DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 18/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27145

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Malzeme Ofisinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Malzeme Ofisinin merkez ve taşra teşkilâtında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    (2) (Ek fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/1.mad.) Ancak, bu Yönetmelik kapsamında olup, doktora öğrenimini bitirmiş olan personelin; bu Yönetmelikte atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine ve öğrenim şartına sahip olmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet gruplarının içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiği grupları,

       b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde, alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       ç) Birim: Teşekkülün merkez teşkilâtındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, müstakil müdürlükler ile taşra teşkilatını,

       d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

       e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan üst görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

       f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre Ofis veya Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak görevlendireceği kurum tarafından verilecek hizmet içi eğitimi,

       g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       ğ) Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin yer aldığı grupları,

       h) Hizmet süresi: Ofiste çalışılan süreler ile Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

       ı) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan personel ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinde yer alan personeli,

       i) Merkez teşkilâtı: Ofisin Yönetim Kurulu ile taşra teşkilatı hariç Genel Müdürlüğünü,

       j) Ofis: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

       k) Sınav kurulu: Sınavların yapılması ve yürütülmesi için Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kurulu,

       1) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

       m) Taşra teşkilâtı: Bölge müdürlükleri, irtibat büroları ve Basım İşletmesi Müdürlüğünü,

       n) Teşekkül: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

       o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadro/pozisyonlara yapılan atamaları,

       ö) (Değişik bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/2.mad.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin pozisyonlara atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

       p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri

    r ) (Ek bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/2.mad.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Hizmet grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olan kadro/pozisyonlar hizmet gruplarıyla aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi olan kadro/pozisyonlar;

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Şube Müdürü, Müdür,

       2) Müdür Yardımcısı,

       3) Şef, Teknik Şef.

       b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk Müşaviri.

       c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Başuzman, Müşavir,

       2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman,

       3) Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı.

       ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       d) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı, Antrenör,

       2) Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru.

       e) Destek Hizmetleri Grubu;

       1) Hizmetli, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bahçıvan, Dağıtıcı.

       (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

       a) Mühendis, Mimar, Avukat, Eczacı, Kimyager, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Programcı, Mütercim, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

       a) Ofiste en az iki yıl çalışmış olmak,

       b) (Mülga bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/3.mad.) ,

       c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

       3) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğündeki Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı görevinde en az iki yıl bulunmak, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bilmek, görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'den en az altmış veya TOEFL'dan en az yüz yetmiş üç veya IELTS'den en az beş buçuk puan aldığını belgelendirmek,

       4) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ile İnşaat ve Emlak Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, görev alanları ile ilgili yükseköğretim mezunu olmaları,

       5) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür kadrosuna atanacaklar için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında yükseköğretim mezunu veya yüksek öğretmen okulu veya benzeri yüksek öğretim mezunu olup, okul öncesi öğretmenlik sıfatını haiz olmak.

       b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       3) Mühendis, Mimar, Kimyager, Eczacı, Teknik Şef, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci, Şef ve Uzman görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

       4) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacaklar için Çözümleyici pozisyonunda en az iki yıl veya Programcı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bilmek, görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'den en az altmış veya TOEFL'dan en az yüz yetmiş üç veya IELTS'den en az beş buçuk puan alındığını belgelendirmek,

       5) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı Müdür Yardımcıları ile İnşaat ve Emlak Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanacaklar için, görev alanları ile ilgili yükseköğretim mezunu olmak.

       c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı veya Uzman Yardımcısı görevlerinden birinde en az iki yıl bulunmak veya Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde en az dört yıl çalışmış olmak.

       ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Kimyager veya Tekniker olarak mezun olmak,

       2) Mühendis, Kimyager olarak en az beş yıl, Tekniker olarak en az altı yıl hizmeti bulunmak.

       d) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Muhasebeci Yardımcısı görevinde bulunmak ve bu görevde en az iki yıl çalışmış olmak.

       e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

       3) Ofiste Avukat olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

       f) Müşavir ve Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) I sayılı cetvele tabi kadrolardan yapılacak atamalar dışında yapılacak atamalarda, bu Yönetmelikte Şube Müdürü olabilmek için gereken şartlara sahip olmak.

       g) Merkezi Satınalma Uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, eczacılık fakülteleri ile fen fakültelerinin matematik veya istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

       2) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'ndan en az elli veya TOEFL'dan yüz altmış dört veya IELTS'den (her bölümden) en az altı puan aldığını belgelemek,

       3) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcılığı pozisyonunda üç yıl çalışmış olmak,

       ğ) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Uzman Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Antrenör veya Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az dört yıl çalışmış olmak.

       h) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Kimyager veya Tekniker olarak mezun olmak,

       2) Mühendis, Kimyager olarak en az beş yıl, Tekniker olarak en az altı yıl hizmeti bulunmak.

       ı) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, eczacılık fakülteleri ile fen fakültelerinin matematik veya istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

       2) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'ndan en az elli veya TOEFL'dan yüz altmış dört veya IELTS'den (her bölümden) en az altı puan aldığını belgelemek,

       i) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

       j) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    3) En az bir programlama dili bilmek,

       4) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle, son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'den en az elli veya TOEFL'dan en az yüz altmış dört veya IELTS'den en az beş puan aldığını belgelemek.

       5) Ofiste Programcı pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak.

       k) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

       l) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.

       m)Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

       3) Dakikada en az altmış adet anlamlı alfanumerik karakter yazacak şekilde klavye kullanabildiğini belgelendirmek.

       n) Muhasebeci Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

       o) Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

       1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

       ö) Antrenör pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren bölümlerinden veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

    2) Yurt içi veya yurt dışından alınmış Antrenör belgesine sahip olmak.

       Unvan değişikliği sınavına tabi olan pozisyonlara atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 8 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/4.mad.)

    (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların unvan değişikliği sınavında başarılı olması şarttır.

       Unvan değişikliği sınavına tabi olan pozisyonlara atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

       a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

       b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

       3) En az bir programlama dili bilmek,

       4) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'den en az elli veya TOEFL'dan en az yüz altmış dört veya IELTS'den en az beş puan aldığını belgelemek.

       c) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Mütercim unvanını mezuniyetleri dolayısıyla ihraz etmelerine imkân veren, en az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

       2) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde İngilizce dili için, KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya TOEFL'dan en az iki yüz on üç veya IELTS'den en az yedi buçuk puan aldığını belgelemek.

       ç) Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olmak ve Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamladığını belgelemek.

       d) Mühendis, Mimar, Eczacı, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak.

       şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve başvuru

       Madde 10 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/5.mad.)

    (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar sınavdan en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir, eğitimin yeri ve zamanı ise en az on beş gün önce İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, aranılan şartları taşıyan personel, başvuru dilekçelerini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar görev yaptıkları birime verirler. Başvurular birimler aracılığı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

    (3) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları bir yazı ile birimlere bildirilir.

    (4) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

       Görevde yükselme eğitiminin şekli ve eğitime alma

       Madde 11 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/6.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bendlerinde yer alan ders konularından en az otuz ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    (2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuranların sayısı, ilan edilen kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime katılması sağlanır. Üç katından fazla ise, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görevler için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı görev unvanları için düzenlenecek daha sonraki görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur.

       Görevde yükselme eğitiminin konuları

       Madde 12 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/7.mad.)

    (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    (3) Söz konusu eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme sınavının şekli ve konuları

       Madde 13 - (1) (Değişik fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/8.mad.) (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Ofis bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben bir ay içinde sınavın yapılmasına yönelik olarak gerekli protokolün tesisi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

       (2) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

        (3) (Değişik fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/8.mad.) (3) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular, 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

       Sınav kurulu ve görevleri

       Madde 14 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/9.mad.)

    (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (3) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini, sınav sonuçlarının ilanını, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    (4) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    (5) Sınav Kurulunun oluşturulması ve yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması; ikinci bölüm ve bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre gerçekleştirilir. Bu sınavlara katılacaklarda, Ofiste veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Ek cümle: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/10.mad.) Unvan değişikliği sınavına tabi görevlere yapılacak atamalar için açılacak sınavlara, sadece Ofis personeli başvurabilir.

       (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

       (3) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

       Sınav sonuçlarının açıklanması ve belgelerin saklanması

       Madde 16 - (1) (Değişik fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/11.mad.) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (2) (Değişik fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/11.mad.) Sınav sonuçları aynı görev için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere müteakip sınava kadar geçerlidir.

       (3) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

       Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına itiraz

       Madde 17 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/12.mad.)

    (1) Sınava katılanlar sonuçların kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler.

    (2) İtirazlar on gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

       Madde 18 - (1) Sınavı kazananlardan, başarı sıralamasına göre en geç üç ay içerisinde duyuruda belirtilen atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısı kadar personelin ataması yapılır.

       (2) (Değişik fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.) Puanların eşit olması halinde, atanacak personel; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) (Ek fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (4) (Ek fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (5) (Ek fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları, kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Son Hükümler

       Hizmet grupları arasında geçişler

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, diğer görevlere; ya da alt görevlere, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla atanmak mümkündür.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Ofiste veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

       ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan personelin Müşavir, Başuzman veya Şube Müdürü kadrosuna geçişlerinde sınav şartı aranmaz.

    (2) (Ek fıkra: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/14.mad.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

       Özürlülerin eğitim ve sınavları

       Madde 20 - (1) Ofis, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

       Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

       Madde 21 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Kazanılmış haklar

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 24 - (1) 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Öğrenim düzeyi

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

       Yürürlük

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    (Mülga ek: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/15.mad.)

    Mevzuat Kanunlar