TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27316

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar