BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI İLE DENETÇİLİĞE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcılığı Giriş Ve Yeterlik Sınavları İle Denetçiliğe Atama Yönetmeliği

    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27256

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna alınacak denetçi yardımcılarının giriş sınavı ile bunların denetçiliğe geçişi için gerekli olan yeterlik sınavı ve denetçiliğe yapılacak atamaların usul ve esaslarını düzenler.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar ve kısaltmalar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

       a) Giriş Sınavı: Denetçi yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavını,

       b) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek adayların ön elemesi amacıyla yapılan merkezi sınavı,

       c) Kurul: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu,

       ç) Kurul Başkanı: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanını,

       d) Kurul Üyesi: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesini,

       e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       f) Sınav Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavları yapacak komisyonu,

       g) Üyeler Kurulu: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ve on sekiz üyeden oluşan Üyeler Kurulunu,

       ğ) Yeterlik Sınavı: Denetçi yardımcılarının mesleki bilgi ve yetenek yönünden gerekli niteliğe ve düzeye ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak için yapılan yazılı ve sözlü sınavı

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Denetçi Yardımcılığına Giriş ve Denetçiliğe Atanma

       Denetçi yardımcılığına giriş

       Madde 4 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

       a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen niteliklerine sahip olmak,

       b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

       c) Hukuk, idare, maliye, iktisat, ticaret, işletme konularıyla ilgili lisans diploması veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak,

       ç) Kamu personel seçme sınavına girmek ve sınav sonucunda Kurul Başkanlığınca her sınavda puan türleri itibariyle belirlenecek taban puanların üzerinde KPSS puanı almış olmak,

       d) Yazılı sınav tarihi itibariyle KPSS sınav sonuçları geçerlilik süresini doldurmamış olmak,

       e) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgeleri ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Kurula vermiş bulunmak,

       f) Giriş sınavına ilişkin işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi, beyan ve belge vermemiş bulunmak,

       g) Daha önce giriş sınavına en fazla bir kez katılmış bulunmak,

       ğ) Yüksek Denetleme Kurulu Denetçiliğinin gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olduğu, Kurulca yapılacak inceleme ile tespit edilmiş olmak

       gerekmektedir.

       Sınavların yapılma zamanı

       Madde 5 - (1) Giriş sınavı Kurulun gerek gördüğü tarihlerde; yeterlik sınavı ise, denetçi yardımcılarının bu sınava girmeye hak kazandığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılır.

       Giriş sınavı yeri

       Madde 6 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı Ankara'da yapılır.

       Sınav duyurusu

       Madde 7 - (1) Giriş sınavı, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanarak duyurulur.

       (2) İlan, giriş sınavı tarihinden en az bir ay önce yapılır. Son başvuru tarihi ile ilan tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

       (3) Sınav duyurusunda sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.

       Giriş sınavı işlemleri

       Madde 8 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılmak için başvuru, sınav duyurusunda belirtilen tarihler arasında, Kuruldan sağlanacak "sınav giriş formu" doldurularak şahsen veya posta ile Kurul Başkanlığına yapılır.

       (2) Adaylar, sınav giriş formuna;

       a) Mezuniyet belgesi aslı veya kurumca onaylı örneği,

       b) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

       c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

       ç) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

       d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

       e) Yazılı özgeçmişi,

       f) Görevini yurdun her türlü iklim ve yolculuk koşulunda devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       g) T.C. kimlik numarası beyanı

       eklenir.

       (3) Kurul tarafından önceden adaylara duyurulması koşuluyla yukarıdaki belgelerin bazılarının verilmesi yazılı sınavdan sonraya bırakılabilir.

       (4) Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

       (5) Sınava girme şartlarını taşıyan adaylardan, atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere Kurul Başkanlığınca belirlenecek sayıda aday, KPSS puanı esas alınarak giriş sınavına çağrılır. Başvuruda bulunan adaylardan sınava çağrılacak en son adayla eşit puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

       (6) Sınava kabul edilmeyen başvuru sahipleri bu nedenle herhangi bir hak iddia edemezler.

       Giriş sınavı adaylık belgesi

       Madde 9 - (1) Sınava kabul edilmesi uygun görülen adaylara, fotoğraflı "sınav giriş belgesi" verilir. Sınava giriş belgesinde; adayın adı soyadı, aday numarası, sınav yerinin adresi ile günü ve saati gösterilir.

       (2) Sınava katılması uygun görülenlerin isimleri sınav tarihinden 15 gün önce Kurul merkezinde ilan edilir. Ayrıca Kurul web sitesinde de duyurulur. Sınav giriş belgeleri, adayların adreslerine posta ile gönderilir. Adaylar, giriş belgesini ibraz ederek sınava girerler.

       KPSS puanının kontrolü

       Madde 10 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılmak için başvuran adayların KPSS numaraları, ad ve soyadları ile KPSS puanları yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM'ye bildirilir.

       (2) ÖSYM'ce yapılan kontrolde, sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır.

       (3) KPSS sınavı ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgesinde silinti ve kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Sınav komisyonu

       Madde 11 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak komisyon, Kurul Başkanı tarafından seçilmiş olan bir Kurul Üyesinin başkanlığında, başdenetçi ve denetçiler arasından seçilen 4 kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, yedek olarak Kurul Üyeleri arasından bir başkan ile başdenetçi ve denetçiler arasından iki üye belirlenir.

       (2) Sınav komisyonu gerekli görürse sınavlarda, Kurul Başkanının onayı ile Kurul içinden ve dışından ihtisas sahibi kişilerden yararlanabilir. Sınav Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine, üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

       (3) Sınav Komisyonu üye tamsayısı, yedek üyelerin de katılmasına rağmen sağlanamıyorsa, noksan üyelikler için, Kurul Başkanı tarafından başdenetçi ve denetçiler arasından yeni üyeler seçilir.

       (4) Kurul Başkanı, sınavın sevk ve idaresinde Sınav Komisyonuna yardımcı olmak üzere yeteri kadar başdenetçi ve denetçiyi sınav gözlemcisi olarak görevlendirir.

       Sınav komisyonunun görevleri

       Madde 12 - (1) Sınav Komisyonu, sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevlidir.

       Giriş sınavı konuları

       Madde 13 - (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

       a) Hukuk Grubu

       1) Anayasa hukuku,

       2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

       3) Borçlar hukuku,

       4) Ticaret hukukunun genel esasları, kıymetli evrak ve anonim şirketlere ilişkin hükümleri,

       5) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve denetimine ilişkin mevzuat,

       6) İş hukuku,

       7) Vergi hukuku.

       b) Ekonomi-Maliye Grubu

       1) Ekonomi konulu kompozisyon,

       2) Makro, mikro ve uluslar arası ekonomi,

       3) Para ve kredi,

       4) Milli gelir ve büyüme teorileri,

       5) Maliye politikası ve bütçe,

       6) İşletme ekonomisi,

       7) İstatistik.

       c) Muhasebe Grubu

       1) Genel muhasebe,

       2) Finansal tablolar ve analizi,

       3) Ticari hesap,

       4) Maliyet muhasebesi,

       5) Yönetim muhasebesi.

       Sınav sorularının hazırlanması

       Madde 14 - (1) Sınav soruları, sınav konuları itibariyle ayrı ayrı olmak üzere Sınav Komisyonunca hazırlanır. Sınavları sevk ve idare sorumluluğu Sınav Komisyonuna ait olmakla birlikte, yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde üniversitelere, konularında ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlara da hazırlattırılabilir.

       (2) Soru kâğıtları, Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Bu kâğıtlarda sınavların ne kadar süreceği ayrıca belirtilir. Her bir grup soruları ayrı ayrı zarflara konularak mühürlenir. Mühürlü soru zarfları Sınav Komisyonu Başkanınca saklanır.

       (3) Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde sorular yeteri kadar çoğaltılır.

       Yazılı sınavların yapılış şekli

       Madde 15 - (1) Yazılı sınavlar, Sınav Komisyonu üyeleri ile Kurul Başkanı tarafından görevlendirilecek başdenetçi ve denetçilerin gözetim ve denetimleri altında yapılır.

       (2) Bu görevliler, sınavların her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde ve gizlilik esası içinde yapılmasından sorumludurlar.

       (3) İçinde sınav soruları bulunan zarflar açılmadan önce, Sınav Komisyonu üyeleri ve gözlemciler tarafından sınava girmiş olanların isim ve belgeleri incelenir ve aday listesi ile mutabakat sağlanır.

       (4) Mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde Sınav Komisyonu Başkanı veya görevlendireceği komisyon üyesi ya da gözlemci tarafından açılarak durum bir tutanakla saptandıktan sonra, sorular yazdırılarak veya dağıtılarak sınava başlanır.

       (5) Soru zarfları açıldıktan sonra gelen adaylar sınav yerine alınmazlar.

       (6) Cevapların yazılacağı kâğıtlar, önceden Kurul Başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak zarfların açılması sırasında dağıtılır. Cevap kâğıtlarının birer köşesi ıslatılıp kapatılacak şekilde zamklı olur. Aday buraya adını, soyadını yazıp zamklı yeri sınav kâğıdını verirken gözlemciler önünde kapatır.

       (7) İsim kısmı kapatılmamış veya herhangi bir şekilde adayın isim, imza ve kimliğini belirtecek işaret bulunan kâğıtlar Sınav Komisyonunca incelenmez ve verilmemiş sayılır.

       (8) Yanlarında gizli notlar bulunduranların, çevresindekilerin yazılarına bakmak veya başka vasıtalara başvurmak suretiyle kopyaya teşebbüs edenlerin, sınavın disiplinini bozacak şekilde hareketlerde bulunanların sınav kâğıtları derhal alınarak durum, Sınav Komisyonu üyeleri ve gözlemciler tarafından bir tutanakla tespit olunur. Bu adaylar sınavdan çıkartılırlar.

       (9) Sınav sonunda toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konulur ve zarflar kapatılıp arkası imzalandıktan sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.

       Sınav kâğıtlarının incelenmesi

       Madde 16 - (1) Sınav komisyonu cevap kâğıtlarını isim kısımları kapalı olarak inceler.

       (2) Sınav kâğıtları Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birlikte okunarak ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucu olarak alınır.

       (3) Her sorunun cevabına ait not ile grup toplam puanı sınav kâğıtları üzerine rakam ve yazı ile yazılarak müştereken imzalanır.

       (4) Sınav kâğıtları değerlendirilip verilen notlar kâğıdın üzerine yazıldıktan sonra, kâğıtların kapalı kısmı Sınav Komisyonu huzurunda açılır, verilen not, not cetveline geçirilir ve cetvel, Sınav Komisyonu üyelerince imzalanır.

       (5) Yazılı sınavı kazanan adaylar, puan sırasına göre Kurul merkezinde ilan edilir. Ayrıca Kurul web sitesinde duyurulur.

       Sözlü sınavlar

       Madde 17 - (1) Yazılı sınavda başarı gösterenlere sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, bu sınavdan en az 15 gün önce yazılı olarak duyurulur.

       (2) Sözlü sınav adaylara duyurulan gün ve saatte başlar. Yazılı sınavı kazanan adaylar puan sırasına göre sözlü sınava alınır.

       (3) Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin değerlendirilmesi yanında zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

       Giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemler

       Madde 18 - (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 puan üzerinden 60'tan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

       (2) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinin 100 puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'ten aşağı olmaması şarttır.

       (3) Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

       (4) Giriş sınavını kazananlar, giriş sınav notuna göre derecelendirilirler. Notların eşitliği halinde yazılı sınavda muhasebe grubundan alınan notun yüksekliğine göre derecelendirme yapılır. Atamalarda bu derece sırası esastır.

       (5) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananlara Kurul Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

       (6) Giriş sınavını kazananların sayısının atama yapılacak kadro sayısından fazla olması nedeniyle atanamayanlar ile sınavı kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen Kurul Başkanlığınca verilen süre içerisinde atanma başvurusunda bulunmayanlar ve ataması yapıldığı halde süresinde görevine başlamayıp atamaları iptal edilenler için giriş sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

       Sınav belgeleri

       Madde 19 - (1) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sınava katılanlara ait tüm belgelerle birlikte Kurul Başkanlığına sunulur.

       Yeterlik sınavına girme koşulları

       Madde 20 - (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;

       a) Denetçi yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak,

       b) 657 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca olumlu sicil almış olmak,

       c) Mesleki eğitimlerde başarılı olmak

       gerekir.

       (2) Yeterlik sınavına gireceklerden, geçerli bir mazeretle sınava katılamayanların mazeretlerini resmi belgeyle kanıtlamaları halinde, Sınav Komisyonu geçerli mazereti olan denetçi yardımcısının sınavının ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi denetçi yardımcısına yazıyla bildirilir.

       Sınav tarihi ve duyurma

       Madde 21 - (1) Yeterlik sınavına girebilme koşulunu taşıyanlar, denetçi yardımcılığı süresinin bitiminden sonra, Kurul Başkanlığınca belirlenen tarihte yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına girecek denetçi yardımcılarına yazılı sınavların yeri, günü ve saati, iki ay önce; yazılı sınavı kazananlara ise, sözlü sınavın yeri, günü ve saati en az 7 gün önce Kurul Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

       Yeterlik sınavı konuları

       Madde 22 - (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan yapılır.

       a) Birinci Grup

       1) Yüksek Denetleme Kurulunun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat,

       2) Kamu personel mevzuatı, İş Kanunu ve personele ilişkin diğer mevzuat,

       3) Kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş, yönetim ve denetimine ilişkin mevzuat.

       b) İkinci Grup

    1) Ticaret hukuku,

       2) Vergi mevzuatı,

       3) Kamu ihale mevzuatı,

       4) Özelleştirme mevzuatı.

       c) Üçüncü Grup

       1) Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi,

       2) Finansal tablolar analizi,

       3) İşletme ekonomisi.

       ç) Dördüncü Grup

       1) Yüksek Denetleme Kurulunun denetim usul ve esasları,

       2) Denetim standartları.

       Yeterlik sınavı notları

       Madde 23 - (1) Tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere, l00'dür. Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için notların;

       a) Yazılı sınav gruplarının her birinden 60'tan,

       b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70'ten,

       c) Sözlü sınavda 70'ten

       düşük olmaması gerekir.

       (2) Sözlü sınavda adayların mesleki bilgileri ve eğitim programlarındaki başarı durumları ile yetişme dönemindeki çalışmaları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

       (3) Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınavına alınmazlar.

       (4) Yeterlik sınavı notu yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notunun ortalamasından meydana gelir.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 24 - (1) Giriş ve yeterlik sınavı sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 5 gün içinde Kurul Başkanlığına başvurmak suretiyle, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Komisyonunca incelenir. Komisyon, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Kurul Başkanlığına sunar. Kurul Başkanlığınca inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

       Denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanması

       Madde 25 - (1) Yeterlik sınavını kazanan denetçi yardımcıları, sınavdaki başarı dereceleri esas alınarak, boş kadro bulundukça denetçiliğe atanırlar.

       (2) Notların eşit olması halinde, hizmet içi eğitim notları esas alınır.

       Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

       Madde 26 - (1) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlerle bu sınava girmeyenler bir yıl sonra açılacak sınavda da başarı gösteremez veya girmezlerse Denetçi olma hakkını yitirirler. Bunlar idari kadroya nakledilirler.

       Kamu kurum ve kuruluşlarından denetçiliğe atama

       Madde 27 - (1) 72 sayılı KHK'nın 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar; Kurul Başkanlığınca yapılacak ön inceleme sonucunun dikkate alınması suretiyle 72 sayılı KHK'nın 17 nci maddesinde belirtilen usulle atanarak denetçi olabilirler.

       (2) Yüksek mühendislerle lisansüstü öğrenim yapmış mühendisler ve uzman veteriner hekimlerden meslekleriyle ilgili işlerde en az 10 yıl çalışmış bulunanlar, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almış olmak şartıyla başdenetçi olarak da atanabilirler.    

        (3) Her takvim yılı başındaki çalışan denetim personeli sayısı esas alınmak kaydıyla; kurula denetçi olarak açıktan ve naklen atanmak suretiyle girenlerin sayısı, teknik elemanlar hariç Kurul denetim personelinin beşte ikisini geçemez.

       (4) Bunlardan; 72 Sayılı KHK'nın 15 inci maddesinin birinci fıkrasına göre atanacaklarda 46, ikinci fıkrasının (b) bendine göre atanacaklarda ise 51 yaşından gün almamış olmaları şartı aranır.

       Kuruldan ayrılanların tekrar atanması

       Madde 28 - (1) Kurulda denetçi olarak en az üç yıl çalışmış olanlardan, disiplin nedeni dışında görevden ayrılanlar, 27 nci maddede belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın ayrıldıkları görev unvanındaki kadroya atanabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Meslek güvencesi

       Madde 29 - (1) 26 ncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, meslek mensupları; kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; başka görevlere atanamazlar.

       (2) Sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, disiplin kurulu kararı gibi belgelerle tevsiki esastır.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 31 - (1) 6/6/2000 tarih ve 24071 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcılığı Yarışma ve Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar