TELGRAF HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği

    T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27304

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtiçi ve yurtdışı telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yurtiçi ve yurtdışına iletilen ve buralardan gelen telgrafların kabul, iletim, dağıtım ve teslimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Acele Telgraf: Alıcısına altı saat içerisinde teslimi istenilen ve normal telgrafın iki katı ücretlendirilen telgrafı,

       b) BA: Bizzat alıcısına teslim edilecek telgrafı,

       c) BGS: Belirli gün ve saatte teslimi istenen telgrafı,

       ç) E-Telgraf: PTT internet adresi aracılığıyla kabulü yapılan telgrafı,

       d) E-Telgraf abonesi: Kimlik bilgileri, abonelik sözleşmesiyle sistemde tanımlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

       e) Fakstel: Faks cihazı bulunan telefon abonelerince PTT işyerlerindeki fakslara iletilen telgrafı,

       f) Fonotel: PTT işyeri telefonla aranmak suretiyle yazdırılan telgrafı,

       g) Gönderici: Bizzat veya vekili vasıtasıyla telgraf çeken gerçek veya tüzel kişiyi,

       ğ) Normal telgraf: Alıcısına yirmi dört saat içerisinde teslim edilen telgrafı,

       h) Özel telgraf: Resmi daireler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından çekilen telgrafı,

       ı) Postrestant adresli telgraf (POT): PTT işyerinde teslim edilen telgrafı,

       i) PTT: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

       j) Resmi telgraf: Resmi kuruluşlar tarafından çekilen mühürlü ve antetli kağıda yazılmış gönderici makamlarca imzalanmış telgrafı,

       k) Resü: Telgrafın alıcısına teslim edildiğini gösteren teslim belgesini,

       l) Servis telgrafı: PTT işyerleri arasında çekilen telgrafı,

       m) Telgraf: PTT tarafından kabul edilen ve elektronik ortamda iletilen yazılı metni,

       n) Telgraf alındısı: Telgrafın, kabul edildiği PTT işyerinin adı, kabul numarası ve tarihi ile ücretini gösteren belgeyi

    o) (Ek bend: 12/03/2010- 27519 S.R.G Yön/1.mad.) CT: Cevaplı Telgrafı

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Telgrafın Yazılma Usulü ve Ücretlendirilmesi

       Telgrafın yazılma usulü

       Madde 5 - (1) Telgraf; ek hizmet işareti, adres, metin ve imza olmak üzere dört kısımdan oluşur.

       (2) Göndericiler telgraflarına ek hizmet işareti ve imza koyup koymamakta serbesttir.

       (3) Resmi telgraflar hakkında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

       (4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin kapsamı dışındaki telgraflarda gönderici adresinin yazılma zorunluluğu yoktur.

       (5) Yurtiçi telgraflar, adresleri Türkçe, metni latin harfleriyle olmak kaydı ile yabancı dilde yazılabilir.

       Suç unsuru bulunan telgraflar

       Madde 6 - (1) PTT görevlilerince telgrafların kabulü esnasında, suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde, göndericinin kimlik tespiti yapılarak varış yerine iletilir ve bu durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

       (2) PTT görevlilerince telgrafın kabulden sonraki herhangi bir aşamasında, suç unsuru bulunduğu kanaatine varılması halinde durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

       (3) Her iki durumda da telgraf alıcısına teslim edilir.

       Kimlik tespiti

       Madde 7 - (1) Aşağıda belirtilen telgraflar, kimlik tespiti yapılmak ve imzası alınmak suretiyle PTT işyerinde kabul edilir:

       a) Alıcısının maddi ve manevi yararı veya zararı olması muhtemel telgraflar,

       b) Genel ahlak ve adaba aykırı telgraflar,

       c) Hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren telgraflar,

       ç) Devletin emniyeti, genel asayiş ve huzuru bozucu telgraflar,

       d) Ait olduğu dilde normal manasında kullanılmayan kelime, tabir, rakam ve harf gruplarını içeren veya uydurma yahut normal manayı ifade etmeyen kelimeler ile gizli bir manayı ifade eden rakamlar ve kodlu yazılmış telgraflar,

       e) Metni yabancı dille yazılmış telgraflar.

       (2) Göndericiler adına telgrafı gişeye verenler ile toplu imza atmak suretiyle telgraflarını gişeye verenler kimliklerini ispat etmeye ve telgrafın gönderici adresi kısmına imzalarını atmaya mecburdurlar.

       (3) Bu madde kapsamında telgraf çekmek isteyen ancak kimliğini vermek istemeyen, telgrafını imzalamayan ve gönderici adresi yazmak istemeyenin telgrafı kabul edilmez.

       (4) Kimlik ispatı, fotoğraflı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi veya bunların yerine geçen usulüne uygun bir resmi belge göstermek suretiyle yapılır.

       (5) T.C. kimlik numarası veya gösterilen belgenin seri numarası, verildiği tarih ve resmi kurumun ismi telgrafın arka kısmına yazılır.

       (6) PTT e-telgraf abonesi olup, kimlik bilgileri tanımlanmış kişilerin ayrıca kimlik tespiti yapılmaksızın her türlü telgrafı kabul edilir.

       İhtirazi kayıtla kabul edilecek telgraflar

       Madde 8 - (1) Aşağıda belirtilen telgraflar ihtirazi kayıtla kabul edilir;

       a) Mesaileri bitmiş veya bitmek üzere olan PTT iş yerlerine çekilecek telgraflar,

       b) Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresleri yeterli olmayan telgraflar,

    c) Büyük şehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar,

    ç) Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar,

    d) Posta abone kutusu adresine çekilen telgraflar,

    e) İl ve ilçe dağıtımı dışındaki ve köy adresli telgraflar,

    f) Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar,

    g) Resmi daire adreslerine mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar,

    ğ) BGS ek hizmet işareti olan ve yirmi dört saatten az süre bulunduğu durumlarda normal telgraflar, altı saatten az süre bulunduğu durumlarda acele telgraflar.

    (2) Bu telgrafların göndericileri, telgraflarının kabulünden önce gişe memurları tarafından gecikme ihtimali hakkında bilgilendirilir. Ayrıca telgrafın altına veya arka kısmına "Gecikmeden PTT İdaresi Sorumlu Değildir" açıklaması yazılır. Bu açıklamanın altı gönderici tarafından imzalanır. Bu tür telgrafların fonotel, fakstel ve internet aracılığı ile gönderilmek istenmesi halinde, göndericiler yazılı veya sözlü olarak uyarıldıktan sonra kabul işlemi yapılır.

    Kelime sayımı ve ücretlendirme

    Madde 9 - (1) Telgraf metninde yazılanlar, üzerindeki imza ve resmi mühür gibi her şey kelime sayımına dâhil edilerek PTT tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücretlendirilir.

       (2) Asgari ücret, on kelime ücretinden az olamaz.

       (3) Alıcı adı soyadı, adresi ve varış yerini oluşturan karakterlerin toplamı beş kelime sayılır.

       (4) Gönderici adı soyadı iki kelime sayılır.

       (5) Gönderici, adresinin karşı tarafa iletimini istiyorsa adres, kelime sayımına dâhil edilir.

       (6) BGS ek hizmetli telgraflarda kelime sayımına beş kelime ilave edilir.

       (7) Kelime sayımında, her on karakter ve kesri bir kelime sayılır.

       (8) POT işaretli telgraflardan postrestant ücreti alınmaz.

       (9) Acele telgraflardan normal telgraf ücretinin iki katı ücret alınır.

        (10) (Değişik fıkra: 12/03/2010- 27519 S.R.G Yön/2.mad.) Birden fazla adresli telgraflarda, bütün adresler ve metin kelime sayımına dâhil edilir, ayrı ayrı ücretlendirilir.

    (11) (Ek fıkra: 12/03/2010- 27519 S.R.G Yön/2.mad.) CT ek hizmetli telgraflar kabul işlemi esnasında tüm ek hizmetler dahil olmak üzere toplam ücretin iki katı olarak ücretlendirilir.

       Telgraf ücretlerinin tahsili

       Madde 10 - (1) Telgraf ücretleri peşin olarak alınır.

       (2) Hesabında nakit bulunmak kaydıyla posta çeki hesabı veya kredi kartıyla işlem yapanlar ile telefon faturasıyla tahsil edilen telgraf ücretleri peşin ödenmiş sayılır.

       Telgraf ücretlerinin iadesini gerektiren haller

       Madde 11 - (1) Göndericileri tarafından, telgrafın çekildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edilmek kaydıyla;

       a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında ihtirazi kayıtla kabul edilenler hariç, telgrafın süresi içerisinde alıcısına teslim edilmemesi,

       b) Telgrafın teknik nedenlerden dolayı varış yerine iletilememesi,

       c) Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi gereğince iletimi ve tesliminin durdurulması,

       ç) Telgraf alıcısına teslim edildikten sonra yerine getirilmediği anlaşılan ek hizmetler karşılığı olarak alınmış ilave ücret olması

       hallerinde telgraf ücretleri göndericilerine iade edilir.

       (2) Ücret iadesi hakkındaki istekler, herhangi bir PTT işyerine yapılabilir. Böyle bir talebi alan işyeri bu hususta gerekli araştırma yapmakla yükümlü olup, yapılan araştırma sonucunda iade edilen ücret kusurlularına rücu edilir.

       (3) Ücret iadesi talebinde bulunan göndericilerin, ücretlerini almak üzere PTT işyerlerine bir yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ücretleri iade edilmez.

       Ücretsiz telgraflar

       Madde 12 - (1) Aşağıda belirtilen telgraflar ücretsiz olarak kabul edilir.

       a) Cumhurbaşkanı tarafından bizzat veya adına yetkililerce çekilecek yurtiçi telgraflar,

       b) Tabii afetlerin meydana geldiğinin ihbarı ile afetin başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde afete ilişkin kurtarma, acil yardım ve benzeri amaçlarla çekilecek yurtiçi telgraflar,

       c) Yalnız PTT işyerleri arasındaki telgraf hizmetleri ve PTT işlemleri ile ilgili olarak çekilecek servis telgraflar.

       Telgraf adresi

       Madde 13 - (1) Telgraf adresi; telgrafların alıcılarına teslimini sağlamak için posta kodu, il, ilçe, bucak, köy ve mezra ismi, mahalle, bulvar, cadde, sokak ve bina numarası gibi adres verilerini kapsar.

       (2) Göndericiler, adreslerde alıcının isim ve soyadı ile ticaret firmasının ismini herhangi bir dille yazabilirler.

       Telgraf asıl veya örneklerinin verilmesi

       Madde 14 - (1) Telgraf asıl veya örnekleri;

       a) Gönderici ve alıcılar ile bunlar tarafından verilen vekaletnameye veya yazılı izne sahip olan, noterce tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamelerindeki imzayı taşıması ve resmi makamların izninin antetli ve mühürlü kağıtta, o resmi dairenin evrak çıkış numarasını taşıması koşulu ile gerçek ve tüzel kişilere,

       b) Adli, idari, askeri mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarına,

       c) Resmi makamların kendilerine çekilen telgrafları almaya yetki verdikleri idari amir ve memurlarına,

       ç) Yetkili makamlarca inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilmiş olanlara,

       d) 5584 sayılı Posta Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın müsaade ettiği kişilere,

       mahkeme kararı aranmaksızın yazılı istekte bulunmaları halinde gizli bir yazıyla gönderilir.

       (2) Telgraf asıl veya örneklerini almaya yetkili makam veya şahıslar hakkında şikayeti içeren telgraflar, kendilerine verilmeyerek şikayeti incelemeye yetkili makama verilir.

       (3) Yukarıda belirtilen makam, merci ve kişiler tarafından örnek talep edildiğinde ücret alınmaz.

       Telgraf alındısı

       Madde 15 - (1) Kabul edilen telgraf karşılığında telgraf alındısı düzenlenerek göndericiye verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Telgraf Türleri ve Ek Hizmetler

       Telgraf türleri

       Madde 16 - (1) Telgraf türleri şunlardır.

       a) Resmi telgraf,

       b) Özel telgraf.

       Resmi telgraf

       Madde 17 - (1) Resmi kuruluşlarca çekilecek telgrafların, antetli ve resmi mühürlü kağıda yazılmış ve gönderici makamlar tarafından imza edilmiş olması şarttır. Bu şartlardan herhangi birini taşımayan resmi telgraflar kabul edilmez. Resmi telgrafı gişeye veren kişinin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre kimlik bilgileri alınır.

       (2) Kabulü yapılan resmi telgrafın çıktısı alınmak suretiyle göndericiye kontrol ettirilir ve imzası alınır. Telgraf kopyası, sistem tarafından verilen sıra numarası yazılarak göndericiye verilir.

       Telgraf ek hizmetleri

       Madde 18 - (1) Telgraflarda, Acele, BA, BGS ve POT servis işaretleri kullanılır. Bu işaretler telgrafın üst kısmına gönderici veya isteği halinde kabul sırasında gişe personeli tarafından yazılır ve varış PTT işyerine iletilir.

       (2) Telgraf ek hizmetleri şunlardır:

       a) Acele telgraflar: Kabulünden itibaren altı saat içerisinde alıcısına teslim edilir. Normal telgrafın iki katı ücret alınır.

       b) Bizzat alıcısına teslim edilecek telgraflar (BA):Bizzat alıcısına teslim edilir. Bu telgraflar alıcısından başkasına teslim edilmez.

       c) Belirli gün ve saatte teslimi istenen telgraflar (BGS): Gönderici tarafından talep edilen gün ve saatte alıcılarına teslim edilir. Köy varışlı telgraflar BGS ek hizmetiyle kabul edilmez.

       ç) Postrestant adresli telgraflar (POT): Alıcılarına bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre işlem yapılarak PTT işyerlerinde teslim edilir.

    d) (Ek bend: 12/03/2010- 27519 S.R.G Yön/3.mad.) C evaplı telgraflar (CT): Gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgrafın ücretinin ödenmesi hizmetidir. Ücreti alıcıdan alınmak kaydıyla cevaplı telgraf kabul edilmez. Telgraf, adına gönderilmiş olan alıcı tarafından herhangi bir PTT işyerine üç ay içerisinde ibraz edilerek cevap hakkı kullanılır. Bu süre sonunda cevap hakkı kullanılamaz. Cevap hakkı bir adet telgraf için kullanılır ve herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Alıcı tarafından PTT işyerine intikal ettirilen cevaplı telgrafın aslı veya fotokopisi PTT işyerinde saklanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Telgraf Kabul Usulleri

    Telgraf kabul usulü

       Madde 19 - (1) Telgraflar;

       a) PTT işyeri gişelerinden,

       b) Fonotel Servisinden,

       c) Fakstel Servisinden,

       ç) İnternet üzerinden

       kabul edilir.

       PTT işyerinde telgraf kabulü

       Madde 20 - (1) Gönderici tarafından PTT işyerinden çekilmek istenen telgraf bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre düzenlenir.

       (2) Telgraf metni ve diğer bilgilerin elektronik ortamda girişi yapılarak iki suret çıktısı alınır. Göndericiye kontrol ettirilerek girilen bilgiler doğru ise imzası alınmak suretiyle telgrafın kabulü yapılır. Sistem tarafından verilen numara telgraf kopyasına da yazılarak bir örneği göndericiye verilir.

       Fonotel kabulü

       Madde 21 - (1) Telefon aboneleri kendi telefonlarından, ücreti telefon faturasıyla tahsil edilmek suretiyle Fonotel Servisini arayarak telgraflarını yazdırabilirler.

       (2) Telgraf yazdıracak telefon aboneleri Fonotel Servisini arayarak çağrı bırakır. Görevli personel tarafından abonenin telefon numarası alınır ve teyit edilir. Sistem üzerinden telgrafın kabul işlemi yapılıp iletimi sağlanır.

       (3) Bu şekilde alınan telgraflar gişelerce kabul edilmiş telgraflar gibi varış yerlerine sistem üzerinden iletilir. Ayrıca sistem tarafından bir nüsha telgraf alındısı düzenlenir.

       (4) Fonotel olarak çekilen telgrafların bir nüshası, kabul veya varış PTT işyerlerine gönderici tarafından yapılacak başvuru üzerine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı verilir.

       Fakstel kabulü

       Madde 22 - (1) Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından ücreti telefon faturasıyla tahsil edilmek ve PTT işyerinde bulunan faksa iletilmek suretiyle ve telefon numarası teyit edildikten sonra telgrafın kabulü yapılır.

       (2) Faks cihazı bulunan telefon aboneleri tarafından talep edilmesi halinde; kabulü yapılan telgrafın bir nüshası faks ücreti alınmak suretiyle gönderici faksına iletilir. Ayrıca, bu nüsha göndericinin kabul veya varış PTT işyerine başvurusu üzerine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı da verilebilir.

       (3) Fakstel hizmeti verilecek işyerleri PTT tarafından belirlenir.

       Fonotel ve fakstel olarak kabul edilmeyecek telgraflar

       Madde 23 - (1) Aşağıda belirtilen telgraflar fonotel ve fakstel olarak kabul edilmez.

       a) Kod ve yabancı dille yazılmış yurtiçi telgraflar,

       b) Varış yeri adresi yabancı dille, metin kısmı Türkçe yazılmış olanları hariç olmak üzere kod ve yabancı dille yazılmış yurt dışı telgraflar,

       c) Avukatlar tarafından fonotel olarak mahkemelere çekilen mazeret beyanı ile ilgili telgraflar hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce resmi makamlara çekilecek dilekçe mahiyetindeki telgraflar,

       ç) Bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca kimlik tespiti gerektiren telgraflar,

       d) Resmi telgraflar.

       İnternet üzerinden telgraf kabulü

       Madde 24 - (1) E -Telgraf göndermek isteyen kullanıcılar ile e -telgraf abonelerine ait telgraflar PTT internet adresinin e -telgraf menüsünde açılan sayfaya gerekli bilgileri girmek suretiyle sistem üzerinden kabul edilir.

       (2) E -Telgraf abonesi olmak isteyenler PTT işyerlerine müracaat ederek "PTT E -Telgraf Abonelik Sözleşmesi" imzalar. Abonelik sözleşmesinde; abonenin kimlik ve iletişim bilgileri, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin konusu ve süresi yer alır.

       (3) E -Telgraf abonelerince gönderilen telgraflara ilişkin tespit edilen ücret posta çeki hesabı veya kredi kartı ile tahsil edilir. Diğer internet kullanıcıları tarafından gönderilen telgrafların ücretleri ise kredi kartı ile tahsil edilir.

       (4) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre fonotel ve fakstel olarak kabul edilmeyen telgraflar internetten de kabul edilmez. Ancak, e -telgraf abonesi olanların kimlik tespitleri daha önce PTT işyerlerince yapıldığından her türlü telgrafı kabul edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: PTT İşyerlerinin Çalışma Süreleri, Telgrafların İletimi,

    Dağıtımı ve Teslimi

       PTT işyerlerinin çalışma süreleri

       Madde 25 - (1) PTT işyerlerinin çalışma süreleri PTT tarafından belirlenir ve internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulur.

       (2) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri kapalı olan PTT işyerleri ile hafta içinde mesaisi sona eren PTT işyerlerine telgraf kabul edilmez. Ancak, gönderici tarafından, mesai başlangıcının ilk iş gününde telgrafın tesliminin yapılması talep edildiği takdirde, ihtirazi kayıtla kabul edilir.

       Telgrafların iletimi

       Madde 26 - (1) Telgraflar; PTT işyerleri gişesinden fonotel ve fakstel servisinden veya PTT internet adresinden kabul edilerek sistem aracılığı ile varış PTT işyerine iletilir.

       İletimden sonra iptal edilen telgraflar

       Madde 27 - (1) Gönderici veya yetkili temsilcisi PTT işyerlerine verdiği telgrafların varış yerine iletilmiş olanlarının iptalini isteyebilir. Bu durumda iptali istenilen telgrafların ücreti iade edilmez.

       (2) İptali istenen telgrafın alıcısına teslimi servis telgrafı ile durdurulur.

       (3) Alıcısına teslim edilen telgrafın iptali yapılmaz.

       Telgrafların alıcılarına teslimi

       Madde 28 - (1) Telgraflar, alıcısının adı, soyadı ile teslim tarihi ve saati resüye yazılıp imza ettirildikten sonra kapalı olarak teslim edilir. Telgraf başkasına okutturulmaz. Teslimi yapan dağıtıcı tarafından alıcının kimliği konusunda tereddüde düşülmesi halinde alıcının kimlik tespiti yapılarak teslim edilir.

       (2) Alıcı teslim aldığı telgrafı iade edemez. Ancak, yanlışlıkla alıcısından başkasına teslim edilmiş olan telgrafın arkasına iade tarihi ve nedeni yazılarak iade edenin imzası alınır. İade eden imza etmekten kaçınırsa dağıtıcı tarafından durum şerh edilir ve telgraf işyerine geri getirilir.

       Telgrafların teslim sırası

       Madde 29 - (1) Telgraflar alınış tarihi sırasına ve ek hizmet türüne göre teslim edilir. Acele telgraflar öncelikle teslim edilir.

       (2) BGS ek hizmetli telgraflar, göndericinin talep ettiği tarih ve saatte teslim edilir.

       Umuma açık yer adresli telgrafların teslimi

       Madde 30 - (1) Telgraflar; düğün, nişan, toplantı, açılış töreni, panel, festival, sempozyum gibi etkinliklerde bizzat alıcısına tesliminin mümkün olmadığı hallerde, alıcının birinci derecede yakınına, özel kalem müdürüne, sekreterine, etkinliği düzenleyen yetkiliye kimlik tespiti yapılarak teslim edilir.

       (2) Resmi kurumlar, okul, fabrika, tiyatro, kahvehane, misafirhane, gazino ve lokanta gibi umuma açık yer adresli telgraflar, buraların sahip, yetkili personel ve hizmetlilerine teslim edilir.

       (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan resmi kurum, okul, fabrika gibi yerlerin telgraflarını almak üzere yetkili kıldıkları kişi veya kişilerin açık adresleri ve görevleri ile yetkilinin imza örneğini içeren yazılı müracaatları bulunması halinde, buralara gelecek telgraflar yetkili kılınanlar haricinde kimseye teslim edilemez.

       Toplu konaklama yer adresli telgrafların teslimi

       Madde 31 - (1) Otel, motel gibi yerlerde konaklayanlar adına gelen telgraflar, alıcılarının orada kalmasına rağmen dağıtım sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde, müdür veya resepsiyondaki görevliye resüye imza alınmak suretiyle teslim edilir.

       (2) Alıcının söz konusu yerlerde kalmadığı ancak adres olarak bu yerleri gösterdiği anlaşılanların telgrafları, haber kâğıdı bırakılarak PTT işyerine geri getirilir.

       Tutuklular adına gelen telgrafların teslimi

       Madde 32 - (1) Tutuklular adına gelen telgraflar, resüye imza alınmak sureti ile cezaevi yetkililerine teslim edilir.

       Askeri birlik adresli telgrafların teslimi

       Madde 33 - (1) PTT işyerinin dağıtım sahası içinde bulunan askeri müessese ve birliklerle buradaki subay, astsubay, er, erbaş ve diğer şahıslar adına gelen telgraflar yetkili kılınan kişiler tarafından alınır. Bu hususta bir yetkili belirlenmemiş ise söz konusu telgraflar komutanlıkça gösterilecek yerdeki personele veya nöbetçi subayına teslim edilir.

       (2) Posta - telgraf günlük dağıtım alanı dışında kalan yerlerdeki askeri birliklere gönderilen telgraflar, komutanlıkça tayin edilecek mutemede PTT işyerinde teslim edilir.

       (3) Askeri şahısların müracaatı halinde adına gelen telgraf, kimlik tespiti yapılarak teslim edilir.

       Velayet ve vesayet altında bulunanlar, ölenler ile iflas edenler adına gelen telgrafların teslimi

       Madde 34 - (1) Velayet ve vesayet altında bulunanlar ile ölenler ve iflas edenler adına gelen telgraflar, ilgili mercilerce yetkili kılınan kişilere teslim edilir.

       Alıcının adresinde bulunmaması halinde telgrafların teslimi

       Madde 35 - (1) Alıcı adresinde bulunmadığı takdirde, telgraf kendisi ile aynı konutta oturan kişilerden veya hizmetçilerden birine teslim edilir.

       (2) Alıcı yazı ile müracaat ederek telgraflarını almaya yetkili birini göstermiş ise telgraf bu kişiden başkasına teslim edilemez.

       Alıcısı tarafından kabul edilmeyen telgraflar

       Madde 36 - (1) Telgrafın alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde, telgraf açılmadan arkasına "kabul etmiyorum" diye yazılarak alıcısı tarafından imzalanır. Alıcı imzadan imtina ederse, dağıtıcı tarafından telgrafın arkasına "kabul edilmemiş ve imzadan imtina edilmiştir" notu yazılarak imzalanır.

       Alıcı adresinde telgrafı teslim alacak kimsenin bulunmaması

       Madde 37 - (1) Alıcının adresinde telgrafı teslim edecek kimse bulunmadığı takdirde alıcı adresine haber kâğıdı bırakılarak telgraf PTT işyerine geri getirilir.

       (2) Kabul işleminden itibaren kırk sekiz saat içerisinde teslim edilemeyen telgraflar iptal edilir.

       (3) İptal edilen ve sisteme işlenen telgrafların PTT işyerinde bekleme süresi bir aydır. Bir ay içerisinde alıcının haber kâğıdı ile PTT işyerine müracaatı halinde telgraf ücreti göndericisine herhangi bir nedenle iade edilmiş ise alıcıdan ücreti alınmak suretiyle teslim edilebilir.

       Adreslerini değiştiren alıcılar

       Madde 38 - (1) Adreslerini değiştirmiş olan alıcıların yeni adresleri, muhtarlıktan ve diğer çevre sakinlerinden araştırılır ve tespit edilmesi halinde, telgraflar yeni adreslerinde teslim edilir.

       Postrestant adresli telgraflar

       Madde 39 - (1) Postrestant adresli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının açık olarak gösterilmesi yeterlidir. Alıcının adı ve soyadı açık olarak yazılı olmayan telgraflar kabul edilmez.

       (2) Postrestant adresli telgraflar, kimlik tespiti yapılarak alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir.

       (3) Alıcıları tarafından bir ay içerisinde alınmayan bu tür telgraflar iptal edilerek kabul PTT işyerine bilgi verilir.

       Posta abone kutusu adresli telgraflar

       Madde 40 - (1) Adı ve soyadı yazılı posta abone kutusu adresi ile gelen telgraflara haber kâğıdı düzenlenerek posta kutularına atılır.

       (2) Telgraf, haber kâğıdı ile müracaat eden alıcıya teslim edilir.

       (3) Haber kâğıdı ile bir ay içinde müracaat edilerek alınmadığı takdirde telgraf varış PTT işyerince iptal edilir.

       (4) Adı ve soyadı yazılı bulunmayan posta abone kutusu adresli telgraflar iptal edilir.

       Tatil günlerinde kapalı olan adreslere gelen telgraflar

       Madde 41 - (1) Tatil günleri kapalı bulunan adreslere gelen telgraflar, adreslerine götürülerek varsa nöbetçi memur veya bu Yönetmelik kapsamında teslim edilebilecek kişilere teslim edilir. Böyle bir görevli yoksa haber kâğıdı bırakılır.

       (2) Alıcı, tatil süresi içerisinde ilgili PTT işyerine başvurarak telgrafını teslim alabilir. Tatil süresi bitiminde, işyerinden teslim alınmayan telgraflar adresinde alıcısına teslim edilir.

       İletimi ve teslimi durdurulan telgraflar

       Madde 42 - (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 129 uncu maddesi uyarınca el konulan telgrafların iletimi durdurulur.

       (2) Hâkim tarafından bu yönde verilen bir kararın PTT işyerlerine bildirildiği veya Cumhuriyet savcılığı tarafından böyle bir müracaat yapıldığı takdirde istenilen telgraf iletilmeden veya alıcısına teslim edilmeden derhal mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına gönderilir.

       (3) Mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından iletimi ve teslimi durdurulmak istenen telgraflar istekten önce iletilmiş ise, son PTT işyeri derhal durumdan haberdar edilerek telgrafın tesliminin durdurulması ve isteği yapan mahkemeye veya Cumhuriyet savcılığına teslim edilmek üzere ilk PTT işyerine iadesi istenir. Ancak telgraf alıcısına teslim edilmiş ise telgrafın örneği gönderilmekle beraber tesliminden de hâkim veya Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir.

       (4) Mahkemece veya Cumhuriyet savcılığınca iadesine karar verilen telgraflar derhal ilgililerine teslim edilir.

       (5) İletimi durdurulan telgrafların ücretleri, ancak iletimi durduran makamın yazılı izni alındıktan sonra göndericilerine iade edilir. İletimi durduran makam, ücretin hemen iadesinde bir sakınca gördüğü takdirde bunun ortadan kalktığı bildirilinceye kadar ücret iade edilmez.

       Köy adresli telgrafların dağıtım ve teslimi

       Madde 43 - (1) Köy adresli telgrafların dağıtım ve teslimine ilişkin usul ve esaslar PTT tarafından belirlenir.

       (2) Şehir dağıtım alanı dışında kalan yerlerde oturanlar adına kabul edilecek telgraflara köy dağıtımı esasları uygulanır.

       (3) Köy varışlı normal telgraflar ihtirazi kayıtla kabul edilerek köy dağıtım sefer programına göre alıcısına teslim edilir.

       Yurtdışına gönderilen ve yurtdışından alınan telgraflar

       Madde 44 - (1) Yurtdışı telgrafların alıp verme merkezi İstanbul Telgraf Müdürlüğüdür.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Sorumluluk

       Madde 45 - (1) Telgrafların geciktirilmesinde, değiştirilmesinde veya kayıp edilmesinde kusuru bulunan personel hakkında ilgili mevzuatta öngörülen disiplin işlemi uygulanır. Fiillerinin suç veya kabahat teşkil etmesi halinde ilgili Kanunlar uyarınca ayrıca işlem yapılır.

       Düzenleme yetkisi

       Madde 46 - (1) PTT, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 47 - (1) 5/9/1980 tarihli ve 17096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telgraf Dağıtım Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 48 - (1) Bu Yönetmeliğin;

       a) 6, 7 ve 17 nci maddeleri Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten altı ay sonra,

       b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

    Madde 49 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar