TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27257

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun toplantı ve çalışma esaslarını belirlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Bilim Kurulu Başkanını,

       b) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

       c) Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunu,

       ç) Kanun: 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunu,

       d) Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

       e) Üye: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyesini,

       ifade eder.

       Bilim kurulunun oluşumu

       Madde 4 - (1) Bilim Kurulu Başkan ve oniki üyeden oluşur. Kurum Başkanı aynı zamanda Bilim Kurulunun da başkanıdır. Başkanın geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği bir üye Bilim Kuruluna başkanlık eder. Başkanlık görevinde boşalma olması halinde yeni başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu kendi üyelerinden birini Bilim Kurulu ve Kurum Başkan Vekili olarak görevlendirir.

    Bilim Kurulunun görevleri

    Madde 4/A - (Ek madde:21/07/2010 - 27648 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek.

    b) Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkı, bilim merkezi, müze ve benzeri diğer birimler ile Başkanlık birimlerini kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

    c) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeleri ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.

    ç) Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter ile merkez ve enstitü başkan ve müdürlerini atamak.

    d) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak.

    e) Kuruma, proje yönetimine, destek ve teşviklere ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.

    f) Kurumun faaliyetlerine ilişkin süreçlerde görev alan kişiler ile araştırmacıların evrensel araştırma ve bilim ilkelerine uygun hareket etmesini temin edecek düzenlemeleri yapmak.

    g) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.

    ğ) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.

    h) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında, yapacağı ücret, telif, işlenme ücreti, huzur hakkı ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.

    ı) Kurum ile diğer kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermek; tutarı beşbin Türk Lirasına kadar (beşbin Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermek.

    i) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

    (2) Bilim Kurulu birinci fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerindeki yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

       Toplantı yer ve zamanı

       Madde 5 - (1) Bilim Kurulu, olağan olarak her ayın ilk cumartesi günü Kurum merkezinde toplanır. Toplantı tarih, saat ve yerinin değiştirilmesinin gerekmesi halinde, Başkan, toplantı tarihinden önce üyelere bilgi verilmesi kaydıyla, değişiklik yapmaya yetkilidir.

       (2) Başkan gerekli gördüğü hallerde, Bilim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, Başkan, Bilim Kurulu üyelerinin en az beşinin yazılı talebi halinde de Bilim Kurulunu toplantıya çağırır.

       Toplantı gündemi   

       Madde 6 - (1) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Toplantının gündemi toplantıdan en az üç gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü toplantılarda bu hüküm uygulanmaz.

       (2) Gündeme yeni bir madde eklenebilmesi için toplantının başlamasından önce yazılı öneride bulunulması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Bilim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

       Toplantı ve karar yeter sayısı

       Madde 7 - (1) Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı yedidir.

       Toplantıya katılamama

       Madde 8 - (1) Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayacak üyelerin, mazeretlerini ve toplantıya katılamayacakları hususunu yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gerekir.

       (2) Bilim Kurulu üyelerinin, olağan toplantılara on iki ay içerisinde toplam altı defa veya üst üste üç defa mazeretsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmamaları durumunda üyelikleri Bilim Kurulu kararı ile düşer. Mazeretlerin kabul edilebilir olup olmadığı, duruma göre altı ya da üç toplantıya katılım sağlanmamasını müteakip ilk Bilim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu tarafından re'sen değerlendirilir.

       (3) Bilim Kurulu üyeleri, dört yıllık görev süreleri devamınca Bilim Kurulu tarafından bir defada en fazla altı ay olmak üzere en fazla bir yıl izinli sayılabilirler.

       Toplantı usulü

       Madde 9 - (1) Kararlar müzakere yapılarak alınır. Başkan söz isteyen üyelere bir sıra dahilinde söz verir. Madde üzerinde görüşmelerin tamamlanmasından sonra konu hakkında oylama yapılır.

       (2) Kararlar kabul ve ret için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

    (3) Bilim Kurulu üyeleri;

       a) Kendileriyle,

       b) Eş ve çocuklarıyla, anne, baba ve kardeşleriyle,

       c) Halen ya da son bir yıl içinde ortağı oldukları kuruluş ve işletmelerle,

       ç) Kuruma bağlı enstitülerde ve yönetim kurullarındaki görevlendirmeler hariç olmak üzere, halen veya son bir yıl içinde yönetiminde bulundukları ya da yönetim kurullarında yer aldıkları kurum, kuruluş ve işletmelerle,

       d) Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz, düşünce veya önyargı sahibi oldukları kişi, kurum ve kuruluşlarla,

       e) Kendisinin ya da (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin, halen ya da son bir yıl içinde üyesi veya personeli olduğu kurum ve kuruluşlarla,

       ilgili gündem maddelerine ilişkin oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde belirtilir. Bu fıkra hükmü, belirtilen kişi, kurum ve kuruluşları etkileyecek olsa da onlarla doğrudan ilgili olmayan; benzer durumdaki diğer kurum ve kuruluşları da aynı şekilde etkileyecek gündem maddelerinin görüşülmesinde uygulanmaz. Tereddüt halinde ilgili Bilim Kurulu üyesinin oylamaya katılıp katılmayacağına Bilim Kurulu karar verir.

       Oturumlar

       Madde 10 - (1) Bilim Kurulu toplantıları birden çok oturumdan oluşabilir.

       (2) Oturumlar, Bilim Kurulu tarafından kapalı olmasına karar verilmedikçe açık olarak yapılır.

       Karar ve görüşme tutanakları

       Madde 11 - (1) Bilim Kurulu toplantılarında karar tutanağı ile aksine bir karar verilmedikçe görüşme tutanağı tutulur. Görüşme tutanağı dosyada saklanır, karar tutanağı ise üyeler tarafından imzalandıktan sonra ilgili birimlere dağıtılır.

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar