ET VE BALIK KURUMU TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Et Ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 24/10/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27034

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları, atama, çalışma usul ve esasları ile teftiş edilenlerin sorumluluklarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Genel Müdür: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünü,

       b) Kurul Başkanı: Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Başkanını,

       c) Kurum: Et ve Balık Kurumunu,

       ç) Müfettiş: Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettişlerini ve müfettişlerini,

       d) Müfettiş yardımcıları: Et ve Balık Kurumu müfettiş yardımcılarını,

       e) Refakat müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Et ve Balık Kurumu müfettişlerini,

       f) Teftiş Kurulu: Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulunu,

       g) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu: Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunda görevli personeli,

       ğ) Teftişe tabi birimler: Merkez teşkilatını, kombinaları, işletmeleri, fabrikaları, soğuk depoları, mağazalar ile sermaye payı %50 ve daha fazlası Kuruma ait kuruluşları,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev Merkezi, Sorumluluk ve Görevleri

       Teşkilat ve bağlılık

       Madde 5 - (1) Teftiş Kurulu; Kurul Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul Başkanı, doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlıdır ve sadece Genel Müdürün onayı ile görev yapar. Kurul Başkanı, başmüfettiş ve müfettişler; teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.   

       Görev merkezi

       Madde 6 - (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Genel Müdürlüğün bulunduğu yerdir.

       Sorumluluk

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte tüm birimler ve bağlı işyerleri Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

       Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

       Madde 8 - (1) Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin; ilgili mevzuat hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına, talimatlara, işletme usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş ve kontrol etmek, araştırmak, incelemek ve soruşturmaktır.

       (2) Teftiş Kurulu bu görevlerini;

       a) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının idari, mali, ticari, işletme ve teknik faaliyet ve işlemlerini incelemek ve denetlemek,

       b) Kurumun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde ilgili mevzuat çerçevesinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

       c) Kurum personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekli hallerde soruşturma yapmak,

       ç) Genel Müdürlükçe verilecek teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerini yerine getirmek,

       d) Genel Müdürlükçe uygun görülecek konular için araştırmalarda bulunmak, konferans, seminer gibi eğitim hizmetlerine katılmak,

       suretiyle yerine getirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurul Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

       Kurul Başkanının görev yetki ve sorumlulukları

       Madde 9 - (1) Kurul Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri yapar.

       a) 8 inci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

       b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

       c) Her yılın ocak ayı içerisinde yıllık teftiş programını düzenlemek, Genel Müdür onayına sunmak ve uygulamasını sağlamak,

       ç) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalar için müfettişleri görevlendirmek,

       d) Genel Müdürlükten alınan talimatları, müfettişlere tebliğ ederek, uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

       e) Müfettişlerden gelen raporları inceleyerek, varsa nitelik ve şekil bakımından eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdüre sunmak,

       f) Acele ve önemli konularda, sonradan yazılı onay almak üzere Genel Müdürün sözlü talimatıyla gerekli teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlanılması talimatını vermek,

       g) Müfettiş yardımcılarının mesleğe kabulü ve yetişmelerini sağlayacak tedbirleri almak,

       ğ) İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş raporlarını, Genel Müdürlük onayını izleyen onbeş gün içerisinde ilgili ünitelere göndermek ve sonuçlandırılmasını takip etmek,

       h) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

       ı) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak.

       Teftiş Kurulu Başkanına yardım

       Madde 10 - (1) Kurul Başkanı, gerektiğinde kendisine yardımcı olmak üzere Kurumda müfettiş olarak en az 5 yıl fiili görev yapmış yeterli sayıda müfettişi, refakat müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat müfettişlerinin görev alanları ve süreleri Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve duyurulur. Refakat müfettişliği görev süresi en fazla l yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

       Kurul Başkanına vekâlet

       Madde 11 - (1) Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişlerden birine vekâlet görevi verir. Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekâlet görevi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişlerden birine Genel Müdür tarafından verilir.

       Müfettişlerin görev yetki ve sorumlulukları

       Madde 12 - (1) Müfettişler, doğrudan Genel Müdür adına;

       a) Teftiş Kurulu Başkanının vereceği görev ve talimatlar doğrultusunda 8 inci maddede belirtilen konularda teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

       b) Yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmanın sonuçlarını görev emrinde belirtilen süre içerisinde raporla Başkana bildirmek, bu süre içerisinde tamamlanamayacağı anlaşılan raporlarla ilgili olarak gerekçeleri de belirtmek suretiyle Kurul Başkanlığından yazılı olarak ek süre talep etmek,

       c) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında tespit ettikleri noksanlıkları, yanlışlıkları, aykırılıkları ve yolsuzlukları raporlamak ve bunların giderilmesi için düşünülen çözüm önerilerini raporda belirtmek,

       ç) Teftiş inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında tespit edilen veya görev emri dışında bizzat ihbar ve şikâyet yolu ile öğrenilen suç mahiyetindeki fiil ve işlemleri Kurul Başkanına yazılı olarak derhal bildirmekle beraber suç delillerini almak ve Kurul Başkanından alacağı talimatlar doğrultusunda ilgililer hakkında derhal inceleme ve soruşturmaya başlamak,

       d) Teftiş edilen yerlerde önceki teftiş inceleme ve soruşturma neticelerinin yerine getirilip getirilmediğini araştırmak ve bu durumu rapor ile Kurul Başkanına bildirmek,

       e) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini sağlamakla,

       yetkili ve sorumludurlar.

       (2) Müfettişler; teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yerine getirirken ilgililerin sorumluluğunda bulunan para ve para hükmündeki evrak, kıymetli formları saymak, işlemlerle ilgili gizli de olsa bütün evrak, defter ve bilgi işlem kayıtlarını personel dosyalarını incelemek, gerekli gördükleri evrak ve belgelerin örneklerini veya asıllarını almak yetkisine sahiptirler.

       (3) Müfettiş yardımcılarının birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

       Personelin görevden uzaklaştırılması ve göreve iadesi

       Madde 13 - (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

       a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

       b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

       c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

       ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

       (2) Kuruma ait para ve kıymetli evrak ve bilumum malları aleyhinde ve bilanço, tutanak rapor ve diğer evrak ve defterleriyle, belgeler üzerinde suç işlediklerine dair kuvvetli deliller bulunan ve bu sebeplerle derhal haklarında harekete geçilmesi soruşturmanın uygun yürütülmesi için gerekli görülen, kurum personeli, müfettiş tarafından doğrudan doğruya ve derhal görevden uzaklaştırılır. Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında bulunmasının mahzurlu olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması gerekir. Ancak; birinci fıkrada gösterilen fiillerin bir tutanakla tespit edilmesi ve ikinci fıkrada belirtilen fiillerin ise soruşturma sırasında açık bir şekilde ortaya konulması gerekir.

       (3) Görevden uzaklaştırılan görevli yerine bu görevi yapacak diğer bir personel, görevli Müfettişin de görüşü alınarak yetkili amirce temin edilir ve devir teslimi müteakip uzaklaştırma kararı uygulanır.

       (4) Görevden uzaklaştırıldığı halde görevini terk etmeyen görevli hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca kovuşturma talep etmek için müfettiş tarafından o yer Cumhuriyet Savcılığına keyfiyet yazı ile bildirilir ve tespit tutanağı bu yazıya eklenir.

       (5) Teftiş ve soruşturma sonucunda suç işlenmediği anlaşıldığında veya yeterli delil bulunamadığı takdirde, görevden uzaklaştırılmış olan personel müfettişin ivedilikle bildireceği yazılı görüş üzerine amirlerince derhal iade edilir.

       (6) Görevden uzaklaştırma, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan personele, işyeri amiri ile atamaya yetkili amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla hemen bildirilir.

       (7) Görevden uzaklaştırılanlara ait soruşturma ile ilgili olarak, Merkez teşkilatı birimlerince bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

       Müfettişlerin uymak zorunda oldukları hususlar

       Madde 14 - (1) Müfettişler bulundukları yerlerde görevlerinin gerektirdiği güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.

       (2) Müfettişler;

       a) İcraya müdahale edemezler. Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh koyamaz, ilave ve düzeltmeler yapamazlar.

       b) Teftiş, inceleme veya soruşturma ile ilgili kimselerle özel ilişkiler kuramazlar.

       c) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

       Teftişe tabi olanların sorumluluğu

       Madde 15 - (l) Teftişe tabi birimlerde görevli memur ve personel, para ve para hükmünde kâğıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili belge ve defterleri müfettişe gösterir, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunur.

       (2) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve teftişe tabi personelin hazır bulundurulmasına yönelik tedbirleri almak zorundadırlar.

       Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

       Madde 16 - (1) Müfettiş yardımcıları; teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda müfettişlerin yardımcısı olup, aynı görevleri yapmakla yükümlüdürler. Müfettiş yardımcılarının yetkilerini kullanmaları hususunda, üçüncü dönem sonunda, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca kendilerine resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

       Müşterek çalışmalar

       Madde 17 - (1) Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler ve koordine eder. Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet, bilgi veya ön rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini müteakip çalışmaların neticelerini, müştereken düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

       (2) Kurul Başkanına yardımla görevlendirilen refakat müfettişlerinin müşterek çalışmalarda görev alması halinde grup koordinatörü, refakat müfettişidir.

       İşlerin devri

       Madde 18 - (1) Müfettişler Başkanlıktan yazılı talimat almadıkça ellerindeki işi diğer bir müfettişe devredemezler.

       (2) İşin devri için Başkanlıkça verilen talimat üzerine üç nüsha devir notu hazırlanır ve devir notunda, devredilen işin mahiyeti, devir gününe kadar hangi bölüm ve safhalarının ne dereceye kadar incelendiği, devir anına kadar ne gibi kanaat ve izlenime sahip olunduğu, devirden sonra incelenecek bölüm ve safhaların neler olduğu belirtilir. İşle ilgili bütün evrak ve belgeler bir dizi pusulasına bağlandıktan sonra, devir notunun bir nüshası ile birlikte devir alacak müfettişe verilir. Müfettiş bunu raporuna kaydeder. İkinci nüsha devreden müfettişte kalır. Son nüsha Başkanlığa verilir. İşin Başkanlığa iadesi istenmiş ise aynı şekilde işlem yapılır.

       (3) Devredilecek işin birden fazla olması halinde, her iş için ayrı bir devir notu düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

       Teftiş Kurulu Bürosunun görev ve sorumlulukları

       Madde 19 - (1) Teftiş Kurulu Bürosunda çalışan personelin görevleri şunlardır;

       a) İlgili mevzuat, Başkanlıkça verilecek talimatlar çerçevesinde Kurulun haberleşme, dosya ve kayıt işlerini zamanında yürütmek,

       b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kaydetmek,

       c) Tamamlanmış rapor ve soruşturma evrakını düzenli ve güvenli bir şekilde saklamak,

       ç) Müfettişlerden ve ünitelerden gelen her türlü yazının kaydını yapmak ve cevaplarını göndermek,

       d) Başkanlık ve Genel Müdürlükçe Teftiş Kurulundan talep edilen istatistikî bilgileri hazırlamak,

       e) Kurula tesis edilmiş her türlü demirbaş eşya ve malzemenin kayıt, takip, koruma ve ekonomik kullanımı hususunda özen göstermek,

       f) Kurulun malzeme stoklarını takip etmek ve gereken tedbirleri almak.

       (2) Kurula gelen yazılar görevli memur tarafından kayda alınır ve Kurul Başkanına teslim edilir. Gizli işaretli yazılar, Kurul Başkanının yokluğunda Başkan vekili tarafından açılır.

       (3) Teftiş Kurulu personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar, her çeşit defter, evrak ve raporları Yönetim Kurulu ve Genel Müdür dışında Başkanın izni olmadıkça hiçbir kişiye gösteremez ve veremezler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Atama, Yükselme, Kıdem, Müfettişlik Güvencesi

       Kurul Başkanlığına ve müfettişliğe atanma

       Madde 20 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişler ve müfettişler, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar.

       (2) Kurul Başkanlığı için aşağıdaki şartlar aranır.

       a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veterinerlik ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

       b) Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcılığı dahil müfettiş olarak en az 10 yıl hizmet görmüş olmak.

       (3) Kurum müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, giriş sınavını kazanmak şarttır.

       Başmüfettişliğe yükselme

       Madde 21 - (1) Müfettişlerin başmüfettişliğe atanmaları, Kurul Başkanının teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

       (2) Müfettişlerin, başmüfettişliğe yükselebilmesi için müfettiş yardımcılığı dahil 7 yıl fiilen Teftiş Kurulunda müfettişlik yapmış olmaları şarttır.

       Müfettişlerin kıdemi

       Madde 22 - (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte ve ücretli izinlerde geçirilen süredir.

       (2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için ise, yeterlilik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

       (3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, her durumda müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlilik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

       Teftiş Kurulundan nakil veya istifa suretiyle ayrılan müfettişlerin tekrar kabulleri

       Madde 23 - (1) Kurumdan istifa veya nakil suretiyle ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna kabulleri, Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

       (2) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler en kıdemli başmüfettiş olarak atanırlar.

       Müfettişlik güvencesi

       Madde 24 - (1) Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, Kurum müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gereğiyle bağdaşmayan sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Yetiştirilmeleri ve Atanmaları

       Müfettiş yardımcılığına giriş

       Madde 25 - (1) Müfettiş yardımcılığına atanmak için yapılan giriş sınavını kazanmak şarttır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açılması, Kurul Başkanının önerisi, Genel Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile olur.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu

       Madde 26 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu, Genel Müdürün onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında ve dört başmüfettiş/müfettiş olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, sınav kuruluna, aynı usulle iki yedek üye seçilir. Sınav Kurulunda yeterli sayıda başmüfettiş veya müfettiş yok ise eksik üye sayısı, Genel Müdürün uygun görüşü ile Kurumda görevli daire başkanları arasından seçilerek tamamlanır.

       (2) Giriş sınavında yabancı dilbilgisinin değerlendirilmesi için, gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

       Giriş sınavının ilanı

       Madde 27 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer ve giriş şartları Türkiye genelinde yayımlanan en az bir gazetede ilan olunur. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinin en az on beş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Giriş sınavı ile ilgili işlem Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

       Giriş sınavı şartları

       Madde 28 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

       b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,   

       ç) Sınavın açıldığı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

       d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veterinerlik ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

       e) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilânında belirtilen asgarî puanı almış olmak,

       şartları aranır.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

       Madde 29 - (l) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar aşağıdaki belgelerle başvururlar:

       a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

       b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

       c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

       ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

       (2) Aday formunda; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğrenim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

       (3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

       a) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

       b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

       c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

       ç) 6 adet fotoğraf,

       d) Özgeçmiş.

       Sınav yeri

       Madde 30 - (1) Adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavlar, Genel Müdürlük merkezinde yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı programı

       Madde 31 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılır.

       a) İdari müfettiş yardımcılığı için,

       1) Hukuk: Anayasa, medeni hukuk, idare hukuku, borçlar hukuku, Türk ticaret hukuku, kıymetli evrak hukuku, ceza hukuku (genel esaslar ve devlet aleyhine işlenen suçlar), iş hukuku,

       2) İktisat: Makro-mikro iktisat, para-banka,

       3) Maliye: Maliye politikası, vergi hukuku genel esasları, Türk vergi kanunları,

       4) Muhasebe: Genel muhasebe, bilânço analizi ve teknikleri, işletme denetim ve finansal yönetim, ticari hesap,

       5) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birisi.

       b) Veteriner hekim ve mühendis müfettiş yardımcıları için,

       1) Kamu iktisadi teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat,

       2) Mesleki bilgiler,

       3) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birisi.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi

       Madde 32 - (1) Konu grupları itibarıyla yazılı ve sözlü sınavın değerlendirilmesi 100 tam not üzerinden ayrı ayrı yapılır.

       (2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan ve ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

       (3) Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, işletme ve mali bilgileri ile genel kültür, muhakeme ve ifade yeteneği, tavır ve hareket gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

       (4) Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, bu sınavda alınan notun 65'den aşağı olmaması gerekir.

       (5) Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'den az olmaması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

       (6) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.

       Müfettiş yardımcılığına atama

       Madde 33 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılanlar Genel Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile müfettiş yardımcılığına atanırlar.

       Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

       Madde 34 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur;

       a) Genel Müdür onayı ile Kurum ünitelerinde hazırlanacak bir programa göre staj yapmak,

       b) İlgili mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

       c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi teknik araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

       ç) Mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı seminer ve konferanslara katılmalarını sağlamak,

       d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda olanak tanımak.

       Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

       Madde 35 - (1) Müfettiş yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

       a) Birinci dönem çalışmaları: Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

       b) İkinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir. Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içinde birlikte çalıştıkları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve fezleke düzenleyemezler. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

       c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bağımsız teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen veya gerekli görülmesi halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte görev yaparlar. Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetiştirilmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

       Müfettiş yardımcılığı süresi ve yeterlik sınavı

       Madde 36 - (1) Yapılan sınav sonucu müfettiş yardımcılığına atananlar 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda, yazılı ve sözlü olarak yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

       Müfettiş yeterlik sınavı kurulu

       Madde 37 - (1) Müfettiş yeterlilik sınav kurulu oluşumu hakkında 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

       Yeterlik sınavı programı

       Madde 38 - (1) Müfettiş yardımcılarının staj döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecelerinin değerlendirilmesi için ikinci fıkradaki konularda yazılı ve sözlü olarak yeterlik sınavı yapılır.

       (2) Yazılı sınav konuları mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri olarak iki ana grupta toplanır.

       a) Mevzuat;

       1) Genel Mevzuat: Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar, Akdin Nevileri), Ceza Hukuku.

       2) 22/8/2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü.

       3) Kurumun ilgili mevzuatı, Toplu Sözleşme Hükümleri (Uygulama Alanı, İzinler ve Disiplin Cezaları ile ilgili hükümler) ve Kurum Mali Tabloları ve Analizi.

       b) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Usulleri;

       1) Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

       2) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri.

       Yetişme notu

       Madde 39 - (1) Yetişme notu, aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir.

       a) Kurs ve seminer notu: Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notların ortalamasıdır.

       b) Etüt ve inceleme notu: Müfettiş yardımcılarının yaptığı etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen nottur.

       c) Teftiş ve denetim notu: Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

       ç) Soruşturma notu: Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor ve fezlekelere verilen nottur.

       d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında, yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlardır.

       (2) Her bölümden verilecek not 60'dan, yetişme notu ortalaması ise 65'den aşağı olamaz.

       Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

       Madde 40 - (1) Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik notu 65'ten aşağı olamaz.

       (2) Yazılı sınav kâğıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması şarttır.

       (3) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinden her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır. En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Notların eşitliği halinde yetişme notu esas alınır.

       Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

       Madde 41 - (1) Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan müfettiş yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

       (2) Yeterlik sınavını kazanamayan ya da geçerli bir mazereti olmaksızın sınava katılmayanlar, müfettişliğe atanamazlar ve Kurumca, durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri, Raporlar ve Hazırlanması

       Olağan ve olağanüstü teftişler

       Madde 42 - (1) Teftişler olağan ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır.

       a) Olağan teftişler; önceden hazırlanan yıllık programa göre yapılır. Bu teftişler esas itibariyle hizmet, işlem ve faaliyetleri kapsar.

       b) Olağanüstü teftişler; Genel Müdür tarafından verilecek talimat veya olağan teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında müfettişlerce gerek görülmesi halinde program haricinde ve Genel Müdürün vereceği talimat doğrultusunda yapılır. Bu teftişler, bütün hizmet ve faaliyetleri kapsamına alabileceği gibi, belli konularla sınırlı da olabilir.

       Kısmi denetim

       Madde 43 - (1) Bir ünitenin, belli konularda sayım ve tespit amaçlı denetiminin yapılmasıdır. Kısmi denetimlerin süresi 1 veya 2 gün olarak belirlenir.

       Teftiş programları

       Madde 44 - (1) Teftiş programları yıllık olarak hazırlanır ve Genel Müdürün onayına sunulur. Gerektiğinde Genel Müdürün onayı ile program revize edilebilir. Teftiş programlarında, teftiş yerleri ve teftiş süreleri, teftişin düzenli şekilde devamını sağlayacak diğer hususlar açıkça belirtilir.

       Görevlendirme

       Madde 45 - (1) Müfettişler, Genel Müdürün talimatı ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Genel Müdürden aldıkları talimatları Teftiş Kurulu Başkanlığına hemen bildirirler.

       (2) Müfettişlerin görev seyahatleri ile ilgili esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

       (3) Müfettişler, sadece Genel Müdürlükten veya Teftiş Kurulu Başkanlığından talimat alırlar.

       Teftiş yöntemi

       Madde 46 - (1) Teftiş, bir önceki teftişin bittiği tarihle, teftişe başlanılan tarih arasında geçen devreyi kapsar.

       a) Teftişler tarama veya örnekleme yöntemi ile yapılır. Ancak, örnekleme yöntemi ile yapılacak teftişlerde, müfettiş esasa tesir eden hata ve noksanlara rastlar ise, tarama usulü ile teftiş yapılabilir.

       b) Teftiş edilen ünitede önemli eksiklik ve aksaklıklara rastlanması ya da yapılan incelemede bir suiistimal tespit edilmesi halinde, örnekleme yöntemi söz konusu olmaksızın, bu işlerle ilgili işlemlerin hepsi tarama yolu ile teftişe tabi tutulur. Bu durum, müfettiş tarafından derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

       c) Müfettiş gerekli görürse, teftiş devresinden sonra daha geriye gitmek suretiyle bir önceki teftiş dönemine ait işleri ve bu işlerle birlikte teftiş süresi içindeki işlemleri de inceleyebilir. Bu gibi hallerde teftiş süresinin, programda yazılı süreden fazla uzaması ihtimali belirdiği takdirde, müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına durum bildirilerek sürenin uzatılması talebinde bulunulur ve alınacak talimata göre hareket edilir.

       Teftişe başlama

       Madde 47 - (1) Teftişte, inceleme, araştırma ve soruşturmaya ani ve habersiz gidilmesi esastır. Teftiş edilecek ünitenin özelliğine göre, ilk olarak kasa ve kıymetli evrak sayımları yapılır ve sonra demirbaşların, malzeme ve depoların mevcutları sayılır. Sayım neticesinde tespit edilen miktarlar, kayıtlarla karşılaştırılarak tutanaklar düzenlenir ve sorumlularla müştereken imzalanır. Sayımların tamamlanmasından sonra, teftişe geçmeden önce bir önceki teftişte tenkit edilen hususların düzeltilip düzeltilmediği, verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği ve aynı hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığı araştırılır.

       Teftiş Kurulunca yazılan rapor çeşitleri

       Madde 48 - (1) Müfettişler çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre aşağıdaki rapor çeşitleri ile Başkanlığa bildirirler.

       a) Cevaplı Teftiş Raporu,

       b) İnceleme Raporu,

       c) Soruşturma Raporu,

       ç) Ön Rapor,

       d) Kısmi Denetim Raporu.

       Cevaplı teftiş raporu

       Madde 49 - (1) Cevaplı raporlar, yapılan teftiş neticeleri ile teftiş sırasında noksan ve hatalı bulunan ve ilgili ünitelerce düzeltilmesi gereken işlemler ve öneriler hakkında yeterli sayıda düzenlenir.

       (2) Raporun aslı, Genel Müdüre sunulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Raporun diğer nüshaları ise, rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili ünitelere bilgi ve gereği için gönderilir.

       (3) Cevaplı Teftiş Raporlarında;

       a) Teftiş edilen ünitenin faaliyetlerinin mali, ticari, idari ve işletme ve benzeri yönlerinden değerlendirilmesi,

       b) Hata ve eksikler ile tenkit edilmesi gerekli görülen işlerin mahiyetleri, bunların hangi kanun ve mevzuata aykırı olduğu, Kurumun menfaatlerine hangi bakımdan uygun olmadığı ve bunlara göre yapılması gereken işlem ve alınması gerekli tedbirlerin neler olacağı hususları esaslı bir şekilde incelenerek, sonuçların kısa ve açık bir şekilde belirtilmesi,

       gerekir.

       (4) Teftiş edilen ünite yetkililerine, teftiş esnasında hatalı ve noksan görülen hususlarla ilgili olarak yöneltilen sorular, ünite yetkili personeli tarafından müfettişin belirteceği makul süre içerisinde yazılı olarak cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

       (5) Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan sorular hakkında gereği yapılmak üzere, müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

       (6) Ünitece cevaplandırılan sorular, müfettiş tarafından değerlendirilmesi yapılmak suretiyle raporda belirtilir.

       (7) Müfettiş, teftişin bitimini müteakip raporu bir ay içerisinde Başkanlığa teslim etmek zorundadır. Ancak, bu süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılan raporlarla ilgili olarak yazılı gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, Başkanlıktan ek süre talebinde bulunur ve alınacak talimata göre hareket eder.

       (8) Teftiş Kurulu Başkanlığı, cevaplı raporları en kısa zamanda Genel Müdüre sunar ve sonuçlarını izler.

       (9) Teftiş sırasında soru sorulmasına gerek görülmeyen durumlarda hazırlanacak rapor Teftiş Raporu adını alır.

       İnceleme raporu

       Madde 50 - (1) Genel Müdürlükçe tevdi edilen ve araştırılması, değerlendirilmesi talep edilen konuların, teftişlerde tespit edilen, ancak ayrıca detaylandırılmasına gerek görülen hususların ve şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin belirtilmesi ve raporlanması amacıyla düzenlenir.

       (2) İnceleme Raporları aşağıda belirtilen bölümlere ayrılarak düzenlenir.

       a) I Başlangıç: Bu bölümde; inceleme talimatının nereden verildiği, talimatın tarih ve numarası, inceleme yapılan ünitenin ismi, incelemeye başlama ve bitiş tarihleri yazılır. İncelemenin konusu belirtilir.

       b) II İnceleme ve Değerlendirme: Bu bölümde; incelenen konu ile ilgili çeşitli bilgiler değerlendirilir, hukuki, idari, mali ve ticari yönleriyle incelenen konu tartışılır.

       c) III Sonuç ve Teklifler: Bu bölümde; konuyla ilgili görüş ve teklifler belirtilir.

       Soruşturma raporu

       Madde 51 - (1) Cumhuriyet Savcılığına ihbarı gerektiren ve ceza hukuku yönünden suç sayılan konular için kanuni soruşturma raporu düzenlenir. 4 nüsha düzenlenen ve 1 nüshası ilgili Cumhuriyet Savcılığına verilecek olan bu raporlar aşağıdaki bölümlerden oluşur.

       a) Başlangıç: Bu bölümde; Soruşturma konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, ne zaman ve nerede başlanıldığı, nerede bitirildiği, soruşturma konusunun neden veya nelerden ibaret olduğu ve kimler hakkında ne yönlerden soruşturma yapıldığı,

       b) Yapılan Araştırma ve İnceleme: Bu konuda, yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyanın miktarı ile bunların nasıl ve nereden kaynaklandığı ve kimler tarafından sebebiyet verildiği,

       c) Sonuç ve Teklifler; Konuyla ilgili tespitler ile bunların kanuni dayanakları ve yapılacak işleme esas olacak teklifler belirtilir.

       (2) Kanuni soruşturmayı gerektiren bir konuda, idari yönden yapılacak işlemlere esas olmak üzere ayrıca İdari Soruşturma Raporu da düzenlenerek, her iki rapor Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir.

       Soruşturma açılması

       Madde 52 - (1) Soruşturma, bir olay hakkında Genel Müdür tarafından verilen yazılı talimatla veya teftiş sırasında ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili kuvvetli delil ve belirti tespit edilmesi halinde yapılacak soruşturma talebinin Genel Müdür tarafından onaylanması üzerine açılır.

       (2) Müfettişlerin soruşturmaya el koyabilmeleri için;

       a) Teftiş Kurulunca görev olarak verilmesi,

       b) Kimlikleri belli kimseler tarafından kendilerine gönderilen açık adresli, imzalı, maddi dayanakları belirtilmiş ihbar, iddia ve şikâyet mektuplarının hemen soruşturulması gereken önemli ve acele konuları kapsaması,

       c) Sözlü ihbar, iddia ve şikâyetler vukuu bulduğunda, müfettişlerce müracaatçının kimlik ve adresi ile beraber konunun delil ve tanıklarının olaya ne yönde ilgili bulunduğunun bir tutanakla tespiti ve bu tutanağın ilgili ile birlikte müfettiş tarafından imza edilmiş olması,

       ç) Teftiş veya başka görevin yapılması sırasında rastlanıp, tutanakla tespit edilmiş bulunması

       gereklidir.

       (3) İkinci fıkradaki (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanılabilmesi için durumun Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Soruşturmaya hemen başlanamaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağının veya kanıtların yok olacağına yahut bu yolda kurumun maddi ve manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse, müfettişler tarafından soruşturmaya hemen başlanır ve en seri araçla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

       Soruşturma raporunun düzenlenmesi

       Madde 53 - (1) Yapılan her soruşturma, bir rapora bağlanır. Soruşturma raporları genellikle aşağıda belirtilen bölümlere ayrılarak düzenlenir.

       a) I Başlangıç: Bu bölümde; işin müfettişe verilmesi, soruşturmaya nerede ve ne zaman başlanıldığı yazılır.

       b) II Konu: Bu bölümde; soruşturmaya konu teşkil eden olay, iddia veya şikâyetin kapsamı kısaca belirtilir. Birden fazla olayı ihtiva eden hususlarda konular mahiyetleri itibariyle maddelere ayrılarak sırası ile gösterilir.

       c) III İnceleme ve Araştırma: Bu bölümde; soruşturma konusu olaya ait ibraz edilen veya toplanan belgeler ve diğer maddi deliller ile alınan ifade ve beyanlardan, olayın gerçek olup olmadığını ortaya koyan hususlar kaydedilir.

       ç) IV Tahlil ve Değerlendirme: Bu bölümde; soruşturma konusu olayla ilgili toplanan lehte ve aleyhte deliller ışığında objektif bir değerlendirme yapılarak, fiilin mahiyeti tespit edilmek suretiyle hangi mevzuat hükmüne aykırı olduğu açıklıkla belirtilir.

       d) V Sonuç: Sonuç bölümünde; tahlil ve değerlendirme bölümünde yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilen fiil özetlenerek, mevzuata göre talep edilen ceza şekli ve alınması gereken tedbirlere ilişkin sonuç ve kanaat açıklanır. Eğer zarar doğmuş ise, zarar miktarının tespiti ve zarardan kimin sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

       (2) Soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenir, raporun aslı Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Bir nüshası müfettişte kalır. Başkanlığa verilen soruşturma raporlarının aslı onay için Genel Müdüre sunulur.

       Soruşturma raporunda dayanak

       Madde 54 - (1) Soruşturmanın dayandığı evrak ve belgelerin ek listesi yapılarak rapora eklenir. Suç delili olarak rapora bağlanacak belgelerin örnekleri veya lüzumu halinde asılları alınır. Aslı alınan belgenin yerine müfettiş tarafından tasdik edilen bir örneği imza karşılığı verilir.

       Ön rapor

       Madde 55 - (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma görevi ile ilgili rapor yazımının gecikeceğinin anlaşılması veya belli bir tespite ulaşılması hallerinde, Başkanlığa o ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili verilen rapordur. Ön Rapor, incelemenin uzaması halinde düzenlenebileceği gibi, belli konularda ivedi tedbir alınması, yaptırım uygulanması amacıyla da yazılabilir.

       Kısmî denetim raporu

       Madde 56 - (1) Başkanlıkça esasları belirlenen ve süresi de 2 günü geçmeyen kısmî denetimlerde sayım ve tespit amaçlı yapılan çalışmayı, alınacak tedbirleri ve varılan sonuçları kapsayan kısa rapor çeşididir.

       Raporlarla ilgili işlemler

       Madde 57 - (1) Raporlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır.

       a) Müfettişler tarafından düzenlenen ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gelen raporlar, Başkan veya görevlendireceği refakat müfettişi/müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin bu isteğe katılmaması halinde, gerekirse başka bir müfettişe yeniden inceleme yaptırılır, bu inceleme sonucunda Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

       b) Bu şekilde incelemesi tamamlanan raporlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan bir yazı ekinde Genel Müdüre onaylanmak üzere sunulur. Onayı müteakip gereği için ilgili ünitelere gönderilir. Raporlarla ilgili gereken işlemlerin ilgili üniteler nezdinde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

       c) Raporlarda belirtilen hususların yerine getirilmesi ile ilgili işlemler ünitelerce ivedilikle Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilen bu işlemler; Başkanlıkça raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemli müfettişe gönderilir.

       ç) Soruşturma ve İnceleme Raporlarının sonuç bölümündeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla müfettişe bildirilir.

       d) Müfettişler, yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

       e) Müfettişlerin yeni görüşleri karşısında ünitelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir.

       f) Müfettişlerin inceleme, araştırma ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha iyi sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, Genel Müdürlükçe uygun görülmek şartıyla Tavsiyeler başlığı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili yere gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

       g) Raporlarda talep edilen hukuki işlemler Kurum hukuk müşavirliğince yerine getirilir.

       Müfettişe yapılacak ihbar ve şikâyetler

       Madde 58 - (1) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidilmiş olan yerlerde müfettişe yapılacak ihbar ve şikâyetler üzerine, kuvvetli delil ve belirtiler görüldüğü takdirde, gerekli incelemeye başlanılmakla beraber, durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Sözlü şikâyet ve ihbarların mahiyeti detaylı bir biçimde araştırılarak ihbar ve şikâyetlerin yazı ile yapılması istenir.

       (2) Müfettişlere teftiş, inceleme ve soruşturma dışında ihbar ve şikâyetlerin yapılması halinde, konu yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

       (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen durumda, Kurul Başkanının vereceği talimata göre hareket edilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Teftiş Edilen Personel ve Üniteler

       Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan yerlerdeki görevlilerin yükümlülükleri

       Madde 59 - (1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde, görevliler, saklamak ve yönetmekle yükümlü oldukları para ve para hükmündeki evrakı, işlemlere ilişkin bütün dosya, defter ve kayıtları, müfettişe gösterirler, saymasına yardım ederler ve müfettişin uygun göreceği bir çalışma alanı hazırlarlar. Görevliler bu hususların yerine getirilmesini, amirlerinden izin almak veya benzeri sebeplerle geciktiremezler.

       (2) Görevliler; Cevaplı Teftiş Raporlarına, sorulan sorulara, tebliğ edilecek her türlü yazı ve notlara, müfettiş tarafından işin önemine göre tayin edilecek süre içinde açık ve net bir şekilde cevap verirler.

       (3) Teftişe tabi üniteler, teftişle ilgili yazışmalarını takip etmek üzere bir Teftiş Dosyası tutarlar.

       İstenen evrak ve belgelerin verilmesi

       Madde 60 - (1) Müfettişler, görevlerini yaptıkları sırada gerekli gördükleri yazı, belge ve bilgi işlem kayıtları dâhil her türlü evrakın örneklerini, bu evraklar bir usulsüzlüğün veya yolsuzluğun ispat edici delilini oluşturduğu takdirde asıllarını görevlilerden isteyebilirler. Görevliler, bu isteği yerine getirirler.

       (2) Müfettiş, asıllarını aldığı belge ve kayıtların bir kopyasını çıkartıp aslına uygunluğunu imzası ile tasdik ettikten sonra dosyasında saklanmak üzere ilgililere bir tutanakla verir.

       (3) Müfettişlerce gerek görüldüğünde alınacak suretlerin asıllarına uygunluğu, yetkililer tarafından imza ile tasdik olunur.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       İzin, hastalıkla ilgili hususlar

       Madde 61 - (1) Müfettişlerin izin ve hastalık hallerinde Kurumun ilgili mevzuatı uygulanır.

       Bilirkişi teşkili

       Madde 62 - (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili olarak, Genel Müdürlüğün izni ile Kurum içinden veya dışından teknik personel ve ihtisas elemanlarının bilirkişi olarak görevlendirilmesini isteyebilir.

       (2) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürün onayı alınarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde ihtiyaç duyulan ihtisas sahibi personel geçici bir süre görevlendirilebilir. Söz konusu personelin geçici görev süresince izin talebi Teftiş Kurulu Başkanlığının onayına bağlıdır.

       Haberleşme, çalışma ve hakediş çizelgeleri

       Madde 63 - (1) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına, elektronik ortamda veya faks ile bildirirler. Başkanlıktan izin almadan, görevli gittikleri yerlerin dışına çıkamazlar.

       (2) Müfettişler, görevleriyle ilgili olarak çeşitli kişi ve kuruluşlarla doğrudan doğruya veya Başkanlık kanalıyla haberleşme yaparlar. Kurum ve kuruluşlarla doğrudan haberleşme yapılması, Başkanlığın izni ile mümkündür.

       (3) Müfettişler 1 ay içindeki çalışmalarını, çalışma ve yazışma durumu çizelgesinde gösterirler.

       (4) Müfettişler; ücret, yevmiye, yolluk, haberleşme ve işin gereği diğer masrafları hakediş çizelgesinde belirtirler. Bu çizelgeler, müteakip ayın ilk haftası içerisinde hazırlanarak Teftiş Kuruluna verilir.

       Müfettişlik kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar

       Madde 64 - (1) Kurumca, müfettişlerine ve yetkili müfettiş yardımcılarına, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Müdür imzalı kimlik cüzdanı ve resmi mühür verilir.

       (2) Müfettişlere, hesap makinesi, bilgisayar, çanta, gibi demirbaşlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

       Kayıt ve dosya işleri

       Madde 65 - (1) Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılar ile genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

       (2) Cevaplı Teftiş Raporları, ilgili birimlere birer yazı ekinde cevaplandırılmak üzere gönderilir.

       (3) Müfettişler düzenledikleri teftiş, inceleme, soruşturma raporlarına her takvim yılı için birbirini izleyen ayrı numara verirler. Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporların numaraları kıdemli müfettiş tarafından verilir.

       Başmüfettişlik kadrolarına atama

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde, kombina müdürü, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 1 yıl süreyle asaleten görev yapmış ve son yılı olumlu olmak kaydıyla 3 yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış bulunanlar arasından, en fazla dört adedinin Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile başmüfettişlik kadrolarına atamaları yapılabilir.

       (2) Birinci fıkraya göre atanan başmüfettişlerin, Teftiş Kurulunca düzenlenecek mesleki eğitim programına katılarak mesleğe intibakları sağlanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 66 - (1) 19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 67 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 68 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar