İdarece onaylı örneği,

       f) (Mülga bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       g) (Mülga bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       İşletme izni başvurusu

       Madde 9 - (1) İşletme izni başvurusu için tesis işleticisi aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurur.

    a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Tüzel kişiler için imza sirküleri ile yetki belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

    c) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi) veya mülkiyete dair tapu örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

    ç) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Kullanılacak binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,

    d) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/6.mad.) Dolgu ve kıyı yapılarının uygulama projesine uygun olarak tamamlandığına dair İdarenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı,

    e) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya İdarece onaylı örneği,

    f) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Yapı ruhsatı vermeye yetkili mercilerden alınmış; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,

    g) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya İdarece onaylı örneği,

    ğ) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Tesisler için TS EN ISO 9001 kalite, TS EN ISO 14001 çevre ile OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgelerinin aslı veya İdarece onaylı örneği,

       h) (Mülga bent: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/7.mad.) ,

       Kısmi işletme izni veya işletme izni başvurusunun değerlendirme esasları

       Madde 10 - (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/10.mad.)

    (1) Kısmi işletme izni veya işletme izni başvuruları; başvuru evrakları, yatırım öncesinde İdarece tasdik edilmiş tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı ve İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden İdarece değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır.

       (2) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/7.mad.) İşletme izni veya kısmi işletme izni uygun görülen tesisler için İdarece düzenlenen İşletme İzin Belgesi veya Kısmi İşletme İzin Belgesi tesis işleticisine verilir ve İdarenin ilgili birimlerine bildirilir.

       Yüzer havuz başvurusu

       Madde 11 - (1) (Mülga cümle: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/8.mad.)

       a) Yüzer havuzun çıkmaları da dahil boyutlarını gösteren belge,

       b) En büyük dalma draftı,

       c) Havuzun konuşlandırılacağı bölgeye ait batimetrik veriler ve tarama yapılmasının planlanması halinde zemin etüt raporu,

       ç) Tonozları da gösteren koordinatlı 1/500 veya İdarece uygun görülecek ölçekte hazırlanmış havuz yerleşim planı,

       d) (Mülga bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       (2) İdare tarafından konuşlandırılması uygun görülen ebatlarda yüzer havuz alımının gerçekleşmiş olması halinde yüzer havuz tesise getirilmeden önce Ek-2' de belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte İdareye başvurulur.

       (3) Konuşlandırılması uygun görülen yüzer havuz boyutlarından daha büyük bir yüzer havuzun getirilmesinin düşünülmesi halinde ise bu maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

       Mevcut yüzer havuzlarla ilgili başvuru

       Madde 12 - (1) (Değişik cümle: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/11.mad.) Yüzer havuzun izin verilen konum dışında aynı tesis önünde başka bir yer ve konumda çalıştırılmak istenmesi durumunda aşağıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İdareye başvurulması gerekir;

       (2) Yüzer havuzun kısa süreli geçici yer değişikliği izin verilen konum dışında tesiste başka bir yerde çalıştırılmak istenmesi durumunda aşağıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İdareye başvurulması gerekmektedir.;

       a) Tonozları da gösteren koordinatlı 1/500 veya İdarece uygun görülecek ölçekte hazırlanmış yüzer havuz yerleşim planı,

       b) Havuzun konuşlandırılacağı bölgeye ait batimetrik veriler ve tarama yapılmasının planlanması halinde zemin etüt raporu,

       c) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/11.mad.) Tasarlanan tonoz ve bağlantı elemanlarının yüzer havuzu emniyetli bir şekilde konuşlandıracağına dair yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış rapor,

       ç) (Mülga bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       Yüzer havuz başvurusunun değerlendirme esasları

       Madde 13 - (1) Tersane ve tekne imal alanlarında çalıştırılması amacıyla yüzer havuz konuşlandırma istemi, yeni yüzer havuz getirilmesi, mevcut yüzer havuzun yerinin değiştirilmesi ile ilgili başvurular; başvuru dosyası ve İTDK marifetiyle mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirilerek İdarece sonuçlandırılır.

       (2) Henüz alımı gerçekleştirilmemiş konuşlandırılması planlanan yüzer havuzlarla ilgili olarak, talebin aynen veya revize şekilde kabulü sonucu talep sahibine yüzer havuz konuşlandırılabileceğine dair izin yazısı verilir.   

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/12.mad.) Alımı planlanan yüzer havuz dışında, boyutları daha küçük başka bir yüzer havuzun getirilmesi halinde, Ek-2' deki bilgi ve belgelerin İdareye sunulması ve daha önce uygun görülmüş konum dışına taşmaması koşuluyla da, talep sahibine yüzer havuzun konuşlandırılabileceğine dair izin yazısı verilebilir.

       (4) (Mülga fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)

       (5) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/9.mad.) Konuşlandırılması uygun görülen yüzer havuzun çalıştırılabilmesi için Ek-2'de yer alan ve İdareye sunulan belgelere uygunluğu ve çalışabilirliği açısından İTDK marifetiyle yapılan inceleme sonucunda yatırımcıya İdarece Yüzer Havuz İşletme İzin Belgesi düzenlenir.

       (6) Yüzer havuzun kısa süreli geçici yer değişikliği ve yüzer havuzun başka bir havuzda havuzlanmasına yönelik başvurular ilgili liman başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

       İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu

       Madde 14 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/13.mad.) İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu (İTDK) İdarece belirlenir. Bu komisyon en az üç kişiden oluşur. Bu komisyon üyelerinden ikisinin gemi mühendisi olması zorunludur.

       (2) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/10.mad.) Tesis işleticisi, inceleme yapılması istenen konularla ilgili olarak İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuzunu başvuru dosyasına ekler.

       (3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor İdareye sunulur.

       İTDK inceleme esasları

       Madde 15 - (1) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/11.mad.) İTDK tarafından mahallinde yapılan incelemede Ek-3, Ek-4, Ek-5'te yer alan kriterlerden tesisin kullanım amacına uygun olan asgari şartların mevcut ve kullanılabilir olduğu ve kısmi işletme ve işletme izni başvuru evrakları kontrol edilerek durum tespiti yapılır.

       (2) Konuşlandırılması talep edilen yüzer havuz, bağlantı elemanlarının, deniz emniyeti açısından uygunluğu, deniz derinlikleri ve/veya tarama yapılacaksa zemin etüt raporu ve başvuru evrakları yönüyle İTDK tarafından mahallinde inceleme yapılır.

       (3) Yüzer havuz çalıştırılabilmesi için İTDK tarafından yüzer havuzun başvuru evrakları doğrultusunda uygun konuşlandırılıp konuşlandırılmadığı yönüyle inceleme yapılır.

       (4) İTDK, tesisin kurulacağı alanın komşu parsellerle olan çapariz durumunu inceler.

       (5) İTDK, tesis işleticisi sorumluluğunda olan ve işletme ile ilgili konularda inceleme yapabilir.

       Kira, devir ve tüzel kişilik değişiklikleri başvuruları

       Madde 16 - (1) (Değişik cümle: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/14.mad.) Yer tahsisini yapan ilgili kurumca alınmış taahhütname ya da sözleşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde kısmi işletme izni veya işletme izni bulunan tesisin tamamı devredilebilir veya kiraya verilebilir. Bu durumda aşağıdaki belgelerin İdareye sunulması zorunludur;

       a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Tahsisle ilgili sözleşme metninin noter tasdikli örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

    b) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Devir alan ya da alacak kişiliğe ait ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, T.C. kimlik numarası beyanı,

    c) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) İmza sirküleri ve yetki belgesinin veya noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

    ç) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Kira kontratının aslı veya İdarece onaylı örneği,

    d) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya İdarece onaylı örneği (Kısmi işletme izni olanlarda aranmaz).

       (2) Tahsisle ilgili tesis işleticisinden alınan taahhütname veya sözleşmede yer alan özel hükümler saklıdır.

       Kira, devir ve tüzel kişilik değişiklikleri başvuru değerlendirme esasları

       Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/15.mad.) Tesisin tamamının devredilmesi veya kiraya verilmesi ya da yüzer havuzun kiraya verilmesi durumunda kiracının bu alanda faaliyet gösterebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur.

       (2) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/12.mad.) Tesisin tamamının kiraya verilmesi veya devredilmesi durumunda kiracı veya devralan adına kısmi işletme izin/işletme izin belgesi yeniden düzenlenir.

       (3) Tahsisle ilgili tesis işleticisinden alınan taahhütname veya sözleşmede kiralama ve devirle ilgili özel hükümler olması durumunda bu hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

       (4) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/15.mad.) İsim, hisse, üye değişikliği, devir ve kira durumunun İdareye bildirilmesi zorunludur. Bu durum İdarece Maliye Bakanlığına bildirilir.

       (5) (Ek fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/15.mad.) Belge geçerliliği, tahsis ve kira süresi bitiminde bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

       Belge geçerlilik süresi

       Madde 18 - (Mülga madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşletme, Sorumluluk ve Denetim

       Genel esaslar

       Madde 19 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/16.mad.) Tesisler ve yüzer havuzlar iki yılda bir kere İTDK tarafından denetlenir. Eksikliklerin giderilmesi için düzeltme süresi verilir. Süre sonunda eksikliklerini gidermeyenlere yaptırım maddeleri uygulanır.

       (2) Yüzer havuzun bir kısmı devredilemez ve/veya kiraya verilemez.

       (3) Tesisin tamamının devri veya tamamının kiraya verilmesi durumunda İdarece alınan taahhütname ve ilgili diğer belgeler devri alan veya kiralayan adına yenilenir.

       (4) Tesis işleticisi isim değişikliğinde İdare tarafından varsa alınmış olan taahhütname ve tesise verilen işletme izni konulu belge yeni duruma uygun olarak yenilenir.

       (5) Tesisin kiraya verilmesi durumunda kiraya veren ile kiracı bu Yönetmelikte yer alan hükümler ve varsa alınan taahhütnameden müteselsil sorumludur.

       (6) Her yüzer havuz için ayrı yüzer havuz işletme izin belgesi düzenlenir.

       (7) Yüzer havuz işletme izni verilebilmesi için tesisin kısmi işletme izni veya işletme izni almış olması şartı aranır.

       (8) İdarenin izni olmaksızın yüzer havuzun yeri değiştirilemez. Yeri izinsiz değiştirilen yüzer havuzun faaliyetine müsaade edilmez. Yüzer havuzun tesise ait başka bir yerde konuşlandırılarak işletilmesinin istenmesi durumunda bu Yönetmelikteki başvuru ile ilgili hükümlere göre yeniden değerlendirme yapılır.

       (9) Tesis işleticisi, yürürlükteki mevzuata ve İdareye verilen taahhütnamede yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.

       (10) İşletme aşamasında bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularla ilgili işlemler mevzuat hükümleri dikkate alınarak İdarece sonuçlandırılır.

       (11) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/13.mad.) Kısmi işletme, işletme veya yüzer havuz işletme izni iptal edilen veya askıya alınan tesislerin, izinlerinin iptaline veya askıya alınmasına neden olan sebeplerin ortadan kalkması halinde, tesis işleticisi tarafından İdareye başvuru yapılır. İdarece görevlendirilen İTDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu talebin uygun bulunması halinde gerekli izin İdarece verilir.

       (12) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/16.mad.) Kooperatif tüzel kişiliklerinde kısmi işletme/işletme izni kooperatif adına düzenlenebileceği gibi kooperatifin her bir üyesi için de ayrı ayrı düzenlenebilir.

       (13) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/13.mad.) Tesisin Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'teki asgari kriterlerden bazılarının bir başka yerde olduğunun beyan edilmesi halinde bu durum değerlendirmede dikkate alınır.

       (14) (Mülga fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/7.mad.)

       İşletme

       Madde 20 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/17.mad.) Yüzer havuzların kısa süreli geçici yer değişikliği ve tekrar yerine getirilme durumu liman başkanlığının iznine tabidir. Liman başkanlığı değişikliklerin sonucunu İdareye bildirir.

       (2) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/17.mad.) Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize bırakılmadan önce zemin temizliklerinin kontrolü liman başkanlığınca yapılır.

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/17.mad.) Yüzer havuza alınacak geminin boy ve tonajı dikkate alınarak, yüzer havuzun boy ve kaldırma tonaj kapasitesini aşmayacak şekilde liman başkanlığınca gerekli izinler verilir.

       (4) (Mülga fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)

       (5) (Mülga fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/14.mad.)

       (6) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/17.mad.) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel durumu ile ilgili olarak;

       a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.

       b) Tekne imal ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.

       c) Kooperatif olarak faaliyet gösteren tesislerde kısmi işletme/işletme izni kooperatif adına alınmış ise en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.

       ç) Kooperatiflerde, kısmi işletme/işletme izni üye adına alınmış ise en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.

       d) On ve daha az çalışanı olan tekne imal ve imalat yapan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması şartı aranmaz.

       e) İmalat/inşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması şartı aranmaz.

       f) (Değişik bent: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/14.mad.) Her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçleri kullanan operatörler tesisin daimi personeli olmak ve çalıştırılan mühendis, operatör ve kalifiye elemanlar, diplomalı/sertifikalı olmak zorundadır.

       (7) (Mülga fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)

       (8) (Değişik cümle: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/17.mad. , Değişik fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/4.mad.) Tesis işleticisi Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) "A tipi muayene kuruluşu" olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur:

    a) Kaldırma ve iletme makinaları kontrollerini yaptırmak,

    b) Taşınabilir/taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak,

    c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak.

       Sorumluluk

       Madde 21 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/18.mad. , Değişik fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/5.mad.) Bu Yönetmelik kapsamındaki tesisler ile Yönetmelik kapsamında olmayan askeri ve polis tesisleri dışında kalan tersane, tekne imal ve çekek faaliyetinde bulunan işletmelerin tesis işleticileri, İdare tarafından hazırlanmış olan Gemi Sanayi Veritabanı Programı'na (GSVP) ilişkin bilgileri kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak girmekle sorumludur.

    (2) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/18.mad.) Bu Yönetmelik kapsamı dışındaki tesisler de dahil Gemi Sanayi Veritabanı Programı (GSVP)'na veri girişi ve güncellemeleriyle ilgili olarak, tesis işleticisi tarafından bilgi girişinin İdareden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle dahi olsa yapılamaması halinde, bu durum İdareye yazılı olarak bildirilmedikçe tesis veri girişi yükümlülüğünü yerine getirmemiş kabul edilir.

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/18.mad.)(Değişik cümle: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/15.mad.) Gemi Sanayi Veritabanı Programına (GSVP)'na veri girişi yükümlülüğü bulunan tesislerin veri girişini yapıp yapmadıkları liman başkanlıklarınca kontrol edilir. Gemi inşa/tadilat izinleri ve denize indirilen gemilerle ilgili verilerin de veri girişinin yapılması zorunludur. Tesisle ilgili olarak veri girişinin yapılmamış olması durumunda ilgili yaptırım hükümleri uygulanır.

       (4) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/18.mad.) Tesis işleticisi inşa, tadilat, bakım-onarım, donatım veya kışlatma işlemi sırasında ve tesisle ilgili çevre, sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla gerekli bütün önleyici tedbirleri almakla sorumludur.

       (5) Tesis işleticisi deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından ilgili mevzuata göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

       (6) Tesis işleticisi tüm kaldırma donanımlarının düzenli bakımlarının sağlandığına dair bakım kayıtlarının tutulmasını sağlar.

       (7) Tesis işleticisi ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

       (8) Tesis işleticisi, İdarenin talebi halinde veya İTDK tarafından yapılan denetimlerde tesisle ilgili bilgi, belge ve sertifikaları sunmakla yükümlüdür.

       Denetim

       Madde 22 - (1) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/16.mad.) Tesis faaliyeti; İTDK tarafından iki yılda bir kez denetlenir.

       (2) İdare, işletme izni, kısmi işletme izni veya yüzer havuz işletme izni verilen tesislerin bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmediklerini, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

       (3) Yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliği liman başkanlığınca denetlenir.

    (4) (Ek fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/19.mad.) Liman başkanlığınca tesislerde dolgu/inşaat faaliyetinin izinleri olup olmadığı açısından denetim yapılır. İzinsiz yapılan dolgu/inşaat faaliyetleri İdareye bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yaptırımlar

       Yaptırımlar

       Madde 23 - (1) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/20.mad.) Yaptırımları belirlenmiş hususlar hariç, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunan veya varsa taahhütlerine uymadıkları tespit edilen tesis ve yüzer havuz işletmelerine, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İdarece en fazla oniki ay süre verilir. Verilen süre sonunda, mücbir sebep bulunmaksızın tesis işleticisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilen her türlü (Değişik ibare: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/6.mad.) işletme/kısmi işletme izinleri İdarece askıya alınır. Bu husus kooperatif tüzel kişiliği için uygulanabileceği gibi her bir kooperatif üyesi için ayrı ayrı da uygulanabilir. Ek cümle: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/6.mad.) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli görülen işlemler yapılır.

       (2) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/17.mad.) İdare tarafından hazırlanmış GSVP'ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda işletmeci uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi ve bu durumun tekrarı halinde liman başkanlıklarınca tesisin işlemleri gerçekleştirilmez.

       (3) Kısmi işletme izni ve işletme izninin İdarece iptali durumunda tesiste varsa yüzer havuz işletme izni de iptal edilmiş olur.

       (4) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/20.mad.) Mevcut tesisler hariç İdareden kısmi işletme/işletme veya yüzer havuz çalıştırılması durumunda yüzer havuz işletme izni almadan faaliyet gösteren tesisin tespiti halinde en geç onbeş gün içinde liman başkanlığınca İdareye bilgi verilir. İdare, tesisin bağlı olduğu yerin mülki amiri tarafından faaliyetin durdurulmasını talep eder.

       (5) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/20.mad.) Tesiste yasal olmadığı tespit edilen iskele ve rıhtım gibi yapılara liman başkanlığınca gemi yanaştırma izni verilmez.

       (6) (Mülga fıkra: 11/12/2010 - 27782 S.R.G. Yön/7.mad.) .

       İstisnalar

       Madde 24 - (1) Kısmi işletme izni, işletme izni veya yüzer havuz işletme izninin iptali veya askıya alınması durumunda tesiste inşa, tadilat, bakım-onarım, donatım veya kışlatma işlemi devam eden mevcut gemi/su aracı varsa işleminin tamamlanması amacıyla İdarece altı ay süre uzatımı verilir. İdarenin uygun görülmesi halinde bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının bakım onarım, tadilat ve inşaasına müsaade edilmez. Bu husus kooperatif tüzel kişiliği için uygulanabileceği gibi her bir kooperatif üyesi için ayrı ayrı uygulanabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Tekne imal ve çekek yeri

       Madde 25 - (Mülga fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/18.mad.)

       (2) (Değişik fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/21.mad.) Çekek yerinin tekne imal yerine dönüştürülmesi veya bu tesislerin tersane olabilmesi için uygulama imar planı revizyonunun veya değişikliğinin yapılması, "ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir" belgesi alınması ve İdareden bu yeni tesise ait kısmi işletme/işletme izin belgelerinin alınması gereklidir. İmar planında kullanım vasfı tersane olarak belirtilmiş alanlarda tersane tesisinin çekek yeri veya tekne imal yeri olarak değiştirilmek istenilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılır.

       Kaçak yapı

       Madde 26 - (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/22.mad.)

    (1) Yasal olmayan yapılaşmaların tespiti halinde mevzuatı çerçevesinde işlem yapılması için bu durum ilgili idaresine bildirilir, ancak kısmi işletme/işletme izninin doğrudan iptalini gerektirmez.

       Kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar dışında kalan tesislerde inşa izni

       Madde 27 - (Mülga madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/28.mad.)    

       Yönetmelikten önceki başvurular

       Geçici Madde 1 - (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Mevcut tesisler

       Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/29.mad.)

    (1) Mevcut tesisler için 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan bina/binaların yapı kullanma izin belgesinin İdareye ibrazı zorunludur. Yapı kullanma izin belgesi olmayan bina/binalarda faaliyete izin verilmez.

       (2) Tesise ait kullanım vasfının, bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler yönüyle değiştirilerek işletilebilmesi için yeni işletme izni gerekir.

       (3) (Mülga fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/19.mad.)

    Mevcut tesislerde kısmi işletme/işletme izni

       Geçici Madde 3 - (Ek madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/30.mad.)

    (1) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/20.mad.) Mevcut tesisler için kısmi işletme izninin 10/8/2014 tarihine kadar, işletme izninin ise 10/8/2015 tarihine kadar alınması zorunludur.

       Mevcut yüzer havuzlarda mukavemet kontrolü

       Geçici Madde 4 - (Ek madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/30.mad.)

    (1) (Değişik fıkra: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/21.mad.) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elemanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elemanları kalınlıklarının ölçümünü içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir İdareye ibrazı gereklidir. Mevcut yüzer havuzlar için 31/12/2012 tarihine kadar yüzer havuz işletme izin belgesi alınması zorunludur.

       Kapsam dışı tesisler

       Geçici Madde 5 - (Ek madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/30.mad.)

    (1) Askeri tesisler ve polis tesisleri haricindeki kapsam dışı tesisler için ilgili kurumlarından alınmış/alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı/izni/belgesi, (Değişik ibare: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/22.mad.) 10/8/2015 tarihine kadar İdareye ibraz edilir. (Değişik ibare: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/22.mad.) 13/2/2009 tarihinden sonra faaliyete geçmiş kapsam dışı tesisler için faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı/izni/belgesi İdareye sunulur. Aksi takdirde İdarece söz konusu tesislerin hiçbir işlemi gerçekleştirilmez.

       Yürürlük

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 - (Değişik madde: 28/01/2012- 28187 S.R.G Yön/23.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar