ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 04/08/2008 - 2008/14111

    Resmi Gazete Tarihi : 04/10/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27014

       Ekli "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 31/7/2008 tarihli ve 1094 sayılı yazısı üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 12/12/2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması maksadıyla kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev ve sorumluluklarının, kadro unvan ve sayılarının, personelinin ücret ve diğer mali hakları ile sosyal güvenlik haklarının ve durumlarının belirlenmesidir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Kanun" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kanun: İlgisine göre, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu ve/veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu ve/veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,"

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kurum, Kanun ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kurul, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, Kanun ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Kurul, uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirebilir veya yetkilendirebilir."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Kurum ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 15 - Kurumda, aşağıdaki ana hizmet birimleri bulunur;

       a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı,

       b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı,

       c) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı,

       d) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı,

       e) Denetim Dairesi Başkanlığı,

       f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı,

       g) Tarifeler Dairesi Başkanlığı."

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 16 - Kurumda, aşağıdaki danışma hizmet birimleri bulunur;

       a) Hukuk Dairesi Başkanlığı,

       b) Başkan Danışmanlığı,

       c) Basın Müşavirliği."

    Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yardımcı hizmet birimleri

       Madde 17 - Kurumda, aşağıdaki yardımcı hizmet birimleri bulunur;

       a) İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,   

       b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

       c) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü,

       d) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü,

       e) Savunma Uzmanlığı."

    Madde 10 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 18 - Ana hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı;

       1) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesine, lisans uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       2) Lisans uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       3) Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,

       4) Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,

       5) İhtiyaç duyulan faaliyet alanlarında, düzenlemeye tabi ikili anlaşma taslakları hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       6) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak, limitlerdeki indirimlerin belirlenmesi konusunda Başkanlığa önerilerde bulunmak,

       7) Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının serbest piyasaya yapacakları satışa ilişkin limitlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

       8) Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamalarını geliştirme çalışmaları yapmak,

       9) Arz çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analizler yapmak suretiyle Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak, yeni ve yenilenebilir kaynakların enerji arzına olan katkısının artırılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

       10) Elektrik piyasasında mevcut sözleşmelerin serbest rekabete dayalı piyasaya uyumlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak, sözleşmelerin düzenlenmesi, tadili ve sözleşmelere ilişkin ihtilafların halli için arabuluculuk çalışmaları yapmak,

       11) Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

       12) Elektrik piyasası mevzuatına tabi elektrik şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,

       13) Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikayet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       14) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,

       15) Elektrik piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

       16) Elektrik piyasasına ilişkin her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak,

       17) Elektrik piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

       18) Dağıtım şirketlerinin talep tahminleri ile işletme ve yatırım planlaması, uygulamasına ilişkin çalışmaları yapmak,

       19) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı;

       1) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, lisans ve sertifika uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       2) Lisans ve sertifika uygulamalarını izleyerek yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       3) Lisansların onaylanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       4) Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti yapacak şirketlerin belirlenmesi için ihale açma ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

       5) Doğal gaz balansı amaçlı depolama miktarlarının tayin edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

       6) Ulusal doğal gaz tüketim tahminlerini yapmak,

       7) Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,

       8) Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,

       9) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Başkanlığa önerilerde bulunmak,

       10) Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamaları geliştirme çalışmaları yapmak,

       11) Arz çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analiz çalışmaları yapmak ve Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak,

       12) Kanunda yer alan sözleşmelere ilişkin olarak, Kuruma düşen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

       13) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözülmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

       14) Sisteme giriş talepleri reddedilenlerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

       15) Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

       16) Kanuna tabi doğal gaz şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,

       17) Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikâyet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       18) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,

       19) Doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

       20) Doğal gaz piyasasına ilişkin her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak,

       21) Doğal gaz piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

       22) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı;

       1) İkincil düzenlemelere ilişkin olarak; yönetmelik, özel nitelikli karar, tebliğ ile diğer düzenleyici işlemlerin ve değişikliklerinin hazırlık çalışmalarını yapmak,

       2) Lisans başvurularını alma, değerlendirme, lisansta yer alacak genel ve özel hükümleri belirleme, lisans verme, tadil, ilan, geçici olarak durdurma veya iptal çalışmalarını yapmak,

       3) Kanunda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin olarak; gözetim faaliyetleri ile aykırılıkların ilgili birim ve mercilere sunulmasına ilişkin işlemleri yapmak,

       4) Piyasaya yapılabilecek müdahalelere ilişkin olarak karar alınması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek,

       5) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak izin verme çalışmalarını yapmak,

       6) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesine ilişkin olarak; piyasa ihtiyaçlarının izlenmesi, standart ve değişikliği için girişimde bulunulması, standart hazırlıklarına iştirak edilmesi, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan TSE standartlarının değerlendirilmesi ve mecburi hale getirilmesi hususlarının karara bağlanması çalışmalarını yapmak,

       7) Ulusal petrol stok sistemine ilişkin olarak gerekli hallerde ilgililere bildirilecek görüşün hazırlanması çalışmalarını yapmak,

       8) Piyasanın teknik denetimine ilişkin olarak laboratuarların kurulması ve/veya hizmet alınması ile eğitim çalışmalarını yapmak,

       9) Piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak, plan, politika ve uygulamaların, teşvik ve sübvansiyonların, diğer düzenlemelerin, lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek durumların izlenmesi ile önemli görülen hususların ilgili birim ve mercilere sunumu çalışmalarını yapmak,

       10) Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikayet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       11) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,

       12) LPG piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

       13) LPG piyasasına ilişkin her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak,

       14) LPG piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

       15) Lisans ve piyasa uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       d) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı;

       1) İkincil düzenlemelere ilişkin olarak yönetmelik, özel nitelikli karar, tebliğ ile diğer düzenleyici işlemlerin ve değişikliklerinin hazırlık çalışmalarını yapmak,

       2) Lisanslara ilişkin olarak; başvuruları alma, değerlendirme, lisansta yer alacak genel ve özel hükümler belirleme, verme, tadil, ilan, geçici olarak durdurma veya iptal çalışmalarını yapmak,

       3) Kanunda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin olarak; gözetim faaliyetleri ile aykırılıkları ilgili birim ve mercilere sunma çalışmalarını yapmak,

       4) Piyasaya yapılabilecek müdahalelere ilişkin olarak; karar alınması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,

       5) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak izin verme çalışmalarını yapmak,

       6) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesine ilişkin olarak; piyasa ihtiyaçlarının izlenmesi, standart ve değişikliği için girişimde bulunulması, standart hazırlıklarına iştirak edilmesi, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan TSE standartlarının değerlendirilmesi ve mecburi hale getirilmesi hususlarının karara bağlanması çalışmalarını yapmak,

       7) Ulusal petrol stok sistemine ilişkin olarak; komisyona katılım ile gelir payı saptanması ve gerekli hallerde ilgililere bildirilecek görüşün hazırlanması çalışmalarını yapmak,

       8) Piyasanın teknik denetimine ilişkin olarak; ulusal marker sisteminin yönetimi ile laboratuarların akreditasyonu, kurulması ve/veya hizmet alınması çalışmalarını yapmak,

       9) Petrol ve piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak; plan, politika ve uygulamaların, teşvik ve sübvansiyonların, diğer düzenlemelerin, lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek durumların izlenmesi ile önemli görülen hususların ilgili birim ve mercilere sunumu çalışmalarını yapmak,

       10) Lisans ve piyasa uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       11) Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikâyet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       12) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,

       13) Petrol piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

       14) Petrol piyasasına ilişkin her türlü hukuki sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak,

       15) Petrol piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

       16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       e) Denetim Dairesi Başkanlığı;

       1) Enerji piyasası mevzuatına tabi olan tüzel kişilerin işlem ve hesaplarının, ilgili mevzuat uyarınca incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin görevleri yürütmek,

       2) Kanuna tabi şirketlerin, belirlenen performans kriterlerine göre denetimini yapmak,

       3) Tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri tesislere ve faaliyetlerine ilişkin eşitlik-şeffaflık ve güvenlik standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin denetim işlemlerini yürütmek,

       4) Tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarının incelenmesi ve tüzel kişilerin yasal defter ve kayıtlarının denetlenmesi işlemlerini yürütmek,

       5) Tüzel kişilerin hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili raporlarının kapsamını belirlemek ve denetimini yapmak,

       6) Dağıtım şirketleri talep tahminlerinin ve yatırım planlarının uygunluğunun ve gerçekleşmelerinin incelenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       7) Enerji piyasası mevzuatında öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına dair işlemleri yürütmek,

       8) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı;

       1) Kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararının alınması ve onaylanması için gerekli işlemleri yürütmek,

       2) 5/7/1994 tarihli ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan haritaları Harita Genel Komutanlığından temin etmek,

       3) Kamulaştırma kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak kamulaştırma kararının alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       4) Kamulaştırma planlarını inceleyerek onaylanması işlemlerini yürütmek,

       5) 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projelerine ilişkin imar planlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,

       6) 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projeleri için gerekli taşınmaz malların meralık vasıflarının değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

       7) Kamulaştırma sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfusun ilgili kamu kurumları ile koordine edilerek iskan edilmelerini sağlamak,

       8) 27/6/1985 tarihli ve 85/9634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli olması halinde mücavir taşınmaz malların kamulaştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

       9) Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz malların ilgili tapu siciline kamulaştırma şerhi verilmesini sağlamak,

       10) Kamulaştırılacak taşınmaz mallara bedel takdir etmek, taşınmaz mal malikleri ile rızaen satın alma için pazarlık görüşmelerini yapmak, rızaen satın alma işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde ilgili asliye hukuk mahkemesinde kamulaştırma davalarının açılmasını sağlamak, kamulaştırılacak taşınmaz malların kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde kamu mallarından olup olmadıklarını tespit etmek, uygulama zilyetlik tutanaklarını düzenlemek, kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmaz malların Hazine adına tescillerini sağlamak,

       11) Enerji projeleri için gerekli olan, Hazineye ait taşınmaz mallarla ilgili irtifak hakkı tesisi kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       12) Enerji projeleri için gerekli olan, Hazineye ait taşınmaz mallarla ilgili kiralama yapılabilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       13) Enerji projeleri için gerekli olan ve Hazinenin dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmaz malların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda temin edilmesi işlemlerini yürütmek,

       14) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2/4/2004 tarihli ve 2004/7114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek tüzel kişilere Hazine taşınmaz mallarının bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili Kurum görüşünü oluşturmak,

       15) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre verilecek üretim lisanslarına derç edilecek inşaat öncesi süreyi belirlemek,

       16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       g) Tarifeler Dairesi Başkanlığı;

       1) Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak fiyatlandırma yöntemlerini ve tarife formüllerini geliştirmek suretiyle fiyatlandırma esaslarını belirlemek,

       2) Kurul tarafından onaylanan tarife düzenlemeleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüzel kişilerin Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       3) Tarife uygulamalarını izlemek ve yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       4) İlgili ana hizmet birimleri ile koordinasyon halinde tarifelerin onaylanmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak,

       5) Piyasalarda faaliyet gösterecek lisans sahiplerinin enerji fiyatlandırma bilgilerinin düzenleyici bilgi sistemine kaydedilmesi ve piyasaların fiyat alanında tüketiciyi ve rekabeti koruyacak şekilde gözetimini sağlamak,

       6) Uluslararası alanda fiyatlandırma uygulamalarını ve metodolojilerini takip ederek buna ilişkin esasları belirlemek,

       7) İç ve dış pazarlardaki fiyat hareketlerini izlemek,

       8) Yerli ham petrolde fiyat oluşumuna ilişkin olarak; sorunları değerlendirme ve çözüme ilişkin karar alma ile olası fiyat uyuşmazlıklarında hakemlik çalışmalarını yapmak,

       9) Serbest piyasada tüketiciler aleyhine gelişebilecek fiyat hareketlerini izlemek ve yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

       10) İlgili piyasalarda tarife bildirimleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

       11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Madde 11 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 19 - Danışma hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Hukuk Dairesi Başkanlığı;

       1) Başkana ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

       2) Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek zamanında Başkan ve hizmet birimlerini bilgilendirmek,

       3) Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       4) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak,

       5) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,

       6) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

       7) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       b) Başkan Danışmanlığı;

       1) Başkana, Kanun ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,

       2) Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya projelere katkıda bulunmak,

       3) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) Basın Müşavirliği;

       1) Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek,

       2) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,

       3) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanın izniyle kamuoyunu bilgilendirmek,

       4) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

    Madde 12 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 20 - Yardımcı hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;

       1) Kurumun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

       2) Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

       3) Kurum personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

       4) Kurum personelinin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yapmasına ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

       5) Kurum personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Başkana bilgi vermek,

       6) Kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,

       7) Yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

       8) Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

       9) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

       10) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,

       11) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,

       12) Kurum tarafından çıkarılacak yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

       13) Kurum personelinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

       14) Haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

       15) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

       16) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

       17) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

       18) Kurumun gelir tahminlerini yapmak ve gider tahminleri ile birleştirerek bütçesini hazırlayıp Başkana sunmak,

       19) İletim ek ücreti oranının belirlenmesi ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ile Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       20) Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedellerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

       21) Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilerle ilgili standartlar ve kurallar oluşturmaya, uygulamaya ve gerektiğinde bu standartlara ilişkin piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve muhasebe konularında kısıtlamaları belirlemeye ilişkin faaliyetleri yürütmek,

       22) Kurumun bütçesine, gelir-gider kesin hesaplarına ve gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

       23) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

       24) Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali raporlama standartları ve yönetim bilişim sistemlerinin belirlenmesine ve bunların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

       25) Kurumun muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

       26) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,

       27) Kurumun gider tahminlerini yapmak,

       28) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

       29) Kurumun gelir fazlasının süresi içerisinde Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       30) Kurul tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin olarak tahsil ve takip işlemlerini yapmak,

       31) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak ve Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,

       32) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;

       1) Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, hizmet amaçlarını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

       2) Stratejik planlama hazırlık programı oluşturmak, danışmanlık hizmetleri sağlamak, çalışmaları koordine etmek,

       3) Kurum faaliyet raporunu ve yıllık iş planını hazırlamak,

       4) Kurumsal misyonun belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,

       5) Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

       6) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak,

       7) Kurumsal hizmetlerin etkililiğini analiz etmek ve buna ilişkin genel araştırmalar yapmak,

       8) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

       9) Kurum faaliyetlerine ilişkin bilgi ve verileri analiz etmek,

       10) Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

       11) Kurumun performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

       12) Kurumun yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri analiz etmek ve yorumlamak,

       13) Kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için, üstlenilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

       14) Kurum organizasyon yapısını, her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve alınacak önlemler konusunda Başkanlığa bilgi vermek,

       15) Kurum hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak etkin ve verimli hizmet üretimine katkıda bulunmak,

       16) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

       17) Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek ve internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

       18) Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

       19) Sektörel gelişmelerin izlenmesi ve piyasaya yön verecek yönelimlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

       20) Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla enerji piyasası alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili çalışmaları yapmak,

       21) Enerji piyasasını ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

       22) Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin gerekli çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

       23) Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürütmek üzere ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

       24) Enerji piyasası alanında imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda, ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimleri ile Kurum hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmaya ve teknik yardım sağlamaya ilişkin çalışmaları yapmak,

       25) Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek,

       26) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       c) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü;

       1) Kurul toplantılarına ilişkin olarak Başkan tarafından belirlenen gündemi üyelere dağıtmak,

       2) Kurul görüşme ve kararlarını kaleme almak, karar tutanaklarına ve karar defterine kaydetmek, Başkan ve üyelere imzalatmak,

       3) Kurul kararlarını, Başkanın direktifleri doğrultusunda ilgili birimlere intikal ettirmek,

       4) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek,

       5) Üyelerin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

       6) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       d) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü;

       1) Başkana ait yazışmaları yapmak, buna ilişkin arşiv oluşturmak ve muhafaza etmek,

       2) Başkanın sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

       3) Kurumun protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

       4) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       e) Savunma Uzmanlığı, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar."

    Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Emeklilik açısından; Başkan yardımcıları ile daire başkanları bakanlık genel müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir. Diğer personelin durumu ve buna ilişkin usul ve esaslar ise, daire başkanlarından aşağı olmak kaydıyla Kurul tarafından belirlenir. "

    Madde 14 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

       "Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte Büro Görevlisi kadrosunda bulunanlar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Görevlisi kadrosuna atanmış sayılırlar. Kadrosu kaldırılmış olanlar ise, durumlarına uygun münhal kadrolara atanırlar.

       Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde Yönetim Hizmetleri Uzmanı unvanlı kadronun yüzde kırkı aşılmamak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan görevlerde en az beş yıllık hizmeti bulunanlar arasından kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle naklen atama yapılabilir."

       Madde 15 - Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvel ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

       Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    I SAYILI CETVEL

    KADRO UNVAN VE SAYILARI

    KADRO UNVANI SAYISI

    Başkan Yardımcısı 2

    Daire Başkanı 12

    Başkan Danışmanı 19

    Grup Başkanı 45

    Enerji Uzmanı 300

    Enerji Uzman Yardımcısı 115

    Kurul Hizmetleri Müdürü 1

    Özel Kalem Müdürü 1

    İrtibat Büro Müdürü 5

    Yönetim Hizmetleri Uzmanı 50

    Basın Müşaviri 3

    Avukat 25

    Çözümleyici 8

    Programcı 6

    Tabip 1

    Kurul Hizmetleri Müdür Yardımcısı 2

    Özel Kalem Müdür Yardımcısı 2

    Hemşire 1

    Savunma Uzmanı 1

    Tekniker 1

    Kütüphaneci 1

    Yönetim Görevlisi 95

    İletişim Görevlisi 35

    Şoför 12

    Teknisyen 3

    Dağıtıcı 4

    Toplam 750

    Mevzuat Kanunlar