ÜLKEMİZDE YAPILACAK ULUSLARARASI GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARININ GİDERLERİNDE KULLANMAK ÜZERE OLUŞTURULAN ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

    Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik Ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak Üzere Oluşturulan Özel Hesap Yönetmeliği

       Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 04/01/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27100

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde oluşturulacak özel hesabın, yönetimi, işleyişi, harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulacak özel hesabın yönetimi, ilişkisi, kullanılması, harcanması ve nemalandırılması ile ilgili hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Banka: Özel hesabın takip edildiği devlet bankasını,

       b) Genel Koordinatör: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının yürütülmesinde ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan sorumlu kişiyi,

       c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

       d) Organizasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce planlanması gereken uluslararası anlaşmalardan doğan ve birden fazla spor branşını kapsayan sportif faaliyet ve gençlik festivallerini,

       e) Özel Hesap: Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde oluşturulacak hesabı

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Özel Hesabın Yönetimi ve Özel Hesap Biriminin Oluşturulması

       Özel hesabın yönetimi

       Madde 4 - (1) Özel hesabın yönetim yetkisi Genel Müdüre aittir. Genel Müdür bu yetkisini, Genel Koordinatör aracılığıyla kullanır. Organizasyonun bitiminde Genel Koordinatörün görevinin sona ermesi durumunda özel hesap yönetim yetkisi Genel Müdür tarafından belirlenecek Genel Müdürlüğün bütçe sınıflandırılmasına göre harcama birimi veya harcama yetkilisine denk birim veya kişi tarafından geçici olarak yürütülür.

       Harcama yetkisi

       Madde 5 - (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda harcama yetkisi Genel koordinatöründür.

       Harcamaların yapılması

       Madde 6 - (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere Genel Koordinatörce sorumlulukları belirlenmek kaydıyla bir veya daha fazla personel görevlendirilir.

       Özel hesap biriminin oluşturulması

       Madde 7 - (1) Özel hesabın işlemleri Genel Koordinatörün sorumluluğu altında oluşturulacak özel hesap birimi tarafından yürütülür. İş hacmine göre özel hesap birimine gerekli ve yeterli personel Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Özel Hesabın Gelirleri, Nemalandırılması ve Harcanması

       Özel hesabın gelirleri

       Madde 8 - (1) Özel hesabın gelirleri şunlardır;

       a) Bütçeden ayrılacak ödenek,

       b) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri,

       c) Bağış ve yardımlar,

       ç) Faiz, fon ve diğer gelirler.

       (2) Özel hesabın gelirleri devlet bankalarının birinde açılacak bir hesapta toplanır. Ancak, banka veya katılım bankalarının özel hesaba yapacakları bağışları, istekleri halinde bağışı yapan banka veya katılım bankasında açılan hesapta tutulabilir.

       Özel hesap gelirlerinin nemalandırılması

       Madde 9 - (1) Özel hesap gelirleri, Devlet bankaları vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak faiz, fon ve benzeri yatırım araçları ile nemalandırılabilir.

       Özel hesaptan yapılacak harcamalar

       Madde 10 - (1) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonları için özel hesaptan yapılacak harcamalar şunlardır;

       a) Her türlü mal ve hizmet alımları,

       b) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının öncesi ve organizasyon süresince ihtiyaç halinde özel hukuk hükümlerine göre geçici olarak çalıştırılacak eleman giderleri,

       c) Özel hesabın idaresi ile ilgili sigorta, vergi, resim, harç, faiz gibi her türlü giderler,

       ç) Ulaştırma ve haberleşme ücretleri,

       d) Sporcu sağlığı ve doping kontrolü ile ilgili her türlü giderler,

       e) Yukarıda sayılanların dışında ihtiyaç duyulması halinde yapılacak diğer cari harcamalar.

       Harcamalarda aranacak belgeler

       Madde 11 - (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve eki belgeler aranır.

       Muhasebe Hizmetleri

       Madde 12 - (1) Özel hesap biriminin muhasebe hizmetleri, genel koordinatörün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilecek personel tarafından genel hükümlere göre gerçekleştirilir.

       Denetim

       Madde 13 - (1) Özel Hesap 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre denetlenir.

       Alım İşlemleri

       Madde 14 - (1) Özel hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları 25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğine göre yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Özel hesap gelirlerinin kullanımı

       Madde 15 - (1) Özel hesap gelirleri bu Yönetmeliğin birinci bölümünde belirtilen organizasyonlar dışında Genel Müdürlükçe yürütülmekte olan diğer hizmet ve faaliyetlerde kullanılamaz.

       Yürürlük

       Madde 16 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar