ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Veya Burslu Okutulacak Öğrenci Ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 09/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27138

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 70. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

       b) Burs: Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız verilecek bursu,

       c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,

       ç) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

       d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

       e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

       f) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler

    Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı

       Madde 5 - (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Aynı kuruma başvurunun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Şehit ve malûl gazi çocuklarından kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.

       (2) Kurumların ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyer oranı, kurumların türü, eğitim programları gibi hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci ve kursiyer sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilir.

    (3) (Ek fıkra: 07/04/2011-27898 S.R.G Yön/1.md.) Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları şehit veya malûl gazi çocukları dışındaki öğrenci ya da kursiyerleri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer okutabilir.

    Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı

       Madde 6 - (1) Kurumlar, ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyerlerin sayısını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre bünyelerindeki sınıf veya gruplara dağılımını dengeli olacak şekilde planlar.

       (2) Bir bölüme başvurunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

       (3) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

       Başvuru şartları

       Madde 7 - (1) (Değişik fıkra: 07/04/2011-27898 S.R.G Yön/2.md.) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak şehit veya malûl gazi çocukları dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

       (2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir.

       Başvuru

       Madde 8 - (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu"nu (EK-1) doldurarak başvurur.

       (2) Özel Okullarda;

       a) İlköğretim okulunun, okul öncesi eğitim ile birinci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık veya 9 uncu sınıf öğrencileri, okulda ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde yirmisinden yararlandırılır.

       b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıfındaki öğrenciler, ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde sekseninden yararlandırılır.

       c) Yeni açılan okullarda, o öğretim yılında ücretsiz okutulacak öğrenci oranının tamamı kullanılır.

       Değerlendirme kurulu

       Madde 9 - (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

       (2) Değerlendirme kurulu;

       a) Okullarda kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür veya kurum müdürü ve öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ile okul aile birliğince seçilen bir veliden oluşur.

       b) Diğer özel öğretim kurumlarında ise kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür, kurum müdürü ve bir öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile veli, kursiyerlerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

       (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu"na (EK-2) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

       Değerlendirmeye tabi tutulmayacak başvurular

       Madde 10 - (1) Görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malûl olan öğretmenlerin çocuklarının özel öğretim kurumlarına başvuruları, değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul edilir.

       Ücretsiz okumak isteyenlerin kontenjandan az olması

       Madde 11 - (1) Başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 7 nci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

       Ücretlerin iadesi

       Madde 12 - (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir.

       (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

       Ücretsiz okuma süresi

       Madde 13 - (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.

       (2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Burs Uygulaması

       Burs verilme şartları

       Madde 14 - (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerler için sınav yapamaz.

       (2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

       (3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında başka belge istenmez.

       Burs verilecek öğrenci oranı

       Madde 15 - (1) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

       Burs verilme şekli

       Madde 16 - (1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim veya ortaöğretimdeki öğrencilere;

       a) Bir yıllık öğrenim ücretinin karşılanması,

       b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,

       c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

       ç) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

       ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

       (2) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarınca;

       a) Öğrenim ücretinin karşılanması,

       b) Kırtasiye masrafının karşılanması,

       c) Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık

       ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

       Burslu okuma süresi

       Madde 17 - (1) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okumaya hak kazananlar, başarıları ve olumlu davranışları devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

       Dosya ve defter tutma

       Madde 18 - (1) Kurum; burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl; diğer kurumlar en az üç yıl muhafaza etmek üzere gerekli dosya ve defterleri tutmak zorundadır.

       (2) Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

       Gerçek dışı bildirimde bulunmak

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan özel öğretim kurumlarının yöneticileri hakkında kanuni işlem yapılır.

       (2) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 20 - (1) 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar