TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/11/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27070

    Amaç

       Madde 1 - -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

       b) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       c) Personel: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinden idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

       ifade eder.

       Disiplin Amirleri

       Madde 5 - (1) Başkan Kurumda görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir. Diğer disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Yönetmelikte yer almayan hususlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 7 - (1) 2/5/2003 tarihli ve 25096 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar