KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

    Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27339

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklardan haklarında bakım tedbiri/korunma kararı verilen çocukların rehabilitasyonu amacıyla oluşturulacak koruma bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin; çalışması, hizmet standardı, ilgili kişi ve kurumlar arasında eşgüdüm ve koordinasyonu ile hizmetin etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklardan haklarında bakım tedbiri/korunma kararı verilen çocukların; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hâle gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan ve/veya işbirliği protokolü ile işletilen koruma bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin, kuruluş, teşkilat ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

       (2) Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 11 inci ve 15 inci maddelerinde öngörülen kurumlardaki tutuklu ve hükümlüler hakkındaki iş ve işlemleri kapsamaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (13) numaralı alt bendi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 10 uncu maddesi, 42 nci maddesinin birinci fıkrası ve 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birim: Çocuk koruma ilk müdahale birimini,

       b) Çocuk: Hakkında bakım tedbiri/korunma kararı verilen ve yapılan değerlendirme sonucunda rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen 7 -18 yaş aralığındaki çocuğu,

       c) Çocuk Hakları Sözleşmesi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20/11/1989 tarihinde kabul edilen çocuk haklarını içeren sözleşmeyi,

       ç) Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi: 2828 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 5395 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 9 uncu maddeleri gereği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirilen çocuklara sunulacak hizmet modeli belirleninceye kadar, kız ve erkeklerin ayrı bölümlerde barındırıldıkları birimi,

       d) Çocuk temsilcisi: Verilen hizmetlerin verimini artırmak, çocukların hizmete ve yönetime katılımlarını sağlamak amacı ile kendi aralarında altı ayda bir yaptıkları seçimle yetki verdikleri çocuğu,

       e) Danışman: Merkeze kabul edilen her çocuk için görevlendirilen, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eden ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yapan; merkezde kadrolu veya geçici görevli çalışan sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, sosyolog, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı,

       f) Ekip çalışması: Farklı bilgi, deneyim, yetenek ve mesleki kimlik taşıyan kişilerin, ortak bir amaca yönelik olarak iş bölümü yaparak, planlanmış bir zaman dilimi içerisinde eşgüdüm içinde çalışmasını,

       g) Geçici görevli personel: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan ve mesleki çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen veya mevzuat çerçevesinde ek ders karşılığı görevlendirilen; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, çocuk ve ergen psikiyatristi, psikiyatrist, psikolojik danışman, sosyolog, tabip, hemşire/sağlık memuru ile eğitsel çalışmalarla sosyal kültürel ve sportif etkinlikleri yürütmek üzere geçici görevlendirilen branş öğretmeni, üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlar ile antrenör, öğretici, müzik, tiyatro, halkoyunu, drama eğitimi verebilecek eğitici ile çeşitli branşlardaki personeli,

       ğ) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       h) İl Müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,

       ı) İlçe Müdürlüğü: İlçe sosyal hizmetler müdürlüğünü,

       i) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7 -18 yaş aralığında bulunan kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

       j) Merkez: Koruma bakım ve rehabilitasyon merkezlerini,

       k) Mesleki çalışma: Belirli bir alanda eğitim alan ve bu eğitim sonucu bir mesleği icra edenlerin, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği çalışmaları,

       l) Mesleki eğitim alan çocuk: Herhangi bir iş veya meslek sahibi olmak amacıyla, kamu veya özel işyerlerinde mesleki eğitim alan, mesleki eğitim merkezlerine veya halk eğitim merkezlerine yönlendirilen çocuğu,

       m) Nakil: Hakkında bakım tedbiri/korunma kararı alınmış çocukların herhangi bir nedenle kuruluş değişikliği ile ilgili olarak yapılan işlemi,

       n) Okul: İlköğretim, ortaöğretim ve dengi ile yükseköğrenim veren eğitim öğretim kurumunu,

       o) Öğrenim ve eğitim gören çocuk: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan çocuğu,

       ö) Rehabilitasyon hizmeti: Çocukların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği yaratmaya, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi ve/veya davranış bozukluklarını gidermeye, aile ve sosyal çevre ile uyum sağlamasına yönelik planlanan ve gerçekleştirilen mesleki müdahale süreçlerini,

       p) Sorumlu eğitmen: Çocuğun eğitimini sürdürmesi veya meslek edindirilmesi amacıyla gerekli programları oluşturmak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmekle görevli öğretmen veya öğreticiyi,

       r) Sosyal inceleme raporu: Çocuğun bireysel özelliklerine, yaşam koşullarına, ailesine, sosyal çevresine, yaşadığı sorunun kaynağına ilişkin tespitlerin ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerle görüşülerek gerçekleştirilmesi ile sorunun çözümüne yönelik öneri ve planlamayı içeren ve bir süreç sonucunda hazırlanan raporu,

       s) Tertip: Hakkında bakım tedbiri/korunma kararı alınmış çocukların ilk defa yatılı bir kuruluşa yerleştirilmesi işlemini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar, Merkez ve Merkezde Yapılacak Çalışmalar

       Genel esaslar

       Madde 5 - (1) 5395 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Temel İlkeler ile 2828 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Genel Esaslara ek olarak aşağıdaki ilke ve esaslar gözetilir:

       a) Çocuklara verilen hizmetler, Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir. Özel hayatın gizliliği korunur, kişilik hakları ihlal edilmez ve edilmesine izin verilmez. Çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde çocuğun yararı gözetilir.

       b) Merkezde, çocuklara yönelik iş ve işlemler, mesleki çalışma ve yöntemlerle yürütülür.

       c) Merkezden fiilen yararlanan en fazla sekiz çocuğa bir danışman görevlendirilmesi esastır.

       ç) Çocuk hakkında yapılacak işlemlerde, mümkün olduğu ölçüde çocuğun düşüncesi göz önünde bulundurulur.

       d) Mahkemece verilen aksi yönde bir karar bulunmadıkça, suça sürüklenen çocuğun aile ile bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine, çocuğun en kısa zamanda aileye döndürülmesine azami çaba gösterilir.

       e) Merkez ve çocuklar hakkında, yazılı ve görsel yayın araçları ile yapılacak haber, duyuru, afiş hazırlamak, araştırma yapmak ve çocuklar hakkında her türlü bilgi vermek, çocukların da görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlüğün onayına tabidir.

       f) Merkez veya çocuklar hakkında yapılacak her türlü araştırma ve çalışmalarda, çocukların tanınmasına neden olacak hiçbir bilgi yer alamaz.

       g) Merkez binası ve bahçesinin, çocukların sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri yeterliliğe sahip arsa üzerinde kurulması esastır.

       ğ) Merkezde kalan çocukların örgün eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri esastır.

       h) Çocukların ilgilerine göre, uğraş yapabilecekleri, meslek edinebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri en yakın halk eğitim veya meslek eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri veya merkezde bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bölümlerin oluşturulması esastır.

       ı) Merkeze yerleştirilen çocukların geldikleri ortamdan ve toplumdan gelebilecek olumsuz etkilerden korunması amacıyla merkezin adresi gizli tutulur ve tabela asılmaz.

       i) Bu Yönetmelik çerçevesinde hizmet vermek üzere inşa edilecek binaların, öncelikle çocukların kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerini önleyici nitelikte yapı malzemesinin kullanıldığı, engelli çocukların da kullanabildiği ve Genel Müdürlükçe uygun görülen yapılar olması esastır.

       j) Merkezlerin fiziki ortamı ve çocukların yaşam alanları, merkezde verilen hizmetin özelliği dikkate alınarak düzenlenir.

       k) Merkezde verilen rehabilitasyon hizmeti; çocukların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; çocuklarda tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi ve/veya davranış bozukluklarını gidermeye, aile ve sosyal çevre ile uyum sağlamasına yönelik planlanan ve gerçekleştirilen mesleki müdahaleye yönelik geçici süreci içerir. Rehabilitasyon süreci sona eren çocuklar uygun hizmet modellerinden yararlandırılır.

       (2) Merkezlerin işleyişi Genel Müdürlükçe koordine edilir.

       Merkez

       Madde 6 - (1) Merkez, suça sürüklenen çocukların yoğun olduğu veya rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için öncelikle çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerinin bulunduğu illerde, bütçe imkânları çerçevesinde Genel Müdürlüğün onayı ile hizmete açılır.

       a) Merkezde, çocukların geliş nedenleri, gelişim özellikleri, yaşları ve cinsiyetleri dikkate alınarak farklı birimlerde 7 -18 yaş aralığında farklı gruplandırmalar yapılabilir. Merkezin kapasitesinin her hizmet grubu için en fazla yirmi, birden fazla hizmet grubu için ise altmış kişilik kapasiteyi aşmaması esastır.

       b) Merkezde, Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Sosyal Servis, Ödül ve Disiplin Kurulu, Çocuk Kurulu ve mevzuat gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur.

       c) Merkezde kapasite ve gereksinimine göre Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart kadrolarda belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak çeşitli personel atanır veya görevlendirilir.

       ç) Rehabilitasyon süreci tamamlanan ve korunma şartları devam eden çocuklar, durumlarına uygun hizmet modellerinden yararlandırılır.

       d) Rehabilitasyon süreci her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde; çocukların geliş nedenleri, yaşadığı örselenmenin etkisi, kişisel özellikleri, psiko-sosyal durumları, aile durumları ve mahkemenin çocuk hakkında almış olduğu karar göz önünde bulundurulur.

       e) Merkezde, hizmet türünün özelliği, çalışma koşullarının zorluğu göz önünde bulundurularak, tercihen bu alanda eğitim almış ve deneyimli personelin istihdamı sağlanır.

       f) Merkezde kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışmayanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan alanlarda geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlar mevzuat çerçevesinde yürütülür.

       Merkezin hedef, amaç ve strateji belgesi

       Madde 7 - (1) Her merkezin hedef, amaç ve uygulanan programlarını gösterir bir strateji belgesi bulunur. Bu belge tüm merkez çalışanlarının katılımı ile hazırlanır. Bu strateji belgesinin hazırlanması sırasında hizmet alan aile ve çocukların görüşleri dikkate alınır.

       (2) Merkezin işleyiş ve disiplin kuralları ile günlük yaşamın planlanması, merkezde verilen hizmetler dâhil olmak üzere merkez yaşamı bu strateji belgesine uygun hazırlanır.

       (3) Strateji belgesi, tüm merkez çalışanları ve merkezden hizmet alan çocuklar ve aileler ile paylaşılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi

       Çocuk koruma ilk müdahale birimi

       Madde 8 - (1) Genel Müdürlüğün onayı ile Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi adı altında birimler açılabilir.

       (2) Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimine kabul edilen çocuklar hakkında, ilçe/il Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuğun kabul tarihini takip eden ilk beş iş günü içerisinde gerekli sosyal inceleme yaptırılarak uygun hizmet modeli belirlenir. Bu amaçla aileler ile bağlantı kurulur, gerekirse ilk rehabilitasyon çalışmaları başlatılır, kurum içi veya kurumlar arası havale işlemleri gerçekleştirilir.

       (3) Haklarında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar çocuklar gelişim özellikleri, yaş ve cinsiyetleri dikkate alınarak farklı bölümlerde barındırılır ve temel gereksinimleri karşılanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kurullar ve Görevleri

       Koordinasyon ve değerlendirme kurulu

       Madde 9 - (1) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; merkez müdürü ile merkezde kadrolu ve/veya geçici görevli olarak çalışan danışman, tabip, hemşire, sağlık memuru ve çocuk temsilcisinden oluşur.

       (2) Çocuk temsilcisi, çocuklara ilişkin görüşülen konular süresince toplantıya katılır.

       (3) Merkez müdürü kurulun başkanıdır, bulunmadığı zamanlarda vekili kurula başkanlık eder.

       (4) Koordinasyon ve değerlendirme kurulu her ay toplanır. Merkez müdürü gerekli hâllerde kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

       (5) Toplantı raporları, her türlü denetimde gösterilmek üzere merkez müdürlüğünde bulundurulur.

       Koordinasyon ve değerlendirme kurulunun görevleri

       Madde 10 - (1) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Yıllık çalışma planını hazırlamak ve merkez müdürüne vermek,

       b) Yıllık çalışma planı çerçevesinde altı ayda bir uygulamaları değerlendirmek, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek, konuya ilişkin raporu merkez müdürüne vermek,

       c) Çocukların yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda devam edecekleri üst öğrenim kurumlarının ve kursların belirlenmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak,

       ç) Çocukların yaş, yetenek, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak kamu ve özel işyerlerinde hangi iş ve meslek dallarında eğitim alabilecekleri konusunda değerlendirmeler yapmak,

       d) Yapılan etkinlikleri gözden geçirmek ve etkinliklere ilişkin önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

       e) Çocukların aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurmaları, geliştirmeleri ve toplum içinde desteklenmeleri amacıyla çalışmalarda bulunmak,

       f) Merkezde, ek ders karşılığında çalışma talebinde bulunan kişilerin başvurularını incelemek, gerekli onaylar alındıktan sonra çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

       g) Çocukların psiko-sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla toplum kaynaklarını da kullanarak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler planlamak,

       ğ) Davranışları ile örnek olan ve rehabilitasyon programına uyum sağlayan çocuklar içerisinden çocuk temsilcisi olabilecek nitelikte çocukları belirleyerek çocuk kuruluna öneride bulunmak,

       h) Çocuk temsilcisi tarafından toplantı gündemine getirilen konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek.

       (2) Koordinasyon kurullarında alınan kararların uygulanması amacı ile işbölümüne ilişkin görevlendirmeler merkez müdürü tarafından yapılır.

       Vaka tartışma ve değerlendirme toplantıları

       Madde 11 - (1) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına; merkez müdürü veya vekili başkanlığında kadrolu ve/veya geçici görevli danışman, sorumlu eğitmen, gerekli görüldüğünde tabip, hemşire/sağlık memuru katılır. Gerektiğinde görevli diğer personel davet edilerek görüşü alınır.

       (2) Toplantılar haftada bir kez düzenlenir ve her toplantıda merkezden hizmet almakta olan her çocuk ele alınarak çocuğa ilişkin yapılan çalışmalar çocuğun uygulanan programlardan yararlanma düzeyi ve rehabilitasyon sürecinin işleyişine dair değerlendirmeler yapılır.

       (3) Danışman, çocukla ve ilgili diğer kişilerle yaptıkları görüşmeleri içeren raporların sunumunu yapar.

       (4) Üyelerin tümü vaka hakkında mesleki görüş ve önerilerini ifade eder.

       (5) Toplantıda vakanın çözümüne ilişkin kararlar alınır, bu doğrultuda iş bölümü yapılır.

       (6) Sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilir. Fiziksel ve psiko-sosyal sorunları nedeniyle uyum sorunu devam eden çocuklar çok yönlü ele alınarak, uygun çözüm yolları aranır.

       (7) Kendisi hakkında alınan kararlara ilişkin çocuk bilgilendirilir ve çocuğun katılımı sağlanmaya çalışılır.

       (8) Uygulama sonuçları değerlendirilir, çalışmalar raporlaştırılır. Haftalık çalışmalar vaka takip formuna işlenir.

       (9) Vakalara ilişkin tüm rapor ve belgeler çocuğun dosyasında saklanır.

       (10) Çocuğun rehabilitasyon sürecinin devamı veya sonlandırılması, çocuğun aile veya yakınlarına dönüşü veya farklı sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması değerlendirilir.

       (11) Çocuk ve Ergen psikiyatristi veya psikiyatrist ya da diğer görevlilerin vakaya ve tedavi sürecine ilişkin değerlendirmeleri Vaka tartışma ve değerlendirme toplantılarında göz önünde bulundurularak rehabilitasyon süreci yürütülür.

       Çocuk kurulu

       Madde 12 - (1) Çocuk Kurulu; merkezde kalan çocuklardan oluşur. Çocukların yönetime katılmaları, kendilerini ifade edebilmeleri, sorumluluk almaları ve verilen görevi yerine getirebilmeleri, sosyal çevrenin gerektirdiği kurallara uygun davranmaları amacıyla oluşturulur.

       (2) Çocuk Kurulu, çocuk temsilcisi başkanlığında, üç ayda bir toplanır.

       (3) Çocuklar sorunlarını bu kurulda tartışır ve çözüme yönelik öneriler çocuk temsilcisi tarafından idareye iletilir.

       (4) Çocuk temsilcisi; koordinasyon ve değerlendirme kurulu tarafından, davranışları ile örnek olan ve rehabilitasyon programına uyum sağlayan çocuklar içerisinden önerilen çocuklar arasından çocuk kurulunca altı ay süre için seçilir. Çocuk temsilcisi aşağıdaki şekilde seçilir:

       a) Çocuk temsilcisi, gizli oy ve açık sayım yapılarak seçilir.

       b) Bu seçim, merkez müdürünün görevlendirdiği personelin yönetimi ve denetimi altında gerçekleştirilir.

       c) Seçim tarihinden on beş gün önce adayların tanıtımı yapılır ve seçimden bir gün öncesine kadar adaylara propaganda süresi verilir. Propagandada; toplantı, resim, afiş, yazılı metin gibi araçlar kullanılabilir. Propaganda araçları merkez müdürünün onayından sonra kullanılır.

       ç) Her yıl seçimlerde kullanılmak üzere, sandık temin edilir, oy pusulası hazırlanır. Oylar gizli bir bölmede, kapalı zarfa konulmak suretiyle verilir, çocuklardan oluşan bir sandık başkanı ve iki üyenin nezaretinde sandığa atılır.

       d) Seçimde en yüksek oyu alan çocuk temsilcisi olur.

       e) Seçimlere ilişkin her türlü bilgi, belge ve tutanak saklanır.

       Ödül ve disiplin kurulu

       Madde 13 - (1) Merkezde bulunan çocukların, merkez kurallarına uygun davranmaları, merkezde ve merkez dışında olumlu sosyal ilişkiler içinde olmaları, okul başarılarının artırılması, sosyal kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarının desteklenmesi, hatalı davranışlarından ders almalarını sağlamak amacıyla merkezde bir ödül ve disiplin kurulu oluşturulur.

       (2) Kurul, merkez müdürünün başkanlığında, çocuk temsilcisi, çocuğun danışmanı, sosyal servis ve sorumlu eğitmen olmak üzere toplam beş asil ve iki yedek üyeden yılda bir kez oluşturulur. Kurul oy çokluğu ile karar alır.

       (3) Kurul üyeleri gerekçeli önerilerini toplantıdan bir hafta önce merkez müdürüne verebilirler. Öneriler hakkında merkez müdürünün yaptığı değerlendirme sonucu toplantı gündemi belirlenir. Kurul her ayın son haftası, merkez müdürünün uygun göreceği günde toplanır. Alınan kararlar rapor hâline getirilir ve bir örneği çocuğun dosyasında saklanır. Kurulun sekreteryası görevlendirilen kurul üyelerinden biri tarafından yerine getirilir.

       Ödül ve kısıtlamalar

       Madde 14 - (1) Olumlu tutum ve davranışlarıyla örnek olan çocuklar ile davranışlarında olumlu gelişme gözlenen, katıldığı eğitim programını başarıyla tamamlayan, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren çocukların ödüllendirilmesi amacıyla, kamp, gezi ve sosyal etkinliklere katılımlarına öncelik verilir.

       (2) Merkez kurallarına aykırı davranmayı alışkanlık hâline getiren çocuklara aşağıdaki şekilde kısıtlamalar getirilebilir:

       a) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların harçlığının bir önceki ay içinde merkezde kaldığı gün oranında hesaplanarak ödenmesi ödül ve disiplin kurulu kararı ile belirlenebilir.

       b) Çocuklara tahakkuk ettirilen aylık harçlıkları en fazla % 50 oranına kadar eksik tahakkuk ettirilebilir.

       c) İzin, etkinliklere katılımının sınırlanması ve sair kısıtlamalar çocuğun psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilemeyecek biçimde uygulanır.

       (3) Ödül sistemi kısıtlamaya oranla öncelikli işletilir. Ödül ve kısıtlamalara ilişkin çocuğun görüşü alınır. Ödül ve kısıtlamalar, kurul tarafından çocuğa bildirilir. Kısıtlamalarda diğer çocukların haberdar olmamasına özen gösterilirken, ödüllendirmeler merkezdeki diğer çocukların da bulunduğu ortamda çocuğu onurlandıracak şekilde açıklanır.

       (4) Ödül ve kısıtlamalara ilişkin iş ve işlemler ödül ve disiplin kurulunca yerine getirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Sosyal Servis Görevlileri ve Danışman Tarafından Yürütülecek Çalışmalar

       Sosyal servis

       Madde 15 - (1) Merkezde mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere kadrolu veya geçici görevli çalışan sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, psikolog ve psikolojik danışmandan oluşan sosyal servis kurulur. Sosyal servis, çalışmalarını merkez müdürünün yönetiminde yürütür.

       Sosyal serviste görev alacak kişiler tarafından yürütülecek çalışmalar

       Madde 16 - (1) Sosyal serviste görev alacak kişiler tarafından yürütülecek çalışmalar şunlardır:

       a) Çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmaları yapmak, ilk görüşme raporu hazırlamak,

       b) Çocukla ilgili yapılan tüm mesleki çalışmaları ve yazışmaları içeren kişisel dosyaları ile bilişim sisteminde yer alan tüm kayıtların gizlilik ilkesine uygun olarak saklanmasını sağlamak,

       c) Mesleki çalışmalar, raporlar ve tutanakların kaydedildiği mesleki raporlar kayıt defterini tutmak,

       ç) Çocuk kütük kayıt defterini düzenli olarak tutmak,

       d) İş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,

       e) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen, psiko-sosyal gelişim programlarını uygulamak ve değerlendirmek,

       f) Çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak ve izlemek,

       g) Merkezin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla kamu ve gönüllü kişi ve kurumlarla işbirliği yapılmasında, gönüllülerin çalışmalarının programlanması ve izlenmesi konularında görev almak,

       ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan fiilleri işleyen veya bu tür fiillerle karşı karşıya kalan çocukların durumları hakkında merkez müdürüne bilgi vermek,

       h) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında mesleği ile ilgili konularda görev almak,

       ı) Merkezin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

       i) Rehabilitasyon sürecine ilişkin, çocuk, aile ve sosyal çevresi ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak,

       j) Sorumlusu olduğu her çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli programları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,

       k) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantılarında mesleği ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

       l) Ziyaretçisi gelmeyen ve izinli gitmeyen çocukların varsa ailesi, yoksa akrabaları ile ilişkiye geçilerek olumlu sosyal ilişkiler kurmalarını sağlamak,

       m) Çocuğun merkezde bulunduğu süre içinde merkezden ayrıldıktan sonraki yaşantısına hazırlanması amacıyla gerekli mesleki çalışmaları gerçekleştirmek,

       n) Çocuğun merkezden hizmet almaya devam edip etmeyeceğini değerlendirmek.

       Danışman tarafından yürütülecek çalışmalar

       Madde 17 - (1) Danışman tarafından yürütülecek çalışmalar şunlardır:

       a) Çocuğa merkez ve alacağı hizmetler hakkında bilgi vermek, merkeze uyum sürecini planlamak ve izlemek,

       b) Çocuğa ilişkin yürütülecek rehabilitasyon programını yedi gün içinde hazırlayarak vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında sunmak,

       c) Çocuğun görüşü de alınarak çocuk hakkında bireyselleştirilmiş program hazırlamak,

       ç) Sorumlusu olduğu her çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli programların uygulanması amacıyla sosyal servis ile işbirliği yapmak,

       d) Çocukların yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere düzenli katılımlarını sağlamak, izlemek ve denetlemek,

       e) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına katılmak,

       f) Sorumlu olduğu çocuk hakkında haftalık ve aylık değerlendirme raporları hazırlamak, Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısına aktarmak,

       g) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında görüşülecek çocuk ile ilgili çalışmalarını idareye yazılı olarak vermek,

       ğ) Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması amacıyla temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, oyun oynama ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,

       h) Çocukların, giyim-kuşam, harçlık, kırtasiye gibi gereksinimlerinin zamanında belirlenmesi ve karşılanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

       ı) Çocuğa ait harçlık, tasarruf ve harcamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

       i) Merkezden ayrılan çocuk hakkında izleme planı hazırlamak ve uyum süreci tamamlanıncaya kadar toplumda izlenmesi ve desteklenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM: Personelin Görev ve Yetkileri

       Merkez müdürünün görev ve yetkileri

       Madde 18 - (1) Merkez müdürünün, alan deneyimi olan meslek elemanları arasından atanması tercih edilir. Merkez müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Merkezin idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek,

       b) Çocuklara etkili ve verimli hizmet verilmesi için görevliler arasında iş bölümü yapmak,

       c) Çocukların hizmete aktif katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve denetlemek,

       ç) Çocuklar için gerekli olan kefalet senetlerini, hizmet akitlerini ve benzeri evrakı Genel Müdürlük adına imzalamak,

       d) Koordinasyon ve değerlendirme kurulu, vaka tartışma ve değerlendirme kurulu ile ödül ve disiplin kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulamasına yönelik işbölümünü yapmak ve izlemek,

       e) Personel ve çocuklarla ilgili yazışma ve işlemlerde gizlilik ilkesine uyulmasını sağlamak,

       f) Merkez personelinin özlük hakları ve sicil ile ilgili işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

       g) Personelin günlük çalışma programları, çalışma saatleri, nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak,

       ğ) Hizmet içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, olanaklar ölçüsünde üniversiteler ile işbirliği yapmak, bilimsel ve eğitsel destek almak,

       h) Genel Müdürlükçe istenilen bilgi ve belgelerin zamanında, eksiksiz ve gizlilik ilkesine uygun olarak gönderilmesini sağlamak,

       ı) Merkezin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmalarının programlanmasını sağlamak,

       i) Merkezin hizmetlerine katkı sağlayacak konularda yapılacak araştırma ve incelemelere destek olmak,

       k) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan fiilleri işleyen veya bu tür fiillerle karşı karşıya kalan çocuklara ilişkin gerekli işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,

       l) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak amacıyla Barolarla iletişim kurulmasını sağlamak,

       m) Yapılan mesleki çalışmalar sonucu hazırlanan ve meslek elemanlarınca mesleki kayıt defterine kaydedilen raporları değerlendirmek, gereken iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

       n) Genel Müdürlükçe gönderilen eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

       o) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolünü altı ayda bir yaptırmak.

       Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri

       Madde 19 - (1) Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Danışmanlık görevini yerine getirmek,

       b) Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,

       c) Çocukların ve ailelerin sosyal incelemelerini, mesleki çalışmalarını program dâhilinde planlayarak gerçekleştirmek, raporlarını hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,

       ç) Tedbirlerin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerektiren durumlarda gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

       d) Merkez müdürünce, mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

       (2) Sosyal çalışmacı birinci fıkrada sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Psikoloğun görev ve yetkileri

       Madde 20 - (1) Psikoloğun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Danışmanlık görevini yerine getirmek,

       b) Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,

       c) Çocuklarla mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak, çalışmalara ilişkin raporları hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,

       ç) Merkez müdürünce, mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

       (2) Psikolog, birinci fıkrada sayılan görevleri diğer meslek elemanları ile birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Çocuk gelişimcinin görev ve yetkileri

       Madde 21 - (1) Çocuk gelişimcinin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Danışmanlık görevini yerine getirmek,

       b) Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,

       c) Çocuklarla mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak, çalışmalara ilişkin raporları hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,

       ç) Merkez müdürünce, mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

       (2) Çocuk gelişimci, birinci fıkrada sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ile birlikte ekip çalışması içerisinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Öğretmenin görev ve yetkileri

       Madde 22 - (1) Öğretmenin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Çocukların okula ve işe devamlarını sağlamak ve izlemek,

       b) Çocuklara programlı çalışma alışkanlığını kazandırmak,

       c) Çocukların okul ve iş yeri ile ilgili sorunlarının tespiti ve çözümüne yardımcı olmak,

       ç) Çocukların okul başarı durumlarını değerlendirmek, çocukların öğrenim, iş yeri veya kurs izleme formları ile okul başarı durumlarına ilişkin standart formları doldurmak, istatistiki verileri hazırlamak, çocuklara ait belgeleri kişisel dosyalarında saklanması amacıyla merkez müdürüne teslim etmek,

       d) Her çocuğun eğitim öğretimine yönelik yapılan ve yapılması planlanan eğitsel müdahalelerin yer aldığı eğitsel raporları üç ayda bir hazırlamak, planlanan müdahalelerin uygulanmasında mesleği ile ilgili görev almak ve merkez müdürüne teslim etmek,

       e) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı gündüzlü ve yatılı ortaöğretim kurumlarına, kurslara devam edecek çocuklar ile sınavlara girecek çocuklar hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi vermek,

       f) Çocukların burs, kredi, harç ve öğrenci yurtlarından yararlanmaları için başvuruların zamanında yapılmasını sağlamak, çocukların öğrenimleri süresince izlenmesini ve gereksinimlerinin zamanında karşılanmasını sağlamak,

       g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında mesleği ile ilgili görev almak,

       ğ) Merkezin yıllık çalışma programına uygun olarak belirlenen saatlerde çocukların ders çalışmalarını, ödevlerini yapmalarını sağlamak,

       h) Merkez müdürünce mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

       ı) Vaka tartışma ve değerlendirme toplantılarında mesleği ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

       (2) Öğretmen, merkez müdürünün gözetiminde birinci fıkrada sayılan görevleri diğer meslek elemanları ile ekip çalışması içerisinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Tabibin görev ve yetkileri

       Madde 23 - (1) Tabibin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Merkezin sağlık hizmetlerini yürütmek, hemşire ve sağlık memurunun görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek,

       b) Çocukların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk için sağlık dosyası hazırlamak, Genel Müdürlükçe gönderilen sağlık formlarının doldurulmasını sağlamak,

       c) Hasta çocuklar ve personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye sevkini sağlamak ve izlemek,

       ç) Salgın hastalık durumunda gerekli ihbarı yapmak, gereken koruyucu, tedavi edici önlemleri almak, merkez personelinin sağlık kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek,

       d) Çocukların ağız diş sağlığı konusunda eğitimlerini yapmak/yaptırmak ve düzenli aralıklarla diş hekimi kontrolünden geçirilmesini sağlamak,

       e) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

       f) Sağlık alanında idarenin de uygun göreceği konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp, personele ve çocuklara sunmak,

       g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

       ğ) Merkez müdürünce, mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

       (2) Tabip, merkez müdürünün gözetiminde birinci fıkrada sayılan görevlerini sosyal servis elemanları ve danışmanlarla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Hemşire ve sağlık memurunun görev ve yetkileri

       Madde 24 - (1) Hemşire ve sağlık memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Çocukların sağlık ve temizlikleriyle yakından ilgilenmek, hasta çocukları belirlemek, tabip kontrolünden geçmelerini sağlamak ve tabibin önerdiği tedaviyi uygulamak,

       b) Sağlık kuruluşlarına sevk edilen çocuklara refakat etmek ve taburcu edildiklerinde merkeze getirmek ve izlemek,

       c) Revirde ilaçların korunmasını ve kullanılmasını sağlamak,

       ç) Çocukların sağlığı ile ilgili kayıtları tutmak,

       d) Acil durumlarda ilk yardım yapmak ve gerekli önlemleri almak,

       e) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal tecrit etmek, durumu tabip ve/veya merkez idaresine haber vermek,

       f) Revir ve tecrit yerleriyle ilgili işleri yürütmek,

       g) Merkezin tüm bölümlerinin sağlık koşullarına uygun olması yönünde çalışmalar yapmak,

       ğ) Yemekhane, mutfak ve uygulama mutfağında verilen hizmetlerin sağlık koşullarına uygun olarak yürütülmesini, mutfak personelinin temizlik kurallarına uymasını ve eğitimini sağlamak,

       h) Tabibin olmaması durumunda merkezin temizlik koşullarını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak,

       ı) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında konusuyla ilgili görev almak,

       i) Merkez müdürünce verilen mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmek.

       (2) Hemşire veya sağlık memuru, merkez müdürünün gözetiminde birinci fıkrada sayılan görevleri diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması içerisinde yürütür, tabibe ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Yurt yönetim memurunun görev ve yetkileri

       Madde 25 - (1) Yurt yönetim memuru mesaisi süresince mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

       (2) Yurt yönetim memuru, görevlerini ekip çalışması içerisinde yürütür ve merkez müdürüne karşı sorumludur.

       Diğer personelin görev ve yetkileri

       Madde 26 - (1) Merkezde ihtiyaca göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için personel istihdam edilir. Merkezde bu madde kapsamında görevli personel, merkez idaresince verilen işleri yapar. Bu personele ilişkin görev bölümü, iş koşulları ve esasları merkez müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır.

       (2) Merkezde kadrolu personelin dışında, diğer kamu kurumlarından da personel görevlendirilebilir.

       (3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan görevliler mevzuat çerçevesinde görevlerini yürütürler ve merkez müdürüne karşı sorumludurlar.

       Personelin çalışma gün ve saatleri

       Madde 27 - (1) Merkezde görevli tüm personelin çalışma gün ve saatleri, çocukların okul veya işe gidiş-dönüş ve merkezde bulundukları saatler dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce her ay düzenlenir. Dinî ve millî bayramlar ile sosyal etkinliklerin düzenlendiği günlerde merkez müdürü gerekli gördüğü personeli görevlendirebilir. Görevlendirilen personelin izinleri merkezin işleyişini aksatmadan mevzuat çerçevesinde verilir.

       Nöbet hizmetleri

       Madde 28 - (1) Merkezde yirmi dört saat esasına göre hizmetler yürütülür. Mesai ve nöbet hizmetleri buna göre belirlenir.

       (2) Merkezde mesai bitiminden ertesi gün mesai başlangıcına kadar geçen sürede hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla yurt yönetim memurunun mesai yapması esastır. Bu kadroda personel bulunmaması veya az olması hâlinde merkezde tatil günlerinde tam gün, diğer günlerde mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla sosyal çalışmacı, tabip, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, sosyolog, hemşire, sağlık memuru ve haftalık kırk saat çalışmak üzere geçici görevlendirmelerde geçici görevlendirilen çeşitli meslek gruplarından personelin nöbet tutması esastır.

       (3) Nöbete giren personel sayısının yetersiz olması durumunda genel idari hizmetler sınıfından uygun görülecek personele, merkez müdürünün teklifi, ilçe/il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir.

       (4) Nöbet ile ilgili diğer hususlar mevzuat doğrultusunda yürütülür.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Merkezde Çocuğa Yönelik İşlemler

       Mesleki çalışma ve raporlar

       Madde 29 - (1) Çocuklar hakkında yapılan mesleki çalışmalar raporlaştırılır ve gizlilik ilkesi çerçevesinde çocuğun dosyasında saklanır.

       (2) Hizmette bütünlüğün sağlanması amacıyla mesleki çalışmalar ve raporlara ilişkin hususlar mevzuat çerçevesinde yürütülür.

       Hukuki danışmanlık ve denetimli serbestlik

       Madde 30 - (1) Merkez bünyesinde çocuklara ve ailelerine yönelik, hak ve yükümlülükleri ile hukuka aykırı davranışların sonuçları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla, Hukuksal Danışmanlık hizmeti verilmesi için barolar ile işbirliğine gidilir.

       (2) 5395 sayılı Kanun gereğince haklarında denetim tedbiri kararı alınan çocuklarla ilgili işlemlerde, mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışılır.

       Velayet, vesayet, kayyum ve nafaka

       Madde 31 - (1) Çocukların velayet, vesayet, kayyum ve nafakalarının tespitine yönelik işlemler mevzuat çerçevesinde geciktirilmeksizin yerine getirilir.

       Çocuğun merkeze kabulü

       Madde 32 - (1) Çocuğun merkeze kabulü aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir:

       a) Rehabilitasyon hizmetinden yararlandırılması gereken çocuklar, merkez bulunan illerde, İl Müdürlüğünün onayı ile yerleştirilir,

       b) Mahkeme kararında çocuğun rehabilitasyona ihtiyacının olduğunun belirtilmesi durumunda, İl Müdürlüğünce çocuk yeniden değerlendirmeye tabi tutulmaksızın merkeze kabul edilir,

       c) Merkez bulunmayan illerde çocuğun uygun bir merkeze yerleştirilmesi Genel Müdürlükten talep edilir.

       (2) Merkeze kabul edilen çocuğa merkez müdürü tarafından danışman görevlendirilir. Danışman en kısa sürede çocuk ile görüşerek, merkezi ve alacağı hizmetleri çocuğa bildirir. Çocuğa ilişkin yürütülecek rehabilitasyon programını yedi gün içinde hazırlayarak vaka tartışma ve değerlendirme toplantısında sunar.

       (3) Bakım tedbiri ile birlikte diğer tedbirlere de hükmedilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. Tedbirin uygulanmasına yönelik mahkemeye belirlenen süreler içinde bilgi verilir.

       (4) Bakım tedbiri kararı ile birlikte, madde kullanımı ve/veya psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle sağlık tedbiri kararına da hükmedildiği hâllerde öncelikle sağlık tedbiri uygulanır. Sağlık tedbiri kararı verilmediği hâllerde ise gerekli belgeler ile birlikte mahkemeye müracaat edilerek bu çocuklar hakkında öncelikle sağlık tedbiri kararının alınması sağlanır. Tıbbi tedavilerinin ardından merkezde bakım ve rehabilitasyon sürecine başlanır. Bu süreçte çocuğun ihtiyaçları merkezce karşılanır.

       (5) Merkeze kabul aşamasında, nüfus kaydı ile fiziksel görünümü arasında belirgin fark olduğu gözlemlenen çocukların durumu, yaş tashihi amacıyla görevli ve yetkili mahkemeye bildirilir. Bu konuda mahkemece karar verilinceye kadar, çocuk fiziksel görünüm ve gelişimine uygun bölüme yerleştirilebilir.

       (6) Merkezde rehabilitasyon hizmeti yatılı olarak verilir. Çocukların güvenliklerini sağlamak üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Gerekli hâllerde kolluk görevlilerinden yardım talep edilir.

       (7) Alınan her türlü tedbir ve mesleki çalışmaya rağmen merkezden izinsiz ayrılan, mesleki ve psikiyatrik çalışmaya cevap vermeyen ve hizmeti reddeden çocuklar hakkında görevli ve yetkili mahkemeye bilgi verilir. Gerekirse verilen tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması için gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak mahkemeden talepte bulunulabilir.

       (8) Çocuklar hakkında mahkemece 5395 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre verilmiş adli kontrole ilişkin bir hüküm bulunmasına karşın bu hükme çocuk tarafından uyulmaması hâlinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının uygulanması amacıyla mahkemeye müracaat edilir.

       (9) Mahkeme kararında adli kontrole ilişkin bir hükme yer verilmemesine karşın bu hükmün uygulanmasında yarar görülen vakalarda mahkemeye bu doğrultuda ek bir karar alınması talebinde bulunulur.

       Çocuğun merkezden ayrılması

       Madde 33 - (1) Merkezde rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve bakım tedbiri/korunma kararının devamına ihtiyaç duyan çocukların durumlarına uygun kuruluşlara yerleştirilmeleri için nakil talebinde bulunulur.

       (2) Merkezden ayrılan çocuk hakkında mahkemeye bilgi verilir.

       (3) Çocuğun ayni nakdi yardım hizmetinden yararlandırılması, aile veya yakınlarına teslim edilmelerinin uygun bulunması hâlinde çocuğun aileye teslimi, bakım tedbiri/korunma kararının değiştirilmesi/kaldırılması sonrasında gerçekleştirilir.

       (4) Çocukların koruyucu veya gönüllü aile ile evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılması hâlinde mahkemeye bilgi verilir.

       (5) Rehabilitasyon hizmeti sürecinde çocuğun aile/yakınları yanına döndürülmesi aşaması, çocuğun özellikleri dikkate alınarak planlanır. Bu süreçte çocuğun belirli günlerde aile/yakınlarına izinli verilmesi ve merkez hizmetlerinden tam/yarı zamanlı faydalandırılması suretiyle, geçiş sürecinin uyumlu gerçekleştirilmesi sağlanır.

       (6) Merkezden ayrılan çocuğun toplumda izlenmesi ve desteklenmesi sağlanır.

       (7) Tertip ve nakillere ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe belirlenen mevzuat çerçevesinde yürütülür.

       (8) Merkezden izinsiz ayrılan çocuklar hakkında nakil isteğinde bulunulmaz.

       (9) Nakil hakkında çocuğun görüşünün alınması ve gerçekleştirilecek nakil işlemine mesleki çalışmalarla hazırlanması esastır.

       İzin

       Madde 34 - (1) Çocuğun izinli verilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

       a) Çocuğun merkeze kabulünden sonra izinli verilebileceği kişiler belirlenir.

       b) Çocuğun ailesi ile ilişkisini sürdürmesinin can güvenliği ya da gelişimi açısından çocuğun yararına aykırı olduğu durumlarda, mahkemeden tehlikeyle orantılı biçimde çocuk ile ailesi arasındaki ilişkinin sınırlandırılması veya kaldırılması talep edilir.

       c) Okula giden ve meslek kurslarına katılan çocuklara, öğrenim ve iş durumları dikkate alınarak izin verilir. İş kolunda çalışan çocukların izinlerinde işverenin de düşüncesi alınır.

       ç) On beş yaşını tamamlamış olan çocukların, merkezlerce gerekli önlemler alınmak kaydıyla mahkeme kararında belirtilen kişiler yanına refakatçisiz gitmelerine izin verilebilir.

       d) İzinli verilen çocuklar için izin tutanağı doldurulur ve çocuğun dosyasında saklanır.

       e) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu merkeze teslim edilmemesi hâlinde, izinli verildiği kişiye veya çocuğa yazılı tebligat yapılarak on beş gün içinde çocuğun merkeze teslim edilmesi istenir. Bu süre sonunda teslim edilmeyen çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, tedbir/korunma kararının kaldırılması uygun görülenler hakkında ilçe/il müdürlüğüne öneride bulunulur, korunma/tedbir kararını gerektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun merkeze teslimi veya dönüşü sağlanır.

       f) İzinli verilme işlemi ilgili diğer konular mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

       Merkezden izinsiz ayrılan çocuklar

       Madde 35 - (1) Merkezden izinsiz ayrılan çocuk, bulunması amacıyla kolluk birimine en kısa sürede bildirilir ve mahkemeye bilgi verilir.

       (2) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde hareket edilir.

       (3) Merkezden izinsiz ayrılan çocuğun durumu değerlendirilerek gerekirse tedbir kararı/ korunma kararının kaldırılması veya değiştirilmesi mahkemeden talep edilir.

       (4) Kolluk birimleri ve il sosyal hizmetler müdürlüklerince beş yıl içinde tüm araştırmalar sonucu bulunamayan çocuğun, korunma veya tedbir kararı kaldırılmak üzere mahkemeye başvurulur. Bu süre içerisinde on sekiz yaşını tamamlayan çocuğun kaydı silinir.

       (5) Merkezden izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin diğer iş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yürütülür.

       Ziyaretçi

       Madde 36 - (1) Ziyarete ilişkin iş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yürütülür.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Merkezde Uygulanacak Programlar

       Bireyselleştirilmiş programlar

       Madde 37 - (1) Çocuğun merkeze kabulünden sonraki yedi gün içinde, danışman tarafından çocuğun görüşü de alınarak bireyselleştirilmiş program hazırlanır.

       (2) Bu programda çocuğun gereksinimleri ve katılması öngörülen eğitsel, sportif ve diğer faaliyetler gösterilir.

       (3) Bireyselleştirilmiş program günlük, haftalık ve aylık planlar ile elde edilen gelişmeleri izleme yöntemlerini de içerir.

       Psiko-sosyal programlar

       Madde 38 - (1) Merkez bünyesinde çocuklar ve aileleri ile yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere psiko-sosyal programlar, hizmetin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. Bu programların uygulama ve başarıları düzenli olarak izlenir ve revize edilir.

       (2) Psiko-sosyal programlar, çocukların özel ihtiyaçları dikkate alınarak, çocuğun bireysel planına göre uygulanır.

       (3) Merkezde çalışan bütün personele psiko-sosyal programlar ile ilgili eğitim verilir.

       Günlük yaşamın planlanması

       Madde 39 - (1) Çocuğun merkezde bir günü planlanırken, katılması gereken psiko-sosyal program çerçevesindeki çalışmalar, eğitsel ve sportif faaliyetler, oyun, eğlenme ve dinlenme ihtiyacı, kişisel ve genel kullanım alanlarının tertip ve düzenine ilişkin sorumluluklar dikkate alınır.

       (2) Çocuğun üstleneceği sorumluluklar konusunda çocuk ve çocuk kurulunun görüşü alınır.

       (3) Çocukların olumsuz tutum ve riskli davranışlarını önlemek, olumlu ve sağlıklı davranış, tutum ve becerileri kazanmalarını sağlamak; kişisel, duygusal, bilişsel, eğitsel gelişimlerini desteklemek ve okul başarılarını artırmak amacıyla yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma, çatışma ve problem çözme ve iletişim becerileri kazanma gibi programların uygulanması sağlanır.

       (4) Çocuğun günlük yaşamı planlanırken Türk örf, adet, inanç, Atatürk ilkeleri ve millî değerleri doğrultusunda dinî ve millî bayramların kutlanması ile toplumsal normların öğretilmesi, geleneklerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması konularını içeren programlara yer verilir.

       (5) Merkezin yıllık çalışma planı ve raporu ile uygulanan programlar değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

       Çeşitli etkinlikler

       Madde 40 - (1) Çocukların rehabilitasyonlarının sağlanması, meslek edinmesi, bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla kurs programları planlanır. Çocukların istek ve yetenekleri dikkate alınarak bu kurslarda aktif görev ve sorumluluk almaları sağlanır.

       (2) Çocukların, müzik, spor, tiyatro, resim ve her türlü diğer etkinliklerden, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslardan yararlandırılmaları sağlanır. Ücretleri Genel Müdürlükçe ödenecek kurs ve kurslara katılacak çocuklar koordinasyon ve değerlendirme kurulunca belirlenir. Her çocuğun en az bir faaliyete aktif katılması ve sorumluluk alması esastır.

       (3) Çocuklara yönelik çeşitli organizasyonlar düzenlenebilir. Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen organizasyon giderleri ile organizasyona katılacak çocuk ve görevli personelin giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. Giderleri farklı kurum ve kuruluşlarca karşılanan organizasyonlara katılan çocuk ve görevli personelin giderleri de Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

       (4) Çocukların her türlü kurs, kamp, gezi ve sosyal etkinlik malzeme giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Çocuğun İhtiyaçlarının Karşılanması

       Harçlık

       Madde 41 - (1) 13/11/1995 tarihli ve 22462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yaş gruplarına göre çocuklara verilen harçlıkların 2/3'si oranında belirlenen aylık harçlık merkezde kalan çocuklara verilir.

       (2) Çocuk, merkeze kabul edilmesi ile birlikte harçlığı hak eder ve harçlığı o ay için tam olarak verilir.

       (3) Harçlıklar danışman sorumluluğunda, çocuğun gereksinimleri göz önünde bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığında çocuğa verilir.

       (4) Öğrenime devam edenlerin kredi veya burs almaları hâlinde harçlıkları kesilmez.

       (5) Çalışan çocuklara harçlık tahakkuk ettirilmez. Öğrenime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan çocuklara ise yaş grupları göz önüne alınarak, bulunabilecekleri öğrenim durumuna eş oranda aylık harçlık verilir.

       (6) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini merkezde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. Öğle ve akşam yemeğini merkezde yiyemeyen çalışan çocuklara yaş gruplarına göre belirlenen aylık harçlık tutarı yemek bedeli olarak ödenir.

       (7) Merkezden bir aydan fazla izinsiz ayrılan çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilemez.

       (8) Çocukların ay içinde kullanmadıkları harçlıkları ile döner sermayeli veya özel işletmelerde çalışan çocukların aldıkları maaş ve ücretlerden kullanmadıkları miktarı danışmanınca, çocuklar adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba yatırılır veya merkezin kasasında saklanır.

       (9) Çocuklar adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba para yatırmak veya çekmek ile merkezin kasasına para giriş çıkışında bulunmak için merkez müdürünün onayı alınır.

       (10) Danışmanca, çocuğa bir yıl içinde verilen nakit yardımları ve harçlıkları gösteren, merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutulur. Bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur.

       (11) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler ve benzeri nedenlerle il dışına çıkan çocuğa, il dışında geçireceği her gün için elli gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunan tutar ile yemek bedeli ve gerekli hâllerde konaklama tutarı ödenir.

       (12) Devlet malına ve arkadaşlarının eşyasına kasıtlı olarak zarar veren çocukların harçlıklarından, zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla en fazla % 50 oranında kesinti yapılabilir.

       (13) Merkezden ayrılan ve ekonomik ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğu sosyal inceleme sonucu tespit edilen çocukların, kendine yeterli hâle getirilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde toplum içinde izlenmeleri ve desteklenmeleri sağlanır.

       Çocukların giyimi

       Madde 42 - (1) Çocukların giyecek gereksinimleri için Ek -1, Ek -2 ve Ek -3 teki miktarlar ile sosyal, kültürel, sportif etkinliklere takım ve bireysel olarak katılan çocukların giysi, forma, müzik ve spor aleti, aksesuarları ve diğer gereksinimleri, Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerden karşılanır.

       (2) Giyim eşyaları ayni olarak bir tutanakla verilir.

       (3) Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre farklı model renklerde satın alınır veya Merkez Müdürlüğünce yaptırılır.

       (4) Verilecek giyim eşyalarının rengi ve biçimi, çocukların istekleri, yaş, cinsiyet, eğitim, psiko-sosyal özellikleri ve merkezin çevre koşulları dikkate alınarak, çocuk temsilcisi ve merkez idaresince belirlenir.

       (5) Merkezin bulunduğu iklim koşulları dikkate alınarak kışlık giyecek en geç Ekim ayında, yazlık giyecek en geç Mayıs ayında verilir. Merkeze yeni kabul edilen çocuğa yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir.

       (6) Çocuğa bir yıl içinde verilen giyecek ve diğer ayni yardımları gösteren, merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutulur, bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur.

       Ulaştırma giderleri

       Madde 43 - (1) Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile tedavi, iş, eğitim, öğrenim ve benzeri nedenlerle il içinde ve il dışına gönderilen çocukların ulaştırma, yemek ve konaklama giderleri,

       (2) Öğrenime devam eden ve sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocukların gidiş-gelişlerindeki ulaştırma giderleri, mahalli olanaklar göz önünde tutularak otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya da bilet ücretleri harçlıklarına ilave edilerek

       Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

       Tedavi ilaç ve sağlık giderleri

       Madde 44 - (1) Çocukların kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler ve üniversite hastanelerinde tedavileri mevzuat çerçevesinde yaptırılır. Ancak bu hastanelerde tedavinin mümkün olmadığının belgelendirilmesi veya sevk edilmesi hâlinde anlaşmalı özel hastanelerde tedavileri yaptırılır.

       (2) Çocukların sağlık harcamaları için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

       Eğitim ve öğretim giderleri

       Madde 45 - (1) Öğrenim gören çocukların eğitim ve öğrenimlerine ilişkin her türlü araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

       Hizmet içi eğitim

       Madde 46 - (1) Merkezde görev yapan personel; verilen hizmetin ve personelin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla yılda en az bir kez hizmet içi eğitime alınır.

       a) Hizmet içi eğitimler öncelikle Genel Müdürlüğün personel ve imkânları ile gerçekleştirilir,

       b) İllerde hizmet içi eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir,

       c) Hizmetin geliştirilmesi, sorunların çözümü, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurs, seminer gibi organizasyonlar düzenlenebilir. Organizasyon ve hizmet içi eğitim giderleri bütçe imkânları çerçevesinde Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

       Yemek çeşitleri, miktarı ve zamanı

       Madde 47 - (1) Merkezde günlük yemek çeşidi, miktar ve zamanı aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

       a) Yemekler mevcut çocuk sayısına, çocukların özel durumlarına göre ve düzenlenecek sosyal etkinliklerin gerektirdiği miktarlarda, Genel Müdürlükçe yayımlanan genelgelerdeki esas ve miktarlara uygun olarak verilir,

       b) Merkez müdürünce uygun görülecek etkinlikler ve merkezde bulunan uygulama mutfakları için gerekli olan besin maddelerinin sağlanması ve yaptırılması için ek tabela hazırlanır,

       c) Merkez personeline öğle yemeği, sürekli olarak merkezde kalan nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan merkezde de personelin çalışma süresi içinde yer alan öğünlerde yemek verilir. Daimi iaşeye tabi personelden izin, hastalık veya diğer sebeplerle bir günden fazla merkezden ayrılmış bulunanlar ile öğle yemeğini merkezde yemeyen izinli ve merkezden izinsiz ayrılmış olan çocuklara ait istihkaklar tabeladan çıkarılır,

       ç) Merkezlere organizasyonlar ve çeşitli nedenlerle misafir olarak kabul edilen çocuklar günlük tabelaya eklenir.

       Bağış

       Madde 48 - (1) Çocukların psiko-sosyal gelişim özellikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez. Bağışa ilişkin hususlar mevzuata göre yürütülür.

    ONUNCU BÖLÜM: Merkezin Bölümleri

       Bölümler

       Madde 49 - (1) Merkezde müdür odası, sosyal servis, mülakat odası, revir ve tecrit yeri, yatak odası, yemek salonu, dinlenme ve çalışma odası, hobi ve uğraş odası, uygulama mutfağı, banyo, çamaşırhane, nöbetçi odası, ambar-depo, büro hizmetleri odası, binanın fiziki yapısının uygun olması durumunda sosyal amaçlı salonlar, ziyaretçi odası, dikiş ve ütü odası gibi bölümler bulunur. Merkezler, bulunduğu yöre, iklim koşulları ve çocukların gereksinimleri göz önünde tutularak belirlenecek standartlar çerçevesindeki malzemelerle döşenir.

       Sosyal servis

       Madde 50 - (1) Her merkezde, sosyal servis elemanlarının mesleki çalışma yapabilecekleri uygun bir mekân sosyal servis olarak düzenlenir. Sosyal servis amacına uygun şekilde döşenir.

       Görüşme odası

       Madde 51 - (1) Görüşme odası, sosyal servis elemanlarının çocuk veya aileleri ile görüşme yapabilecekleri rahat bir ortam olarak düzenlenir. Odanın kullanımı sosyal servisin sorumluluğundadır.

       Yatak odaları

       Madde 52 - (1) Yatak odalarının olanakları ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi, geceleri hafif şekilde aydınlatılması sağlanır ve merkezin bulunduğu yörenin, iklim, fiziki ve sağlık koşulları dikkate alınarak ev ortamına uygun şekilde, tercihen ahşap malzeme ile, yer döşemesi ise yanmaz malzeme kullanılarak döşenir.

       Dinlenme odaları

       Madde 53 - (1) Dinlenme odalarının; çocukların küçük gruplar hâlinde yararlanabilecekleri şekilde birden fazla bulunması esastır.

       (2) Dinlenme odaları çocukların gruplar hâlinde oturup tartışabilecekleri zekâ geliştirici oyunlar oynayabilecekleri, okuma gereksinimlerini giderebilecekleri şekilde, çocukların ilgi ve zevklerinden de yararlanılarak ev ortamına uygun şekilde düzenlenir.

       Çalışma odaları

       Madde 54 - (1) Çalışma odaları çocukların eğitsel görevlilerin eşliğinde ders çalıştıkları odalardır. Bu odalarda uygun sayıda masa, sandalye, ders kitapları ve kütüphane dolapları bulunur.

       Yemek salonu

       Madde 55 - (1) Yemek salonunda, yeterli sayıda masa ve sandalye bulundurulur.

       (2) Çocukların yemek salonuna temiz, düzgün giyimli girmeleri, yemek öncesi ve sonrası temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanır.

       (3) Yemek salonunda, yemeklerin ısısı korunarak dağıtımına özen gösterilir, rahat ve huzurlu yemek ortamı sağlanır.

       Mutfak

       Madde 56 - (1) Mutfak duvarları ve zemini kolay temizlenebilecek nitelikteki inşaat malzemeleri ile boyanır ve kaplanır.

       (2) Mutfakta, yemek pişirmede ve dağıtılmasında kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir biçimde korunması için dolaplar bulundurulur.

       (3) Yemek pişirmede sağlıklı ve hijyenik malzemeler kullanılır.

       (4) Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler düzenlenir. Mutfakta, günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi gibi malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı dolaplar bulundurulur.

       (5) Mutfak, her gün belirli aralıklarla temizlenir ve mutfağın sürekli düzenli ve temiz olması sağlanır, haşerelere karşı belirli zamanlarda ilaçlama yapılır.

       (6) Yemek kokularının bina içinde dağılmasını önlemek için gerekli havalandırma düzeni sağlanır.

       (7) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolü altı ayda bir yaptırılır.

       (8) Mutfak personelinin, görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve düzenli giyinmeleri, başlık kullanmaları sağlanır.

       (9) Merkezde çocuklara yemek yapma konusunda beceri kazandırmak amacıyla danışmanın veya eğitsel görevli refakatinde mutfak kullandırılır.

       Revir

       Madde 57 - (1) Her merkezde gerekli tıbbi araç ve gereçlerin bulunduğu bir revir düzenlenir. Hastalanan çocuklar revire alınır. Olanaklar ölçüsünde tedavileri burada sağlanır.

       (2) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri doktorun talebi doğrultusunda hemşire/sağlık memuru tarafından yürütülür.

       (3) Revirin sağlık gereçleri hemşire/sağlık memuru tarafından teslim alınarak korunur, her zaman hizmete hazır hâlde bulundurulur, çocukların revir ünitesinde yer alan ilaçlara ve diğer cihazlara ulaşmalarını engelleyecek gerekli tedbirler alınır.

       (4) Revirde ilaç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri tutulur, Revirde kalan çocuklar için, konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini, yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilaçları gösteren bir müşahede kâğıdı tutulur ve tedavi sonrası çocuğun sağlık dosyasına konulur.

       (5) Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve zemini temizlenebilir nitelikte olmalı ve yeterli ısıtma sağlanmalıdır.

       (6) Merkezde bulaşıcı hastalıkların çıkması hâlinde, hasta çocukları tecrit etmek üzere bir tecrit yeri bulunur.

       (7) Tecrit yerinde doktorun uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur. Merkeze, doktorun sorumluluğu altında kullanılmak üzere, revirde veya gerekli görülen yerlerde ilaç ve ilk yardım dolabı bulunur. Bu dolaplar kilitli tutulur.

       (8) İlaç dolabında; kaza, zehirlenme, böcek sokması gibi acil durumlar dikkate alınarak, gereksinime göre ilaçlar bulundurulur. Kullanım tarihi geçen ilaçlar sağlık personeli ve merkez müdürünce hazırlanan bir tutanak ile tespit edilir ve ayniyat talimatnamesine uygun olarak gerekli işlem yapılır.

       Banyo

       Madde 58 - (1) Banyo merkez binasında sağlık koşullarına uygun olarak düzenlenir, kolay temizlenebilecek malzeme ile döşenir,

       (2) Banyonun sürekli olarak temiz ve düzenli tutulması sağlanır.

       Çamaşırhane

       Madde 59 - (1) Çocukların kendi çamaşırlarını yıkayabilecekleri, kurutabilecekleri ve ütüleyebilecekleri mekânlar oluşturulur.

       (2) Kirli ve temiz çamaşırlar ile temizlik malzemeleri ayrı ayrı dolaplarda düzenli biçimde korunur. Çamaşırların sağlık kurallarına uygun ve temiz bir biçimde yıkanması, kurutulup ütülenmesi sağlanır, onarılması gerekenler onarılarak ait oldukları çocuğa verilmek üzere görevlilere teslim edilir.

       (3) Çamaşırhanede, iş kazalarına karşı gerekli önlemler alınır ve bu konuda çamaşırhane görevlilerinin eğitimi sağlanır.

       (4) Çamaşırhane yeteri kadar havalandırılır ve her zaman temiz ve düzenli olması sağlanır.

       Ambar, depo, tahakkuk, satın alma

       Madde 60 - (1) Ambar, depo, tahakkuk, satın almaya ilişkin işlemler mevzuat çerçevesinde yürütülür.

       Sosyal ve sportif amaçlı salonlar

       Madde 61 - (1) Çocukların müzik, tiyatro, resim, el sanatları ve benzeri faaliyetlerinde müştereken yararlanabilecekleri sosyal ve sportif amaçlı salonlar düzenlenir.

       Güvenlik ve kontrol birimi

       Madde 62 - (1) Çocukları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla merkezin kontrol ve güvenliğini destekleyici önlemler alınır.

       (2) Merkeze giriş ve çıkışların kontrol edilebileceği bir alanda güvenlik ve kontrol birimi oluşturulur.

       Bahçe

       Madde 63 - (1) Merkezin bahçesi çocukların sportif etkinlikleri yürütebilecekleri şekilde düzenlenir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       İlaçlama

       Madde 64 - (1) Merkezdeki bölümler haşerelere karşı düzenli olarak, çocuk ve yiyeceklere zarar vermeyecek biçimde ilaçlanır.

       Standart formlar

       Madde 65 - (1) Merkezde, esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Merkezler ve çocuklara ilişkin bilgilerin ve değişiklerin zamanında bilişim sistemine yansıtılması sağlanır. Düzenli istatistiki bilgiler ilçe/il müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir.

       Mali hükümler

       Madde 66 - (1) Merkezin giderleri mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır.

       (2) Merkezde harcamalar, mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen genel esaslara uyularak yapılır.

       Diğer mevzuat hükümleri

       Madde 67 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği, Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 68 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 69 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar