PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ARACILIĞI İLE SAĞLANACAK FİNANSMAN HAKKINDA YÖNETMELİK

    Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı İle Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/11/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27048

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Müsteşarlıkça makro ekonomik dengeler gözetilerek maliye, para ve borçlanma politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülen nakit akışlarının yönetimi kapsamında para piyasası nakit işlemleri kullanılarak sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Müsteşarlığın nakit ve borç yönetimi ile ilgili birimleri ile para piyasasında işlem yapan mali kurum ve kuruluşları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetlerini,

       b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

       c) Para piyasası nakit işlemleri: Müsteşarlığın kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fiziken basılı olmayan Devlet İç Borçlanma Senedi çıkarmak veya para piyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaları

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Para Piyasası Nakit İşlemleri Araçları

       Para piyasası nakit işlemleri araçları

       Madde 5 - (1) Müsteşarlık para piyasası nakit işlemleri kapsamındaki finansman faaliyetlerinde aşağıdaki araçları kullanabilir:

       a) Nakit İşlemleri Senedi (NİS): Müsteşarlık ihale ile en fazla otuz gün vadeli olmak üzere iskontolu DİBS ihraç edebilir. NİS ikincil piyasada alınıp satılabilir, erken itfa edilebilir ve fiziki olarak basılmaz. Tarafların hesapları arasında aktarım ve mutabakat kaydi olarak gerçekleştirilir.

       b) Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraç (GAVİ): Müsteşarlık azami otuz gün içinde geri almak taahhüdü ile daha önce ihraç ettiği DİBS'i fiziki olarak basılmaksızın yeniden ihraç edebilir.

       c) Depo Alım İhalesi: Müsteşarlıkça DİBS ihraç edilmeksizin ve teminat verilmeksizin en fazla otuz gün vadeli olmak üzere yapılacak kısa vadeli borç alma işlemidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Nakit işlemleri senedinin borsada işlem görmesi

       Madde 6 - (1) NİS'in borsada işlem görmesi durumunda, sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri uygulanır.

       Vergi, resim, harç ve fon istisnası

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan işlemler ve kağıtlar 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar