TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GEÇİCİ DANIŞMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği

    Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27311

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda geçici olarak oluşturulacak danışma kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, geçici danışma kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını ve danışma kurulu üyelerine ödenecek ücretleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

       b) Karar: Geçici danışma kurulu teşkiline ilişkin kararı,

       c) Kurul: Geçici danışma kurullarını,

       ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       d) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Danışma Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri

       Danışma kurullarının oluşumu ve görevleri

       Madde 5 - (1) Kurumun 2954 sayılı Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmi veya teknik araştırmalar yaptırmak veya lüzumlu görülecek konularda özel ihtisaslarından yararlanmak amacıyla Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından, en az üç kişiden oluşmak üzere geçici danışma kurulları oluşturulabilir.

       (2) Belirlenen danışma kurulu üyelerine; danışma konusu, kurul bütçesi, kurul üyelerinin isimleri, ihtisas konuları ve çalışma süreleri bildirilir.

       Çalışma usul ve esasları

       Madde 6 - (1) Danışma kurullarının sekretarya hizmetleri, danışma konusuna göre Kurumca belirlenen birim tarafından yürütülür.

       (2) Danışma kurullarının çalışma süresi, danışma konusunun niteliği dikkate alınarak belirlenir. Bu süre, görevlendirmeyi yapan makamın onayı ile uzatılabilir.

       (3) Danışma kurullarının çalışmaları sonunda gerekçeli bir rapor hazırlanır ve bu raporlar görevlendirmeyi yapan makama sunulur.

       (4) Danışma kurullarının raporlarında yer alan öneriler istişari niteliktedir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Mali hükümler

       Madde 7 - (1) Danışma kurullarının bütçesi görevlendirmeyi yapan makam tarafından onaylanır. Genel Müdürün yetki limitini aşan bütçeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

       (2) Danışma kurullarında görevlendirilen Kurum dışı kişilerden yapılacak hizmet alımı, işin niteliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 7/6/2008 tarihli ve 26899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilir.

       (3) Danışma kurullarında görevlendirilen Kurum personeline ödenecek bir günlük ücret, asgari ücretin bir günlük tutarını aşmayacak şekilde belirlenir.

       (4) Danışma kurulları tarafından bütçe kapsamında yapılacak araştırma ve incelemeler için gerçekleştirilecek harcamalar Kurumca karşılanır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar