RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/11/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27048

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla kaynak alanlarının belirlenmesi ve kullanımı ile, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından lisans başvuruları hakkında verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; rüzgar enerjisi kaynak alanlarının belirlenmesini ve bu alanlara yapılacak başvuruları, lisans başvurularının teknik değerlendirmesini, proje kontrolünü, inşaat dönemi denetimini ve destek hizmetlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

        Tanımlar ve kısaltmalar

       Madde 4 - (Değişik madde: 17/05/2009-27231 S.R.G./1.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

       b) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

       c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       ç) Güç yoğunluğu: Yer seviyesinden elli metre yükseklikte serbest olarak esen rüzgarın birim kesit alanındaki, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki yöntem kullanılarak hesaplanan yıllık ortalama gücünü,

       d) Referans türbin: Teknik özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-5'inde tanımlanan türbini,

       e) REPA: EİE İnternet sayfasında yayımlanan Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli atlasını,

       f) RES: Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralını,

       g) Santral sahası: Sınır UTM koordinatları; EPDK'ya yapılan lisans başvurusunda yer alan ve EİE'nin teknik görüşü ile lisansa dercedilen, üzerinde rüzgar türbinleri ve şalt merkezinin bulunduğu ve EİE'nin resmi internet sayfasında (www.eie.gov.tr) duyurulacak yönteme göre belirlenecek alanı,

       h) Santral sahası güç yoğunluğu: Başvuru gücünün varsa lisans gücünün (MW) santral sahası yüzölçümüne (km2) bölünmesi ile elde edilen değeri,

       ı) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

       i) UTM Koordinatı: "Universal Transversal Mercator" izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum)

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Rüzgar Enerjisi Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Başvurularının Teknik

    Değerlendirilmesi, Proje Kontrolu, İnşaat Dönemi Denetimleri, Destek Hizmetleri

       Lisans başvurusu yapılmamış rüzgar enerjisi kaynak alanlarının belirlenmesi

       Madde 5 - (1) EİE, rüzgar enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunulmamış, lisans başvurusu reddedilmiş, lisansı iptal edilmiş olan RES kurmaya elverişli kaynak alanları üzerinde; en az bir yıl süreyle rüzgar ölçümü yapmak ve referans türbin özelliklerine göre türbin koordinatlarını belirlemek suretiyle güç yoğunluğu sınıflarına göre gruplandırılmış RES alanları oluşturur.

       (2) EİE, bu RES alanlarının pafta adını, UTM koordinatlarını, güç yoğunluğunu, referans kurulu gücünü ve bu güçte üretilebilecek yıllık elektrik enerjisi miktarını internet üzerinden yayımlar.

       (3) EİE, bu madde kapsamında belirlenen RES alanlarını kullanarak EPDK'ya lisans başvurusu yapmak isteyen tüzel kişilere, alanın topoğrafik özelliklerini, rüzgar özelliklerini, türbin koordinatlarını, çevre, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumunu, alanın yakın çevresi ile ilgili bilgileri verir. Bu hizmet için bir MW'lık referans kurulu güç başına uygulanacak fiyat her yıl Ocak ayında EİE'nin internet sayfasında yayınlanır.

       (4) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Kamu veya Hazine arazileri üzerinde rüzgar enerjisi kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyici imar planları düzenlenemez. Bakanlık bu doğrultuda, ilgili merciler nezdinde gerekli girişimde bulunur.

       Başvuruların teknik değerlendirilmesi

       Madde 6 - (1) (Değişik fıkra: 17/05/2009-27231 S.R.G./2.mad) Türbin koordinatları; lisans almış, uygun bulma kararı alınmış ve uygun bağlantı görüşü oluşmuş ancak uygun bulma kararı almamış tüzel kişilerin santral sahası içerisinde bulunan başvuruların teknik değerlendirmesi yapılmaz ve başvuru EPDK'ya iade edilir.

       (2) EİE, 5 inci madde kapsamındaki başvurular arasından, santral sahası diğer başvuruların sahası ile çakışmayan, kullanacağı türbinin kurulu gücü referans türbin gücüne eşit veya ondan fazla olan ve türbin koordinatları santral sahası dışına taşmayan başvuruları uygun teknik görüşle EPDK'ya bildirir.

       (3) RES kurmak isteyen tüzel kişilerin EPDK'ya lisans başvuruları kapsamında sundukları belgeler arasından bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde tanımlanan belgeler, teknik görüş oluşturulmak üzere EİE'ye gönderilir.

       (4) Bu Yönetmeliğin Ek-2'sindeki istekleri karşılamayan ve santral sahası güç yoğunluğu 0,6 MW/km2 den küçük olan başvurular değerlendirmeye alınmayarak EPDK'ya iade edilir.

       (5) 5 inci madde kapsamı dışındaki başvurular EİE tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

       a) Türbin koordinatlarının bulunduğu yerlerdeki güç yoğunlukları ve birbirlerinin rüzgarını engelleyen türbin koordinatları bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki ve Ek-3'ündeki yöntem kullanılarak belirlenir.

       b) (Değişik bent: 17/05/2009-27231 S.R.G./2.mad) Aynı trafo merkezine bağlanması planlanan başvurular aşağıdaki formüller ile sıralanır.

       OGYi = GYj / n

       n: Başvurunun santral sahasındaki türbin koordinatı sayısı.

       GYj: Başvurunun santral sahasındaki her bir türbin koordinatının bulunduğu yerin bu Yönetmeliğinin Ek-1'indeki yöntem kullanılarak hesaplanan güç yoğunluğu (W/m2)

       OGYi: Başvurunun santral sahasındaki ortalama güç yoğunluğu (W/m2)

       BSPi = 0,8 x Gi + 0,2 x SSGYi

       Gi: Aynı trafo merkezi için sıralamaya alınan başvurular arasından en yüksek ortalama güç yoğunluğuna (OGY) göre normalize edilmiş güç yoğunluğu puanı (Her bir başvuruya ait ortalama güç yoğunluğunun en yüksek ortalama güç yoğunluğuna bölünmesi ile elde edilen değer).

       SSGYi: Aynı trafo merkezi için sıralamaya alınan başvurular arasından en yüksek santral sahası güç yoğunluğuna göre normalize edilmiş santral sahası güç yoğunluğu puanı (Herbir başvuruya ait ortalama santral sahası güç yoğunluğunun en yüksek santral sahası güç yoğunluğuna bölünmesi ile elde edilen değer). En yüksek santral sahası güç yoğunluğu 1,0 MW/km2 den fazla olması durumunda 1,0 MW/km2 olarak kabul edilir.

       BSPi: Başvurunun sıralama puanı.

       c) Teknik değerlendirme sonuçları, bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde tanımlanan formata uygun olarak 60 gün içinde EİE'nin teknik görüşü olarak EPDK'ya gönderilir.

       (6) (Değişik fıkra: 17/05/2009-27231 S.R.G./2.mad) Aynı trafo merkezine bağlanması planlanan başvurular; komşusundaki türbinlerin rüzgarını engelleyebilecek türbin koordinatları bulunmaması ve türbin koordinatları lisans almış, uygun bulma kararı alınmış ve uygun bağlantı görüşü oluşmuş ancak uygun bulma kararı almamış tüzel kişilerin santral sahaları içerisinde yer almaması halinde; bu başvurular, EİE tarafından öncelikle değerlendirilir. Santral sahası ve bağlanacağı trafo merkezine birden fazla başvuru bulunmayan başvurular öncelikle değerlendirilerek bildirilir.

       (7) Lisans kapsamındaki tesislerin, santral sahası içerisindeki türbin koordinatı değişikliğine, komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde EİE'den uygunluk belgesi alınır.

       (8) Lisans kapsamındaki tesislerden, geçici kabul protokolu imzalanmış olanlar için, santral sahası içerisindeki kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilat taleplerine, komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde EİE'den uygunluk belgesi alınması halinde, ilgili mevzuat kapsamında işlem tesis edilir.

       Proje kontrolü

       Madde 7 - (Değişik madde: 17/05/2009-27231 S.R.G./3.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra EPDK'dan lisans alan tüzel kişiler projelerini, inşaat dönemi başlamadan doksan gün önce EİE'ye sunar.

       (2) (Değişik fıkra: 12/09/2009 - 27256 S.R.G Yön\1.mad) Projesi, aşağıdaki şartları sağlayan tüzel kişiye kırkbeş gün içerisinde proje uygunluk yazısı verilir:

    a) Projesindeki toplam kurulu gücün lisansındaki kurulu güç ile aynı olması veya ilgili mevzuata göre belirlenecek tolerans sınırları içinde olması,

    b) Türbinlerinin, diğer başvuruların veya lisans almış tüzel kişilerin türbinlerinin rüzgarını engelleyebilecek koordinatlara yerleştirilmemiş olması,

    c) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki kriterleri karşılaması.

       (3) Proje kontrol raporu ve uygunluk yazıları Bakanlığa gönderilir.

       İnşaat dönemi denetimleri

       Madde 8 - (1) Projelerine; proje uygunluk yazısı alan tüzel kişiler, inşaata başlama tarihini projelerinde belirttikleri başlama tarihinden en az otuz gün önce EİE'ye bildirir. RES projelerinin inşaat dönemi denetimleri, EİE tarafından yapılır.

       (2) Bu denetimler sonucunda onaylı projesinden farklı işlem tesis eden tüzel kişiler EPDK'ya bildirilir.

       Destek hizmetleri

       Madde 9 - (1) EİE, RES yatırımı yapmak isteyen kamu tüzel kişilerine talebe bağlı olarak rüzgar ölçümü, zemin etüdü ve fizibilite desteği sağlar. Bu hizmetlerle birlikte, tüzel kişilere verilecek REPA bilgileri için uygulanacak fiyat cetveli her yıl Ocak ayında EİE'nin internet sayfasında yayınlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       İstisnalar

       Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce EPDK'ya yapılmış rüzgar enerjisine dayalı lisans başvuruları arasından, uygun bulma kararı alınmış olan başvurular ile uygun bağlantı görüşü oluşmuş ancak uygun bulma kararı almamış olan başvurular için EİE tarafından aşağıdaki kriterlerin sağlanmasına ilişkin teknik değerlendirme yapılarak EPDK'ya bildirilir:

       a) Başvurusundaki türbin koordinatlarının komşusundaki türbinlerin rüzgarını engellememesi,

       b) Santral sahası güç yoğunluğunun 0,6 MW/km2 den büyük olması.

       Santral sahası bildirimi

       Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/3.mad.;Değişik madde: 17/05/2009-27231 S.R.G./4.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış, uygun bulma kararı alınmış ve uygun bağlantı görüşü oluşmuş ancak uygun bulma kararı almamış tüzel kişiler, santral sahalarının ve türbinlerinin UTM koordinatlarını gösteren 1/25000 ölçekli orijinal boyutlu ve renkli basılı harita paftaları ile bu koordinatların elektronik ortamdaki değerlerini ve türbinlerinin kurulu güçlerini, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altmış gün içerisinde EİE'ye bildirir. Bu tüzel kişilerin santral sahası alanının uygunluğu ile ilgili teknik değerlendirme sonuçları, bildirim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, EİE tarafından EPDK'ya gönderilir.

       Proje onayı

       Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 17/05/2009-27231 S.R.G./8.mad)

       Yürürlük

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar