TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi: 27/05/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27240

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; inşaat mühendislerinin, ülke ve toplum yararını ve mesleki etik değerleri gözeten bir anlayışla, mesleki alanlarıyla ilgili bilimsel, teknolojik gelişmeleri izlemeleri, ulusal ve uluslararası ölçekteki uygulamalara hakimiyet sağlamaları, yenilikleri kavrayacak ve özümseyecek bilgiye sahip olmaları, kişisel gelişimi süreklileştirecek olanakları kullanabilmeleri doğrultusunda sürekli mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasının meslek içi eğitim faaliyetlerinin amaca uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli olan organların çalışma, yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi ile eğitim programlarının uygulama esaslarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

       b) Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan meslek içi eğitimin yürütülmesi için gerekli sistemin kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu kurulu (MİEK),

       c) Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını (İMO),

       ç) Sınav ve Değerlendirme Kurulu: Üyeleri MİEK tarafından belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan meslek içi eğitim sonrası yapılacak sınavları düzenleyen, değerlendiren ve raporlayan kurulu,

       d) Şube: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası şubelerini,

       e) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri şube yönetim kurulu tarafından belirlenen ve MİEK kararlarını şube ve bağlı temsilciliklerinde uygulamakla görevli kurulu,

       f) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Meslek İçi Eğitim Organları ve Çalışma Esasları

       Organlar

       Madde 5 - (1) Meslek içi eğitim organları şunlardır.

       a) Meslek İçi Eğitim Kurulu.

       b) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu.

       c) Sınav ve Değerlendirme Kurulu.

       (2) MİEK'in alt organları olan Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu ile Sınav ve Değerlendirme Kurulu MİEK'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

       (3) MİEK, meslek içi eğitimin ihtiyaçlarını ve ulaştığı seviyeyi göz önünde bulundurarak OYK'ya ek alt organların oluşturulmasını önerebilir. OYK tarafından oluşturulacak bu kurulların çalışma şekli ve görevleri MİEK'in önerisi ve OYK'nın kararı ile düzenlenir.

       Meslek İçi Eğitim Kurulu

       Madde 6 - (1) MİEK; Oda Olağan Genel Kurulu'nu izleyen iki ay içerisinde OYK tarafından, Oda üyeleri arasından belirlenen altı üye ve bir OYK üyesinden oluşur.

       (2) Herhangi bir nedenle MİEK'den ayrılan üye yerine, OYK tarafından yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

       (3) MİEK'in çalışmaları Oda genel sekreterliği ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür.

       MİEK'in çalışma esasları

       Madde 7 - (1) MİEK aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

       a) MİEK'in oluşturulmasını takiben yapılan ilk toplantısında, üye tam sayısının çoğunluk oyu ile bir başkan seçilir.

       b) MİEK ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.

       c) MİEK kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

       ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye MİEK'den çekilmiş sayılır.

       MİEK'in görevleri

       Madde 8 - (1) MİEK'in görevleri şunlardır:

       a) Meslek içi eğitim sistemini ve işleyişini sağlamak.

       b) Alt organların önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

       c) Oda organları, Şube Meslek İçi Eğitim Kurulları ve üyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek eğitim programlarını oluşturmak.

       ç) Eğitim programlarını Oda ve şubelere önermek.

       d) Eğitim programlarını bir ay öncesinden ilan etmek.

       e) Eğitim programlarına ait kredi puanlarını belirlemek.

       f) Göreve gelmesini takip eden bir ay içinde o döneme ait MİEK tahmini bütçesini hazırlamak ve OYK'nın onayına sunmak.

       g) Her yılın aralık ayının ilk yarısında, bir sonraki yılda uygulanacak eğitim faaliyetlerinde geçerli olacak katılımcı bedelleri ile eğiticilerin saat ücretlerini belirleyerek OYK'nın onayına sunmak.

       ğ) Oda Genel Kurulu öncesinde, o döneme ait meslek içi eğitim çalışma raporunu hazırlayarak OYK'ya sunmak.

       h) Eğitim içeriğini Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının da önerilerini alarak hazırlamak ve denetlemek.

       ı) Eğitim gereçlerini belirlemek ve hazırlıklarını denetlemek.

       i) Eğitim altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, idari kadro talebinde bulunmak.

       j) Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının önerilerini de değerlendirerek, konusunda uzmanlaşmış, mesleki güncel konuları takip edebilen, ilgili mevzuatla uyumlaştırabilen, ayrıca sunum ve eğitim verebilme becerisine sahip Oda üyeleri ile diğer meslek alanlarının uzmanları arasından eğitici havuzunu oluşturmak ve güncellemek.

       k) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun önerilerini de alarak verilecek eğitimin programı doğrultusunda eğitim konusuna uygun eğiticileri belirlemek.

       l) Verilen eğitimin niteliğini ve yeterliliğini değerlendirmeye yönelik ölçütler ile puan kriterlerini oluşturmak ve değerlendirmek.

       m) Eğitim alıcıların belgelendirilmesini sağlamak ve belge formatlarını oluşturmak.

       n) Meslek içi eğitimin ilke ve politikaları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile işbirliği geliştirmek.

       o) Eğitim ve sınavlarda kullanılan tüm doküman, katılımcı bilgileri ve sınav sonuçları gibi bilgilerin arşivlenmesini sağlamak.

       ö) Aldığı kararları OYK'nın onayına sunmak.

       Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu

       Madde 9 - (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen bir ay içerisinde, şube yönetim kurulu tarafından Oda üyeleri arasından belirlenen en az iki üye ile bir şube yönetim kurulu üyesinden oluşur.

       Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görevleri

       Madde 10 - (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) MİEK' in kararlarını şube ve bağlı temsilciliklerinde şube yönetim kurulunun denetiminde uygulamak.

       b) Şube yönetim kurulu ve üyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek, önereceği eğitim programlarını MİEK' e iletmek.

       c) Şube yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda şube veya bölge meslek içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve programlanmak üzere MİEK' e iletmek.

       ç) Eğitici havuzunun oluşturulabilmesi için gerekli nitelikleri taşıyan kişileri MİEK'e önermek.

       d) Verilecek eğitimin içeriğine uygun eğiticileri MİEK'e önermek.

       Sınav ve Değerlendirme Kurulu

       Madde 11 - (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulu, MİEK tarafından Oda üyeleri arasından belirlenen ve içinde en az bir MİEK üyesinin yer aldığı en az üç üyeden oluşur.

       Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görevleri

       Madde 12 - (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Sınavları merkezi olarak planlamak ve standartlaştırılmasını sağlamak.

       b) Sınavların tarafsızlığını, şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamak.

       c) Sınav soru bankasını oluşturmak.

       ç) Sınavlarda sorulacak soru tiplerini ve ağırlıklarını belirlemek.

       d) Sınav değerlendirme ölçütlerini ve sınavlarda puanlamayı belirlemek.

       e) Sınav sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesini yapmak.

       f) Sınavlı eğitimlerde eğitim ön şartlarını belirlemek.

       g) Sınav yapma yöntemlerini ve sınavlarda görev yapacak gözetmenleri belirlemek.

       MİEK alt organlarının çalışma esasları

       Madde 13 - (1) MİEK'in önerisi ve OYK'nın kararı ile kurulan MİEK'in alt organları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

       a) Alt organların oluşturulmasını takiben yapılan ilk toplantıda, üye tam sayısının çoğunluk oyu ile bir başkan seçilir.

       b) Alt organlar ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.

       c) Alt organlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

       ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye alt organdan çekilmiş sayılır.

       (2) Herhangi bir nedenle alt organdan ayrılan üye yerine, alt organın üyelerini belirlemeye yetkili kurul tarafından yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Bütçe

       Madde 14 - (1) Meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderler Oda bütçesi içinde gösterilir ve bu amaçla hesap planında gerekli düzenleme yapılır.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar