GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARINA GİRİŞ SINAVLARININ DUYURULMASI, SINAVLARA BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENECEK BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular İle Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27305

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (A) Grubu kadrolarına ilişkin yapılacak giriş sınav duyurusuna, sınava başvuruya ve atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (A) Grubu kadrolarına ilişkin yapılacak giriş sınavının duyurulması, sınava başvurular ile sınavı kazananların atamalarında istenecek belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sınav duyurusu

       Madde 4 - (1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi, yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce sınavı düzenleyen birim tarafından ilan edilir.

       (2) Sınav, Ek-1'de yer alan formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Başkanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilir.

       (3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Başkanlık veya sınavı yapan birimin internet sitesinde ilan edilir.

       Sınava başvuru ve istenecek belgeler

       Madde 5 - (1) Başvurular, Ek-2'de yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilir.

       Sınav yerleri

       Madde 6 - (1) Sınavlar Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek yerlerde yapılır.

       Atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler

       Madde 7 - (1) Atamaya esas teşkil etmek üzere aşağıdaki belgeler istenir.

       a) Bir örneği kurumca onaylanarak alınmak üzere diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

       b) Mal bildirimi,

       c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

       ç) 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

       d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.

       Gerçeğe aykırı beyan

       Madde 8 - (1) Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

       (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar