TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN a VE g BENTLERİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (a) Ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27086

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ile bağlı şirketlerin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) bentleri kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) bentleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday/İstekli: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde teklif verebilecek durumda olan ve/veya veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

       b) Alım: Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) bentleri kapsamında mal veya hizmet teminini,

       c) Hizmet: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında temin edilecek hizmetler ile Kamu İhale Kurumu tarafından Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında kabul edilen hizmetleri,

       ç) Hizmet sunucusu: Hizmet alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       d) İdare: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ile bağlı Şirketleri,

       e) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla, işin isteklileri arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

       f) İhale dokümanı: İsteklilere talimatları da içeren idarî, teknik, özel şartnameler ile sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

       g) İhale onay belgesi: İdarenin ihaleye çıkılması hususunun ihale yetkilisince onaylandığını gösteren belgeyi,

       ğ) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

       h) İlgili birim: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ile bağlı şirketlerin müdürlükleri, daire başkanlıklarını ve işletmelerini,

       ı) İş: Mal veya hizmet alımlarını,

       i) İşletme: Fabrika, müstakil tuzla, yaprak tütün işletme müdürlükleri ile başmüdürlükleri,

       j) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşları ve sayılan idarelerin sermayesinin en az %50'sine sahip oldukları işletmeleri,

       k) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşmayla oluşturulan iş ortaklığını,

       l) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

       m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren ve İdare tarafından hazırlanan veya benimsenen belge veya belgeleri,

       n) Şirket: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketini,

       o) Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

       p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

       ifade eder.

       Temel ilkeler

       Madde 4 - (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

       (2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ile hizmet alımı bir arada ihale edilmez.

       (3) Üretim ve stok planlamasının gerektirdiği tedarik durumları hariç yetki limitleri altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları kısımlara bölünmez.

       (4) Ödeneği bulunmayan mal ve hizmet alımı için ihaleye çıkılmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale Hazırlıkları

       Ödenek

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren mal ve hizmet satın alma ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için o yılın programına alınmış ve ödeneklerinin ayrılmış olması şarttır. İlgili birimler ihtiyaç duyulan işin programa alınması için gerekli ön çalışmayı zamanında yaparak, ilgili mercilere göndermek ve sonucunu takip etmekle yükümlüdürler.

       Yaklaşık maliyet

       Madde 6 - (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce ilgili birimler tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere işin yaklaşık maliyeti belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreciyle resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

       (2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ilgili birimlerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesindeki isabet derecesine bağlıdır. Bu nedenle ilgili birimler maliyet tespiti yaparken aşağıdaki hususlara uyarlar.

       a) İlgili birimler, yaklaşık maliyeti tespit ederken geniş kapsamlı araştırma yaparlar. Tedarik edilecek malın özelliğine göre ilgili bakanlık, valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilirler. Bu durumda yazılarda fiyatı etkileyebilecek;

       1) Malın cinsi, sınıfı ve miktarı,

       2) Teslim süresi,

       3) Teslim edilecek parti miktarları,

       4) Nakliye,

       5) Sigorta,

       6) Diğer özel şartlar,

       gibi unsurlar belirtilir.

       7) Ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özelliklerin belirtilmesi veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi istenir.

       8) Bu araştırmaların sonucunda ilgili birimlerce elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, en doğru maliyet tespiti yapılır.

       9) Ancak ilgili birimler, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaları değerlendirmeye almazlar. Buna ilişkin gerekçeleri hesap cetvelinde belirtirler.

       b) İlgili birimler, ihtiyaç duyulan malla ilgili daha önceki yıllarda alım yapmış iseler geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını tablo hâline getirir. Türk Lirası bazında yapılmış olan alımlarda geçmiş yılların fiyatları, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) baz alınarak güncellenir ve aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Bulunan bu değerler kullanılmak üzere tabloya işlenir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

       c) Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yöntemlere ek olarak ilgili birimlerin oluşturacakları uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak fiyatlar tespit edilir ve sürekli güncellemesi yapılır.

       ç) İlgili birimler alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinden elde edilen değerleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirebilirler. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. İlgili birimler, ihale konusu mal alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki alımlarında, bu bent için belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen parasal limitin altında kalıp kalmadığını belirler.

       (3) Hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesi;

       a) İhale yapılmadan önce ilgili birimler tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

       b) İlgili birimler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki alımlarında, bu bent için belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen parasal limitin altında kalıp kalmadığını belirler.

       c) Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

       (4) Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet;

       a) Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında ilgili birimlerce her bir iş kaleminin miktarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dâhil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

       b) Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemiyle ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.

       (5) Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet, götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.

       (6) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet;

       a) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

       1) Vasıfsız personel için çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

       2) Vasıflı personel için yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

       dikkate alınarak hesaplama yapılır.

       (7) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hâllerde, yukarıda yapılan hesaplamalara yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idarî şartnamede gösterilir.

       (8) Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazıyla tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idarî şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

       (9) Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarece öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarî şartnamede açıkça gösterilir.

       (10) Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar;

       a) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

       1) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

       2) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

       3) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

       4) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (1), (2) ve (3) alt bentlerine göre tespit edilememesi hâlinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

       esas alınır.

       b) İlgili birimler yaklaşık maliyet hesabında (1), (2) ve (3) alt bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

       (11) Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar şunlardır:

       a) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

       b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.

       c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda ilgili birimlerce resen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

       ç) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.

       (12) Yaklaşık maliyetin hesaplanması, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanmasıyla bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %25 oranını geçmemek üzere kâr ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.

       (13) İdarenin malzeme vermesi durumunda yaklaşık maliyet hesabında, ihale edilecek hizmet alımlarında malzeme ve ekipmanın idarece karşılanması durumunda verilen malzeme ve ekipmanın fiyatları dâhil edilmeden, işçilik veya diğer giderler esas alınarak yaklaşık maliyet belirlenir ve yaklaşık maliyet hesap cetveline idarece verilecek malzeme listesi de eklenir.

       (14) Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi;

       a) Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idare bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyet tespit eder. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre katma değer vergisi de dâhil edilir.

       b) Tespit edilen yaklaşık maliyetin, belirlendiği tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak bu maliyetler, hizmeti oluşturan unsurlara ilişkin olarak idarece gerek duyulduğunda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.

       Şartnameler

       Madde 7 - (1) Şartnameler ihalesi yapılacak iş ve hizmetlerin gerçekleşmesine ilişkin her türlü özellik ve ayrıntıları içeren teknik ve idarî belgelerdir. İlgili birimler, idarî şartnamelerin hazırlanmasında Hukuk Müşavirliği ile ihtiyaç duymaları hâlinde diğer ilgili birimlerin görüşüne başvurabilirler.

       (2) Önceden Hukuk Müşavirliğince incelenen ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla birimlerce kullanılan şartnameler için yeniden görüş almaya gerek yoktur. İlgili birimce bunlarda yeni ve değişik hükümlerin yer alması istendiğinde ihale yetkilisince gerek görülürse, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilebilir.

       (3) Hazırlanan şartnameyle ilgili dokümanlar istekliler tarafından İdarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin bu dokümanın İdarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. İhale dokümanı talep edenlere rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılır. İhale dokümanının satış hakkı yalnız İdareye aittir. İhale dokümanının basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

       (4) Bu Yönetmelikteki esaslar ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak ihalelere ait şartnameler ilgili birimin en büyük amiri tarafından hazırlattırılır ve onaylanarak ilgili ihale komisyonuna intikal ettirilir.

       (5) İhale konusu mal ve hizmet alımlarıyla ilgili işlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanır.

       (6) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

       (7) Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

       (8) Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

       (9) İş artışı ve eksilişine ilişkin tespit edilecek tolerans nispeti (İdare lehine %20 azalır/çoğalır) şartnamelerde belirtilir.

       Şartnamelerde bulunması zorunlu hususlar

       Madde 8 - (1) İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idarî ve teknik şartnameler ile varsa yaptırılacak işin projesi ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

       (2) İdarî şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı (İdare lehine % 20 azalır-çoğalır), hizmetlerde iş tanımı,

       b) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

       ç) İsteklilere talimatlar,

       d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

       e) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı,

       g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

       ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

       h) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

       ı) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Şirketin serbest olduğu,

       i) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Şirketin serbest olduğu,

       j) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       k) Ödeme yeri, süresi ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       l) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

       m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       o) Anlaşmazlıkların çözümü,

       ö) Varsa diğer hususlar,

       p) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı,

       r) Ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı.

       Numune

       Madde 9 - (1) İdare temin edilecek ihtiyacın mahiyeti bakımından numune alınması gerektiği takdirde ihale dokümanında yer alması kaydıyla, istekliler numunelerini ihale günü ve saatine kadar ilgili birime teslim ederler.

       (2) Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek maksadıyla, istekliler tarafından teslim edilen numuneler, ilgili birimlerce oluşturulan heyet ile İdarece belirlenecek sürede istekli firma yetkililerinin de katılımıyla ihale dokümanında belirlenen esaslara göre denemeye tabi tutulması sağlanır. Sonuç, denemede hazır bulunan istekli firma yetkililerinin de katılımıyla tutanağa bağlanır. İşletme denemesi uygun bulunan firmalara "Numune Uygunluk Belgesi" düzenlenerek verilir. İdare gerekli gördüğünde numunelerin denemelerini İdare dışında başka kuruluşlara da yaptırabilir. Bu hususta yapılacak masraflar istekli firma tarafından karşılanır.

       (3) Numune denemeleri ihale sürecinde aksaklığa meydan vermeyecek şekilde ilgili birim veya personelce ivedilikle sonuçlandırılır.

       (4) İlan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde, teknik şartnamesi aynı olan malzemesi denemeye tabi tutulan ve numunesi uygun bulunan istekli için yeni bir numune uygunluk belgesi aranmaz. Ancak, bu durumun ihale dosyasında belgelendirilmesi gerekir.

       İhale onayı

       Madde 10 - (1) İhale işlemlerine, ihale yetkilisinden mal ve hizmet alımı için onay alınmak suretiyle başlanır. İhtiyaç sahibi birimler, ihaleye çıkmadan önce mal alımları için 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Standart Form - KİK001.0/M."; hizmet alımları için 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Standart Form - KİK 001.0/H" olan İhale Onay Belgesini düzenleyerek ihale yetkilisinden ihaleye çıkma onayını alırlar.

       (2) Bu formlar yerine geçecek uygun onay belgesi düzenlenebilir.

       (3) İhale onayının ekinde aşağıdaki belgeler bulunur.

       a) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,

       b) İdarî şartname,

       c) İhtiyaç hâlinde teknik şartname,

       ç) Sözleşme tasarısı,

       d) İhtiyaç hâlinde özel şartname,

       e) İhtiyaç sahibi birim tarafından gerekli görülen diğer belge ve bilgiler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

       Ortak girişimler

       Madde 11 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

       İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

       Madde 12 - (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden İdarece istenilenleri teklif kapsamında sunmaları gerekir.

       a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

       b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

       1) Gerçek kişi olması hâlinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       2) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

       c) İhaleye teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

       1) Gerçek kişi olması hâlinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

       ç) Bu fıkranın (i) bendi kapsamında belirtilen durumlar da olunmadığına ilişkin taahhütname,

       d) Fiyat teklif mektubu,

       e) Geçici teminat,

       f) 13 üncü maddede belirtilen yeterlik belgelerinden istenilenler,

       g) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

       ğ) İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması hâlinde,

       1) Ortak girişim ise iş ortaklığı beyannamesi (Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.),

       2) Konsorsiyum ise konsorsiyum beyannamesi,

       h) İstenilmesi hâlinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

       ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

       i) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuatına göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname (İhale üzerinde kalan istekli, sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair kurumlardan alacakları belgeleri sözleşme aşamasında ibraz eder. Ancak, Kamu İhale Kurumunun ikincil mevzuatının yayımlanmasından sonra bu husus dikkate alınır.).

       (2) Sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili;

       a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcuna ilişkin olarak isteklinin,

       1) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi hâlinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

       2) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme, karar düzeltme aşaması dâhil bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

       3) Vadesi geçtiği hâlde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

       4) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması hâlinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar karar düzeltme aşaması dâhil kesinleşmiş prim borcu olmadığı, kabul edilir.

       b) Sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması isteklilerin işyeri sicil numarası aldığı bütün işler için söz konusu olduğundan isteklilerin bu işlerin tamamı için, işyeri sicil numarasının kayıtlı olduğu ve işyerinin kurulu olduğu yeri çevresine alan kurum ünitesince, Sosyal Güvenlik Kurumu (Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri) tarafından verilen belgeleri sunmaları gerekir.

       c) "Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan" ifadesinden isteklinin tabi olduğu ülke kanunları gereğince sosyal güvenlik prim borcuna kanunlarda belirtilen süreler içinde itiraz edilmemesi veya dava açılmaması yahut dava açılmışsa da kanun yollarından geçerek kesin hükümle son bulması suretiyle kesinleşmiş olmasının anlaşılması gerekir.

       ç) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak gerçek kişi isteklilerin kendileri açısından 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre prim borcu olmadığına ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi personel çalıştırıyor olması hâlinde ilave olarak bu personel açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prim borcu olmadığına dair belge, tüzel kişi isteklilerin ise çalıştırdıkları personel açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olacak, tüzel kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin kendileri açısından 1479 sayılı Kanuna göre prim borcu olmadığına ilişkin belge istenmez.

       d) Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin olarak isteklinin,

       1) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

       2) Resen, ikmalen veya İdarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

       3) Resen, ikmalen veya İdarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hâle gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

       4) Vadesi geçtiği hâlde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

       5) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması hâlinde bu dava süresince veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu, kabul edilecektir.

       e) Buna ilişkin belgelerin gerçek veya tüzel kişinin ticari faaliyetine ilişkin vergi mükellefiyetinin kayıtlı bulunduğu vergi idarelerinden alınması gerekmektedir.

       f) İkinci fıkranın (a) ve (d) bentleri kapsamında istenilen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği idare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalamadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

       İhaleye katılımda yeterlik kuralları

       Madde 13 - (1) İsteklilerin ekonomik ve malî yeterlikleriyle, meslekî ve teknik yeterliklerinin değerlendirmesi amacıyla her türlü bilgi, belge, doküman (Bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi, kullanılmamış teminat mektubu kredisi, bilanço ve eşdeğer belgeleri, isteklinin iş hacmini gösterir belgeler, iş deneyim belgesi, kapasite raporu, yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösterir belge, imalatçı sanayi sicil belgesi, serbest bölge faaliyet belgesi, organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler, makine ve ekipmana ilişkin belgeler ve uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar) ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğurmayacak şekilde İdarenin ihaleye çıkan ilgili birimlerince belirlenir.

       (2) Yeterlilik değerlendirmesi için istenilen belgelerde, yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında ve yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri tedarikleriyle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş oldukları belgeleri kabul edilir.

       (3) Yeterlik için istenilen belgelerde, ihalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerin verecekleri, açılış bilançosu, toplam ciro ve satış gelirini gösteren belgeler yeterli görülecektir. Bu belgelerin yeminli malî müşavir, serbest malî müşavirce veya vergi dairesince onaylı olması gerekir.

       İhaleye giremeyecek olanlar

       Madde 14 - (1) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz.

       a) Bu Yönetmelik ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

       b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

       c) İhale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

       ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

       d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

       e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

       f) Ayrıca yapılacak işin ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında 16 ncı maddede belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler de ihaleye iştirak ettirilmeyeceği gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre İdarenin diğer ihalelerine de iştirak ettirilmezler.

       g) İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler İdarenin ihalelerine katılamaz.

       (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Sözleşme yapılanların ise sözleşmeleri fesh edilerek kesin teminatları irad kaydedilir. Ancak yapmış olduğu işten dolayı tahakkuk etmiş alacakları var ise bu alacaklar kendilerine ödenir.

       İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

       Madde 15 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale yetkilisinin onayıyla ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

       (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur.

       (3) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdare'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

       Yasak fiil veya davranışlar

       Madde 16 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

       a) Hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

       b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

       c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

       ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

       d) 14 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

       (2) Bu yazılı fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İlan

       İlan

       Madde 17 - (1) İhaleye çıkılacak iş, her türlü hazırlığı ve şartnamesi tamamlandıktan sonra, isteklilere aşağıda belirtilen yöntemlerle gazete, ilan panosu, mektup, hoparlör ve elektronik haberleşme (internet gibi) benzeri araçlarla duyurulur.

       (2) Şirket merkezinde yapılacak ihalelerin duyuruları Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından, bağlı şirketler ve işletmelerce yapılacak ihalelerin ilanları ise, ihale sekreteryalığı hizmetlerini üstlenen ilgili birimlerce yapılır.

    (3) İlanlar aşağıdaki şekilde yapılır.

       a) Yaklaşık maliyeti Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen işletme müdürü yetki limitinin üst sınırına kadar olan işlerin ihalelerinde ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ile işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete olmak üzere en az bu iki mahaldeki birer gazetede, ihalenin ve işin yapılacağı mahallin aynı olması hâlinde tek mahallî gazetede bir defa,

       b) Bu meblağı aşan ve yaklaşık maliyeti işletme müdürü yetki limitinin iki katına kadar olan ihalelerde ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de ve ayrıca işin yapılacağı yerde çıkan mahallî gazetelerin birinde olmak üzere en az birer defa,

       c) Yaklaşık maliyeti işletme müdürü yetki limitinin iki katını aşan ihalelerde, ihale tarihinden en az onbeş gün önce Resmî Gazete'de ve ayrıca işin yapılacağı yerde yayınlanan gazetelerin birinde birer defa yayınlanmak suretiyle ilan edilir.

       (4) İhale konusu işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra ilana çıkılır.

       (5) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması hâlinde ilan, aynı süreler içinde ilgili İdare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçlarıyla yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

       (6) İlgili birimler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla da ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması hâlinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

       (7) İthalatla ilgili ihale koşulları, gerek görüldüğü takdirde Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla veya İdarenin doğrudan ilişkide bulunduğu firmalara ilana ilaveten mektupla duyurulabilir.

       (8) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayınlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek sürede göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

       (9) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

       İlanlarda bulunması gerekli hususlar

       Madde 18 - (1) İhale edilecek işin önem ve özelliklerine göre, duyurularda yer alması zorunlu olan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği ve miktarı,

       c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

       ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

       d) Uygulanacak ihale usulü, ödeme koşulları, fiyat esasları, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

       e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

       f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

       g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

       ğ) İsteklilerden teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat alınacağı,

       h) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       ı) Postada doğacak gecikmeler ile telgraf, teleks, faks ve elektronik posta ile yapılacak başvuruların geçersiz olduğu,

       i) İhalenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmadığı ve İdarenin işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbest olduğu.

       (2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlar ile yaklaşık maliyete ilanlarda yer verilmez.

       Düzeltme ilanı

       Madde 19 - (1) İlanda değişiklik yapılması zorunlu görülürse, değişiklikler ve nedenleri bir tutanakla tespit edilir. Yapılmış ilana ilaveten yeniden ilan ve düzeltme ilanı ihale tarihinden en az bir hafta önce ilan edilmek kaydıyla yeniden yapılır. Gerektiğinde ihale tarihi yeniden belirlenebilir. Bu durumda, ilk ilan nedeniyle istekliler İdare'den herhangi bir masraf talebinde bulunamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

       Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

       Madde 20 - (1) Teklifler aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanır.

       a) A Zarfı: İhaleye ilişkin İdarece istenen tüm belge ve bilgilere ait dokümanlar bu zarf içine konularak İdareye sunulur. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata ait açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan birimin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya teklif vermeye yetkili kılınan tarafından kaşelenir ve imzalanır.

       b) B Zarfı: Bu zarfa fiyata ilişkin teklif mektubu konur. Fiyatı içeren teklif mektubunda aşağıda belirtilen hususların yer alması zorunludur.

       1) Teklif mektubunun İdareye hitaplı olması,

       2) İşin cins ve miktarının belirtilmesi,

       3) Şartnamenin okunup tümünün kabul edilmiş olduğunun açıklanması,

       4) Teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak açık şekilde yazılı olması,

       5) İsteklinin açık adresi, adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalı olması,

       6) Kazıntı ve silinti olmaması,

       7) Teklifin geçerlilik sürelerinin belirtilmesi.

       c) Ortak girişim olması hâlinde teklif mektupları bütün ortaklarca imzalanır.

       ç) B Zarfı İdarece istenilen diğer dokümanlarla birlikte (A) zarfının içine konularak İdareye sunulur.

       (2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete (ilgili birimine) verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyerek açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postayla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan tekliflerin geliş zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

       (3) Verilen teklifler ilan suretiyle düzeltme yapılması hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilmez.

       Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli

       Madde 21 - (1) İstekliler, İdarece istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini verir.

       (2) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmî belgeler, "apostille" kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hâllerde ise, yurt dışından sağlanan resmî belgeler ile İdarece ihale dokümanında belirtilen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

       Tekliflerin geçerlilik süresi

       Madde 22 - (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdare ihtiyaç duyulması hâlinde bu süreyi sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılmasını teklif sahiplerinden yazılı olarak isteyebilir. İstekliler cevaplarını yazılı olarak belirtilen süre içinde bildirirler. Kabul etmeyen istekliler ihale dışı kalır. İhale dışı kalanların geçici teminatları iade edilir.

       Teminat

       Madde 23 - (1) Teminat, ihaleye katılmalarda isteklilerden, ihalenin kesinleşmesinden sonra ise yüklenicilerden istenen aşağıda belirtilen şartlarda işin önemsenmesini ve güvenirliliğini sağlayacak maddi değerlerdir.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 24 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

       a) Tedavüldeki Türk Parası.

       b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının İdare lehine düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

       (3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

       (4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların ihalenin yapılacağı muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur.

       (5) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci durumdaki teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihale sekreteryasınca ihaleden sonra muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekliyle sözleşme imzalanması hâlinde, ikinci durumdaki teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

       (6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

       (7) Her ne sebep ve suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar üzerine istekliler veya yükleniciler tarafından ihtiyati tedbir konulamaz ve haciz uygulanamaz.

       Teminat mektupları

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kimin adına olacağı ihaleyi yapan ilgili birimin tüzel kişiliği göz önüne alınarak, idarî şartnamede belirtilir.

       (2) Teminat mektupları ilgili bankacılık mevzuatına göre düzenlenmiş olmalıdır.

       (3) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre kadar uzatılır. İdarece mal ve hizmet alımlarının özelliğine göre, işin süresinin iki katından az olmamak üzere, kesin teminat mektubunda süre belirtilir.

       (4) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

       Geçici teminat

       Madde 26 - (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

       Kesin teminat

       Madde 27 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. İdarece mal ve hizmet alımlarının özelliğine göre, işin süresinin iki katından az olmamak üzere, kesin teminat mektubunda süre belirtilir.

       Munzam teminat

       Madde 28 - (1) İhalelerde kesin teminatın dışında, işin şartnamesi ve/veya sözleşmesinde yüklenicinin kusurlu davranışlarından kaynaklanan zararların giderilmesi amacıyla tahakkuk edecek istihkaklarından belirtilen oranda alınacak teminattır.

       (2) Munzam teminat, işin özelliğine göre, sözleşme aşamasında alınabileceği gibi yüklenicinin tahakkuk edecek istihkaklarından belirlenecek oranlarda da kesilebilir.

       (3) Bu teminatın miktarına, alınmasına ve iadesine ilişkin hükümlere şartname ve sözleşmede yer verilir.

       Ek kesin teminat

       Madde 29 - (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi hâlinde bu artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

       Avans teminatı

       Madde 30 - (1) İhale yetkilisinin onayı alınmak ve şartnamesinde kayıtlı olmak koşuluyla, verilecek avansın %100'ü ile yurt dışı ihalelerde bir yıllık libor faizi, yurt içi ihalelerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont faizinin bir yıllık tutarının toplamını karşılayacak miktarda alınan 24 üncü maddede kayıtlı değerlerdir.

       Teminat aranmayacak hâller

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerine genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşları ve sayılan idarelerin sermayesinin en az %50'sine sahip oldukları işletmeler, hayır kurumları, kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşların katılması hâlinde, ihale yetkilisinin onayıyla bu kurum ve kuruluşlardan geçici ve kesin teminat alınmayabilir.

       Teminatların geri verilmesi

       Madde 32 - (1) Geçici ve kesin teminatların geri verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

       a) Geçici teminatların iadesi:

       1) İhaleden sonra isteklilere ait teminat mektupları muhasebe birimine teslim edilir. İhale komisyonu kararından sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları hariç diğer isteklilere ait teminat mektupları iade edilir.

       2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması hâlinde iade edilir.

       3) İkinci durumda bulunan teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekliyle sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.

       4) Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Ancak, idareye dilekçe aslı verilmek koşuluyla ilgili banka şubesine de iadesi yapılabilir.

       b) Kesin teminatın iadesi:

       1) İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı ilgili birimce tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin işin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

       2) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde (işçi çalıştırılmaması durumunda) Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmadan, kesin teminat yükleniciye iade edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Alım Yetkileri

       Yetki

       Madde 33 - (1) İdarenin bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında, İdarenin ve ilgili birimlerin yıllık, ek ve münferit yazılı isteklerinin veya muhtemel taleplerin yetkili mercilerce onaylanarak, ilgililere satın alma yetkisinin verilmesidir.

       İhale yetkilisi

       Madde 34 - (1) Yetki ve yetki limitlerinin değiştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda eşik değerler göz önüne alınarak ve/veya gerektiğinde günün şartlarına göre Ticaret Dairesi Başkanlığının teklifi, Şirketin uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

       (2) İhaleye çıkma kararı verme, ihale sonucunu onaylama veya iptal etme ve harcama yetkilisi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihaleler için Şirket Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş/belirlenecek kurul ve makamlar belirtilen limitler dâhilinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde de ihale yetkilisidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Alım Yöntemleri

       Uygulanacak ihale usulünün tespiti

       Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak ihale usulünün tespitinde öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, ihale edilecek işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen hâllerde belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulüyle de ihale yapılabilir.

       (2) İhalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

       a) Açık ihale usulü

       b) Belli istekliler arasında ihale usulü

       c) Pazarlık usulü

       Açık ihale usulü

       Madde 36 - (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği ve fiyat tekliflerinin kapalı zarfla sunulmasını takiben ihalenin açık eksiltme veya pazarlık suretiyle sonuçlandırıldığı usuldür. Açık ihale usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır.

       (2) Şartnamesinde belirtilmiş ve usulünce ilanen duyurulmuş olan açık ihale usulünde ihalenin yapılacağı gün ve saatte ihale komisyonu başkanı ve üyeleri oturuma geçer. Toplantıya katılmak üzere gelen istekliler salona alınırlar. İlanda belirtilen gün ve saate kadar alınmış olan zarflar, istekli veya istekliler önünde sayılır ve kaç tane kapalı zarf olduğu bir tutanakla saptanır.

       (3) Postayla teklif gönderilip gönderilmediği tespit edilir. Postayla gönderilen teklif olması hâlinde, en düşük fiyat oluşana kadar bu teklif zarfı açılmaz.

       (4) Bu işlemden sonra, alınan ve istekli veya isteklilerin bulunduğu salonda teklif zarfı veya teklif zarfları alınış sırasına göre açılır. İşin şartnamesinde aranan koşulların yerine getirilip getirilmediği, istenilen belge ve teminatın verilip verilmediği incelenerek, geçerli teklif mektubu veya mektupları tespit edilir.

       (5) Geçerli sayılan teklif sahiplerinin fiyatı içeren teklif mektuplarının birden fazla olması hâlinde teklif ve eklerine açılış tarihi yazılır ve birden başlayarak sırayla numara verilip komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tekliflerin fiyat, kalite, teslim yeri ve süresi, ödeme şartları, indirim oranı ve diğer tüm teknik ve ticari durumları incelenerek fiyat değerlendirmesi yapılarak en düşük fiyat teklifi üzerinden açık eksiltmeye, ihaleye tek istekli katılıyorsa pazarlık görüşmesine geçilir.

       (6) Açık eksiltme, yazılı olarak sunulmuş tekliflerdeki en düşük fiyattan başlamak üzere, ihale komisyonu önünde sırayla ve sözlü olarak pey sürmek suretiyle yapılır.

       (7) İstekliler fiyat vermeye çağırılırlar. İsteklilerin verdikleri fiyatlar, komisyon raportörü tarafından hazırlanan açık eksiltme tutanağına yazıyla kaydedilir.

       (8) Komisyonca salondakilere duyurulan asgari indirim limiti üzerinden isteklilerden birinin verdiği fiyatı diğer veya diğerleri kırmak zorundadırlar. Fiyat sürmenin devamı sırasında fiyat vermekten çekinen isteklinin son olarak verdiği fiyatın karşısına çekildim ibaresi yazdırılarak imzası alınır. En düşük fiyatı veren tek istekli kalıncaya kadar fiyat verme işlemine devam edilir.

       (9) Açık eksiltmede en düşük fiyatı veren tek istekli kaldığında varsa postayla gönderilen teklif açılır. Şartnamede istenen belgelerin tam olması hâlinde teklif edilen fiyata bakılır. Postayla gönderilen zarfta kayıtlı fiyat açık eksiltmede oluşan en düşük fiyattan pahalı ise bu istekli hakkını kaybetmiş sayılır ve bu husus tutanağa yazılır. Şayet düşük ise eksiltme anında en düşük fiyatı veren istekliye yeniden pey sürme hakkı tanınır, bu istekli postadan çıkan fiyatı kırdığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye alınır, aksi takdirde eksiltmeden çekilmiş sayılarak postayla teklif verenin fiyatı değerlendirmeye alınır.

       (10) İsteklinin eksiltmede oluşan en düşük fiyatla işi kabul ettiğine dair tutanağa imzası alınır.

       (11) Tek isteklinin müracaatı varsa veya muhtelif sebepler yüzünden ihale dışı bırakılan isteklilerden dolayı bu durum ortaya çıkmışsa, komisyon tek kalan istekliyle pazarlık suretiyle ihaleyi sürdürebilir.

    Belli istekliler arasında ihale usulü

       Madde 37 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

       (2) 12 nci ve 13 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

       (3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Bu usulde ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olmaması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olmaması asıl olmakla beraber, bu koşulların gerçekleşmediği ahvalde ihale konusu mal veya hizmetin temininde zorunluluk ve aciliyetin İdarece tespiti hâlinde makul bir süre içinde ön yeterlik alan firmaların hepsinin daveti ile katılma sayısı dikkate alınmaksızın açık eksiltmeyle ihale sonuçlandırılır.

       Pazarlık usulü

       Madde 38 - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulüyle ihale yapılabilir.

       a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

       b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

       c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

       ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

       d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

       (2) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hâllerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

       (3) Davet usulünün uygulanması hâlinde, teklif istenecek firma veya firmalara şartnameyi havi davet mektubu iadeli-taahhütlü olarak gönderilir.

       (4) Davet mektubunun postaya verildiği günü takip eden yedi işgünü tamamlandıktan sonraki ilk işgünü, davet mektubunun tebliğ tarihi olarak dikkate alınır.

       (5) Tebliğ tarihinden itibaren, tekliflerin hazırlanması ve ihale tarihinin belirlenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilan süreleri uygulanır.

       (6) Bu usulün uygulandığı hâllerde, ihtiyaç sahibi birimlerce İdare repertuarında kayıtlı, ihale edilecek işle iştigal eden ve daha önce İdareye iş yapmış olup, taahhüdünü sorunsuz yerine getiren adaylar tespit edilerek ihaleye çıkma onay belgesi ekinde davet edilecek firma veya firmaların listesi yer alır.

       (7) İdare repertuarında işle ilgili firma bulunmaması hâlinde, ticaret odası, meslek odası ve sanayi odalarından konuyla ilgili firmaların tespiti cihetine gidilir. Birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekliyle görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

       (8) İhaleye çıkma onay belgesi ve eklerinin ihale sekreteryasına intikali üzerine duyuru usullerinden uygun olanı, ihale sekreteryası tarafından yapılır.

       (9) Davet usulünün uygulanması hâlinde, kendilerine ihaleye davet mektubu gönderilen aday/istekliler ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese intikal ettirmek zorundadır. Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan teklif zarfları değerlendirmeye alınmaz.

       (10) İhale komisyonu şartnamede belirtilen saatte toplanır ve adaylar salona alınır. İhale saatine kadar alınmış olan zarflar, adaylar/istekliler önünde sayılır ve kaç tane kapalı zarf olduğu bir tutanakla saptanır.

       (11) İhale komisyonu, 43 üncü maddeye uygun olarak tekliflerin alınması ve açılması işlemlerini tamamladıktan sonra aynı oturumda ihale dışı kalan adayları salondan çıkararak belgeleri eksiksiz, usulüne uygun ve fiyat teklif mektubu ile geçici teminatı tam olan isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları salonda bulunanlara açıklar.

       (12) İsteklilerden ilk fiyat tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak aynı oturumda sunmalarını ister.

       (13) İndirimli fiyat teklifleri üzerine isteklilerle tek tek fiyat görüşmesi yapılır.

       (14) Komisyonca yeterli indirimin sağlandığı kanaatine varılırsa ihale sonuçlandırılır.

       (15) Yeterli indirimin sağlanmadığı kanaatine varılırsa ihale, esas ve usulleri açık ihale usulünde belirtilen açık eksiltme yaparak sonuçlandırılır.

       Doğrudan temin

       Madde 39 - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurabilir.

       a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

       b) Sadece gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olması.

       c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

       ç) Bu Yönetmelik kapsamında alımı öngörülen mal ve hizmetlerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve her yıl güncellenen limitlerin iki katına kadar olan alımlar. Ancak, birimler bu limitlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımlarını kısımlara bölemezler.

       (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu olmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

       (3) Bu maddeye göre, (birinci fıkranın (ç) bendi çerçevesinde yapılan ve her yıl Maliye Bakanlığı tarafından güncellenen fatura düzenleme zorunluluğu limitine kadar olan alımlar hariç) ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. Gerekli görülmesi hâlinde, fiyat araştırmaları, bu Yönetmelikte belirtilen yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

       (4) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunludur.

       (5) Bu maddenin uygulanmasında ayrıca aşağıdaki hususlara da uyulur.

       a) İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini:

       1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği hususu belgeyle tevsik edilir.

       2) Ancak, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği hususunun genel kabul görmüş bir belgeyle tevsik edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise, bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair bir tutanak düzenlenerek onay belgesi ekine konulur.

       3) Ayrıca, bir taahhüt kapsamında taahhüt konusu sözleşmede veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hâllerde bu bent hükümleri uygulanır.

       b) İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel kişiden temini:

       1) Bu bent, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaçla ilgili bilimsel, teknik, fikrî veya sanatsal ve benzeri nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade eder.

       2) Bu nedenle Kamu İhale Kurumu tarafından istisna, kapsamında olduğu kabul edilen ihale konusu mal ve hizmetler bilimsel, teknik, fikrî veya sanatsal ve benzeri nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi, hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

       c) Mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temini:

       1) Bu kapsamda yapılacak alımlarda, 4 üncü maddede belirtilen rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile temel alım usullerinin gereği olarak daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, İdarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olması gerekmektedir. Teminine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır.

       ç) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında mal ve hizmet temini, Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitler de göz önüne alınarak Şirket Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenebilir.

       İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması

       Madde 40 - (1) Kârlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve ihale yetkilisinin onayıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunların döner sermayeli kuruluşları, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklarında sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler, kıymet takdiri yapmak suretiyle, başka firmalardan teklif istemeksizin, doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İhale Komisyonu, Çalışmaları ve Komisyon Kararının Onaya Sunulması

       İhale komisyonu

       Madde 41 - (1) İhale işleri, ihale konusu işin büyüklüğüne ve özelliğine göre komisyonlar eliyle yapılır. Komisyonların görev ve yetki sınırları, Ticaret Dairesi Başkanlığının teklifi, Şirket Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, Şirket Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir ve değiştirilir.

       (2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihaleler için Şirket Yönetim Kurulunca oluşturulan ihale komisyonları bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde de aynı limitler çerçevesinde ihale komisyonu olarak görev yapar.

       İhale komisyonlarının çalışma kuralları

       Madde 42 - (1) İhale komisyonları çalışmalarını aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütürler.

       a) İlgili birimlerce hazırlanan ihtiyaca ilişkin ihale dosyası, ihale hazırlıklarının yapılabilmesi amacıyla ihale komisyonu sekreteryalığına gönderilir. Söz konusu sekreteryalık tarafından da tüm prosedürleri tamamlanarak ihaleye çıkılan ihale dokümanı, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

       b) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Komisyon mutlaka bir karar almak zorunda olduğundan çekimser oy kullanılmaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       c) Komisyon toplantıları ve teklif sahipleriyle yapılan nihai sonuçlar komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

       ç) Komisyon tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyduğu taktirde teknik birimlerin yetkililerinden komisyonda bilgi alabilir.

       Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirmesi

       Madde 43 - (1) İhale saatine kadar İdareye verilen teklifler, işin sekreterya görevini yürüten idarî birimin yetkilileri tarafından ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilir. Tekliflerin teslim edildiğine ve alındığına dair tutanak, tarih ve saat belirtilmek suretiyle düzenlenip komisyonca imzalanır.

       (2) İhale komisyonu ile ihale salonunda hazır bulunan teklif sahipleri huzurunda kaç tane teklif olduğu tutanakla belirlenir. Postayla teklif gönderilip gönderilmediği tespit edilir. Salonda bulunan isteklilerin teklif zarfları zarfların yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı ise diğer eksiklikler dikkate alınmaksızın açılır. Ancak, uygulanan ihale usulü açık ihale ise bu aşamada postayla teklif gönderildiği tespit edilmişse bu teklif eksiltme sonuçlanıncaya kadar açılmaz.

       (3) Bu işlemden sonra, işin şartnamesinde istenen belgelerin eksik olup olmadığı, şartname ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilir.

       (4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen işlemlerle ilgili "Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı" düzenlenir.

       (5) Bu tutanak, şartnamede istenilen belgeler dikkate alınarak her bir belge ve istekli için "var" "yok" ve "uygun değil" ifadelerinden birisi kullanılarak düzenlenir.

       (6) Şartnamesinde istenilen belgeleri eksik veren, uygun olmadığı tespit edilen, fiyat teklif mektubu ve teminatı olmayan veya şartname hükmüne aykırı olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmadan ihale dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması hâlinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu husus gerekçeleriyle birlikte tutanakta belirtilir.

       (7) Belgeleri eksiksiz, usulüne uygun ve teklif mektubu ile geçici teminatı tam olan isteklilerin fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine geçilerek uygulanan usule göre ihale sonuçlandırılır.

       Komisyon kararı

       Madde 44 - (1) İhale komisyonu, yukarıda belirtilen değerlendirmeden sonra ihalede oluşan fiyatları uygun bulmaması hâlinde bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin iptaline ihalede oluşan fiyatı uygun bulması durumunda ihalenin fiyatı uygun bulunan istekli üzerine bırakılmasına ve ikinci durumdaki isteklinin teminatının tutulmasına, dair kararlardan birini alır.

       (2) Kararda isteklilerin ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerinde bırakıldığı, bütün tekliflerin reddedilmesi hâlinde ise ihale iptal nedenleri ayrıntılı olarak belirtilir.

       Komisyon kararının onaya sunulması

       Madde 45 - (1) Sekreterya birimi tarafından komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

       (2) İhale, ihale yetkilisince on gün içinde kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : İhalenin Sonuçlandırılması

       İhalenin kesinleşmesi ve sonuçların duyurulması

       Madde 46 - (1) Komisyonun geçici ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasıyla kesinleşmiş olur.

       (2) Kesinleşen ihale kararı onaylandıktan sonra üç gün içinde tebliğe çıkarılır.

       (3) İhalenin onayını müteakip keyfiyet ihale üzerinde bırakılan istekliye elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yurt dışı alımlarda bu süre onbeş gündür. Yapılan tebliğin bilatebliğ iadesi hâlinde gönderilecek ikinci tebliğ mektubu aynı şekilde iade edilse dahi yükleniciye tebligat yapılmış sayılır.

       (4) Acele hâllerde, ihale üzerine bırakılan istekliye imza karşılığı tebliğ İdare personeli vasıtasıyla yapılır. İdare personeli vasıtasıyla yapılacak tebligatta yüklenici veya mümessili beyan ettikleri adreste bulunmazlar veya tebellüğden kaçınırlarsa, tebligatı yapacak personel tarafından tanzim edilecek zabıtla keyfiyet tespit ve tevsik olunur. Bu takdirde de tebligat, müddeti içinde yapılmış sayılır.

       İhale serbestisi

       Madde 47 - (1) İdare işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir.

    ONUNCU BÖLÜM : Sözleşmeler

       Sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlar

       Madde 48 - (1) Sözleşmelerde ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

       b) İdarenin adı ve adresi,

       c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı ile tebligata esas adresi,

       ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

       d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

       e) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

    g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       ğ) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

       h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

       ı) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

       i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

       j) Gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

       l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

       n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

       o) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

       ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

       p) Anlaşmazlıkların çözümü.

       Sözleşmenin imza süresi

       Madde 49 - (1) İhale üzerinde kalan istekliler, ihalenin ihale yetkilisince tasdik edildiğinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün içinde kesin teminatlarını İdare veznesine vermeye şartnamede yazılı damga vergisi resim, harç ve diğer masrafları kendilerine ait olmak üzere imzalayacakları sözleşmeyi veya taahhütnameyi bu Yönetmelik uyarınca yapılacak protokoller ve akdedilecek sözleşmeleri şartnamesinde hüküm olması hâlinde notere tescil ettirerek İdareye vermeye mecburdurlar. Yabancı istekliler için yukarıda belirtilen süreye on gün daha eklenir.

       (2) Sözleşme, protokol ve taahhütnamelere şartnameler eklenir.

       Yüklenicinin sorumluluğu

       Madde 50 - (1) İhale üzerinde kalan istekliler, 49 uncu maddede belirtilen sürede, geçici teminatı kesin teminata dönüştürmedikleri ve kesin teminatı vermekle beraber, sözleşmeyi imzalamadıkları veya işin icabına göre (kesin teminat yerine taahhüt mektubunun istenildiği ve benzeri durumlarda) taahhüt mektubunu vermedikleri veya dış alımlarla ilgili sözleşmenin imzalanması sırasında proforma faturalarını İdare yetkililerine vermedikleri takdirde, protesto çekmeye veya hüküm almaya hacet kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda geçici teminatı tutulan ikinci durumdaki firmanın fiyat teklifi ihale yetkilisince değerlendirmeye alınır. Bu takdirde yukarıdaki hükümler aynen geçerlidir. İkinci firmanın da vecibesini yerine getirmemesi hâlinde, teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

       Sözleşmenin uygulanması

       Madde 51 - (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında gerçekleşen yüklenici istihkakları, idarî şartnamelerde açıklandığı şekilde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenir. Yüklenicinin taahhüt ettiği işi arızi olarak yapmaması hâlinde, meydana gelecek kısmı aksamayı ortadan kaldırmak amacıyla, sözleşmeyi feshetmeden de nam ve hesaba iş yaptırılabilir. Bunun için yükleniciye azami beş gün süreli bir tebligat yapılır, buna rağmen işi aksatmaya devam ederse, iş, yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılarak fark tutarı istihkakından kesilir. Ancak, nakliye işlerinde ayrıca tebligat yapılmaksızın durum tutanağa bağlanarak hemen nam ve hesabına taşıma yaptırılabilir. Nam ve hesaba, iki aydan fazla süreyle ve/veya işin toplam bedelinin %25'inden fazla iş yaptırılamaz ve yüklenicinin üstlendiği bu işi yürütemeyeceğinin anlaşılması üzerine, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       (2) Taahhüdün sözleşme hükümleri uyarınca yerine getirilemeyen kısmının, sözleşme konusu iş bedelinin %5'ini aşmaması hâlinde İdare, yükleniciyi beş gün süreli tebligatla ifaya davet eder. Bu tebligattan bir sonuç alınmaması veya alınamayacağının anlaşılması üzerine, taahhüdün kalan kısmını veya noksanlığı yüklenici nam ve hesabına yaptırmaya ve bedelini varsa istihkakından veya kesin teminatından kesmeye yetkilidir. Teminattan arta kalan kısım yükleniciye iade edilir. Nam ve hesaba yapılan/yaptırılan iş ile alıcının ikmal ettirilenin fark bedelinin kesin teminat tutarını aşması hâlinde yüklenici bu bedeli tebligat üzerine derhâl vermek mecburiyetindedir.

       İdarenin sorumluluğu

       Madde 52 - (1) İhaleden sonra İdare (döviz temini durumu hariç) üstüne düşen mükellefiyetleri yerine getirmediği takdirde, üzerine ihale yapılanlar, onay ve tebligat müddetleri geçtikten sonraki tarihten itibaren onbeş gün içinde İdareye yazıyla bilgi vererek tekliflerinden vazgeçebilirler. Bu süre içinde başvurulmadığı takdirde yükleniciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve İdarenin sözleşme yapılmasını istemesi hâlinde bu teklifi kabul etmezlerse, teminatları irat kaydolunur.

       (2) Sözleşme sonrası sorumluluklar:

       a) İdare, sözleşme ve şartnameyle kendisine düşen vecibeleri, her ne sebeple olursa olsun yerine getirmediği takdirde, yüklenicilerin kesin teminatları iade olunur ve sadece kesin teminat masrafları ile sözleşme giderleri, belgelenmek kaydıyla ödenir. Bu durumda yükleniciler her ne nam altında olursa olsun İdare'den başka bir masraf ve tazminat talep edemezler.

       b) İdarenin elinde olmayan nedenlerle akreditif, transfer opsiyonu içinde transfer edilemez ise, yüklenici sözleşmeyi feshedebilir. Yüklenici bu kararını, opsiyon müddetinin bitiminden itibaren on gün içinde İdarenin eline geçecek şekilde iadeli-taahhütlü mektupla bildirir. Bu takdirde yüklenici, sadece yatırmış olduğu teminatın iadesini talep edebilir. Yüklenici, süresi içinde sözleşmeyi feshettiğini bildirmemişse opsiyon bitiminden başlamak üzere aynı müddet kadar uzamış sayılır. Aynı şekilde İdare'de, ilk opsiyonun bitiminden sonra ve istediği zaman sözleşmeyi feshedebilir.

       (3) Akreditif açılması ve döviz transferinin herhangi bir müsaadeye bağlı olması hâlinde yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda her ne nam altında olursa olsun, İdare herhangi bir masraf ve tazminatla sorumlu tutulamaz.

       Yasaklar ve sorumluluklar

       Madde 53 - (1) "Yasaklar ve Sorumluluklar" hükümleri olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun dördüncü kısmında belirtilen "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu" hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun üçüncü kısmında belirtilen "Yasaklar ve Sorumluluklar" hükümleri uygulanır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Sözleşme Sonrası İşlemler

       Süre uzatımı isteği

       Madde 54 - (1) Süre uzatımı İdarenin yaptıracağı iş ve sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjonktür esaslarına, İdareyi ilgilendiren mevzuat ve teamüllere göre ve aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde geciktirici nedenlerle, bu nedenlerin, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde belirlenecek ilave süre verilmesidir. Süre uzatımı ancak, yüklenici isteğinin ihale komisyonunda incelenmesi yapıldıktan ve ihale yetkilisinin onayı sağlandıktan sonra verilir.

       (2) Yüklenici süre uzatımına dayanak olan nedenin doğması hâlinde, bu durumu varsa sözleşme ve/veya şartnamedeki sürede, süre belirtilmemişse olayın vukuundan itibaren en geç on gün içinde ilgili birime yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi hâlde süre uzatımına ait istekleri işleme konulmaz ve yükleniciler bu nedenle bir talepte bulunamazlar.

       (3) Süre uzatımı talebi, yüklenici tarafından ilgili birime verilecek bir dilekçeyle yapılır. Bu dilekçeye, varsa, süre uzatımına esas belgeler eklenir. Süre uzatımına mesnet teşkil eden sebepler, bunların başlayış ve bitiş tarihleri, sözleşmenin ilgili hükümleri, istenilen süre (ay ve/veya gün) belirtilir. Süre uzatımına esas belge yoksa talep ilgili birimince gerekirse mahallî idare biriminden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir.

       Süre uzatım nedenleri

       Madde 55 - (1) İdarenin sebep olduğu durumlarla, yüklenicinin çalışmasını engelleyen ve doğal afet vasfını haiz olduğu ilgili resmî kurumlarca belgelendirilen yangın, sel, kasırga, deprem, su baskını ve heyelan ile taahhütte gecikmeye yol açan savaş hâli, hükümet tasarrufları, ambargo konulması, kısmi ve genel seferberlik hâlleri süre uzatım nedenleridir.

       Süre uzatımı talebinin ön incelemesi

       Madde 56 - (1) Süre uzatımıyla ilgili işlemlerin aksamaması ve kısa zamanda neticelendirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekir.

       a) Süre uzatımı talebinin incelenmesi işin sahibi birim tarafından yapılır. Karara bağlamaya değer görülenler, bir önergeyle ihaleyi yapan komisyona gönderilir.

       b) Düzenlenecek önergede işin niteliği, sözleşme kapsamı, sözleşme bedeli ve verilecek süre uzatımının doğuracağı tahmini parasal külfet ile finansmanın nereden karşılanacağı, (özkaynak, iç-dış kredi ve benzeri) işin mevcut durumu, fiziki ve parasal değer olarak gerçekleşme yüzdeleri ile verilecek süre uzatımı ve süre uzatımı nedenlerinin taahhüdün tamamlanmasına tesir durumu, sürenin cezalı olarak uzatılması gerekiyorsa, sözleşmenin bitim tarihi ve alınacak ceza miktarı, ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca sözleşme örneği, iş programı, süre uzatımı talebi tarihindeki ödeme durumu, süre uzatımı nedenlerinin belgeleri ve gerekli bulunacak diğer belgeler ile ilgili birimin görüşleri önergeye eklenir.

       Süre uzatımı taleplerinin karara bağlanması

       Madde 57 - (1) Süre uzatımı taleplerini inceleme ve karara bağlama mercii, söz konusu işin ihalesini yapan komisyondur.

       (2) Komisyonun kararları, ihale yetkilisinin onayıyla yürürlüğe girer ve beş işgünü içinde ilgililere tebligat çıkartılır. Yükleniciler bu karara itiraz edemez, herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

       (3) Prensip olarak, verilecek ek süre sözleşme süresinden fazla olamaz. Haklı nedenlerle bu sürenin aşılması hâlinde taraflardan birinin talebi üzerine sözleşme feshedilebilir.

       (4) İdare süre uzatımı talebini kabul edip etmemekte serbesttir.

       Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması ve sözleşmenin feshi

       Madde 58 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya yerine getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmesi hâlinde protesto çekmeğe ve hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme fesh edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Taahhüdün gerçekleştirilemeyen kısmına ait tutarın %30'una tekabül eden miktar ceza-i şart olarak alınarak yüklenicinin borç ve alacağı tasfiye edilebileceği gibi, işin özelliğine göre nam ve hesaba ihaleye de çıkılabilir. Bu takdirde gelir kaydolunan teminat ceza-i şartlara ve başkaca borçlara mahsup edilemez.

       (2) Nam ve hesaba ihaleye iştirak eden olmaz veya ihale neticelendirilmezse %30 cezaî şartla yetinilerek iş tasfiye edilir.

       (3) Nam ve hesaba ihaleye çıkma kararı verildiği takdirde, feshin tebliği tarihinden itibaren dört ay içinde söz konusu işin tamamının ve/veya bakiyesinin, sözleşmeye esas şartname hükümlerinde değişiklik yapılmaksızın, yeniden ihaleye çıkılması hâlinde feshedilen sözleşmenin yüklenicisi, İdarenin talebi hâlinde meydana gelen zararı derhâl ödemek zorundadır. Eski yüklenici ihale şekil ve şartlarında değişiklik yapıldığından bahisle ödemeden kaçınamaz ve bu yolda herhangi bir itiraz ve talepte bulunamaz.

       (4) Nam ve hesaba ihaleye çıkma kararını takip eden altıncı ayın sonuna kadar sözleşme yapılamaması hâlinde ikinci fıkra hükmü uygulanır.

       Yüklenicinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hâli

       Madde 59 - (1) Yüklenici, sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyecek derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hapis nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma girerse, bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde, İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek suretiyle taahhüdünü sürdürebilir.

       (2) Eğer yüklenici kendi serbest iradesiyle vekil tayin imkânından mahrum ise, ilgililerce aynı süre içinde yerine bir kayyum tayini istenebilir.

       (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme bozulur, zarar meydana gelirse 58 inci maddeye göre işlem yapılır.

       Yüklenicinin ölümü

       Madde 60 - (1) Yüklenicinin ölümü hâlinde, yapılmış işler tasfiye edilerek, kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde teminat yatırmak suretiyle taahhüdü sürdürmek isteyen varislere İdare işi devredebilir.

       Yüklenicinin iflası

       Madde 61 - (1) Yüklenicinin iflası hâlinde, sözleşme bozularak teminatları gelir kaydedilir.

       Yüklenicinin birden fazla olması ve devir hâli

       Madde 62 - (1) Birden çok gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden birinin ölümü, iflası tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller, sözleşmenin devamını engellemez.

       (2) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas ve dağılma hâllerinde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi hâlinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

       (3) Birlikte yapılan taahhütlerde pilot firmanın dışındaki ortağın ölümü veya şirketin herhangi bir sebeple dağılması hâlinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa ait sorumluluklarını da üstlenerek işi bitirirler.

       (4) Sözleşme, zorunlu hâllerde ihale yetkilisinin yazılı izniyle başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Muayene ve Kabul

       Muayene ve kabul

       Madde 63 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak;

       a) Mal alımlarında, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik,

       b) Hizmet alımlarında, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

       hükümleri uygulanır.

       Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

       Madde 64 - (1) Yüklenicinin sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

    Ayıplı bulunan ve reddedilen mal hakkında yapılacak işlemler

       Madde 65 - (1) Muayene sonucunda ayıplı bulunan ve reddedilen mal hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat gereğince işlem yapılır.

       Bedel indirimiyle kabul

       Madde 66 - (1) Mal veya hizmetin sözleşme ve şartnameye göre tespit edilen cins, miktar ve kalite farkları ve diğer hususların bunların tahsis edileceği birim ve amaçlarda kullanılmasına engel teşkil edecek derecede önemli bulunmadığı veya üretilecek malın kalitesini düşürmeyeceği tespit edildiği takdirde, kusur ve noksanın mahiyetine göre bir fiyat indirim yapmak suretiyle söz konusu mal ve hizmetin teslim alınmasına, onay mercilerince kabul edilmesi şartıyla, ilgili birimlerce kurulacak komisyonlar tarafından karar verilebilir.

       (2) Komisyonun bedel indirimiyle alınmaya ilişkin kararının tasvip görmemesi hâlinde, mal veya hizmet reddedilir. Bu takdirde, yüklenici herhangi bir talepte bulunamaz.

       Reddedilen malın iadesi

       Madde 67 - (1) Numunesine ve şartnamesine uygun olmamasından dolayı kısmen veya tamamen reddedilen mal veya parti mal, kabul ve tesellüm edilmeyerek yükleniciye geri verilir.

       (2) Yüklenici bu hususta İdarenin kendisine yapacağı yazılı tebligatta bildirilecek müddet içinde malı geri almadığı takdirde, İdare bu malı yüklenici nam ve hesabına üçüncü şahıslara satarak, tahakkuk etmiş ardiye ücreti ile satış ve satışa müteferri bilumum masrafları mahsup eder, bakiye kaldığı takdirde bakiyesini yükleniciye verir.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Gizlilik

       Madde 68 - (1) İdarenin ihale edeceği mal ve hizmetlere ait firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerinde verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir. Bu işlemlerle ilgili hususları, kişisel çıkar karşılığı olsun ya da olmasın açıklayan veya gizlilik icaplarına uymayan İdare personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

       Tarım satış kooperatifleri ile birliklerinden, hal ve borsalardan, üreticiden ürün alımları

       Madde 69 - (1) Şirketin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında yapacağı ürün alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerindeki diğer kayıt ve şartlarla, Şirket Yönetim Kurulu Kararına göre yapılır.

       Tütün ekicilerine muhtelif malzeme temini

       Madde 70 - (1) Mahsulleri İdarece avanslı bulunan tütün ekicilerine veya alımları tasarlanan tütünleri ekenlere, mahallî idare teşkilatının göstereceği lüzum üzerine ve bilahare aynen iade edilmediği takdirde, rayiç bedelleri alım bedellerinden indirilmek kaydıyla, onaya yetkili mercilerin kararı ile denk ağacı, kanaviçe çul, ip ve diğer malzemeler dağıtılabilir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 71 - (1) 21/1/1996 tarihli ve 22530 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alım Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Başlamış işlerin sonuçlandırılması

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış veya başlamış olan ve bu Yönetmelik kapsamına giren iş ve işlemler, yapıldıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

       Yürürlük

       Madde 72 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 73 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar