TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27316

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar