SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 22/01/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27118

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim ve araştırma kuruluşlarında, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlarda staj veya ihtisas yapmak veya lisansüstü öğrenim yapmak üzere Bakanlıkça yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatında fiilen çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 18/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatını,

       b) Başkanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

       c) Birim Amiri: Birimin en üst yöneticisini,

       ç) Komisyon: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan komisyonu,

       d) Müsteşar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

       e) Personel: Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelini,

       f) Yurtdışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personelin takip ettiği staj, ihtisas veya lisansüstü öğrenimi

       ifade eder.

       Yurt dışı eğitimin esasları

       Madde 5 - (1) Yurtdışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

       a) Yurt dışı eğitimi, Bakanlık Birimlerinin ilgili mali yıl bütçesinde yeterli ödeneğinin bulunması koşuluyla; Bakanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir.

       b) Yurt dışına devlet imkânları, dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde yüksek lisansını tamamlamış olanlar değişik konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

       c) Dış burs veya teknik işbirliği programları için eğitim kurumunun belirlenmiş olması hali hariç, lisansüstü öğrenimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelerin dışındaki üniversite veya yüksek okullara personel gönderilemez.

       ç) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde daha önce geri çağrılmış olanlar tekrar yurt dışına gönderilemezler.

       d) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilemez.

    İKİNCİ BÖLÜM : Komisyon ve Görevleri

       Komisyon

       Madde 6 - (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında toplam 5 asil üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı Komisyonun daimi üyesidir. Komisyonun diğer asil üyeleri birim amirleri arasından Bakan tarafından görevlendirilir.

       (2) Başkan ve daimi üyelerin çeşitli nedenlerle görevlerinin başında bulunmadığı hallerde; komisyon, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında diğer daimi üyelerin yerlerine vekâlet eden yardımcılarından oluşur.

       (3) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde görüşlerini almak üzere ilgili Birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

       (4) Komisyon, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır, eşitlik halinde başkanın oyu yönündeki karar kabul edilir.

       (5) Komisyon gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir.

       (6) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

       (7) Komisyonun sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.

       Komisyonun görevleri

       Madde 7 - (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

       a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin, staj veya ihtisasın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslar arası kuruluşları belirlemek,

       b) Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanların öncelikle talebi kabul edilen birime tahsisine karar vermek, söz konusu tahsisin ilgili birimce kullanılmasında bütçe imkânının olmaması, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gönderilebilecek kişi bulunmaması gibi hallerde diğer birimlerden hangisine tahsis edileceğine karar vermek,

       c) Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 13 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit etmek,

       ç) Lisansüstü eğitimi için yurt dışına gönderilecek personelin; Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan dâhilinde öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin taleplerini karara bağlamak,

       d) Adayların yarışma sınavı ile belirlenmesine karar verilmesi halinde, sınavın yeri, tarihi ve saatini, ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Bakanlık birimlerine bildirmek,

       e) Adayların seçme suretiyle belirlenmesine karar verilirse, seçme komisyonunu oluşturmak,

       f) Önemli bir hastalık, kaza veya diğer mücbir sebeplerle eğitim programına ara vermek zorunda kalıp, bu durumu belgelendirmeleri halinde yüksek lisans öğrenimine gönderilen personelin eğitim süresinin en çok altı aya, diğerlerinin ise kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne kadar öğrenim sürelerinin uzatılmasına ya da geri çağrılmalarına karar vermek,

       g) Bakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek,

       ğ) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek,

       h) 28 inci maddede belirtilen durumlarda personelin geri çağrılmasına karar vermek,

       Başkanlığın görevleri

       Madde 8 - (1) Başkanlığın, yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri;

       a) Bakanlık Birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak,

       b) Bakanlık Birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazırlanan ve komisyonca onaylanan yurt dışı eğitim programlarını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,

       c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen ve komisyonca birimlere dağıtılan yurt dışı eğitim kontenjan listesini Bakanlık birimlerine duyurmak,

       ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı kontenjanında yer alan eğitimlerin Birim ve personele dağılımının sağlanması amacıyla; Birimlerce bildirilen taleplere ait bilgileri derleyerek Komisyona sunmak,

       d) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile komisyon ve seçme komisyonunun sekreterya işlemlerini yürütmek,

       e) Yurt dışı eğitime gönderilecek personelin komisyonca belirlenmesini müteakip, seçilen personelin yüklenme senedi, muteber imzalı müteselsil kefalet senedi, yurt dışı maaşı, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi gibi işlerinin yürütülmesi için alınan onayları ilgili birimlere göndermek,

       f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personelde Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru, Başvuru ve Adayların Belirlenmesi

       Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde aranacak şartlar

       Madde 9 - (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olanlardan;

       a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;   

       1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

       2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında bulunan A bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilenler arasında sayılanlar ile Bakanlık kadrolarına özel yeterlik veya yarışma sınavı yönetmelikleri gereğince yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,

       3) Bakanlık kadrolarında, adaylık dâhil en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak,

       4) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

       5) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

       6) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

       7) 40 Yaşını tamamlamamış olmak,

       8) Daha önce yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

       9) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından kabul belgesini almış olmak,

       10) Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak,

       11) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

       şartları aranır.

       b) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yaptırmak amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

       1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

       2) 9 uncu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak, diğer personel için adaylık dâhil en az 6 yıldır fiilen Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

       3) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

       4) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

       5) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

       6) Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

       7) Öğrenim veya ihtisas yapacak personel için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

       8) Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, (a) bendinin (10) numaralı alt bendinde belirtilen yabancı dil puanı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından en az 70 veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6 puanlık IELTS belgesine sahip bulunmak,

       şartları aranır.

       (2) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

       (3) Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

       Kontenjan tespiti

       Madde 10 - (1) Birimlerin; her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bütçe olanakları ve konulara ilişkin görüşlerini de ekleyerek oluşturdukları teklifler, komisyona sunulmak üzere Başkanlığa bildirilir.

       (2) Birimlerce bildirilen talepler Komisyonca değerlendirilerek belirlenir ve en geç Mart ayı sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

       Duyuru

       Madde 11 - (1) İlgili yıl için kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanlar; yapılan talepler dikkate alınarak komisyonca yedi işgünü içerisinde değerlendirilerek birimlere dağılımı sağlanır.

       (2) Komisyonca dağılımı yapılan kontenjanlar, başkanlıkça üç işgünü içerisinde birimlere, birimlerce de üç işgünü içerisinde imza karşılığı tüm personele duyurulur.

       Başvuru

       Madde 12 - (1) Komisyonca tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyen birim personeli, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş işgünü içerisinde istenen belgeler ile yazılı başvuruda bulunurlar.

       (2) Bu başvurular, üç işgünü içerisinde Başkanlığa intikal ettirilir.

       Adayların belirlenmesi

       Madde 13 - (1) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan komisyon adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri sırasıyla;

       a) Yabancı dil düzeyleri,

       b) Kabul belgeleri,

       c) Sicil durumları,

       ç) Hizmet süreleri ve kıdemleri,

       d) Staj, ihtisas, yüksek lisans konuları,

       e) Birim amirlerinin görüşleri

       dikkate alınarak, yabancı dil düzeylerine göre seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit eder.

       (2) Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için komisyonca belirlenen ve bütçe imkânı bulunan birimlere başkanlıkça yeni bir duyuru yapılır. Ek duyuru için verilen süre on beş işgününü geçemez.

       (3) Ek duyuruya yapılacak başvuruları değerlendirmek için komisyon en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

       Eğitim kurumlarının belirlenmesi

       Madde 14 - (1) Staj veya ihtisas yaptırılacak hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarla uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir.

       (2) Ancak, Türkiye'nin üyesi olduğu ve bünyesinde dış temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlar için Dışişleri Bakanlığının görüşü aranmaz.

       (3) Yüksek lisans programlarına katılacak personel, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelere gönderilebilir.

       Kayıt

       Madde 15 - (1) Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken tüm belgeler ilgili personel tarafından; kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması ise personelin kadrosunun bulunduğu Birim tarafından sağlanır.

       Yurt dışına gönderilme

       Madde 16 - (1) Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

       (2) Yurtdışına gönderilen personelin yurtdışına gidiş ve dönüş tarihleri başkanlığa bildirilir.

       Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

       Madde 17 - (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personel, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı raporları eğitim dönemleri itibariyle kadrosunun bulunduğu Birime bildirir. İlgili Birime intikal eden bu raporlar, eğitim kuruluşu tarafından ilgili personel hakkında gönderilen raporlar ile birlikte Komisyon tarafından değerlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yurt Dışına Gönderilen Devlet Memurları Hakkında Hak ve Yükümlülükler

       Aylık

       Madde 18 - (1) Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına aylık ve diğer ödemeler aşağıdaki şekilde yapılır.

       a) Bakanlıkça yapılacak seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

       b) Bakanlıkça dış burslara dayanılarak,

       1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı

       2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, yurt içi her türlü ödemeler dâhil aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı ödenir.

       c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

       (2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine Birimlerince yapılan ödemeden mahsup edilir.

       Zorunlu giderler

       Madde 19 - (1) Yurtdışına gönderilen personele;

       Personelin gittiği üniversite, yüksek öğretim kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ödenen öğrenim ücreti yanında;

       a) Gidiş-dönüş yol giderleri,

       b) Pasaport harcı ile yurt dışına çıkışlarda alınan diğer harçlar,

       c) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

       ç) Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktar ve zamanlarda ek ödenek,

       d) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri,

       ödenir.

       (2) Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 1 inci fıkranın a, b, c ve d bentlerinde belirtilen zorunlu giderlerden bursu veren ülke veya kuruluşça karşılanmayanlar Bakanlıkça ödenir.

       Yıllık izin

       Madde 20 - (1) Öğrenim, staj veya ihtisas eğitiminde bulunan personel, görevlerine döndüklerinde, geçmiş yıllara ait yıllık izin talebinde bulunamazlar.

       Kademe ilerlemesi

       Madde 21 - (1) Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler hariç, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

       Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

       Madde 22 - (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen personel, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkânlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler Bakanlık tarafından karşılanır. Sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

       Taahhüt ve kefalet senedi

       Madde 23 - (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun taahhüt senedi ile onaylanmış müteselsil kefalet senedini yurt dışı çıkışından önce Birimine, bir örneğini de Başkanlığa teslim etmek zorundadır.

       (2) Bu belgeleri tamamlamayanların yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.

       Adres bildirme

       Madde 24 - (1) Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde kadrosunun bulunduğu Birime bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

       Rapor verme

       Madde 25 - (1) Yurt dışına eğitime gönderilen personel, bu sürenin sonunda göreve başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde lisansüstü öğrenimine ait tezini veya raporunu, staj veya ihtisasa ilişkin raporunu ve bunlara ait diploma, sertifika ve diğer belgeleri tercümeleri ile birlikte Birimine, bir örneğini de göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığa vermek zorundadır.

       (2) Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun yurtdışında almış olduğu eğitime ait konular Başkanlıkça belirlenecek bir program dâhilinde Bakanlık elemanlarına sunulur.

       Göreve başlama

       Madde 26 - (1) Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkânlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç on beş gün içerisinde Bakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

       (2) Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

       (3) Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

       Mecburi hizmet yükümlülüğü

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenler yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

       (2) Mecburi hizmeti tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

       (3) Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Geri Çağırma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme

       Geri çağrılmayı gerektiren haller ve disiplin cezası

       Madde 28 - (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerden

       a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca belgelendirilenler,

       b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

       c) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

       ç) Devam ettiği eğitim kurumlarından kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

       d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar,

       e) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme gücünün üstünde borçlananlar ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedeleyenler,

       f) Eğitimleri ile ilgili konularda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

       (2) Komisyon kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

       (3) Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

       (4) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

       Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

       Madde 29 - (1) 28 inci maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, Komisyon kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar