TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı Ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Sayısı : 24/09/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 27007

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun hizmetlerini tanımlamak ve bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ile atama şartlarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda istihdam edilecek kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil memur ve sözleşmeli statüdeki personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Açıktan İlk Defa Atama: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kadrolarında memur statüsünde istihdam edilecek personelin ilk atama işlemini,

       b) Açıktan Yeniden Atama: İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya çekilmiş sayılanlardan tekrar memur statüsünde görev verileceklere yönelik atama işlemini,

       c) (Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./1.md.) Birim: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birimlerini,

       ç) Birim Amiri: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Esaslarda belirtilen hizmet birim amirini,

       d) Genel Müdürlük: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       e) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

       f) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       g) Kurum Hizmeti: 2954 sayılı Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere yönetim, yayın-yapım, prodüksiyon, teknik, yardımcı yayın-yapım, danışma-denetim, sağlık ve idarî-malî hizmetleri,

       ğ) Kurum Dışı İstihdam Kaynağı: Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar veya yapmış olanlar ile kamu hizmetine ilk defa Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu bünyesinde işe başlayacak olanları,

       h) (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad ; Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./1.md.) Personel (Memur): Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personeli,

    ı) Sözleşmeli Personel: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bendi ile Geçici 12 nci maddesi hükümlerine göre sözleşme ile istihdam edilen personeli,

       i) (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin kadrolara atanması için yapılacak olan sınavı,

    j) (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Yeterlik Sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, belirli süreli yetiştirme dönemini müteakip atanacağı kadronun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılacak olan sınavı,

    k) (Ek bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Görevde Yükselme Sınavı: Bu Yönetmelik ekindeki EK 1 ve EK 2'de yer alan ve görevde yükselme sınavına tabi olduğu belirtilen kadrolara, öngörülen şartları taşıyan personelin yükselme mahiyetinde atanması için yapılacak olan sınavı,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar

       Genel hükümler

       Madde 5 - (1) Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartlarında aşağıdaki genel hükümler uygulanır.

       a) Kurumda bir göreve atanacak personelin, mevzuata göre, atanacağı kadronun derecesini alabilecek şartları taşıması gerekir. Ancak, Kurumun 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına yapılacak atamalarda, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

       b) (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Yönetim Kurulu tarafından, ekli cetvellerde yer alan unvanlara ait özel nitelikler ve şartlarda, söz konusu kadro/pozisyonlara personel temininden önce ilave nitelik ve şartlar aranabilir.

       c) Personelin, daha önce görev yaptığı kadrolara, kadro tanımlarındaki nitelik ve şartlara bakılmaksızın atamaları yapılabilir.

       ç) (Değişik bent: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/1.mad. ; Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad ; Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./2.md.) Asli ve sürekli hizmet kadrolarında görevli personele yönelik yeterlik, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına tabi kadro unvanları, sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile sınav şekli/şekilleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    d) (Değişik bent: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/1.mad. ; Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./2.md.) Asli ve sürekli şahsa bağlı kadro unvanları ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, herhangi bir şekilde boşaldığı takdirde atama yapılmaz; diğer kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan kadro unvanlarına dönüştürülür. Ancak, yönetim kadrolarında görev yapan personelin daha önce görev yaptığı şahsa bağlı kadro unvanlarına atanma hakları saklıdır.

       e) Ekli (5) sayılı cetvelde gösterilen işçi sayılmayan sözleşmeli personel pozisyonları herhangi bir sebeple boşalması halinde iptal edilir.

       f) Memur ve sözleşmeli personel, hizmet tanımlarının yanı sıra amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirir.

       g) Kadro unvanına "Şef" veya "Baş" ibaresi eklenerek oluşturulan ve ekli (1) ve (2) sayılı cetvelde yer almayan kadro unvanları, ekli (3) sayılı cetvelde yer alan kadrolar gibi değerlendirilir. Bu kadrolar, herhangi bir şekilde boşaldığı takdirde atama yapılmaz, diğer kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan kadro unvanlarına dönüştürülür.

    ğ) (Ek bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./2.md.) Görevde yükselme sınavına tabi kadro unvanlarına açıktan yeniden veya kurumlar arası naklen atama yapılmaz. Ancak, anılan kadro unvanlarını daha önce Kurumda elde etmiş olan personelin hakları saklıdır.

    Hizmetlerin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 6 - (1) Kurumun bütün hizmetlerinin tanımı ve bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel şartlar ile atama şekli bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-4 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

       Diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri

       Madde 7 - (1) 6/7/1999 tarihli ve 4397 sayılı Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kuruma devredilen personelden yönetici kadrolar dışında terfi edecek diğer kadrolardaki personelin hizmet sürelerinin hesabında; Kurum, PTT ve Türk Telekom A.Ş.'de geçen hizmet süreleri dikkate alınır.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının personel hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Kazanılmış haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Yönetim Kurulunun 26/7/1985 tarihli ve 1985/172 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliğinin, Televizyon Dairesi Başkanlığı, Ankara Televizyon Müdürlüğü, Ankara Radyosu Müdürlüğü, İstanbul Televizyon Müdürlüğü ve İstanbul Radyosu Müdürlüğünün kuruluşu sırasında yer alan kadrolara ilişkin hükümleri, Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar saklıdır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 14/04/2009 - 27200 S.R.G Yön/6.mad.;Değişik madde: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/24.mad.)

    (1) Kurumda, stajyer sanatçı veya stajyer montajcı unvanı ile görev yapan personelin en az iki yıl görev yapmış olmaları ve yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde sanatçı veya montajcı kadrolarına atanma hakları saklıdır.

       Geçici Madde 3 - (Ek madde: 14/04/2009 - 27200 S.R.G Yön/6.mad.;Değişik madde: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/25.mad.)

    (1) Kurumda, Koruma ve Güvenlik Memuru unvanlı kadroda görev yapan personelin kurumsal hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak Memur unvanlı kadroya atanmalarında bu kadro için öngörülen tahsil şartı aranmaz.   

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/26.mad.)

    (1) 31/12/2010 tarihine kadar, yardımcılık süresi dâhil en fazla 12 yıl hizmeti bulunan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarının Mali Denetçi kadrosuna nakillerinde Tecrübe şartı aranmaz. Anılan tarihten sonra bu kapsamda atama yapılmaz.

       Geçici Madde 5 - (Ek madde: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/26.mad;Mülga madde: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/31.mad)

       Geçici Madde 6 - (Ek madde: 24/10/2009 - 27386 S.R.G Yön/26.mad.)

    (1) 2954 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı unvanlı kadrolarda görev yapmış olanların Strateji Uzmanı unvanlı kadroya atanmalarında bu kadro için öngörülen tahsil şartı aranmaz.

    Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin;

       a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri 1/4/2009 tarihinde,

       b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar