RESMÎ GAZETE'NİN SURETİ NEŞİR VE MUAMELATININ TARZI İCRASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 18/05/2009 - 2009/15012

    Resmi Gazete Tarihi : 05/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27249

    Ekli "Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu'nca 18/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 22/6/1927 tarihli ve 5235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Ancak hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar