AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞIŞIKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi- No: 03/08/2009 - 2009/15343

    Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27343

    Ekli "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 22/7/2009 tarihli ve 1996 sayılı yazısı üzerine, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine "Genel Koordinatör" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

       "Destek Birimleri Genel Koordinatörü: Merkezin destek hizmetlerini yürüten birimlerin genel koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu Merkez personelini,"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "a) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta doğum izni ve bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yol giderleri, konaklama ve gündelikler

       Madde 35 - Yol gideri, konaklama ve gündelik tutarları, emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemelerin birbuçuk katını geçmemek kaydıyla ilgili yıl Merkez bütçesiyle tespit olunur."   

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "(I) SAYILI CETVEL GÖREV UNVANI VE SAYILAR

    Görev UnvanıGörev Unvanı SayıSayı    

    BaşkanBaşkan 11    

    Genel KoordinatörGenel Koordinatör 22    

    Destek Birimleri Genel KoordinatörüDestek Birimleri Genel Koordinatörü 11    

    Destek Birimleri KoordinatörüDestek Birimleri Koordinatörü 44    

    Program KoordinatörüProgram Koordinatörü 99    

    Hukuk DanışmanıHukuk Danışmanı 22    

    UzmanUzman 4848    

    DenetçiDenetçi 22    

    MütercimMütercim 11    

    Büro GörevlisiBüro Görevlisi 2525    

    SekreterSekreter 55    

    ToplamToplam 100100 ""

    Madde 5 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar