2012 OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

    2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate Ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27200

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olimpik veya paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla, 2012 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 1000 (bin) sporcunun tespiti, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2012 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik veya paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek yıldız, genç, ümit ve büyükler kategorilerindeki sporcuları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Daire Başkanlığı   : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

       b) Federasyon    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlıkları ile özerk federasyon başkanlıkları ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını,

       c) Genel Müdürlük    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

       ç) Genel Müdür   : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

       d) İl Müdürlüğü    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

       e) Sporcu   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile özerk spor federasyonlarından lisanslı kişileri

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Komisyonun Oluşumu, Görevleri ve Sporcuların Belirlenmesi

       Komisyonun oluşumu ve görevleri

       Madde 5 - (1) Sporcuların tespiti, ilgili Federasyonlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük bünyesinde bir Komisyon oluşturulur.

       (2) Komisyon; Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye, Sağlık Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenecek bir üye, Türkiye Paralimpik Komitesince belirlenecek bir üye, ferdi, takım ve paralimpik spor dallarını temsilen Genel Müdürün belirleyeceği üç Federasyon Başkanı ile il müdürlüklerini temsilen Genel Müdür tarafından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Komisyona Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder.

       (3) Komisyon, ilgili federasyonlardan gelen raporları, sporcuların başarıları ile performanslarını değerlendirmek üzere gerektiği hallerde toplanır.

       (4) Komisyonun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür. Bütün bilgi ve belgeler Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

       (5) Bu Yönetmelik kapsamında, hangi kategori ve branşta kaç sporcunun bulunacağı Komisyon tarafından tespit edilir.

       (6) Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.

       Sporcuların belirlenmesi ve izlenmesi

       Madde 6 - (1) İlgili federasyonlar, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde tespit ettiği sporcuları Komisyona bildirir. Komisyon yapacağı değerlendirme sonucu bu Yönetmelik kapsamında yer alacak sporcuları belirler. Sporcular, Komisyon kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlarlar.

       (2) Seçilen sporcuların performans ve başarı düzeylerini takip ve değerlendirmek üzere il müdürlükleri bünyesinde en az üç kişilik izleme komiteleri oluşturulur. İzleme komiteleri, sporcuların performans ve başarı düzeyleriyle ilgili olarak hazırladıkları değerlendirme raporlarını üçer aylık dönemler halinde ilgili federasyonlara bildirirler.

    (3) (Değişik fıkra: 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\1.mad) İlgili federasyonlar, il müdürlüğünden gelen raporları da dikkate alarak sporculara ilişkin değerlendirmelerini üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

       (4) Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Komisyon, federasyonlardan gelen raporları değerlendirerek, sporcuların haklarının devamına, kesilmesine veya haklarının kesilmesi halinde başka bir sporcunun söz konusu haklardan yararlandırılmasına karar verebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sporculara Yapılacak Ödemeler

       Harçlık miktarı

       Madde 7 - (1) 2012 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporculara 16 yaşını doldurmamış işçiler için tespit edilen asgari ücretin net tutarı her ay harçlık olarak ödenir.

       (2) Ödenecek harçlık reşit olan sporcunun banka hesabına, reşit olmayan sporcunun ise velisi veya vasisinin banka hesabına yatırılır.

       (3) Sporculara ödenecek harçlık, Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

       (4) Bankaya yatırılacak harçlığa "2012 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Harçlığı" kaydı düşülür.

       (5) Harçlık ödemeleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve haczedilemez.

       Diğer yardımlar

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların; iaşe, ibate ve yol giderleri il müdürlüklerince karşılanır.

       (2) Sporcunun, kayıtlı bulunduğu federasyon tarafından kampa veya yarışmaya alınması halinde bu dönemlere ilişkin iaşe, ibate ve yol giderleri ilgili federasyonca karşılanır.

       (3) Birinci fıkra kapsamındaki iaşe, ibate ve yol giderleri için gerekli kaynak, genel müdürlük bütçesinden il müdürlüklerine aktarılır.

       Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

       Madde 9 - (1) Sporcunun;

       a) Doping suçundan dolayı ceza alması,

       b) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları ile Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla ceza alması,

       c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olması,

       ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, haklarının kesilmesine ilişkin karar alınması

    (d) (Ek bent: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ön görülen süreler beklenmeksizin ilgili federasyon teknik kurulunun kararı ile federasyonun talebi doğrultusunda Genel Müdürlük onayı alınması

       hallerinde, bu Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 10 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar