ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ulusal Süt Konseyi Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 270006

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (Değişik madde: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, süt ile ilgili çalışmalar yapan araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Süt Konseyi kurmalarını sağlamak ve konseyin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, yetki, denetim ve gelirleri kapsamında yer alan çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Araştırma ve Danışma Kurulu; Genel Kurul tarafından 21 inci Maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan kurulu,

       b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

       c) Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından, denetleme konusunda yeterli mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip üretici ve sanayici alt gruplarından seçilecek üyeler ile Bakanlık tarafından atanan üyelerden oluşan kurulu,

       ç) Genel Kurul: Konsey üyesi alt grup temsilcilerinin katılımıyla oluşan kurulu,

       d) Kanun: 5488 sayılı Tarım Kanununu,

       e) Konsey: Ulusal Süt Konseyini,

       f) Kurucular Kurulu: Konsey kurulması için müracaat eden ve konsey kuruluşunu oluşturan kişileri,

       g) Kuruluş dilekçesi: Konseyin kurulması talebini içeren dilekçeyi,

       (ğ) (Değişik bent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/2.mad.) Sanayici: Çiğ sütün işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için Bakanlıktan üretim izni almış gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişileri,

       h) Sektör: Sütün üretim, işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve tüketime sunulmasıyla ilişkili her türlü faaliyeti,

       ı) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanununun 16 ncı Maddesine göre kurulmuş kurulu,

       i) Üretici: 28/1/2001 tarihli ve 4631 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah birliklerine, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş süt üretici birliklerine, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, kooperatif ana sözleşmelerinin çalışma konularında hayvancılık faaliyeti bulunan kooperatiflere ve 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanuna göre kurulmuş Ziraat Odaları Birliğine üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri,

       j) Ürün: Süt ve süt ürünlerini,

       k) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından, her bir alt grup üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşan kurulu

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

       Konseyin kuruluşu ve kurucular kurulu

       Madde 4 - (1) Konsey, bu Yönetmelikte belirtilen Üretici ve Sanayici Alt Gruplarının her birinden en az dörder üye olmak üzere toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur.

       (2) Konseyin adı "Ulusal Süt Konseyi" olup, merkezi Ankara'dadır.

       (3) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde; müracaat edenlerin TC Kimlik numaralarının belirtilmesi ile temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesinin eklenmesi gerekir.

       (4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, kurucular kurulunu oluşturur.

       Kurucular kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

       Madde 5 - (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

       a) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmek,

       b) Konseye üye kaydetmek ve ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar konseyi temsil etmektir.

       Konseyin alt grupları

       Madde 6 - (1) Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıdaki gruplardan oluşur:

       a) Üretici Alt Grubu Üyeleri: Süt hayvancılığı yapan üreticilerin üye olduğu ve üst örgütlenmesini tamamlamış tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birlikleri ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

       b) (Değişik bent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/3.mad.) Sanayici Alt Grubu Üyeleri: Sütten elde edilen her türlü asıl ve yan ürünleri işleyerek yarı mamul ve mamul ürünlere dönüştüren ve bunları pazarlayan, gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları ulusal çiğ süt üretiminin en az %10 unu işleme kapasitesine haiz birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi.

       c) (Değişik bent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/3.mad.) Kamu ve Kamuya Ait Araştırma Merkezleri ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu Üyeleri: Bakanlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, konuyla ilgili üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası.

       Konseyin faaliyetleri

       Madde 7 - (1) Konsey aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir.

       a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunmak,

       b) Sektörle ilgili gerekli verileri ilgili birimlerden toplamak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal ve/veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde strateji belirlemek, planlar oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmak,

       c) Süt ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, bunları Konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarmak,

       ç) Hazırlanacak düzenli raporlarla süt ve süt ürünlerine yönelik kararlar alan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak,

       d) Süt sektöründe piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa şartları göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaları yapmak. Süt ve süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

       e) Belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini tespit ederek ilan etmek,

       f) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak,

       g) Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde temsilcilikler veya şubeler açmak,

       ğ) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek, süt ve süt ürünlerinin tanıtımını yapmak ve tüm bu faaliyetlere katılımı sağlamak için çalışma grupları oluşturmak,

       h) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, kayıt altına alınması ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,

       ı) Tüketici bilincini geliştirmek,

       i) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması, arz düzenlemesi ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

       j) Yöresel süt ürünlerinin üretimi, ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

       k) Avrupa Birliğine uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

       l) Süt, süt mamul ve yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

       m) Sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

       n) Süt üreticileri ve tüketicilerini organik üreticilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirmek, organik süt üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapmak,

       o) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası tüm uygulama, politika, strateji, desteklemeler ve projelerle ilgili görüş bildirmek,

       ö) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile belgeleri denetim elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak,

       p) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmektir.

       Konseye üyelik şartları ve üyeliğe kabul

       Madde 8 - (Değişik madde: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/4.mad.)

    (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarına haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler konseye üye olabilir.

       Üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

       Madde 9 - (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile Yönetim Kurulunca arka arkaya yapılan iki yazılı ihtara rağmen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri, Denetleme Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulunca en az bir, en çok üç ay arasında askıya alınır. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi iş günü içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri, askı süresince Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve oy kullanamaz.

       (2) Konsey üyesi kuruluşların;

       a) Kendi istekleri ile ayrılma,

       b) Faaliyetinin sona ermesi,

       c) İlgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal etkinliklerinin kalmaması,

       ç) Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin üyeliğin askıya alınma süresi içerisinde yerine getirilmemesi,

       d) Konseyin belirlediği kurallara aykırı davranılması,

       e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenmiş suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü olunması

       hallerinde üyelikleri sona erer.

       (3) Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek kişiler hakkında da Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili hükümler uygulanır.

       (4) Konsey üyeliğinin sona ermesi kararı, Denetleme Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir. Üye, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Konseyin Organları

       Konseyin organları

       Madde 10 - (1) Konsey aşağıda belirtilen organlardan oluşur.

       a) Genel Kurul,

       b) Yönetim Kurulu,

       c) Denetleme Kurulu,

       ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

       Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

       Madde 11 - (1) Konsey Genel Kurulu; 6 ncı Maddede belirtilen üç alt gruptan her birinin kendi üyeleri arasından ön seçimle belirleyeceği onbeşer temsilcinin katılımı ile teşekkül eder.

       (2) Genel Kurul olağan toplantıları Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir yapılır.

       (3) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Araştırma ve Danışma Kurulunun asil üyelerinin toplamından az olamaz. Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

       (4) (Değişik fıkra: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/5.mad.) Genel Kurul Divanı, başkan ve iki kâtip üyeden teşekkül eder. Divan başkanı gizli oyla, diğer üyeler işaret oyu ile seçilir. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra Genel Kurul toplantısına geçilerek gündem gereği yerine getirilir.

       (5) Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

       (6) İlgili bakanlıklar ve üniversiteler giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez.

       (7) Kamu kurum ve kuruluşları dışında giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

       Genel Kurulun görev ve yetkileri

       Madde 12 - (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

       a) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek,

       b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

       c) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşmek,

       ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası ile ilgili karar vermek,

       d) Birer yıllık dönemler halinde yapılan bütçeyi iki yılda bir görüşüp karara bağlamak,

       e) Konseyin gelirleri ve giderleri hakkında karar almak,

       f) Giriş ve yıllık aidatları belirlemek,

       g) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek,

       ğ) Üyelere ödenecek gündelik harcırah miktar ve esaslarını karara bağlamak,

       h) Araştırma ve Danışma Kurulunun dört üyesini seçmek,

       ı) Menkul ve gayrimenkul mal alımı için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

       i) Personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,

       j) Talepler doğrultusunda Konseyin alt grupları ile ilgili kararlar vermek,

       k) Tanımlanan görevler ile ilgili diğer hususlarda karar vermektir.

       Genel Kurul toplantısına çağrı

       Madde 13 - (1) Genel Kurul, toplantıdan en az otuz gün önce günü, saati, yeri ve gündemi ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede ilan edilmek ve üyelere yazılı olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çağrı yapılır. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

       Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

       Madde 14 - (1) Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından, Genel Kurula katılan 6 ncı Maddede belirtilen alt grupların her birinin kendi üyeleri arasından ön seçimle seçilen üçer asil ve üçer yedek üye olmak üzere toplam dokuz asil dokuz yedek üyeden oluşur.

       (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

       Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde kendi alt grubundan seçilen yedek üye, seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamaz.

       (3) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

       Yönetim Kurulu toplantıları

       Madde 15 - (1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

       (2) Yönetim Kurulunca, konseyi oluşturan sektörlerden herhangi birinin mağduriyetine neden olacak kararlar alınamaz. Yönetim Kurulunun, kararlarına yazılı olarak yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen karar, Araştırma ve Danışma Kurulu tarafından otuz günlük süre içinde incelenir ve rapora bağlanır. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. Verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına şerh düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

       (3) Yönetim Kurulu, olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az üç gün önceden belirleyerek, toplantıya katılacaklara bildirir.

       Yönetim Kurulunun görevleri

       Madde 16 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

       a) Süt ve süt ürünleriyle ilgili sektörde ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçları izlemek,

       b) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve konseyi temsil etmek,

       c) Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

       ç) Konseyin işgücü planlamasını yapmak ve çalışanların mali haklarını belirlemek,

       d) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

       e) Giriş aidatı ve yıllık aidatın tahsil ve takibini yapmak,

       f) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde menkul ve gayrimenkul alımı yapmak,

       g) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak,

       ğ) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek,

       h) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek,

       ı) Üyeliğe ilişkin tüm kararları almak,

       i) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

       j) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek,

       k) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak,

       l) Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlamak ve gerektiğinde bilgi ve görüşlerini almak,

       m) Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları defter ve belgeleri Denetleme Kurulu üyeleri ile 27 nci Maddede belirtilen hükümlere göre görevlendirilen denetleme elemanlarına göstermek,

       n) Üyeliğe yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınmasıyla ilgili konularda Denetleme Kuruluna görev vermek.

       Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

       Madde 17 - (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

       Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

       Madde 18 - (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından seçilecek denetleme konusunda yeterli mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip üretici ve sanayici alt gruplarından birer asil, birer yedek ve Bakanlığın atayacağı bir asil, bir yedek üye olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

       (2) Denetleme Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

       Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

       Madde 19 - (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

       a) Yönetim Kurulunun faaliyet ve harcamalarını denetlemek,

       b) Genel Kurula denetleme raporu sunmak,

       c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

       ç) Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması konularında gerekli incelemelerden sonra Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

       Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

       Madde 20 - (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

       Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

       Madde 21 - (1) Kurul; Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığından konularında uzman birer üye ile Araştırma ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek dört üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

       (2) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

       (3) Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Başkan ve başkanvekilleri en fazla iki dönem görev yapabilirler.

       (4) Araştırma ve Danışma Kurulu, süt sektörüyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

       Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

       Madde 22 - (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına görevlendirilmeleri halinde Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

       Kurullarda üyeliği düşüren haller

       Madde 23 - (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ve Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller aşağıda belirtilmiştir.

       a) Ölüm,

       b) İstifa,

       c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,

       ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi,

       d) Temsilcileri oldukları kuruluşların Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması,

       e) Üyesi seçildiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi,

       f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçları ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

       g) Konseyin amacına aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmiş olması,

       ğ) Medenî hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

       Konseyin gelirleri

       Madde 24 - (1) Konseyin gelirleri şunlardır;

       a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

       b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

       c) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan bağış ve fon gelirleri,

       ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

       d) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri,

       e) Diğer gelirler.

       Konseyin giderleri

       Madde 25 - (1) Konseyin giderleri şunlardır;

       a) Personel giderleri,

       b) Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,

       c) Harcırah ödemeleri,

       ç) Büro giderleri,

       d) Diğer giderler.

       (2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

       Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

       Madde 26 - (1) Konsey tarafından aşağıdaki defterler tutulur.

       a) Gelir-gider defteri,

       b) Demirbaş kayıt defteri,

       c) Üye kayıt defteri,

       ç) Denetim defteri,

       d) Karar defteri,

       e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

       (2) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içinde noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her malî yılın ilk haftasında yenilenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Denetim

       Madde 27 - (1) Bakanlık, Konseyin her türlü işlem ve faaliyetlerini idari ve mali yönden denetleme yetkisini haizdir.

       (2) Denetleme sonucu düzenlenen raporlarda yer alan tenkit ve tavsiyelere uyulur.

       Yürürlük

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar