TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI YÖNETMELİĞİ

    Türk Süsleme Sanatları Ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği

    Kültür ve Turizm Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/08/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27334

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarının bozulmasını ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için düzenlenecek kurslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yaygın kültürel eğitim faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen kurs faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

       b) Değerlendirme Komisyonu: Türk süsleme sanatları kurslarında ilk kez görevlendirilecek eğiticilerin alanlarında yeterliklerini değerlendirmek için il müdürlüklerinden gelen çalışma dosyalarını incelemek üzere Genel Müdürlük tarafından oluşturulan komisyonu,

       c) Eğitim Görevlisi: Kurslarda eğitici olarak görevlendirilenleri,

       ç) Genel Müdürlük: Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,

       d) Genel Müdür: Araştırma ve Eğitim Genel Müdürünü,

       e) İl Müdürlüğü: Kursların bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesinden sorumlu olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

       f) İl Müdürü: Eğitim faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesinden sorumlu olan İl Kültür ve Turizm Müdürünü,

       g) Kurs Bitirme Belgesi: Kurslara devam eden ve sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,

    ğ) Kurs Yöneticisi: İl Müdürlüğünce kursları yürütmek üzere görevlendirilen personeli,

    h) Kursiyer: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen kurslara katılanları,

    ı) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\1.mad) Müsteşarlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığını,

    i) Planlama Kurulu: Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları faaliyetlerine ilişkin yıllık plan hazırlayan kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Planlama Kurulu ve Değerlendirme Komisyonu

       Planlama kurulu

       Madde 5 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad)

    (1) Planlama Kurulu; ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili daire başkanı, ilgili şube müdürü, bütçeden sorumlu daire başkanı veya şube müdürü ile bir folklor araştırmacısı ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü halk eğitimden sorumlu daire başkanından oluşur.

    (2) Planlama Kurulu kararları Müsteşarlık Onayı ile kesinleşir ve Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine duyurulur.

       Planlama kurulunun görevleri

       Madde 6 - (1) Planlama kurulunun görevleri şunlardır:

       a) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) İl müdürlüklerinden gelen teklifleri değerlendirerek yıllık eğitim planını belirlemek üzere her yıl Temmuz ayında olağan, gerektiğinde ilgili daire başkanlığının teklifi ile olağanüstü toplanır.

       b) Açılacak kursların sürelerini belirler.

       c) Kursların yıllık eğitim planını hazırlar.

       ç) Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek için eğitim planında gerekli görülen değişiklikleri yapmak üzere toplanır ve alınan kararları Genel Müdürlüğün onayına sunar.

       d) Türk süsleme sanatlarında ilk defa eğitim görevlisi olacakları belirlemek üzere Değerlendirme Komisyonu oluşturarak Genel Müdürlüğün onayına sunar.

       e) İl müdürlüklerinden gelen temrinlik malzeme ve makine-teçhizat alımı için hazırlanan bütçe tekliflerini değerlendirir, gönderilecek ödenek miktarına karar verir.

    f) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) Hazırlanan yıllık eğitim planı, Genel Müdürlükçe gereği için İl Müdürlüklerine, bilgi için de Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, işbirliğinin gerçekleştirilmesi için söz konusu planı ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderir.

       Değerlendirme komisyonu

       Madde 7 - (1) Değerlendirme komisyonu, Türk süsleme sanatlarının her dalı için ilgili daire başkanı başkanlığında ilgili şube müdürü ile alanında yetkin en az üç sanatçıdan planlama kurulunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulur.

       Değerlendirme komisyonunun görevleri

       Madde 8 - (1) Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

       a) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) Hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru ve benzeri Türk süsleme sanatları kurslarında ilk kez görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, alanlarında bilgi ve becerilerini değerlendirmek üzere il müdürlüklerinden gönderilen çalışma dosyalarını incelemek için gerekli hallerde toplanmak.

       b) Çalışma örneklerinin ilgili komisyonda değerlendirilmesi neticesinde, istenen belgeleri ibraz eden ve alan bilgisi yeterli görülen eğitim görevlilerine kursa başlama izni vermek ve yetersiz görülenlerin yerine ise İl Müdürlüğünce yeni bir eğitim görevlisi önerilmesini istemek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kurs Yöneticisi ve Eğitim Görevlisi

       Kurs yöneticisi

       Madde 9 - (1) Kurs yöneticisi, fakülte mezunlarına öncelik verilmek şartıyla il müdürlüğü personeli arasından görevlendirilir. Kurs yöneticisi aynı zamanda kursiyer olamaz.

       Kurs yöneticisinin görevleri

       Madde 10 - (1) Kurs yöneticisinin görevleri şunlardır:

       a) Kurs programını eğitim görevlisi ile birlikte hazırlamak ve kursun başlamasından en az yirmi gün önce ders notlarıyla birlikte il müdürlüğüne vermek.

       b) Kursa katılanların devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek ve il müdürlüğüne bildirmek.

       c) Kurs sonu sınavlarında komisyon üyesi olarak görev almak, bu sınavların sonuçlarını kursiyerlere duyurmak.

       ç) Sınav not çizelgelerini il müdürlüğüne teslim etmek.

       d) İl müdürlüğünce yaygın kültürel eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

       Eğitim görevlisinde aranacak şartlar

       Madde 11 - (1) Kurslarda görevlendirilecek eğitim görevlilerinde, kurs programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması şartı aranır.   

       Eğitim görevlisinin görevlendirilmesi

       Madde 12 - (1) Eğitim görevlisi aşağıda belirtilen şekilde görevlendirilir:

       a) Eğitim görevlisi, 13 üncü maddede belirtilen belgelerin Genel Müdürlük tarafından incelenmesinden sonra Valilik Onayı ile görevlendirilir.

       b) Kurs süresinin onda biri oranında özürsüz olarak göreve gelmeyen ve ilgili mevzuata uymayan eğitim görevlisinin yerine, başka bir eğitim görevlisi (a) bendindeki esaslara göre görevlendirilir.

       c) Zorunlu haller dışında kurstaki görevini aksatan veya bırakan eğitim görevlilerine yeniden aynı görev verilmez.

       Eğitim görevlilerinden istenecek belgeler

       Madde 13 - (1) Eğitim görevlisinden aşağıdaki belgeler istenir:

       a) T.C. kimlik numarası beyanı,

       b) Eğitim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

       c) Özgeçmiş,

       ç) Tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşunu gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği.

       Eğitim görevlisinin görevleri

       Madde 14 - (1) Eğitim görevlisinin görevleri şunlardır:

       a) Kurs programı ile ders notlarını kurs yöneticisi ile birlikte hazırlamak.

       b) Yoklama yaptıktan sonra kurs devam çizelgesini, konuları yazarak günlük ders defterini imzalamak.

       c) Kursiyerlerin başarı durumunu tespit etmek için gerekli sınavları yapmak.

       ç) Kurs programı konusunda kurs yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kurs Çeşitleri ve Süresi

       Kurs çeşitleri

       Madde 15 - (1) Düzenlenen kurs faaliyetleri;

       a) Türk süsleme sanatları: Hüsnühat, tezhip, minyatür ve ebru gibi,

       b) Geleneksel el sanatları:

       1) Metal işleri: Altın, gümüş ve bakır işlemeciliği gibi,

       2) Ağaç işleri: Kündekari, sedef kakma ve dağlama gibi,

       3) Dokuma işleri: Halı, kilim ve yöresel dokumalar gibi,

       4) Taş yontma işleri: Lüle taşı, oltu taşı ve taş oymacılığı gibi,

       5) Seramik sanatı: Çanak, çömlek ve çini yapımı gibi,

       6) El işlemeleri: Sim-sırma, iğne oyaları ve örgü gibi,

       7) Deri işleri: Cilt gibi,

       sanatları kapsar.

       (2) Kurslar, geleneksellik ve yöresel özellikler göz önüne alınarak yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda İl Müdürlüklerince teklif edilir.

       Kurs süresi

       Madde 16 - (1) Kursların süreleri, kursun özelliği dikkate alınarak planlama kurulu tarafından tespit edilir.

       (2) Kurslarda her ders saati elli dakikadır.

       (3) Kurs programı aynı yıl içinde tamamlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Kursların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

       Kurs yeri

       Madde 17 - (1) Kurslar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlara ait dershane, salon ve misafirhane gibi yerlerde açılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kurslara uygun yer bulunmaması halinde, geleneksel el sanatları kursları ustalarının atölyelerinde de açılabilir.

       Kurs açma teklifleri

        Madde 18 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad)

    (1) İl müdürlükleri, il milli eğitim müdürlüklerinden de görüş alarak bir sonraki yılda açacağı kursların teklifini Haziran ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderirler. İl Müdürlükleri tarafından gönderilen kurs açma teklifleri Planlama Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

    (2) Alınan kararlar Müsteşarlık Onayı ile kesinleşir ve İl Müdürlüklerine duyurulur.

       İl Müdürlüklerince yapılması gereken işlemler

       Madde 19 - (1) İl Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

       a) Katılım ve devam konularında aksaklıkların çıkmaması için kursların başlama ve bitiş tarihlerini; iklim, çalışma saatleri ve turizm mevsimi gibi durumları göz önüne alarak belirlemek.

       b) Eğitim görevlisine ait belgeler, kurs programları ve kurs için gerekli olan ödenek ihtiyacı hakkında bir bütçe hazırlayarak kurs başlamadan en az yirmi gün önce Genel Müdürlüğe göndermek.

       c) Kurslarda eğitim görevlisi olarak görevlendirileceklerin ders ücreti ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili işlemlerini yerine getirmek.

       ç) Kurs açıldıktan sonra kesinleşmiş kursiyer listesini onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe göndermek.

       d) Kurs sonunda düzenlenen raporları Genel Müdürlüğe göndermek ve kurs süresince düzenlenecek aylık kurs raporlarını İl Müdürlüğünde muhafaza etmek.

       Duyuru

       Madde 20 - (1) Genel Müdürlükçe gönderilen eğitim planı, İl Müdürlüklerine ulaştıktan sonra kursun açılmasıyla ilgili duyuru yapılır. Kurslar, en az on kursiyer kayıt yaptırdığı takdirde açılır.

       Kayıt

       Madde 21 - (1) Kayıt için başvuranlardan;

       a) T.C. kimlik numarası beyanı,

       b) İki adet vesikalık fotoğraf

       istenir. Ayrıca, kurslara başvuran yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı da istenir.

       Kursiyerlerin kursla ilişiklerinin kesilmesi

       Madde 22 - (1) Kursiyerlerin kursla ilişikleri aşağıda belirtilen durumlarda kesilir:

       a) Hastalık veya geçerli başka bir özre dayansa bile kurs süresinin beşte biri oranında devamsızlık yapar ise kursla ilişikleri kesilir.

       b) Sürekli olarak disiplini bozucu ve eğitimi engelleyici davranışlarda bulunur ise durumları tutanakla tespit edilerek kursla ilişikleri kesilir.

       c) (a) ve (b) bentlerine dayanılarak ilişikleri kesilenlere herhangi bir belge verilmez. Durumları Genel Müdürlüğe bildirilir.

       Sınav

       Madde 23 - (1) Sınavlar aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

       a) Sınavlar, kursun niteliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı sınav türlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanması ile gerçekleştirilir. Kurs süresince en az üç not verilir. Gerekli görüldüğü durumlarda kursiyerlere ödev yaptırılır. Notlar, kurs süresince yapılan sınavlar not çizelgesine işlenir, ödev dahil tüm notların ortalaması alınarak eğitim görevlisi tarafından imzalanır ve kurs yöneticisine teslim edilir.

       b) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad) Kurs sonu sınavları; İl Müdürünün başkanlığında, kurs yöneticisi ve eğitim görevlisi ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü veya alan öğretmeninden olmak üzere dört kişiden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Kursun niteliğine göre sınavların yazılı, sözlü ya da uygulamalı olmasına sınav komisyonu karar verir. Notlar, kurs sonu sınavları not çizelgesine işlenerek, komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak kurs yöneticisi tarafından İl Müdürlüğüne verilir.

       c) Oluşturulacak sınav komisyonlarında kursiyer görevlendirilemez.

       ç) Sınav sonunda, sınav komisyonu tarafından; sınavın başladığı saat, sınava katılanların sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatinin belirtildiği tutanak düzenlenir.

       d) Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozan kursiyerler, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınavdan çıkarılır ve başarısız sayılır.

       e) Sınav kağıtları, İl Müdürlükleri tarafından üç yıl süreyle saklanır.

       Değerlendirme

       Madde 24 - (1) Sınavlarda değerlendirme aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

       a) Sınavlarda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için kurs süresince yapılan sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması ile kurs sonu sınavlarında alınan notların aritmetik ortalamasının ortalaması en az altmış puan olmalıdır. Sınavlarda alınan puanlarda 0,5'ten aşağı kesirler dikkate alınmaz. 0,5 ya da yukarı kesirler ise tam sayı olarak tamamlanır.

       b) Kurs süresince yapılan sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması ile kurs sonu sınavlarında alınan notların aritmetik ortalaması kurs bitirme not çizelgesine işlenip, bu iki ortalamanın ortalaması alınarak bitirme notu tespit edilir ve not çizelgesinin altı çizgiyle kapatıldıktan sonra kurs yöneticisi ve eğitim görevlisi tarafından imzalanır. Kurs sonu sınavlarının bitiş tarihinden itibaren üç gün içerisinde kurs bitirme not çizelgesinin bir örneği ile birlikte kurs bitirme belgesi isteğini de belirten bir üst yazı Genel Müdürlüğe gönderilir.

       c) Kurs sonu sınavlarından herhangi birine özürsüz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Belgelendirilmiş özrü nedeniyle katılamayanlar, sınav tarihinden sonra uygun bir zamanda sınava alınırlar.

       ç) Kurs sonu sınav sonuçları kurs yöneticisi tarafından liste halinde sınav yerinde ilgililere duyurulur.

       d) İtirazlar duyuruyu takiben on gün içinde bir dilekçe ile yapılır ve İl Müdürlüğünce oluşturulacak bir komisyon tarafından yeniden incelenerek, on gün içinde sonuçlandırılır. Bu incelemeden sonra verilen puan kesin olup, bu puana itiraz edilemez.

       Kurs bitirme belgesi

       Madde 25 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\7.mad)

    Kurs sonu sınavları; İl Müdürünün başkanlığında, kurs yöneticisi ve eğitim görevlisi ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü veya alan öğretmeninden olmak üzere dört kişiden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Kursun niteliğine göre sınavların yazılı, sözlü ya da uygulamalı olmasına sınav komisyonu karar verir. Notlar, kurs sonu sınavları not çizelgesine işlenerek, komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak kurs yöneticisi tarafından İl Müdürlüğüne verilir.

    (1) Kurs sonunda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi verilir. Kurs bitirme belgelerini ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü veya yetkilendireceği yardımcısı imzalar. Belge verilenlerin listesi belge numaraları ile birlikte üç nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası ilgili il müdürlüğünde saklanır, bir nüshası ilgili Halk Eğitim Merkezine, bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilir.

       Denetleme

       Madde 26 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\8.mad)

    (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen kursların denetimi ilgili İl Müdürlüğünce yapılır. Gerek görüldüğünde ilgili Milli Eğitim Müdürü de denetime katılabilir. Kurslar Genel Müdürlükçe de denetlenebilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Mali Hükümler

       Kurs giderleri

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen kurslardaki eğitim görevlilerinin ders ücretleri, kursta kullanılan temrinlik malzeme ile makine ve teçhizat giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır. Altın ve gümüş gibi maddi değeri yüksek olan temrinlik malzemelerin bedeli kursiyerler tarafından karşılanır. Ayrıca faaliyetlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için mahalli imkânlardan da yararlanılır.

       Ek ders ücreti

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde açılan kurslarda eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlerin, ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ile bunlara ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler hakkında, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar uygulanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Sergi

       Madde 29 - (1) Kurslarda üretilen eserler kursun yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğünce sergilenebilir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad)

    (1) 2009-2010 yılında açılan kurslar bir defaya mahsus olmak üzere Halk Eğitim Merkezi otomasyon programına kayıt edilerek belgelendirilir.

    (2) 10/7/2010 tarihine kadar Bakanlıkça verilen Kurs Bitirme Belgeleri sahiplerinin il müdürlüklerine müracaatları halinde bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

       Yürürlük

       Madde 30 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar