4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN HİBE ALINMASI, HİBE VERİLMESİ VE HİBELERİN TAKİBİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

    4749 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Hibe Alınması, Hibe Verilmesi Ve Hibelerin Takibine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27272

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe alınması, hibe verilmesi ve hibelerin takibi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşları kapsar. Ancak, Avrupa Birliğinden sağlanan hibeler ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen savunma ve güvenlik amaçlı hibeler ve ayni nitelikli hibeler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü, 9 uncu ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

       b) Dış finansman kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her birini,

       c) DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

       ç) Hazine alacağı: Hibenin amacına ve usulüne uygun şekilde kullanılmaması sonucunda ilgili mevzuat ile hibe anlaşması çerçevesinde doğan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü ödemeye ilişkin ortaya çıkan alacağı,

       d) Hibe: Avrupa Birliğinden sağlanacak hibeler ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen savunma ve güvenlik amaçlı hibeler ve ayni nitelikli hibeler hariç olmak üzere, herhangi bir dış finansman kaynağından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin aldığı ayni ve/veya nakdi yardım ile Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verdiği nakdi yardımı,

       e) Hibe anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti ile hibeyi sağlayan taraf veya hibeyi alan taraf arasında yapılan anlaşmayı,

       f) Hibe devir anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti adına herhangi bir dış finansman kaynağından Müsteşarlık tarafından alınan hibelerin 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun I sayılı cetvelinde yer alanların dışındaki kullanıcı kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine kullandırılmasına ilişkin koşulları düzenleyen anlaşmayı,

       g) Kanun: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

       ğ) Kullanıcı kurum ve kuruluş: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti adına Müsteşarlık tarafından alınan hibeleri kullanan kurum ve kuruluşları,

       h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hibe Alınması ve Kullandırılması

       Uygulanacak usul ve esaslar

       Madde 5 - (1) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşlara, Avrupa Birliğinden sağlanacak hibeler hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti adına herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan hibeleri kullandırmaya Bakan yetkilidir.

       (2) Söz konusu hibe anlaşmaları ile ilgili olarak her türlü hazırlık, temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Hibe anlaşmalarında değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.

       (3) Yıllık yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gereken projelere hibe sağlanırken DPT'nin uygun görüşü alınır.

       Hibe devir anlaşması

       Madde 6 - (1) Müsteşarlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında sağlanan hibelerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun I sayılı cetvelinde yer alanların dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine kullandırılması halinde, Müsteşarlık ile kullanıcı kurum veya kuruluş arasında hibenin kullanım şartları ve esasları ile kullanıcı kurum veya kuruluşun yükümlülüklerini düzenleyen hibe devir anlaşması yapılır.

       Alınan hibelerin izlenmesi

       Madde 7 - (1) Hibe anlaşmasının imzalanmasını müteakip, Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünce Dış Finansman Bildirim Formu düzenlenip, bir örneği Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ve bir örneği de ilgili kullanıcı kurum ve kuruluşlara gönderilir.

       (2) Yararlanılan hibe imkanları ile ilgili olarak kullanıcı kurum ve kuruluşlar; EK:1'de yer alan Hibe İzleme Formunu, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde her bir hibe için Müsteşarlıkça verilen Dış Finansman Numaraları (DFN) belirtilmek suretiyle hibe kullanım bilgilerinin gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

       Yükümlülük

       Madde 8 - (1) Hibe kullanımının amacına ve usulüne uygun şekilde yapılmaması durumunda, hibenin alındığı dış finansman kaynağı tarafından Müsteşarlığa yansıtılacak her türlü ödeme, aynı koşullar ile kullanıcı kurum veya kuruluşa yansıtılır.

       (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan Hazine alacağının kullanıcı kurum veya kuruluş tarafından ödenmemesi halinde, Kanunun 11 inci maddesi uygulanır.

       (3) Müsteşarlık, kullanıcı kurum veya kuruluşun hesap, bilgi ve belgelerini Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca denetleme yetkisine sahiptir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Verilen Hibeler

       Uygulanacak usul ve esaslar

       Madde 9 - (1) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince;

       a) Nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

       b) Söz konusu hibe tutarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Anlaşmada belirtilen nakdî hibe ve yardımlar bütçeye gider kaydedilerek T.C. Merkez Bankasında döviz cinsinden açılacak hesaba aktarılabilir. Ödemeler, anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaptan yaptırılır.

       c) Nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas ve müzakereleri Müsteşarlık tarafından yürütülür ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek sonuçlandırılır. Nakdi hibe verme anlaşmalarının şartlarında değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.

       ç) Hibe vermeye ilişkin anlaşmalar, anlaşmada aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla imza tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

       Hibe anlaşmasının kaydı

       Madde 10 - (1) Hibe anlaşmasının imzalanmasını müteakip, Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünce Dış Finansman Numarası alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 11 - (1) 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Adına Hazine Müsteşarlığı Tarafından Alınan Hibeler ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar