İSTANBUL ALTIN BORSASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Sermaye Piyasası Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27186

    BİRİNCİ KISIM : Başlangıç Hükümleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevlerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosu personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: İstanbul Altın Borsası Başkanını,

       b) Borsa: İstanbul Altın Borsasını,

       c) İlgili mevzuat: Borsa personelinin işe alınma, yükselme, işten çıkarılma, disiplin, özlük ve diğer sosyal haklarını düzenleyen iç mevzuat,

       ç) Kurul Başkanı: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Başkanını,

       d) Kurul Başkan Yardımcısı: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısını,

       e) Kurul Bürosu: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Bürosunu,

       f) Kurul Büro personeli: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Bürosu personelini,

       g) Müfettiş: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Baş Müfettiş ve Müfettişlerini,

       ğ) Müfettiş Yardımcısı: İstanbul Altın Borsası yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

       h) Teftiş Kurulu / Kurul: İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulunu,

       ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

    Teşkilat ve bağlı olunan makam

       Madde 5 - (1) Teftiş Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları görevlerini Başkan adına yaparlar. Kurul doğrudan Başkana bağlıdır. Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane vb. işleri Kurul Bürosunca yürütülür.

    İKİNCİ KISIM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

       Teftiş kurulunun görev ve yetkileri

       Madde 6 - (1) Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

       a) Başkanca tespit olunacak esaslar çerçevesinde Borsa üyelerinin işlemlerinin teftiş ve denetimi,

       b) Borsa içi işlemlerin denetimi,

       c) Borsa Başkanı tarafından gerekli görülen hallerde Borsa çalışanları hakkında inceleme, soruşturma yapmak,

       ç) Borsa Başkanınca verilen teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

       Teftiş kurulu başkanının atanması

       Madde 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulunda üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda Müfettişlik sıfatını kazanmış ve yedi yıl da Müfettiş olarak görev yapmış bulunan Teftiş Kurulu müfettişleri arasından, ya da iki yıldır Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan müfettişler arasından Başkanın yazılı önerisi ile Yönetim Kurulunca atanır. Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre denkliği kabul edilen kurumlarda teftiş, denetim veya inceleme yapma yetkisini haiz olarak görev yapanların kurumlarında geçirdikleri süreler bu Yönetmeliğin atamaya ilişkin hükümlerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.

       Teftiş kurulu başkanının görev yetki ve sorumlulukları

       Madde 8 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı İstanbul Altın Borsası Müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup, Başkanın emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır;

       a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,

       b) Teftiş Kurulunu Başkan adına yönetmek ve Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

       c) Başkanın uygun göreceği hallerde müfettiş sıfat ve yetkisini kullanarak bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

       ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma onayları üzerine Müfettişleri görevlendirmek, görevlerini yerine getirmelerini sağlamak,

       d) Müfettişlerden gelen raporları usul ve esas yönünden incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

       e) Gerektiğinde Kurulun çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporları düzenlemek, Borsa Başkanına sunmak,

       f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj dönemlerinde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

       g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

       ğ) Kurul çalışmalarında yöntem görüş ve uygulama birliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

       h) Görev alanlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan mevzuat boşlukları ve aksaklıkları üzerine inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken tedbirler konusunda Başkanına tekliflerde bulunmak,

       ı) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

       i) Başkanca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

       Teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu başkan yardımcısının atanması

       Madde 9 - (1) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Teftiş Kurulunda 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda Müfettiş sıfatını kazanmış ve 5 yıl da Müfettiş olarak görev yapmış müfettişler arasından Başkanın yazılı önerisi ile Yönetim Kurulunca atanır.

       Teftiş kurulu başkan yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları

       Madde 10 - (1) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanına 8 inci maddede belirtilen görevlerinde Kurul Başkanının talimatları doğrultusunda yardım eder. Görevini yerine getirmede Kurul Başkanına karşı sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

       Müfettişlerin görev yetki ve sorumlulukları

       Madde 11 - (1) İstanbul Altın Borsası Müfettişleri Borsa Başkanına bağlı olup, doğrudan doğruya Başkan adına;

       a) İstanbul Altın Borsası hakkındaki kanun, kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa üyelerinin işlemlerinin teftiş ve denetimi ile Borsa içi işlemlerle ilgili her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

       b) Borsa birimleri nezdinde ve Başkan tarafından gerekli görülen hallerde, Borsa çalışanları hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,

       c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan suiistimaller için sorumlular hakkında gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere Kurul Başkanına bildirmek, gecikmenin zarar doğuracağı anlaşılan ve delillerin kaybına meydan verecek hallerde kullanılacak belgelerin asıllarına, yerlerine müfettiş mühür ve imzası ile tasdikli suretlerini koyup ilgililere teslim etmek ve durumu bir tutanağa bağlamak suretiyle el koymak,

       ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenilen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri Kurul Başkanına bildirmek,

       d) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının mesleki yetiştirilmelerini sağlamak,

       e) Teftiş Kurulu tarafından uygun görülecek çeşitli konularda yurt içi ve yurt dışı araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

       f) Başkan Onaylarına istinaden Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak,

       g) Teftiş sırasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri ile mevzuata aykırılıkların tespiti halinde durumu Başkana bildirmek,

       ile görevli ve yetkilidirler.

       (2) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş yardımcıları görev, yetki ve sorumluluk açısından Müfettiş statüsündedir.

       (3) Müfettişler bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten Kurul Başkanına karşı sorumludurlar.

       Görevlendirme

       Madde 12 - (1) Müfettişler Borsa Başkanının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Başkan veya Kurul Başkanı dışında bir yerden görev alamazlar. Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanına bildirirler.

       Müfettişlerin uyacakları esaslar

       Madde 13 - (1) Müfettişler görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve görev duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar,

       (2) Müfettişler;

       a) Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler,

       b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh ilave ve düzeltme yapamazlar,

       c) Denetledikleri kişilerle özel yakınlık ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır,

       ç) Denetim faaliyetinin esenliği ve delillerin toplanmasını tehlikeye sokan ve teftiş sırasında yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar.

       Görevden uzaklaştırma

       Madde 14 - (1) Görevden uzaklaştırma, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

       İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

       Madde 15 - (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Kurul Başkanınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanması mümkün görünmeyen işler hakkında Kurul Başkanına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

       (2) Müfettişe verilen işlerin devredilmemesi esastır. Devir zorunluluğu doğarsa Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak koşuluyla Kurul Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler. Devir sırasında, devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi bölümünün ne dereceye kadar incelendiği hususları ile konu ile ilgili belirtilmesinde yarar görülen kanaatler bir yazı ile Kurul Başkanına bildirilir. Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

       Teftiş kurulu bürosu personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

       Madde 16 - (1) Teftiş Kurulu Bürosu, Kurul Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

       (2) Teftiş Kurulu Büro personelinin görevleri şunlardır:

       a) Teftiş Kuruluna intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili yerlere göndermek,

       b) Müfettişlerden gelen rapor ve tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

       c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

       ç) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

       d) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

       (3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Kurul Başkanının izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Çalışma Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Müfettişliğe Giriş

       Borsa müfettişliğine giriş

       Madde 17 - (1) Borsa Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.

       (2) Giriş sınavında Kamu Personeli Seçme Sınavından belli bir puan türünden not alma şartı aranır.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı komisyonu

       Madde 18 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak komisyon aşağıdaki şekilde oluşur :

       a) Komisyon Başkanı: Borsa Başkanı (veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı)

       b) Üye: Başkan Yardımcıları

       c) Üye: Teftiş Kurulu Başkanı

       ç) Üye: Kıdemli bir Müfettiş (var ise)

       Müfettiş yardımcılığı sınavına giriş şartları

       Madde 19 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

       a) İlgili mevzuatta "personelin işe alınmasında aranacak genel koşullar" ile ilgili nitelikleri haiz olmak,

       b) Sınavların açıldığı Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

       c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak

       gerekir.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

       Madde 20 - (1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede en az iki defa ve Borsa web sitesinde son başvuru tarihine kadar yayımlanarak duyurulur.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili belgeler ve işlemler

       Madde 21 - (1) Sınava girmek isteyenler Teftiş Kuruluna;

    a) Aday formu,

       b) İki adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çektirilmiş.)

       c) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

       ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       (2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

       c) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

       ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

       d) El yazısı ile doldurulmuş "Kişi Tanıtım Formu" (Form Teftiş Kurulundan temin edilecektir.)

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yerleri

       Madde 22 - (1) Yazılı ve sözlü sınav İstanbulda yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı belgesi

       Madde 23 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulunca fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınavlara bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilebilir.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları

       Madde 24 - (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan iki kategori halinde yapılır.

       (2) I. Kategori sınav konuları:

       a) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden yapılacak yabancı dil sınavı

       b) Genel yetenek testi

       (3) II. Kategori sınav konuları:

       a) Hukuk

       1) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve kıymetli evrak)

       2) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

       3) İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar)

       4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar)

       5) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

       6) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

       7) İdare Hukuku (İdari Yargı)

       b) İktisat

       1) Makro Ekonomi,

       2) Mikro Ekonomi,

       3) Para-Banka, Kredi,

       4) Milli Gelir,

       5) Uluslararası İktisadi İlişkiler,

       6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

       c) Maliye

       1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

       2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

       3) Bütçe ve çeşitleri,

       d) Muhasebe

       1) Genel Muhasebe,

       2) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

       3) Ticaret Aritmetiği,

       (4) Sınav tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde:

       a) Kamu Personeli Dil Sınavından "A" derecesi, TOEFL sınavından 100 ve üzeri puan (internet ortamında yapılan TOEFL sınavı), IELTS sınavından 7.0 ve üzeri not almış olmak ve bunu belgelemek,

       b) Lisans veya lisansüstü eğitimini öğrenim dili İngilizce, Almanca veya Fransızca olan üniversitelerde ya da yurtdışındaki resmi dili İngilizce, Almanca veya Fransızca olan ülkelerde tamamlamış olmak şartıyla adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

       Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi

       Madde 25 - (1) Adaylar önce Yabancı Dil ve Genel Yetenek sınavlarına girerler. Bu iki sınav konusundan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 80'er puan almak gerekir. Bu başarıyı gösteremeyen adayların ikinci kategori (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) sınav neticeleri değerlendirmeye alınmaz ve sınavlarda başarısız olmuş sayılırlar. I. kategori sınavlarda sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 80'er puan alanların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için II. kategori sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60'tan az olmamak üzere ortalama 65 puan almaları gerekir.

       (2) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, konuşma yeteneği, genel kültür bilgileri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınav notunun (not ortalamasının) 70'den aşağı olmaması şarttır.

       (3) Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Başarılı adaylara Teftiş Kurulu tarafından gerekli tebligat yapılır.

       (4) İki ayrı yazılı sınavda veya bir sözlü sınavda başarı gösteremeyen adaylar bir daha sınavlara kabul edilmezler.

       İşe alınma

       Madde 26 - (1) Giriş sınavını kazanan adaylar, yapılacak soruşturma sonunda işe alınmalarına engel bir durumun bulunmadığının anlaşılması kaydıyla ilgili mevzuat esasları dahilinde işe alınırlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

       Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

       Madde 27 - (1) Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri konularında tecrübe kazanmak, personele yol gösterici ve eğitici olmak konularında yetiştirilirler. 3 yıllık yardımcılık döneminin en az 1.5 yılı Müfettiş refakatinde yapılan çalışmalardan oluşur. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak şekilde düzenlerler. Refakat dönemini tamamlayan Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin haklarında düzenleyecekleri sicil raporları da alınarak, Teftiş Kurulunca re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulunun gerekçeli yazısı Başkanın teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından görevine son verilir.

       Yeterlik sınavı

       Madde 28 - (1) Müfettişler üç yıllık staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. (Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcısının mesleki bilgi ve tecrübesini refakat döneminde aldığı yetersiz sicil ve Teftiş Kuruluna intikal eden çalışmaları nedenleriyle yeterli görmediği taktirde yeterlik sınavına tabi tutulma süresini uzatabilir.)

       (2) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılan yeterlik sınavında başarı gösterenler Müfettişliğe terfi ederler.

       (3) Müfettişlik yeterlik sınavını 18 inci maddede belirtilen sınav komisyonu yapar.

       Müfettiş yeterlik sınavı konuları ve yeterlik sınavı başarı notu

       Madde 29 - (1) Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıdaki 3 ayrı konudan oluşur:

       a) Genel Mevzuat (Mesleki konulardaki genel mevzuatı içerir.)

       b) İstanbul Altın Borsası Mevzuatı (İstanbul Altın Borsası tarafından çıkarılan iç mevzuatı içerir.)

       c) Teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri (Teftiş Kurulunca belirlenen teftiş, inceleme ve soruşturma usullerini içerir.)

       (2) Yeterlik sınav notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kağıtları Sınav Komisyonu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan en az 60 puan alınması ve tüm konulardan alınan puanların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

       (3) Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav notu en az 60 olan Müfettiş Yardımcılarından yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 65 olanlar yeterlik sınavını başarıyla geçmiş sayılırlar.

       (4) Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da Teftiş Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilerek sınava giremeyenler Teftiş Kurulunca belirlenecek ileri bir tarihte tekrar sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarılı olamayan ya da yeterlik sınavlarına mazeretsiz olarak girmeyenlerin görevlerine Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile son verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve İdari Görev

       Yükselme ve kıdem

       Madde 30 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olup Müfettişliğe terfi eden Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle ilerdeki terfileri genel hükümlere göre olur. Baş Müfettişliğe yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem, başarı ve Teftiş Kurulu nezdinde bırakılacak olumlu kanaat ile bunları teyit eden kişi hakkındaki sicil raporlarıdır. Baş Müfettişliğe yükselebilmek için müfettiş yardımcılığında geçen süreler dahil en az 10 yıl çalışmış olmak gerekir.

       (2) Müfettişlik kıdemine esas süre müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, müfettişlik sıfatı ile idari görev, tüm kanuni izinlerde geçen süredir. Kıdem süreleri aynı olanlar için kıdem sırası müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

       İdari Görev

       Madde 31 - (1) Müfettişler, ilgilinin talebi doğrultusunda, Kurul kadrosunun müsait olması, Başkanın uygun görmesi ve Yönetim Kurulu kararı ile idari görevlere Müdür Yardımcısı olarak atanabilirler.

       Müfettişlik Güvencesi

       Madde 32 - (1) Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

       (2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Raporlar

       Rapor çeşitleri

       Madde 33 - (1) Müfettişler çalışmalarının neticelerinde işin özelliğine göre aşağıda belirtilen raporları düzenler;

       a) Denetim Raporları (Cevaplı Teftiş Raporları),

       b) Etüd-Araştırma Raporları,

       c) Soruşturma Raporları.

       Denetim raporu

       Madde 34 - (1) Yapılan teftişlerde eksik ve yanlış bulunan ve teftiş edilen birim ve üye kuruluşlarca düzeltilmesi gerekli görülen işlemlerle ilgili olarak düzenlenir. Söz konusu raporlarda;

       a) Teftiş dönemi, teftişin hangi tarihler arasında yapıldığı,

       b) Teftiş sonucunda görülen eksiklikler ve yanlışlıklar ile adli ve idari takibi gerektirmeyen hususlar,

       c) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

       d) Teftiş Raporlarının sayfa sayısı ve kaç maddeden oluştuğu,

       ç) Raporların ilgililerce cevaplandırılma süresi,

       belirtilir.

       (2) Üye kuruluşlar için düzenlenen denetim raporları bir asıl ve üç örnek olarak düzenlenerek aslı ile bir örneği cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir örneği teftiş dosyasında saklanılmak üzere bir yazı ile ilgili üye kuruluşa tebliğ edilir. Denetim raporları ilgili üye kuruluşun birinci ve ikinci derece amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra en geç on iş günü içinde müfettişe iade olunur. Müfettişler üye kuruluş tarafından cevaplandırılarak kendilerine teslim edilen denetim raporlarını değerlendirerek son düşüncelerini ekler ve Teftiş Kuruluna teslim ederler. Teftiş Kuruluna gelen denetim raporları ile ilgili olarak en kısa zamanda gereğinin yapılması için raporlar Başkanın onayı ile ilgili birimlere gönderilir ve sonuçları yakından takip edilir.

       (3) Borsa birimlerinde yapılan denetimlerde her servis için ayrı ayrı ve bir asıl, üç örnek olarak düzenlenen Denetim Raporları, teftiş edilen birimin amirine (Müdürüne) verilir. Birim amirinin ve ikinci derecedeki amirlerin raporu inceleyip cevaplandırmalarından sonra rapor birim amiri ve ikinci gelen bir amir tarafından imzalanır, raporun Müfettişlikçe birim amirine teslim tarihinden en geç on gün içinde aslının ve iki örneğinin Müfettişe teslim edilmesi zorunludur. Denetim Raporlarının verildiği birim, bu raporların cevaplandırılmış bir örneğini, nezdlerinde bulunan Teftiş Dosyasında saklarlar. Raporlara ilişkin alınan talimat ve yazışmalar da bu dosyada tutulur.

       (4) Denetim Raporlarında eleştiri konusu yapılan hususları cevaplandırmak için ek süre gerektiğinde; birim amiri raporun ne kadar sürede cevaplandırılabileceğini gerekçeli ve yazılı olarak Müfettişe bildirilir. Ancak ek süre talebinin raporun alındığı tarihten başlayarak iki iş günü içinde yapılması ve alınacak ek sürenin on günü geçmemesi gerekir.

       (5) Kendilerine Denetim Raporu verilen birimler eleştirilen işlemleri, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzeltmek ve cevaplarında bunu belirtmek zorundadırlar. Eleştirilen konularda ayrı düşünceye sahipseler, haklı ve mevzuata dayanan nedenlerini rapora verdikleri cevaplarda kısa ve açık biçimde belirtir ve bu konuda amirleri ile Kurul Başkanından alınacak talimat doğrultusunda hareket ederler. Müfettişler ilgililerce cevaplandırıldıktan sonra kendilerine teslim edilen Denetim Raporlarını değerlendirerek son düşüncelerini eklerler ve Teftiş Kuruluna teslim ederler.

       (6) Müfettişlerce cevaplı Denetim Raporu düzenlenen birimlerde teftiş sonucunda bir de "Personel Durumunu İnceleme Raporu" düzenlenir. Bu Raporda;

       a) Personelin bilgileri ve mevzuata uyma dereceleri,

       b) Çalışma anlayışları,

       c) Çalışma ahengi, iş arkadaşlarıyla geçinmeleri,

       ç) Hangi görevlerde başarılı olabilecekleri,

       d) İşbirliği anlayışları,

       e) Çalışma ortamı,

       hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve tespitlerine dayanan kanaatleri belirtilir. Bu rapor iki nüsha olarak düzenlenir ve bir yazı ekinde Müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanına gönderilir. Personel Durumunu İnceleme Raporları personelle ilgili terfi ve sicil raporu düzenleme gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

       Etüd-araştırma raporu

       Madde 35 - (1) Etüd-Araştırma Raporu;

       a) Yürürlükteki mevzuat ve talimatların uygulanmasında görülen aksaklıklar, noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gerekli görülen usuller hakkında görüşlerin,

       b) Teftişlerde cevaplı Denetim Raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

       c) Başkanca tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

       ç) Şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

       d) Mesleki ve bilimsel alandaki çalışmaların,

       bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

       (2) Etüd-Araştırma Raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır.

       Soruşturma raporu

       Madde 36 - (1) Soruşturma Raporları Borsa personelinin disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

       Rapor dili

       Madde 37 - (1) Raporların düzenli cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vakarına uygun bir üslupla ve adları raporda geçen kişi ve kuruluşları rencide edebilecek sıfat ve sözler kullanılmaksızın yazılmasına, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık ve anlaşılır olmasına, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınarak düzenlenmesine özen gösterilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Denetime tabi olanların ödev ve sorumlulukları

       Madde 38 - (1) İstanbul Altın Borsası Müfettişlerince teftişe veya tahkike tabi personel veya üye kuruluş, Müfettişin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerle ilgili olarak para ve para hükmündeki kağıtlar ile depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili belge ve defterleri gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, sayımına ve tetkik edilmesine yardımda bulunmak zorundadır. Teftiş ve tahkike tabi personel kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir suiistimalin kanıtını oluşturuyorsa aslını Müfettişe talebi halinde vermek mecburiyetindedir. Aslı alınan belgelerin Müfettişlikçe onaylı örnekleri dosyasında saklanmak üzere ilgililerine verilir. Borsa Yönetim Kurulu kararlarının tetkiki ve gerektiğinde örnek alınması Yönetim Kurulu Başkanının iznine tabidir.

       (2) Teftişe tabi üye kuruluş ve borsa biriminin yöneticileri teftiş hizmetinin gereklerine uygun bir biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

       (3) Teftiş ve tahkike tabi birim görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebeplerin dışında Müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkikin sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan personel Müfettiş gerekli görürse geri çağrılır.

       (4) Teftişe tabi olanlar Müfettişlikçe sorulan sözlü ve yazılı soruları gecikmeden cevaplandırmakla, kendilerinden talep edilen bilgileri vaktinde ve doğru olarak vermekle yükümlüdürler.

       Dosya düzeni

       Madde 39 - (1) Müfettişler yazdıkları rapor ve yazıların ekli birer örneklerini ve Kuruldan gelen yazı ve yönergeleri özel dosyalarında saklarlar ve gelen-giden yazıları bilgisayar ortamında tutarlar ve bir "Evrak Kayıt Defterine" işlerler, gönderdikleri evraka özel sayı verirler. Müfettişler rapor ve yazılarını zimmetle teslim ederler.

       Görev izleme çizelgesi

       Madde 40 - (1) Bu çizelgede ay içerisinde yapılan çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içerisinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir. Bu cetvellerin bir örneği Müfettiş dosyasında muhafaza edilir, aslı takip eden ay içerisinde Teftiş Kuruluna gönderilir.

       İzin kullanılması

       Madde 41 - (1) Müfettişler aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurula yazı ile bildirirler.

       Haberleşme

       Madde 42 - (1) Müfettişler görevleriyle ilgili olarak Borsa birimleriyle haberleşmelerini doğrudan kendileri yapar. Resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını Kurul aracılığı ile yaparlar.

       Müfettişlik kimlik cüzdanı, mühürü ve demirbaşlar

       Madde 43 - (1) Müfettişlere ve Müfettiş Yardımcılarına Başkan ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış Müfettişlik Kimlik Cüzdanı verilir. Unvan değişikliğinde yeni kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartında silinti ve kazıntı yapılmaz. Kartını kaybeden kimse dilekçe ile yenisini isteyebilir. Müfettişlere zimmetli olarak birer resmi mühür verilir. Müfettişler raporlarında, muhafaza altına almalarda ve diğer gerekli hallerde kendilerine ait teftiş mührünü kullanırlar. Kimlik belgeleri ve mühürler meslekten ayrılma halinde Teftiş Kuruluna iade edilir.

       (2) Müfettişlere çanta, bilgisayar, hesap ve yazı makinesi gibi demirbaşlar Teftiş Kurulunca sağlanır.

       Yönergeler

       Madde 44 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Teftiş Kurulunca çıkarılacak yönergeler ile belirlenir. Yönergeler, tarih ve sıra numaraları itibariyle düzenli bir şekilde izlenir.

       Kazanılmış haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulunda Başkanın, Başkan Yardımcısının ve müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Yürürlük

       Madde 45 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 46 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar