DEVLET MALZEME OFİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 13/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27140

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Malzeme Ofisinde görev yapan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Devlet Malzeme Ofisi merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

       Disiplin ve üst disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Devlet Malzeme Ofisi sözleşmeli personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 44 üncü maddesi çerçevesinde Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 18/7/2006 tarihli ve 26232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar