PTT YURTİÇİ HAVALE VE POSTA ÇEKİ YÖNETMELİĞİ

    PTT Yurtiçi Havale Ve Posta Çeki Yönetmeliği

    T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 01/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27071

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, PTT bünyesinde yapılan posta çeki ve havale hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile kişi ve hesap sahiplerinin hakları ve PTT'nin hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5584 sayılı Posta Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden; 2/4/1969 tarihli ve 6/11684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri Tüzüğüne ve 27/3/1973 tarihli ve 7/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Posta Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

       a) Aktarma işlemi: Hesap sahibinin, hesabındaki parasından belirttiği miktardaki paranın, vereceği talimat uyarınca diğer bir hesaba alacak kaydedilmesi işlemini,

       b) Alıcı: Adına para gönderilen kişiyi, mutemet veya vekilini, kanuni temsilcisini, adreste aracı olarak gösterilen kişiyi veya talimat uyarınca, adına ödeme yahut hesabına aktarma yapılacak gerçek veya tüzel kişiyi,

       c) Belge: Havale bedellerinin kabul ve ödenmesinde veya çek hesaplarına ait yatırma, aktarma ve ödeme işlemlerinde ve başka bir hizmetin yerine getirilmesi yönündeki yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları taleplerin yerine getirilmesi sonucu PTT tarafından üretilen dokümanı,

       ç) Çek yatırma işlemi: Çek hesaplarına para yatırma işlemini,

       d) Çek ödeme işlemi: Hesap sahibinin, hesabındaki parasından belirttiği miktardaki paranın, kendisine veya vereceği talimat uyarınca tasarruf yetkisi verdiği kişiye veya vekiline ödenmesi işlemini,

       e) Çek ödeme havalesi: Hesap sahibinin, hesabındaki parasından belirttiği miktardaki paranın, vereceği talimat uyarınca alıcıya ödenmek üzere düzenlenen havaleyi,

       f) Hak sahibi: Ödenmesi gereken paranın alıcısını veya göndericisini, vekili, mutemet, veli, varis veya kanuni temsilcisi durumundaki kişileri,

       g) Havale: Göndericinin yatırdığı paranın alıcı olarak gösterdiği bir kişiye ödenmesini, bir posta çeki hesabına işlenmesini veya bir posta çeki hesabı sahibinin hesabındaki paradan belirttiği kadarının alıcı olarak gösterdiği bir üçüncü kişiye veya kendisine ödenmesini,

       ğ) Hesap: PTT nezdinde açtırılan posta çeki hesabını,

       h) Hesap sahibi: PTT nezdinde, adına veya ticaret unvanına posta çeki hesabı açtırılan gerçek veya tüzel kişiyi,

       ı) Hizmet hesabı: PTT'nin anlaşmalı olduğu gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının usulüne uygun biçimde takibi, tahsili ve aktarılması bakımından hesap sahibi adına açılan hesabı,

       i) Kabul yeri: Gönderici tarafından paranın yatırıldığı PTT işyerini,

       j) Karşılık: Çek hesabında alacak kayıtlı miktarın güven akçesi dışında kalan kısmını,

       k) Otomatik çek işlemi: Hesap sahibinin, hesabındaki parasından vereceği talimat uyarınca, önceden belirlenemeyen bir meblağın, alıcı olarak gösterilen kişi, kurum ve kuruluşlarca belirtilip istendikçe, yeterli karşılık bulunması kaydıyla, çek hesabından alıcıya çek ödeme havalesi şeklinde gönderilmesi veya çek hesabına aktarılması işlemini,

       l) Ödeme yeri: Alıcı adresinin bulunduğu yer veya PTT işyerini,

       m) Periyodik çek işlemi: Hesap sahibinin, hesabındaki parasından belirttiği miktardaki paranın, vereceği talimat uyarınca belirli tarihlerde, belirtilen kişilere çek ödeme havalesi şeklinde gönderilmesi veya belirttiği çek hesabına aktarılması işlemini,

       n) Postrestant havale: Alıcı adresi olarak PTT işyeri gösterilen ve alıcısına müracaatında ödenen havaleyi,

       o) PTT: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

       ö) PTT işyeri: PTT merkez, şube ve acentelerini,

       p) PTT Kart: Posta çeki işlemlerinde kullanılması amacıyla PTT tarafından bastırılan kartı,

       r) Serbestçe girilemeyen yer: Serbestçe girilip alıcısına ulaşılamayacak resmi veya özel kurum ve kuruluşları,

       s) Talimat: Hak sahibinin havale hizmeti ile ilgili, hesap sahibinin veya tasarrufa yetkili kişinin veya vekilin posta çeki hizmeti ile ilgili olarak yerine getirilmesi yönündeki yazılı veya elektronik ortamdaki taleplerini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yurtiçi Havale Hizmeti ile İlgili İşletme Hükümleri

       Havalenin iletilmesi

       Madde 4 - (1) Havale bedelinin gösterilen alıcıya ödenmesi yönündeki talimat, PTT tarafından elektronik ortamda yerine getirilir.

       Bir havale talimatında gösterilebilecek alıcı ve gönderici sayısı

       Madde 5 - (1) Bir havale talimatında birden fazla alıcı ve gönderici gösterilemez.

       (2) Ancak, birden fazla gerçek kişi isminden oluşan ortaklık ve benzeri tüzel kişilik unvanları ile aracı adresli havale talimatında birden fazla isim bulunması birinci fıkrada belirtilen hükme aykırılık teşkil etmez.

       Havalenin kabulü sırasında istenebilecek ek hizmetler

       Madde 6 - (1) Gönderici havalesinin PTT tarafından belirlenen ek hizmetler kullanılarak ödenmesini isteyebilir.

       (2) Bu istekler, hizmetin mahiyeti ve uygulanabilirlik derecesi dikkate alınarak, PTT tarafından öngörülen ek ücret karşılığı kabul edilir ve yerine getirilir.

       Havale paralarının ödeneceği kişiler

       Madde 7 - (1) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip kişilerin adına gelen havaleler, alıcının işitme, konuşma veya görme özürlü olup olmadığına bakılmaksızın kendisine veya tayin etmişse mutemet veya vekiline ödenir.

       (2) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun;

       a) Küçükler adına gelen havaleler küçüğün velisine, velisi yoksa kanuni temsilcisine,

       b) Mahcurlar adına gelen havaleler ise ilgili hakkındaki hacir kararının bir sureti ödeme yapan PTT işyerine verilmiş olmak kaydıyla hacir hükmü kapsamına göre,

       ödenir.

       (3) Serbestçe girilemeyen yerlerdeki kişiler adına gelen havale paraları, PTT işyerine başvuran alıcının kendisine, tayin etmek kaydıyla mutemet veya vekiline yahut kuruluşun mutemedine ödenir.

       (4) Alıcısı ölmüş olan havaleler için göndericinin isteği doğrultusunda işlem yapılır. Göndericiden cevap alınamaması halinde havale, bekletme süresi sonunda geri gönderilir.

       Kimlik ispatlama zorunluluğu

       Madde 8 - (1) Alıcı, ödeme yapacak PTT görevlilerine geçerli bir kimlik belgesi göstermek suretiyle kimliğini ispatlamak zorundadır.

       (2) Ayrıca alıcının, havale belgesinin öngörülen yerlerini imzalaması, imzalayamıyorsa, imza yerine sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

       Ödenemeyen havaleler

       Madde 9 - (1) Herhangi bir sebeple alıcıya ödenemeyen havaleler gönderici adresine en yakın PTT işyerine iade edilir ve göndericisine veya mutemedine veya vekiline ödenir.

       (2) Kabul tarihinden itibaren otuzaltı ay sonunda göndericisine ödenemeyen havale paraları PTT'ye gelir kaydedilir.

       Gönderici ve alıcının havale hizmetiyle ilgili tasarruf hakları

       Madde 10 - (1) Havale göndericisi, yatırdığı parayı, gösterdiği alıcıya ödeninceye kadar tarafına iadesini isteyebilir veya alıcısının ad ve adresini değiştirebilir.

       (2) Havale alıcısı, havalenin bulunduğu PTT işyerine vereceği yazılı talimatla adına gelen havalelerin,

       a) Konutuna getirilerek ödenmesini,

       b) Posta çeki hesabına işlenmesini,

       c) Adresinin değiştirilmesini,

       ç) Mutemedine veya vekiline ödenmesini

       isteyebilir.

       (3) Bu istekler, hizmetin mahiyeti ve uygulanabilirlik derecesi dikkate alınarak, PTT tarafından belirlenen ek ücret karşılığı yerine getirilir.

       Havalelerle ilgili bekletme süreleri

       Madde 11 - (1) Hak sahiplerine ödenmek üzere bekletilen havaleler ödeme yerlerince geliş tarihinden itibaren bir ay, postrestant işaretli havalelerde geliş tarihinden itibaren iki ay süre ile alıcının başvurması için bekletilir. Bu süreler çek ödeme havaleleri için de geçerlidir.

       (2) Hak sahiplerine ödenmek üzere bekletilen havalelerden alıcısı bulunamayan veya alıcısı parayı kabul etmeyeceğini bildiren havaleler hemen iade edilir.

       (3) Üzerlerinde göndericilerinin mülkiyet ve tasarruf hakkı bulunmayan,

       a) Ödeme şartlı gönderi bedelleri için düzenlenen havalelerin,

       b) Mutemetlerce alınıp hak sahiplerine verilemeyen paralar için düzenlenen ve göndericisi mutemet olan havalelerin

       ödeme yerlerinde bekletilme süresi, kabul tarihinden itibaren otuzaltı aydır.

       (4) Alıcısına ödenmediğinden iade edilen fakat göndericisine de ödenemeyen havaleler kabul tarihinden itibaren otuzaltı ay sonunda PTT' ye gelir kaydedilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Posta Çeki Hizmeti ile İlgili İşletme Hükümleri

       Çek hesabı açtırabilecek kişiler

       Madde 12 - (1) Belirli ve sürekli bir ikametgah veya iş adresini belgelemesi kaydıyla;

       a) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip kişilere,

       b) T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere,

       posta çeki hesabı açılabilir.

       (2) Ancak,

       a) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca hesabı daha önce PTT tarafından kapatılmış kişilere,

       b) Gerçek veya tüzel kişi adı dışında kalan, takma, yakıştırma veya sadece mahallinde bilinen ad, lakap veya unvanlarla,

       posta çeki hesabı açılmaz.

       Hesap açılması

       Madde 13 - (1) Hesap açtırmak isteyen, herhangi bir PTT merkezine veya PTTBank İşlem Müdürlüğüne başvurarak hesap açma formunu doldurduktan sonra formun katılma taahhütnamesi bölümünü imzalar.

       (2) Katılma taahhütnamesi, hesap sahibine çek mevzuatına uyma yükümlülüğü getirir. Bu taahhütnameyi imzalamayan isteklilere hesap açılmaz. Ancak Hizmet Hesabı bu hükmün dışındadır.

       (3) Hesap açma formunu, güven akçesini ve PTT tarafından istenecek diğer belgeleri alan PTT merkezi veya PTTBank İşlem Müdürlüğü gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hesabı açar.

       (4) Açılan hesaplarına ilişkin belgeler PTTBank İşlem Müdürlüğüne gönderilir. Adı geçen Müdürlükçe belgeler sırasında muhafaza edilir.

       Güven akçesi

       Madde 14 - (1) Hesap açtırmak isteyen, miktarı PTT tarafından belirlenen güven akçesini yatırmak ve hesabı açtırdıktan sonra da hesabında bu miktarı sürekli olarak bulundurmak zorundadır. Ancak Hizmet Hesabı ve Kamu Kurumları adına açılan hesaplar bu hükmün dışındadır.

       (2) Güven akçesi hesap sahibine hesap kapandığında ödenir.

       Tasarruf yetkisinin verilmesi

       Madde 15 - (1) Hesap sahibi, adına çek hesabı açılmasına engel bulunmayan bir veya birden fazla kimseye, hesabı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi verebilir.

       (2) Hesap sahibi, gerek hesap açma işlemi sırasında gerekse sonradan, kişi veya kişilere; noter onaylı vekaletname ile veya PTT personeli huzurunda tasarrufa yetkili kılacağı kişi veya kişilerle birlikte imzalayacakları dilekçe ile tasarruf yetkisi verebilir.

       (3) Hesap sahibi, ikiden fazla kişiye müşterek tasarruf yetkisi veremez.

       Tasarruf yetkisinin sona ermesi

       Madde 16 - (1) Hesap sahibi, tasarrufa yetki verme işlemini yaptığı PTT merkezine yazılı vereceği dilekçe ile vermiş olduğu tasarruf yetkisini her zaman geri alabilir.

       (2) Tasarruf yetkisi, gerek hesap sahibi gerekse tasarruf yetkisi verilen gerçek kişinin ölümünün, tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin sona erdiğinin PTT tarafından öğrenilmesi ile sona erer.

       Hesap sahibinin bildirim sorumluluğu

       Madde 17 - (1) Hesap sahibi gerek kendisi gerekse tasarruf yetkisi verdiği kişi veya kişilere ait PTT'de bulunan bilgilerindeki değişiklikleri, bir ay içerisinde, PTT merkezi veya PTTBank İşlem Müdürlüğüne belge ile yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.

       (2) Bu bildirimdeki değişiklik veya düzeltme işlemi PTT merkezi veya PTTBank İşlem Müdürlüğünce yerine getirilir.

       Hesabın kullanılması ve talimat verilmesi

       Madde 18 - (1) Hesap sahibi veya tasarrufa yetkili kişi veya vekili tarafından,

       a) PTTBank İşlem Müdürlüğünden;

       1) Talimat ile kendisine veya başka bir kişiye çek ödeme havalesi ile para gönderebilir, hesaplar arası aktarma işlemi yaptırılabilir.

       2) Periyodik veya otomatik aktarma veya ödeme talimatı verilebilir, bu durumda işlemler için liste düzenlenir, talimatın gereği ise belirtilen tarihlerde yerine getirilir.

       3) Talimat, elden, posta veya PTT tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde elektronik ortamda verilebilir.

       b) PTT işyerlerinden bir veya birden çok hesaba para aktarılabilir, hesaba para yatırılabilir veya hesaptan para çekilebilir.

       (2) Talimat tarih yazılarak ve imza edilerek verilir, talimat üzerinde yer alan imza, PTT merkezi veya PTTBank İşlem Müdürlüğünde bulunan imza örneği ile karşılaştırılmak suretiyle denetlenir.

       Posta çeki yatırma ve çek ödeme havaleleri

       Madde 19 - (1) PTT işyerlerinden yapılan;

       a) Çek hesaplarına para yatırma işlemleri için kullanılan belgelerin kabul ve kontrol işlemleri,

       b) Çek ödeme havalelerine ilişkin ek hizmet işaretleri, ödeme yerinde bekletilme süreleri, kabul, kontrol, sevk, ödeme ve iade işlemleri,

       bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

       Yerine getirilemeyecek ödeme veya aktarma talimatı

       Madde 20 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde;

       a) Güven akçesi, haciz, bloke gibi işlemler de dikkate alınmak üzere, yeterli karşılığı bulunmayan hesaplar için istenilen,

       b) Kapsamının silinmesine veya değiştirilmesine müsait bir kalemle yazılmış olan,

       c) PTT tarafından belirlenecek limitler dışında kalan,

       ç) İflas veya temlik nedeniyle kapatılmış bir hesap üzerine, bakiyesi gösterilen yerlere henüz ödenmemiş de olsa, iflasın ilanından veya temlik senedinden sonraki tarihli

       ödeme veya aktarma talimatı yerine getirilmez.

       Hesap bildirimi

       Madde 21 - (1) Hesap hareketleri PTT'ce belirlenen usul ve sürelerde hesap sahibine gönderilir.

       (2) PTT tarafından belirlenen süre dışında hesap sahibi veya tasarrufa yetkili kişi veya vekili tarafından hesap durumunu öğrenme istekleri ise PTTBank İşlem Müdürlüğünce veya PTT merkezince PTT tarafından belirlenen ücretle yerine getirilir.

       (3) Hesap sahibinin hesap bildiriminin adresine gönderilmesini istememesi durumunda bu talep yerine getirilir.

       Hesabın kapatılması

       Madde 22 - (1) Hesap;

       a) Hesap sahibinin PTT' ye yazılı başvurusu,

       b) Hesabın ahlak ve genel adaba aykırı, güvenliği bozucu ve milli ekonomiye zarar verici işlev ve amaçlar için kullanıldığının resmi merciler tarafından karar altına alınması,

       c) Hesap sahibinin medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi durumunun resmi olarak belgelendirilmesi,

       ç) Hesap sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin sona ermesi,

       d) Hesap sahibinin gerek kendisi gerekse yetki verdiği kimselere ait bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi,

       e) Hesabın beş yıl süreyle işlem görmemesi,

       hallerinde doğrudan kapatılır.

       (2) Hesaptaki alacağın, teminat parası dahil, üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulması hallerinde, gereğine göre çek hesabı kapatılabilir.

       (3) Hesap kapatma gerekçesi hesap sahibinin bildirdiği en son adresine yazı ile bildirilir.

       Kapatılan hesabın tasfiyesi

       Madde 23 - (1) Hesap;

       a) Hesap sahibinin isteği üzerine kapatılmış ise, başvuru tarihinden itibaren sekiz gün sonra,

       b) Doğrudan kapatılma durumunda ise, hesabın kapatıldığının hesap sahibine duyurulduğu tarihten itibaren hesapta kayıtlı karşılığı ve güven akçesi hesap sahibine ödenerek tasfiye edilir.

       Sahibi bulunamayan kapatılmış hesaplar

       Madde 24 - (1) Kapatılan hesabın tasfiyesi sırasında, hesap sahibinin bulunamaması veya hesap sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçısının da çıkmaması durumunda, hesaplardaki paralar emanet hesaplara alınır.

       (2) Emanet hesaba alındığı tarihten itibaren otuzaltı ay içerisinde hak veya hesap sahibi tarafından alınmayan paralar PTT'ye gelir kaydedilir.

       Devir ve temlik yasağı

       Madde 25 - (1) Hesap sahibi, hesabını bir başkasına devredemez, hesabında kayıtlı parayı bu Yönetmelikle öngörülen ödeme veya aktarma işlemleri dışında temlik edemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler

       Havale ve çek talimatının doldurulması

       Madde 26 - (1) Havale ve çek talimatı;

       a) Basılı metinde istenilen şekilde, mürekkepli veya tükenmez kalem veya klişe veya yazı makinesi kullanılmak,

       b) Havale tutarı rakam ve yazı ile olmak üzere Türk Lirası veya döviz cinsinden gösterilmek,

       c) Vergi, icra taksiti, devlet veya belediye hizmetlerine ait borçların gönderildiği havalelerde, talimatın özel kısımlarına kapatılacak borcun, hesap yahut abone numarası ve ilgili diğer bilgiler yazılarak gönderici tarafından tanımlanmak,

       ç) Posta abone kutusu adresiyle gönderilmek istenen havaleler için verilecek talimatta alıcı adını göstermek

       suretiyle doldurulur.

       (2) Havale veya çek tutarını gösteren rakam ve yazılar arasında fark bulunması halinde veya yazılarda yahut alıcı isminde silinti, kazıntı, düzeltme yapılması halinde talimat işleme alınmaz.

       Alındı belgesi verme

       Madde 27 - (1) Havale ve çek hizmetleri karşılığı gönderici veya alıcılardan alınan paralar için, alınan ücret ve varsa diğer vergilerin de gösterildiği bir alındı belgesi verilir.

       Haber isteme

       Madde 28 - (1) Havale ve çek işlemlerine ait haber isteme talebi herhangi bir PTT işyerinden ücreti mukabilinde yapılır. Ancak haber isteme talebine, PTT'nin kusurlu olduğu bir işlemin yol açtığının anlaşılması halinde alınan haber isteme ücreti geri verilir.

       (2) Resmi daireler tarafından yapılan haber isteme talepleri ücrete tabi değildir.

       (3) Haber isteme talebine ilişkin başvurunun, işlemin yapıldığı tarihten başlayan otuzaltı aylık zaman içerisinde yapılması ve araştırılması istenen işlemin; alındı aslı veya fotokopisi veya yeterli diğer bilgilerle tanımlanması gerekir.

       (4) Havalenin ödeme kaydına rastlanılamaması durumunda başvuru tarihini izleyen en fazla altı aylık süre içerisinde, hak sahibinden, haksız olduğunun anlaşılması halinde, havale tutarını geri ödeyeceğini belirten imzalı bir taahhüt yazısı alındıktan sonra kendisine havale tutarı ödenir.

       Muhafaza ve İbraz

       Madde 29 - (1) Havale ve çek işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki;

       a) Belgeler düzenleme tarihinden,

       b) Defter ve kayıtlar son kayıt tarihinden,

       c) Kimlik tespitine ilişkin belgeler son işlem tarihinden

       itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza edilecek bu belgeler istenmesi halinde yetkililere ibraz edilecektir.

       Ücretler

       Madde 30 - (1) Havale ve çek işlemleri ile ilgili ücretler Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilir. Çek ödeme havalelerinde ise havale işlemlerine uygulanan ücretler alınır.

       (2) PTT'nin yazılı sözleşmelerle yürüttüğü hizmetlerden, bu sözleşmelerde belirtilen ücretler alınır.

       Ücretten muaf havale ve çek hizmetleri

       Madde 31 - (1) Posta Kanunu'nun 24 üncü maddesi kapsamında gönderilen havaleler ve bunlara uygulanan tüm ek hizmetler,

       (2) PTT tarafından, işletmesi ile ilgili olarak gönderilen havaleler ve bunlara uygulanan tüm ek hizmetler,

       ücretten muaftır.

       Faiz

       Madde 32 - (1) Çek hesaplarında kayıtlı miktarlar ile havaleler için faiz verilmez.

       Havale paralarında ve çek hesabında mülkiyet hakkı

       Madde 33 - (1) Havale hizmeti ile PTT'ye yatırılan para, kanunlarla belirtilen el koyma halleri dışında, alıcısına ödeninceye kadar göndericisinin tasarrufundadır.

       (2) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki havaleler bu hükmün dışındadır.

       (3) Çek hesabında alacak kayıtlı miktar, yetkili mercilerce ihtiyati tedbir veya el koyma halleri dışında, hesap kapatılıp tasfiye edilinceye kadar hesap sahibine aittir.

       PTT'nin rücu hakkı

       Madde 34 - (1) PTT, tazmin yükümlülüğüne sebep olan personeline veya haksız ödemede bulunduğu üçüncü kişilere karşı rücu hakkına sahiptir.

       Meslek sırrı ve gizlilik

       Madde 35 - (1) PTT, yasalar uyarınca yetkili makamlar tarafından istenen bilgi talepleri dışında;

       a) Hesap sahibinin kişisel bilgileri yanı sıra hesabına ilişkin bilgileri,

       b) Havaleye ait bilgilerin yanı sıra gönderici ve alıcının kişisel bilgileri,

       hakkında üçüncü kişilere hiç bir şekilde bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

       (2) Ancak, PTT tarafından hesap numaraları kamuoyuna açıklanabilir.

       PTT'nin sorumluluğu

       Madde 36 - (1) PTT,

       a) Hesap sahibine karşı;

       1) Hesap kapatılıp tasfiye edilinceye dek hesapta kayıtlı miktar kadar,

       2) Hesap sahibinin çek ödeme havalesi yoluyla gönderdiği miktar alıcıya ödeninceye dek bu miktar kadar,

       b) Hak sahibine karşı;

       1) Alıcısına ödenmek üzere yatırılan havalenin kaybından, alıcının bulunamaması halinde gönderici dışında hak sahibi olmayan kişilere ödenmesinden havale miktarı kadar,

       2) Eksik ödenen havalelerden eksiklik miktarı kadar,

       sorumludur.

       (2) Ancak PTT;

       a) Yetkili mercilerce gönderici veya alıcı aleyhine verilmiş ve ilgili PTT işyerlerine bildirilmiş ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya haciz kararları sebebiyle, hesap sahibince yapılan çek ödeme havalesinin yerine getirilememesinden ve aynı yasal sebeplerle bir havalenin veya hesapta kayıtlı paranın bloke edilmesinden veya yetkili merciin gösterdiği yerlere ödenmesinden,

       b) Zorlayıcı sebepler sonucu havalenin veya çekin ödendiğini gösteren belge ve kayıtların yok olması durumunda, PTT'nin kusur ve ihmalinin bulunduğu, hak veya hesap sahipleri tarafından kanıtlanmadıkça doğmuş ve doğacak zarardan,

       c) Hesap sahibinin, adına açılan hesabı kötüye kullanmak suretiyle üçüncü kişilere verebileceği maddi veya manevi zararlardan,

       ç) Hesap sahibinin, gerek kendisi gerekse yetki verdiği kimselere ait bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesinden,

       d) Havale talimatının, Yönetmeliğin 5 inci ve 26 ncı maddeleri uyarınca doldurulmamış olmasından ileri gelen gecikme veya iadelerden,

       e) Bir havale hakkında, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sürede PTT'ye başvurulmamasının sonucundan,

       sorumlu değildir.

       PTT tarafından alınan ücretlerin iadesi

       Madde 37 - (1) PTT tarafından havale ve çek hizmetiyle ilgili olarak tahsil edilen ücret ve vergiler, PTT'nin elinde olmayan herhangi bir sebeple hizmet yerine getirilememişse geri verilmez.

       (2) Ancak, PTT'nin kusuru sonucu yerine getirilemeyen hizmetlere ait ücretler geri verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 38 - (1) 19/9/1979 tarihli ve 16759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Posta Çekleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 39 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 40 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar