CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik

    23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Türkiye Barolar Birliğince açılan dava üzerine, Danıştay Sekizinci Dairesinin 30.01.2009 tarihli ve 2008/8169 sayılı kararıyla ; anılan Yönetmeliğin Türkiye Barolar Birliği ile birlikte çıkartılması gerekirken, yalnızca Adalet Bakanının imzasıyla yürürlüğe konulması sebebiyle yetki yönünden hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir.

    Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26976

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak paraların, barolar arasında dağıtımı ve harcanması ile bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak yapılacak cari giderleri ve bu hizmette çalıştırılacak personele ilişkin hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesine, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen son fıkra uyarınca hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Baro: Ödenek aktarılan baroyu,

       b) Büro: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak aktarılan ödenek işlemlerini yürütmek üzere Türkiye Barolar Birliğinde ve barolarda kurulacak büroyu,

       c) Ödenek: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliğine aktarılan veya Birlik tarafından barolara gönderilen parayı,

       ç) Personel: Büroda çalışmak üzere görevlendirilen baro çalışanlarını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödeneğin Kaynağı, Aktarılması, Dağıtımı ve Kullanılması

       Ödeneğin kaynağı

       Madde 5 - (1) Ödenek; Maliye Bakanlığının iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit ettiği toplam tutarlar esas alınarak, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde birinden oluşur.

       Ödeneğin aktarılması

       Madde 6 - (1) Ödenek, Maliye Bakanlığınca, her yıl mart ayının sonuna kadar, Türkiye Barolar Birliği adına bu amaçla açılan hesaba aktarılır.

       Ödeneğin gönderilmesi

       Madde 7 - (1) Ödenek, yılı içerisinde baroların üçer aylık dönemlerde hazırlayacakları ödenek taleplerine göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından bu Yönetmelik uyarınca değerlendirme yapılarak ilgili baro hesabına gönderilir.

       Ödeneğin kullanılması

       Madde 8 - (1) Türkiye Barolar Birliğinin bu Yönetmelikten kaynaklanan görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu cari giderler, söz konusu ödenekten karşılanır.

       (2) Barolara gönderilen ödenek, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler için kullanılır.    

    (3) Ödenekten taşıt ve gayrimenkul alımı yapılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gider Çeşitleri, Hesap ve Personel

       Gider çeşitleri

       Madde 9 - (1) Ödenekten karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

       a) Büroda çalıştırılacak personelin maaş, ikramiye, tazminat ve sosyal güvenlik giderleri,

       b) Büroda kullanılan telefon, faks gideri,

       c) Elektrik ve su giderleri,

       ç) Isınma gideri,

       d) Bilgisayar ve sarf malzemeleri,

       e) Kırtasiye giderleri,

       f) Kira gideri,

       g) Büro malzemesi,

       h) Büronun diğer cari giderleri.

       Ödeneklerin ayrı hesapta tutulması ve faiz gelirleri

       Madde 10 - (1) Türkiye Barolar Birliğine aktarılan ve Türkiye Barolar Birliğince barolara gönderilen ödenekler, ayrı bir hesapta tutulur. Bu hesaptan Birliğin ve baroların diğer hesaplarına aktarma yapılamaz.

       (2) Bu hesapta biriken paralar, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli asgari miktar ayrıldıktan sonra vadeli mevduat veya repo hesabında değerlendirilir ve elde edilen gelirler aynı amaçla kullanılır.

       Personel sayısı

       Madde 11 - (1) Büroda çalıştırılacak personel, işin özelliğine uygun nitelikte ve yeter sayıda olmalıdır. Bu sayının belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukat sayısı ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilme sayısı esas alınır.

       (2) Büroda görevlendirilecek personel sayısı, Türkiye Barolar Birliğinde on; İstanbul için yirmi, Ankara ve İzmir için on, büyükşehir belediyesi olan illerde beş, diğer il barolarında ise üç kişiyi geçemez.

       (3) Türkiye Barolar Birliği, ihtiyaç hâlinde personel alımı için barolara izin verebilir, ancak bu sayı Türkiye genelinde toplam on kişiyi geçemez.

       Personelin niteliği

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra büroda görevlendirilecek personelin en az lise ve dengi okul mezunu olması ve Avukatlık Kanununun 45 inci maddesindeki nitelikleri taşıması gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Denetim ve Rapor

       Denetim

       Madde 13 - (1) Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların bu Yönetmelik hükümlerine göre idarî ve malî denetimi, Avukatlık Kanununun Ek 4 üncü maddesi uyarınca adalet müfettişlerince yapılır.

       Rapor

       Madde 14 - (1) Barolara tahsis edilen ödeneğin kullanımına ilişkin olarak EK-1 örneğe göre, üçer aylık dönemler hâlinde düzenlenecek raporlar, bir sonraki ayın sonuna kadar Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

       (2) Türkiye Barolar Birliği gelen raporları inceler ve denetler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

       Muhasebe kayıtları

       Madde 15 - (1) Muhasebe kayıtları bürolarca yazılı veya elektronik ortamda tutulur.

       Demirbaş eşya

       Madde 16 - (1) Bürolarda ödenekten alınan eşyaların kaydedildiği demirbaş eşya defteri tutulur.

    ALTINCI BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

       Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama    

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin dayanağı olan Avukatlık Kanununun 180 inci maddesinin son fıkrasının yürürlüğe girdiği 1/1/2007 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirmesi yapmış olan baroların bu konudaki cari giderleri bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

       Yürürlük

       Madde 17 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak Türkiye Barolar Birliği ile müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ve Türkiye Barolar Birliği birlikte yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar