EMNİYET TEŞKİLATI BOMBA İMHA TAZMİNATININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Emniyet Teşkilati Bomba Imha Tazminatinin Uygulanmasina Ilişkin Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazeet Tarihi : 05/11/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27045

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli bomba uzmanlarına ödenecek tazminatın hesaplanması, ödeme şekli, kapsamı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli bomba uzmanı personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/l937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bomba: Öldürmek, tahrip etmek, zarar vermek, şeklini bozmak, ilgiyi başka yere çekmek, taciz etmek için standart veya standart dışı olup, elde mevcut veya temin edilebilen askeri, ticari, sanayi, zirai veya tıbbi amaçla imal edilmiş malzemelerin amacı dışında el ile veya başka usullerle bir araya getirilmesi ve yerleştirilmesi ile yapılmış patlayıcı madde ve düzenekleri,

       b) Bomba uzmanı: Devletin güvenliğini, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla, Şube Müdürlüğü tarafından açılan Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursunu başarı ile bitirerek bomba uzmanı sertifikasını almaya hak kazanmış, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında bomba uzmanı olarak görev yapan, el yapısı ve bubi tuzaklı patlamış veya patlamamış bombalara müdahale yöntemlerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli rütbeli ve rütbesiz emniyet personelini,

       c) Bomba Uzmanı Branş Komisyonu: Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanının başkanlığında, bomba imha ve inceleme şube müdürlüğünden sorumlu daire başkan yardımcısı, biri bomba imha ve inceleme şube müdürü olmak üzere kriminal polis laboratuvarları dairesi başkanlığında görevli iki şube müdürü ve personelden sorumlu şube müdüründen oluşan beş kişilik komisyonu,

       ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

       d) Merkez Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerini,

       e) Şube Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan bomba imha ve inceleme şube müdürlüğünü,

       f) Taşra Teşkilatı: İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliğini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tazminatın Ödeme Usulü ve Şekilleri

       Bomba uzmanlarına ödenecek tazminat

       Madde 5 - (1) Bomba Uzmanı yetiştirme kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir.

       Tazminatın ödenme şartları

       Madde 6 - (1) Bomba uzmanlarının, bomba imha tazminatı alabilmesi için;

       a) Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Bomba Uzmanı yetiştirme kursunu başarıyla bitirerek bomba uzmanı sertifikasını almaya hak kazanmış olması,

       b) Bomba uzmanı branş komisyonunca bomba uzmanlığı branşına alınması,

       c) Atandığı kadrosunda bomba uzmanı olarak görev yapması,

       şartları aranır.

       (2) Bomba imha tazminatı hak edildikten sonra ayın onbeşinde aylıkla birlikte ödenir. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesilir.

       (3) Bomba imha tazminatı görev yapılan sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Yıllık izin, bir takvim yılı içinde yirmi günü aşmayan hastalık izni süresince, bomba imha uzmanlığı görevine ilişkin olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler, eğitim, seminer ve kurslarda geçirilen sürelerde çalışma şartı aranmaz.

       (4) Ayrıca, Bomba imha hizmetlerine yönelik görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi ve istirahat süresince, aynı nedenlere bağlı olarak oluşan hastalıklarda ise hastanede geçen tedavi süresince fiilen görev yapma şartı aranmaksızın bomba imha tazminatı ödenmeye devam olunur.

       (5) Bomba uzmanı dışındaki personel, bu ödemeden yararlanamaz.

       Tazminatın kesilme şartları

       Madde 7 - (1) Bomba uzmanlarından; bomba uzmanlığından çıkarılması veya ayrılması bomba uzmanlığı branş komisyonunca uygun görülerek Genel Müdür oluru ile branştan çıkarılan personelin bomba imha tazminatının ödenmesi, Genel Müdür oluru tarihi itibariyle kesilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 8/5/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar