POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26970

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Güvenlik Bilimleri Fakültesine alınacak adaylarda aranacak şartlar, kayıt-kabul, eğitim-öğretim, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, başarı durumları, öğrenci izinleri ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Güvenlik Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarı durumları ile diğer hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Açık kur'a: Fakülte öğrencilerinin eğitim aldıkları yıllar içerisindeki dersler (kredili, katsayılı, uygulamalı dersler) ile disiplin ve diğer başarılı çalışmalarının çeşitli ölçütlere göre değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamaya göre atama sistemini,

       b) Aday: Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci adayını,

       c) Akademi: Polis Akademisini,

       ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

       d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

       e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

       f) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı derslerde notlara karşılık gelen harfleri,

       g) Dekan: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanını,

       ğ) Dekanlık: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

       h) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten sömestr iznine veya sömestr izninin bitiminden derslerin kesilmesine kadar geçen süreyi,

       ı) Enstitü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

       i) Erasmus Öğrencisi: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışından fakülteye gelen veya fakülteden giden öğrenciyi,

       j) Erasmus Programı: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,

       k) Fakülte: Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

       l) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

       m) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

       n) İntibak eğitimi: Fakültede meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,

       o) Kolej: Polis Kolejini,

       ö) Kredi: Fakültede okutulan dersler için belirlenen değeri,

       p) Katsayı: Katsayılı derslerin ağırlık değerini,

       r) Kredili ders: Öğrencilerin daha çok bilgi düzeylerini ölçen, teorik olarak işlenen ve Bağıl Değerlendirme sistemine göre değerlendirilecek dersleri,

       s) Katsayılı ders: Beden eğitimi, yakın savunma, silah, atış ve patlayıcı bilgisi, yabancı dil, tez çalışmaları veya öğrencilerin fiziki ve mesleki yeteneklerini geliştirmeye yönelik daha önceden belirlenmiş ve değerlendirilmesi minimum kriterlere bağlı olan ve katalog değerlere göre değerlendirilecek dersleri,

       ş) Kopya: Sınavda verilen kaynaklar dışında izinsiz kaynak kullanmayı ve başka öğrencilerden faydalanmayı,

       t) Kur: Muafiyet sınavını geçemeyen öğrencilerin sınavda aldıkları nota göre yabancı dil seviyelerinin belirlenmesini,

       u) Maddi hata: Notu verilmiş bir sınav evrakında, puanların hatalı toplanması veya yanlış not verilmiş olması durumunu,

       ü) Öğrenci: Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerini,

       v) Öğrenci Seçme Sınavı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını,

       y) Teşkilat: Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

       z) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fakülteye Giriş

       Öğrenci kaynakları

       Madde 5 - (1) Fakültenin lisans seviyesindeki eğitimine;

       a) Polis Koleji mezunları,

       b) İhtiyaç halinde, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları,

       c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak denkliği tanınan en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

    alınır.

       Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

       Madde 6 - (1) Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak tespit edilen ve Polis Koleji öğrencileri tarafından tamamlanamayan fakülte kontenjanı, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimi yapan lise mezunlarına ayrılır.

       (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her ülke için yılda en fazla beş öğrenci ile sınırlıdır. Ancak; Bakan, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak bu sayıyı bir katına kadar arttırmaya yetkilidir.

       Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

       Madde 7 - (1) Fakülte giriş sınavı için duyurular her türlü iletişim araçları kullanılarak veya tanıtım broşürü yayımlamak suretiyle yapılır.

       (2) Fakülte giriş sınavına başvurular, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılır. Başvurunun ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.

       (3) Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

       (4) İlan edilen taban puana göre yeterli sayıda aday müracaatının olmadığı durumlarda, taban puan Dekanlıkça düşürülebilir.

       Adaylarda aranılan şartlar

       Madde 8 - (1) Fakülteye girmek isteyen adaylarda;

       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

       b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan okullardan mezun olmak,

       c) Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,

       ç) Polis Koleji, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibarı ile 22 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır),

       d) Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm'den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

       e) Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,

       f) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

       g) Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,

       ğ) Lisans eğitimine alınacak genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için Öğrenci Seçme Sınavında, Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise, Yönetim Kurulunca ilan edilen puan türünden, dört yıllık lisans eğitimine kayıt için o yıl belirlenen taban puanı almış olmak,

       h) Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,

       ı) Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

       i) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

       j) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

       1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

       2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

       3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

       k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

       l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak ve başvuru sırasında bununla ilgili kendi beyanını gösterir imzalı bir belge sunmak,

       şartları aranır.

       (2) Fakülteye başvuran adayların kesin kayıtları yapılıncaya kadar her hangi bir aşamada, adaylarda aranan şartların herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylığı sona erdirilir.

       Başvuruda istenen belgeler

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra: 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\1.mad) Sınavlara katılmak isteyen adaylardan;

    a) Sınav başvuru dilekçesi,

    b) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

    c) İki adet vesikalık fotoğraf,

    ç) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği,

    d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    e) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge

    istenir.

       (2) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından Genel Müdürlükçe düzenlenen şehitlik veya vazife malullük belgesi istenir.

       (3) Adaylardan alınan sınav ücretlerinin miktarı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınav ücretleri Akademi döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

       Sınava tabi olmayan adaylar

       Madde 10 - (1) Polis Koleji mezunları, sınavsız olarak fakülteye alınırlar.

       Sınav zamanı ve yeri

       Madde 11 - (1) Sınavlar, Dekanlıkça tespit edilerek Başkanlıkça onaylanan takvime göre ilan edilir. Sınav yerleri Başkanlıkça belirlenir.

       Sınav çeşitleri

       Madde 12 - (1) Fakülteye giriş sınavları mülakat, fiziki yeterlilik ve yazılı olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

       Komisyonların oluşturulması

       Madde 13 - (1) Komisyonlar Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

       a) Müracaat Kabul Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel ve yeterince görevlendirilen memurdan oluşur.

       b) Mülakat Sınav Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel, 1 doktor ve 1 psikiyatrist, psikiyatrist bulunmadığı takdirde nöropsikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman personelden oluşur.

       c) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel, bir doktor ve 3 beden eğitimi öğretim elemanından oluşur.

       ç) Soru Hazırlama Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel, yeterince görevlendirilen öğretim elemanı ve memurdan oluşur.

       d) Yazılı Sınav Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve 2 öğretim elemanından oluşur.

       e) Sınav Değerlendirme Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve 2 öğretim elemanından oluşur.

       f) Soru Basım Komisyonu: Komisyon Başkanı, 1 rütbeli personel ve yeterince görevlendirilen memurdan oluşur.

       (2) Başkanlıkça aday sayısı dikkate alınarak komisyon sayısı ve türü artırılabilir.

       Mülakat sınavı

       Madde 14 - (1) Sınava girmek için kaydı yapılan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

       (2) Mülakat sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre iki aşamada yapar.

       a) İlk aşamada komisyon, adayları 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre değerlendirir. Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.

       b) İkinci aşamada adaylardan, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir.

       (3) Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında komisyonca; "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verilir.

       (4) Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamazlar.

       (5) Değerlendirme sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur. Mülakat sınav komisyonu kararlarında, olumsuzluk nedeni ile ilgili madde hükümleri açık olarak belirtilir.

       (6) Mülakat sınavında başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda beden eğitimi sınavına girerler.

       Fiziki Yeterlilik sınavı

       Madde 15 - (1) Fiziki Yeterlilik Sınavları, fiziki yeterlilik sınav komisyonu tarafından uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı kurallara göre değerlendirilir. Dekanlıkça hazırlanıp Başkanlıkça onaylanacak kurallara göre yapılacak Fiziki Yeterlilik Sınavında, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir.

       (2) Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda yazılı sınavına alınırlar.

       (3) Fiziki Yeterlilik Sınav sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir.

       Yazılı sınav

       Madde 16 - (1) Yazılı sınav soruları, Başkanlık tarafından görevlendirilen soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

       (2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Dekanlık tarafından yürütülür. Ancak; Başkan, yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı ve saklanması işini diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir.

       (3) Yazılı sınava ait hususlarda gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

       (4) Her ne sebeple olursa olsun yazılı sınava katılmayan ya da Başkanlıkça belirtilen süre içerisinde sınava katılamayan adaylar sınava girmemiş sayılır.

       (5) Yazılı sınavın sorumluluğu, sınavı yapan komisyona aittir. Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden Yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

       (6) Sınav bitiminde sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren ilgili tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve kurul üyelerince imzalanır.

       Yazılı sınavın niteliği

       Madde 17 - (1) Yazılı sınav, test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur. Sözel bölümde; Yabancı Dil 15, Türkçe 30, Coğrafya 4, Genel Tarih 3, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5 ve Genel Kültür 3 adet soru olmak üzere toplam 60 soru sorulur. Sayısal bölümde ise; Matematik 31, Kimya 3, Fizik 3, Biyoloji 3, olmak üzere toplam 40 soru sorulur. Yabancı dil soruları İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç ayrı grupta sorulur.

       (2) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

       (3) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar.

       Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

       Madde 18 - (1) Başkanlıkça oluşturulan sınav değerlendirme komisyonu tarafından, yazılı sınava katılan tüm adayların sınav cevap kâğıtları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilerek, erkek ve bayan adaylar için asil, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir.

       (2) Fakülteye alınacak öğrenci sayısına göre, en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asil erkek ve asil bayan öğrenci sayısı kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı yedek aday sayısı belirlenir.

       (3) Başarı sıralama puanlarında eşitlik olması halinde sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavında alınan puanının yüksekliği, sözel puanın yüksekliği, sayısal puanın yüksekliği, yabancı dil puanın yüksekliği, matematik puanın yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

       (4) Yazılı sınav sonucunda ortaya çıkan başarı listesi Başkanlıkça herkes tarafından görülebilecek yere asılarak ilanen tebliğ edilir. Bu konuda tutanak düzenlenir. Ayrıca sonuçlar iletişim araçları ile de duyurulur.

       (5) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından, fakülteye girmek isteyenler, giriş koşullarını taşımaları ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yazılı sınavda o yıl alınan en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almaları kaydıyla, kesin başarı listesine dahil edilir.

       (6) Sınav evrakları Dekanlıkça bir yıl süreyle saklanır.

       Yazılı sınava itiraz

       Madde 19 - (1) Kesin aday listelerinin ilan edildiği günden itibaren üç iş günü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına bizzat adayın kendisi tarafından Fakülteye yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

       (2) Fakülteye her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

       (3) Yazılı sınava itiraz eden adaylardan, Akademi Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda itiraz ücreti alınır.

       İntibak eğitimi ve sağlık kurulu raporu alınması

       Madde 20 - (1) Fakülteye geçici kaydı yapılacak Türk ve Yabancı uyruklu öğrenci adayları en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Türk ve Yabancı uyruklu aday öğrencilere sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu raporlar Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonunca 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

       Geçici kayıt

       Madde 21 - (1) İntibak eğitimine alınan lise kaynaklı ve yabancı uyruklu aday öğrencilerin geçici kayıtları intibak eğitiminin başlangıcından itibaren, Polis Kolejinden mezun olan öğrencilerin geçici kayıtları ise bu öğrencilerin mezun olduklarına dair resmi yazının Fakülteye ulaştığı tarihten itibaren Dekanlıkça yapılır.

       (2) Geçici kayıt sırasında, Fakülteye giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç beş gün içerisinde Dekanlığa başvuruda bulunmayan veya ayrılan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden en geç beş gün içinde Dekanlığa bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. Fakülte eğitim öğretiminin başlangıç tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

       (3) Fakülteye geçici kaydı yapılan öğrencilerin, tüm iaşe, ibate, sağlık kurulu raporu ve diğer sağlık giderleri Başkanlıkça karşılanır.

       Kesin kayıt-kabul

       Madde 22 - (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre 12/4/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Başkanlıkça Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırmaları ilgili birimlere ulaştırılmasından itibaren Arşiv Araştırmaları en geç otuz gün, Güvenlik Soruşturmaları ise en geç atmış gün içerisinde cevaplandırılır.

       (2) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve şartları yerine getiren adaylardan, kayıt belgelerini tamamlayanların kesin kayıtları Dekanlıkça yapılır. Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği halinde kesin kayıt yapılmaz ve öğrencilerin fakülte ile ilişiği kesilir.

       (3) Öğrencilerden kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenir.

       a) (Mülga bent : 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\2.mad)

    b) Sağlık Kurulu Raporu,

       c) Noter Tasdikli Taahhüt Senedi,

        ç (Mülga bent : 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\2.mad)

    d) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan (Askerlik çağı geldi ise).

       (4) Dekanlıkça Fakülteye kesin kayıtları yapılan öğrencilere Fakülte kimlik ve tanıtım kartları verilir. Fakülte kimlik ve tanıtım kartlarına ilişkin esas ve usuller Başkanlık tarafından çıkartılacak bir Yönergede belirlenir.

       Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye alınmaları

       Madde 23 - (1) İlgili Devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye alınmaları Bakan'ın onayı ile olur. Bu öğrencilerin genel sağlığı tehlikeye düşürecek bir hastalık taşımamaları gerekir.

       (2) Yabancı öğrencilerin fakülteye sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulunun sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

       (3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

       Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye kabulü ve eğitimleri

       Madde 24 - (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte eğitim ve öğretimine tabi tutulmaları için Dekanlıkça Türkçe dil yeterlilik sınavı yapılır. Sınav sonucunda Türkçe dil seviyelerinin yeterli olduğu belirlenenler Fakülte öğretimine başlatılır, başarısız olanlar ise bir yıl süreyle Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar Fakülte öğretimine başlatılır.

       (2) Hazırlık eğitimine alınan Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği alabilmeleri için kur geçme sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Ancak eğitim öğretim yılı içerisinde Türkçe dil yeterliliği alamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine Başkanlık tarafından süre kadar ek dil eğitimi verilir ve bu süre içerisinde de yapılan sınavlarda başarısız olanlar ile eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan kur sınavlarında Türkçe hazırlık öğrenimlerini tamamlayamayacağı anlaşılanların ilişikleri kesilerek durumu ilgili ülke makamlarına bildirilir.

       (3) Hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim sınav ve başarı esasları ile diğer hususlar Başkanlıkça çıkartılacak Yönergede belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim Esasları

       Eğitim esasları

       Madde 25 - (1) Fakültede yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

       a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

       b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuar uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

       c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

       Eğitim-öğretim şekli ve süresi

       Madde 26 - (1) Fakültede, kolej, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için lisans, yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlık ve lisans eğitimi yapılır.

       (2) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçmeye dayalı, dönem yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi toplam dört yıl olup, öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara bir yıl ek süre tanınır. Öğrenciler hiçbir şekilde aynı sınıfı iki yıldan fazla tekrar edemez ve eğitim öğretim süresi içerisinde birden fazla sınıf tekrarı yapamazlar. Öğrenimlerini toplam beş yıl içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin bulundukları sınıfa bakılmaksızın Fakülteden ilişikleri kesilir.

       (3) Fakültede çift ana dal programı açılarak, ilgili şartları taşıyan öğrencilerin ikinci bir bölümden mezun olmaları sağlanır. Çift ana dal programı ile ilgili tüm hususular Başkanlık tarafından çıkarılacak Yönergede belirlenir.

       Eğitim-öğretim takvimi

       Madde 27 - (1) Eğitim-öğretim yılı, sınavlarda verilen süre hariç 14'er haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşur. İki dönem arasında en az iki haftalık süre ile eğitim-öğretime ara verilir. Eğitim-öğretim, Dekanlıkça tespit edilen ve Başkanlıkça onaylanan takvime uygun olarak yürütülür.

       Haftalık ve günlük eğitim-öğretim

       Madde 28 - (1) Fakültede haftada yapılacak her derse ait saat sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ders süresi 45 dakikadır. Dersler öğretim elemanlarınca uygun görüldüğünde, aynı gün içerisinde bulunan belirli bir derse ait süreler birleştirilerek blok olarak işlenebilir. Ders dışı zamanlar, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda, günü birlik izin, araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalara ayrılır.

       Eğitim-öğretime ara verme zamanları

       Madde 29 - (1) Yaz tatili ile sömestr tatilinden başka resmi tatillerde öğretime ara verilir.

       (2) Fakültede eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağan üstü durumlarda Dekanın önerisi Başkan'ın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme süresi, bir haftada üç ders gününü geçerse, ara verilen süre döneme eklenir. Bu durumda Fakülte Akademik Takvimi yeniden düzenlenir.

       Dersler   

       Madde 30 - (1) Fakültedeki dersler, kredili ve katsayılı olarak ayrılır. Hangi derslerin katsayılı veya kredili türde olacağı ve kredi değerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

       (2) Fakültede okutulan dersler, Erasmus Programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği İngilizce de verilebilir. Fakülte öğrencilerinden dil seviyeleri yeterli görülenler bu dersleri alabilirler.

       (3) Fakültede okutulacak zorunlu dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

       (4) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) ve bilişim teknolojileri derslerinde yeterli durumda bulunan öğrencileri, söz konusu derslerden muaf tutabilmek ve diğer öğrencilerin seviyelerine uygun kurlarda öğrenimlerini sağlamak amacıyla her eğitim öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır. Sınav sonucunda muaf olan öğrencilerin not değerlendirmeleri ile diğer öğrencilerin seviyelerine uygun kurlara yerleştirilmesi, kurlarda yeterli olma ve diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak Yönergede belirlenir.

       (5) Her eğitim öğretim yılına ait dönemlerin başında öğrencilere, kendi ilgi alanlarına giren konularda gelişmelerini sağlamak amacıyla mesleki veya kültürel konularda Dekanlıkça seçimlik dersler planlanabilir. Bu derslerin öğrenciler tarafından seçimi, not değerlendirmeleri ve diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak Yönergede belirlenir.

       Devam mecburiyeti

       Madde 31 - (1) Öğrencilerin Fakülteye yatılı olarak devam etmeleri zorunludur. İstekleri halinde Erasmus öğrencilerinin Fakülteye yatılı olarak devam etme mecburiyeti yoktur.

       (2) Öğrencilerden;

       a) Mazeretsiz olarak, herhangi bir dönemde 52 ders saatinden fazla eğitim öğretime katılmayanlar,

       b) Dekanlıkça kabul edilebilir mazeretleri olsa bile, herhangi bir dönem de, eğitim-öğretim yapılan tüm ders saatlerinin 1/3'ünü aşan sürede öğrenime devam imkânı bulamayanlar, o döneme ait tüm sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilere bir sonraki yılın eğitim-öğretimine kadar izin verilir.

       (3) Herhangi bir dönem boyunca, okutulan bir dersin toplam ders saatinin 1/3'ünü aşan sürede o derse devam etmeyenler, o dersle ilgili tüm sınav haklarını kaybederler ve o dersten başarısız sayılırlar.

       (4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Dekanlıkça teşkilat veya Akademiyi sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Fakülteye yeni kayıt yaptıran ve mezun olacak son sınıf öğrencilerinin sağlık kurulu rapor işlemleri ile Fakülte içinde nöbet görevlendirmeleri dikkate alınmaz.

       (5) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, derslerin resmi tatil ve bayram günlerine denk gelmesi, dersler esnasında sınav yapılması, öğretim elemanının derse gelmemesi veya Dekanlık oluruyla derslerin işlenememesi durumlarında, dersler işlenmiş ve öğrenciler derse katılmış olarak kabul edilirler.

       (6) Öğrencilerin devam durumu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ve Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünce takip edilir.

       Öğrenci izinleri

       Madde 32 - (1) Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günü birliğine izin, gece yatısına izin, hafta sonu izni, mazeret izni, yurtdışı izni ve hastalık izni olmak üzere dokuz türlü izin verilir.

       a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam Dekanlıkça belirlenen saatte Fakülteye dönerler.

       b) Sömestr izni: Öğrenciye iki dönem arasında en az iki haftalık süre ile verilen izindir.

       c) Evci izni: Öğrenci işlerinden sorumlu Dekan yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının Fakültenin bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar Fakültenin bulunduğu şehirde (Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde) gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

       ç) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolaylı Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde hafta içinde belli saatlerde verilen izindir.

       d) Gece yatısı izni (Özel Evci): Evci olmayan öğrenciye anne veya babası yahut 18 yaşından büyük ikinci derece kan hısımları ile velileri yanında, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan yardımcısının uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

       e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden, Dekanca en çok on güne kadar verilen izindir. Öğrencilere, birinci veya ikinci derece kan hısımlarından evlenen veya vefat eden yakınları için talepleri halinde yol şartları da dikkate alınarak mazeret izni verilir.

       f) Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği doktor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlarını memleketlerinde geçirmeleri için Dekanlık makamınca rapor süresi kadar verilen izindir. Memleket izinlerinde doktor raporu alan öğrenciler, Dekanlıkça uygun görüldüğü takdirde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

       g) Yurtdışı izni: Eğitim öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden dolayı Dekanlık tarafından ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir.

       ğ) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Dekanlık tarafından uygun görülen hallerde, Cuma günü ders bitiminden Pazar akşam yoklamasına kadar verilen izindir. Bu izinler (d) bendi dışında değerlendirilir.

       (2) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

       (3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.

       Erasmus öğrencisi

       Madde 33 - (1) Öğrencilere Erasmus Programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programlarından yararlanabilmeleri veya araştırma yapmaları ve tez hazırlamaları için Başkanlıkça yurtiçi ve yurtdışı gerekli izinler verilir.

       (2) Erasmus programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin seçilmesi, yurtdışında alacakları dersler, bu derslerin fakültede sayılması, notlarının hesaplanması, özlük hakları ve diğer konular Erasmus Üniversite Beyannamesi, Değişim Sözleşmesi ve Uygulama El Kitabında bulunan hükümlere göre Başkanlık tarafından çıkarılacak Yönergede belirlenen esaslara göre düzenlenir.

       (3) Fakülteye gelen Erasmus öğrencilerinin veya Akademinin katıldığı benzer uluslararası eğitim-öğretim programları veya yapılan ikili anlaşmalar gereği fakülteye gelen öğrencilerin iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır.

       (4) Erasmus öğrencileri veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği Fakülteye gelen öğrencilere dekanlıkça dersler planlanabileceği gibi, bu öğrenciler ihtiyaç duydukları kredilere karşılık gelen dersleri her sınıftan alabilirler.

       Öğrencilere araştırma-inceleme yaptırılması

       Madde 34 - (1) Fakülte öğrencileri Dekanlıkça uygun görülen konularda inceleme ve araştırma yapar ve tez hazırlarlar. Araştırmaları sırasında Genel Müdürlük ilgili birim yöneticileri gizlilik dereceli bilgiler hariç her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

       (2) Bitirme tezi, katsayılı ders olarak 100 tam puan üzerinden geçme notu en az 60 olacak şekilde notla değerlendirilir. Bitirme tezinin kredi değeri Yönetim Kurulunca belirlenir. Tez danışmanınca geçer not verilmeyen tezdeki yetersizlikler danışman tarafından verilen sürede giderilip geçer notla değerlendirilinceye kadar mezuniyet işlemleri ertelenir.

       Sosyal faaliyetler

       Madde 35 - (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla fakültenin bulunduğu il sınırları içerisinde Dekanlıktan, il sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak üzere sosyal ve kültürel etkinliklerle turizm ve ziyaret amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

       Danışman

       Madde 36 - (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, Yönetim Kurulunca öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

       Sınav esasları

       Madde 37 - (1) Fakültede, ara, dönem sonu, not yükseltme, bütünleme, mazeret sınavları ile ek sınavlar planlanır. Her ders için, her dönemde bir ara ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Bir günde en çok üç dersin sınavı planlanır. Sınav tarihleri ve yerleri internet üzerinden bilgisayar programı aracılığı ile duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları için tebliğ niteliği taşır.

       (2) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

       a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak, uygulamalı, yazılı, test, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Burada sayılan sınav usulleri birlikte de uygulanabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersin öğretim elemanı tarafından, sınav haftasının başlamasından en az iki hafta önce Dekana yazılı olarak bildirilir.

       b) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde Dekan, sınav ve değerlendirme görevini başka bir öğretim elemanına verebilir.

       c) Sınavlara katılmak için; öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri ve uygulamalarda başarılı olmaları şarttır.

       ç) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı Başkanlık tarafından onaylanan Akademik takvimde belirtilir. Resmi tatil ve bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav programları ve yeri Dekanlıkça tespit edilir ve sınavlardan en az beş gün önce ilan edilir. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanlık onayı ile görevlendirilir.

       d) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda, kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin cezası uygulanır. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı tanınır. Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen ve mazeretli olan öğrencilerin not değerlendirmelerinde "bağıl değerlendirme sistemi" uygulanmaz.

       e) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliğini Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirirler.

       f) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota yuvarlatılır.

       Ölçme değerlendirme ve sınıf geçme esasları

       Madde 38 - (1) Fakültede ölçme-değerlendirme ve sınıf geçme esasları aşağıdaki gibidir:

       a) Kredili derslerde başarı notu: Kredili derslerde, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar Başkanlık tarafından çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir. Kredili dersler için kullanılacak başarı harfleri ve ağırlık katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

       Başarı Harfi   Ağırlık Katsayısı

       AA   4.00

       BA   3.50

       BB   3.00

       CB   2.50

       CC   2.00

       DC   1.50

       DD   1.00

       F   0.00

       b) Katsayılı derslerde başarı notu: Katsayılı derslerde başarı notu, ara sınav notunun % 40'ı ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun % 60'ı toplanarak elde edilir. Katsayılı derslerden başarılı olmak için dönem sonu başarı notunun en az 60 olması ve dönem sonu sınavından da en az 60 alınması gerekir. 100 tam puan üzerinden notlandırılan katsayılı derslerde yılsonu başarı notunun başarı harfi karşılığı, bağıl değerlendirme sistemi yönergesinde belirlenen katalog değerleri tablosuna göre belirlenir.

       (2) Fakültede okutulan bütün derslerde öğrencinin geçmesi için, dönem sonu sınavında almak zorunda olduğu notu, bütünleme, mazeret sınavları veya ek sınavlarda da alması gerekir.

       (3) Ağırlıklı not ortalaması (ANO): Bir öğrencinin belirli bir dönem içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı her öğrenci ve her dönem için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir dönemde aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı harf notlarının ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç o dönemdeki söz konusu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

       (4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk dönemden itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

       (5) Yılsonu not ortalaması: Belirli bir eğitim öğretim yılı içerisindeki her iki dönemde alınan her bir dersin kredisi ile başarı harfinin ağırlık katsayısı çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının, her iki dönemde ki toplam krediye bölünmesi ile elde edilir.

       (6) Fakültede okutulan derslerin kredi değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

       Doğrudan sınıf geçme, doğrudan sınıfta kalma kriterleri ile not yükseltme/bütünleme ve ek sınav

       Madde 39 - (1) Doğrudan sınıf geçme: Doğrudan sınıf geçmek için, her iki dönemde alınan bütün derslerin hiçbirinden F notu almamış olması ve bütün derslerden yılsonu not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması gerekir.

       (2) Doğrudan sınıfta kalma: Bütün derslerden yılsonu not ortalaması 1.20' nin altında olanlar, doğrudan sınıfta kalır.

       (3) Bütünleme sınavları: Bütünleme sınavlarına girebilmek için öğrencilerin bütün derslerinden yılsonu not ortalaması 1.20 nin üzerinde (1.20 dahil) olması ve bütünlemeye gireceği F notlarının bulunması gerekir.

       (4) Not yükseltme sınavları: Bir öğrencinin not yükseltme sınavına girebilmesi için, en fazla iki F notu olması ve bütün dersler yıl sonu not ortalaması 1.20 ile 2.00 arasında (1.20 dahil, 2.00 hariç) olması gerekir. Bu öğrenciler DD ve DC notu aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek not yükseltme sınavına girerler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yılsonu başarı durumlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğüne bildirirler. Not yükseltme sınavından alınan not, o dersten dönem sonu sınavında alınan nottan düşükse değerlendirmeye alınmaz.

       (5) Bütünleme sınavları, ikinci dönem sonu sınavlarının tamamlanmasından bir hafta sonra, not yükseltme sınavları ise bütünleme sınavlarının açıklanmasından sonra Başkanlıkça onaylanan takvimde belirlenen tarihte yapılır.

       (6) Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda bütün dersler yılsonu not ortalaması 2.00 veya üzerine çıkartan öğrenciler, iki dersten fazla F notu bulunmamak kaydıyla sınıfını geçer.

       (7) Not yükseltme sınavları sonucunda yılsonu not ortalaması 2.00'nin altında kalan öğrenciler, F notları bulunmasa dahi sınıfta kalır.

       (8) Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda bütün dersler yılsonu not ortalaması 2.00 veya üzerine çıkarmasına rağmen ikiden fazla F notu alan öğrenci sınıfta kalır.

       (9) Bütünleme ve not yükseltme sınavı sonucunda bütün dersler yılsonu not ortalaması 2.00 veya üzeri olan, ancak sadece iki dersten F notu almış öğrenciler borçlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Borçlu olarak üst sınıfa geçen öğrenci üst sınıfın bütün derslerinden başarılı olması halinde borçlu olduğu derslerden başarılı olamasa dahi bir üst sınıfa borçlu olarak devam eder. Borçlu geçtiği sınıfta borçlu dersleri de dâhil üçüncü bir dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerden önceki sınıflarda yıl kaybı olanların doğrudan Fakülteden ilişikleri kesilir.

       (10) Ek sınav: Bütünleme ve not yükseltme sınavı sonucunda bütün dersler yıl sonu not ortalaması 2.00 veya üzeri olan ancak borçlu olduğu dersler de dahil olmak üzere iki dersten F notu olan dördüncü sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı tanınır. Ek sınav sonucunda başarısız olan öğrenci ilgili ders/derslerden kalır. Ek sınav sonucunda başarısız olan ve o dersten kalan öğrencilerin eğitim öğretimine bir yıl süre ile ara verilir. Öğrenciler ara verdiği sürede, bu ders/derslerle ilgili dönemdeki tüm sınavlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Eğitim-öğretimine ara verilen öğrencinin, ara verilen süredeki (sağlık giderleri hariç) iaşe, ibate ve diğer ihtiyaçları devletçe karşılanmaz.

       (11) Ek sınav sonucunda başarısız olan ve ilgili ders/derslerden kalan öğrencilerden önceki sınıflarda yıl kaybı olan öğrenciler ile eğitim öğretimine ara verilen ve bu süre sonunda tekrar başarısız olan öğrencilerin Fakülteden ilişikleri kesilir.

       Mazeret sınavları

       Madde 40 - (1) Dekanlıkça kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle ara, dönem sonu, not yükseltme, bütünleme sınavları veya ek sınava giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar.

       (2) Mazeretsiz katılmama veya mazeretin Dekanlıkça kabul edilmemesi halinde mazeret sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenci sıfır not almış sayılır.

       Sınav sonuçlarının ilanı

       Madde 41 - (1) Sınav sonuçları, Başkanlıkça onaylanan takvimde belirtilen tarihler arasında internet üzerinden bilgisayar programı vasıtasıyla ilan edilir. Yıl içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

    (2) Sınav sonuçlarının internet üzerinden bilgisayar programına zamanında girilmesinden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 42 - (1) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç 72 saat içinde öğrenciler tarafından Başkanlıkça yaptırılan web tabanlı bilgisayar programı üzerinden ilgili öğretim elemanına yapılır. İlgili öğretim elemanı da maddi hata itiraz süresinin bitmesinden itibaren en geç 72 saat içerisinde sistem üzerinden kendisine gelen itirazlara cevap vermek zorundadır.

       (2) Öğretim elemanları sınavla ilgili tüm evrakları sınavın bitiminden itibaren otuz gün içerisinde Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

       Mezuniyet ve diploma

       Madde 43 - (1) Fakülteyi başarı ile bitiren öğrencilere, Başkan ve Dekan tarafından imzalanan Güvenlik Bilimleri Fakültesi Lisans Diploması verilir ve uygun kadrolara atanırlar.

       Diploma derecesinin ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

       Madde 44 - (1) Diploma derecesinin ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması, not dökümü (transkript) ve diploma eki verilmesine ilişkin esaslar Başkanlık tarafından çıkartılacak bir Yönergede belirlenir.

       (2) Mezuniyet sonrası Personel Daire Başkanlığının tahsis ettiği kontenjana göre ilk atama yerlerinin belirlenmesinde, mezuniyet sıralamasına göre açık kur'a sistemi ile öncelik ve tercih hakkı tanınır.

       (3) Mezun olan tüm fakülte öğrencilerine bir defalığına not dökümü (transkript) ve diploma eki ücretsiz olarak verilir. Daha sonra fakülteye yapılacak olan not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi ve diploma eki taleplerinde, her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda, Akademi Döner Sermaye İşletmesine verilmek üzere ücret alınır.

       Fakülteden çıkma ve çıkarılma

       Madde 45 - (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla Fakülteye yazılı başvuruları ile Fakülteden ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler.

       (2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

       a) Öğrenimlerini 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar,

       b) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkânı kalmadığı Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenmiş olanlar,

       c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenler,

       ç) Fakülteye giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanlar,

       Yönetim Kurulu kararı, Dekanın teklifi, Başkanın onayı ile Fakülteden ilişikleri kesilir.

       (3) Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamladıktan sonra, disiplin nedeniyle ilişiği kesilen veya hakkında disiplin soruşturması devam edenler hariç olmak üzere, öğrenimlerini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler, istekleri halinde Polis Memuru olarak durumlarına uygun teşkilat kadrolarına atanırlar.

       (4) Fakültenin ilk dört yarıyılını başarıyla bitirmiş olanlardan 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri gereği kaydı silinenlere talepleri halinde Başkan ve Dekan tarafından imzalanan Polis Akademisi Ön Lisans Diploması verilir.

       (5) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin sağlık kurulları tarafından verilecek rapora dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Fakülte öğrencisi olarak devamına imkan kalmadığına karar verilenlerin ya da emniyet hizmetleri sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin, fakülteden ilişikleri Başkan onayı ile kesilir. Ayrıca emniyet hizmetleri sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin atanma isteklerini belirtir dilekçesi alınarak dosyası ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

       (6) Sağlık şartları sebebiyle öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve faal polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenler hariç, Fakülteden çıkan veya çıkarılan diğer öğrenciler bir daha Fakülteye alınmazlar. Fakülteden çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır. Dekanlıkça kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren Fakülteden çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

       Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

       Madde 46 - (1) Fakültede lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğrenim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

       (2) Mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olan ve fakültede kesin kaydı bulunan öğrencilerden; istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 47 - (1) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 49 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar