VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27135

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin ve üst disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 6 - (1) 17/6/2007 tarih ve 26555 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

    Eklerini görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar