ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Orman, Orman Endüstri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi: 10/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27372

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman, orman yüksek, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislikleri ile serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarının çalışma alanlarını, ilgili gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mühendis istihdamında uymak zorunda oldukları usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; orman, orman yüksek, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislikleri, serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4, 5 ve 14 üncü maddeleri ile 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan mühendislerin, serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için, mesleğe hazırlayıcı teknik, hukuki ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapanları,

       b) Ağaç malzeme konservasyonu: Ahşap tarihi kültür varlıklarında, biyolojik zararlılarla mücadele, koruma ve stabilizasyon işlemlerini,

       c) Ahşap kaplama levha: Tomruk ya da prizmadan kesme, bükme, soyma yoluyla elde edilen ince levhayı,

       ç) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalıdan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, çıra, kök ve benzeri oduna ilişkin ürünleri,

       d) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

       e) Buharlama: Tomruk, kereste, ya da bükme ahşap malzemesinin yüksek sıcaklık derecesinde su buharı ile muamelesini,

       f) Biçme: Kereste endüstrisinde, tomrukların testere vasıtasıyla çeşitli kalınlıklarda dilinmesini,

       g) Bükme: Ahşap ya da ahşap kökenli malzemelere, farklı kullanış yerleri için kalıp, çelik şerit, makine gibi ekipmanlar kullanılarak veya kullanmayarak, yumuşatma işlemi yapılarak yada yapılmayarak, sıcak yada soğuk halde belirli bir eğri formu verme işlemini,

       ğ) Danışman: Mesleki konularda bilgi ve deneyimini, danışmanlık isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı kişiler ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerden danışmanlık hizmeti karşılığı elde edilen ücreti dışında hiçbir kazanç sağlamayan hizmet sunucularını,

       h) Eksper: Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti, zarar ziyan tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerini yapan hizmet sunucularını,

       ı) Emprenye: Ağaç malzemenin, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korunması ve hizmet ömrünün uzatılmasını,

       i) İşleme: Ağaç malzemede genellikle planyalama, frezeleme, tornalama, delme, lamba-zıvana açma, zımparalama gibi işlemleri,

       j) Fümigasyon: Bitki, odun dışı orman ürünleri ile asli orman ürünlerinde, bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

       k) Havza: Coğrafi su ayrım çizgileri ile sınırlandırılan, yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı su toplama bölgesini,

       l) İdare: Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

       m) Kâğıt: Geleneksel olarak liflerin sulandırılmış hamurdan ince bir süzgeç üzerinde oluşturduğu bir safihayı,

       n) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

       o) Karantina: Orman bitki ve ürünlerinin ithalatında, yabancı ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların ülkemize girişinin engellenmesi işlemlerini,

       ö) Kereste: Birbirine paralel en az iki yüzü olan ahşap malzemeyi,

       p) Kesme: Kese kaplama endüstrisi ve lamine parke imalatında; tomrukların ya da prizmaların, özel kesme makinelerinde, yatay ya da dik yönde ince dilimler halinde kesilmesini,

       r) Kurutma: Kereste içerisinde bulunan ve kullanım amacı için uygun olmayan suyun atılması işlemini,

       s) Liflere ayırma: Odun ya da yongaların, lif levha, odun-plastik kompoziti gibi imalatlarda kullanılmak üzere özel makinelerde termomekanik yolla liflere ayrılmasını,

       ş) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

       t) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

       u) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının, Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

       ü) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal güvenceli olarak çalıştıkları süreleri,

       v) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla, kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları ve Oda eğitimlerinde geçirdikleri süreyi,

       y) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

       z) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

       aa) Odun dışı veya tali orman ürünleri: Orman sayılan alanlardan odun üretimi dışında, orman ağaç, ağaççık, çalı, flora ve bunlardan elde edilen bitkisel orijinli dal, kabuk, kök, çiçek, çiçek soğanı, meyve, balzami yağlar, reçine gibi ürünler ile orman ekosisteminde yer alan hayvansal, su ve mineral orijinli ürünleri,

       bb) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

       cc) Orman ekosistemi: Coğrafi konumu belli bir yerde, bir yaşama birliği (Biyosenöz) oluşturan orman canlıları ile, bir yetişme ortamı oluşturan çevre koşulları arasında karşılıklı dinamik ilişkilerin bulunduğu ekolojik bir sistemi,

       çç) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun altıncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

       dd) Selüloz: Odundan ya da diğer yıllık bitkilerden mekanik, yarı kimyasal, kimyasal yollardan üretilen bireysel lif hücrelerinden oluşan topluluğu,

    ee) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri büroları,

       ff) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri büroları,

       gg) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri ve faaliyet alanları tüzükle belirlenen büroları,

       ğğ) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri ve faaliyet alanları tüzükle belirlenen büroları,

       hh) Sorumlu müdür: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının teknik ve idari yönetimini yapan, büro personelinin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen, ruhsat almış meslek mensubunu,

       ıı) Soyma: Tomrukların, kontrplak, kibrit, ambalaj, LVL, bükme mobilya gibi ürünlerin imalatında kullanılacak ince kaplamaları elde etmek üzere özel makinelerde işlemden geçirilmesini,

       ii) Süreli gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin, haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde gerçek ve tüzel kişilere, hizmet akdi dışında yapılacak akit ve sözleşme karşılığında danışmanlık şeklinde sunulmasını,

       jj) Şirket: Aynı unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla bir araya gelerek Ticaret Kanunu esaslarına göre kurdukları şirketleri,

       kk) Tam gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla; meslek mensuplarının, arazide, büroda, fabrikada ve tesislerde, şartname, sözleşme ve akitlerde belirlenen iş bitirim süreleri ile sınırlı olmak üzere, tam gün esaslı ve sosyal güvenceli olarak istihdam edilmesini,

       ll) Teknik müşavir: Mesleğe ait konularda, bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunan hizmet sunucularını,

       mm) Yarma: Yuvarlak odunların liflere paralel yönde, kama gibi ayırıcı bir aletle, travers, pedavra, hartama ve şıngıl halinde yarılmasını,

       nn) Yongalama: Odunun, lif levha, yonga levha ve odun briketi imalatında kullanılmak üzere yongalama makinelerinde yongalara ayrılmasını,

       oo) Yüzey işlemleri: Perdahlama, ıslatma, kabarta, rendeleme, zımparalama gibi ön hazırlık işlemleri ile birlikte ağaç malzeme yüzeyinde uygulanan strüktürel ağartma, renk verme, koruyucu ve desen baskı işlemlerini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Meslek Mensupluğu Genel İlkeleri, Mesleki Standartlar, Çalışma ve Hizmet Satın Alınması Esasları

       Meslek mensupluğu genel ilkeleri

       Madde 5 - (1) Serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri ile serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri bürolarında çalışan meslek mensupları mesleklerini icra ederken;

       a) Mesleği ilgili mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütürler.

       b) Mesleki faaliyetlerin sonuçlarını mevzuat çerçevesinde denetlerler.

       c) Mesleki faaliyeti ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız bir şekilde sunup sorumluluklarının bilincinde olarak görevlerini yaparlar.

       Mesleki standartlar

       Madde 6 - (1) Serbest ormancılık ve orman ürünleri ile serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri bürolarında çalışan meslek mensupları; görevlerini ifa ederken, mesleğin belirlenen standartlara uygun olarak yerine getirilmesini, bürolarda mesleki deneyim kazanmak amacıyla çalışan aday meslek mensuplarının mesleki standartlara uygun olarak yetiştirilmesini gözetirler.

       Tam gün veya süreli gün çalışma esası

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin (Değişik ibare: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/1.mad.) 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirlenen konularda süre belirtilmemiş ise tam gün esaslı, şayet belirtilmiş ise süreli gün esaslı çalışılır.

       Meslek mensubunun birden fazla işte çalışması

       Madde 8 - (1) Arazi veya fabrikada, belli bir konuda tam gün esaslı olarak çalışılması halinde çalışılan süre içinde ve aynı anda başka bir konuda ve işte görev alınamaz.

       (2) Danışmanlık, teknik müşavirlik hizmetleriyle, büroda yapılan plan ve proje hizmetlerinde, birbiriyle zamanda çakışmayan arazi hizmetlerinde, aynı günde birden fazla iş veya konuda çalışılabilir.

       (3) Süreli gün esasına göre çalışmalarda, zamanın çakışmaması koşuluyla aynı günde birden fazla iş veya konuda görev alınabilir.

       Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensupları

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde belirtilen hak ve yetkiler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, ancak odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.

       (2) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, mesleki faaliyetler kapsamındaki hizmetleri, Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederek veya ait ormancılık ve orman ürünleri büroları ile bu konularda çalışan şirketlerden satın almak zorundadır.

       Kamu tüzel kişileri

       Madde 10 - (1) Kamu tüzel kişileri, yurtiçi serbest piyasadan satın almaya ihtiyaç duydukları mal, yapım, danışmanlık ve hizmet alımlarına ilişkin mesleki konuları; kamu ihale mevzuatına uygun olarak Odaya kayıtlı, yetkili, ruhsatlı meslek mensuplarınca oluşturulan ormancılık ve orman ürünleri büroları ile bu konularda çalışan şirketlerden satın alabilirler. İhalelerde, uzmanlık alanlarına, uzmanlığa ve ortak alanlara dikkat edilir.

       Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketler

       Madde 11 - (1) Serbest meslek mensupları, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin hak, yetki ve çalışmalarını serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri büroları ile şirketler dışında kullanamazlar.

       (2) Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketler; mesleğin konusuyla ilgili alanlarda yapacakları faaliyetlerde, ruhsatlı meslek mensupları ile mesleki deneyim edinmek isteyen aday meslek mensuplarını istihdam ederler. Büro ve arazi hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak amacıyla, ihtiyaca göre sorumlu müdür yönetiminde teknik ve idari personel çalıştırılabilir.

       Özel hukuk tüzel kişileri

       Madde 12 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk tüzel kişileri; bu Yönetmeliğin üçüncü bölümde yer alan hükümlere uygun olarak, odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları ile bunların denetim ve gözetiminde aday meslek mensuplarını istihdam ederler.

       Gerçek kişiler

       Madde 13 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek kişiler; bu Yönetmeliğin üçüncü bölümde yer alan hükümlere uygun olarak, odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Meslek Mensubu İstihdamına İlişkin İlkeler

       Orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi istihdamı

       Madde 14 - (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan faaliyetleri açık alanda yapan veya yaptıran gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, serbest ormancılık büroları veya serbest yeminli ormancılık büroları, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümündeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) Doğal gençleştirme yöntemiyle kurulan orman alanı miktarı 200 hektara kadar olan yerler için bir, bu miktardan fazla alanlardan her 200 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       b) Yapay (suni) gençleştirme yöntemiyle kurulan orman alanı miktarı 300 hektara kadar olan yerler için bir, bu miktardan fazla alanlardan her 300 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       c) Asli odun üretimi teknik hizmetleri kapsamında; dikili kabuklu gövde hacmi 6000 m3 olan dikili üretimler için bir, bu miktardan fazla dikili üretimler için her 6000 m3 dikili üretim için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       ç) Dikili kabuklu gövde hacmi 6000 m3 kadar olan üretimler için, danışman bir meslek mensubu süreli gün esaslı çalıştırılır.

       d) Amenajman planlarında bakıma ayrılan doğal orman alanlarında silvikültürel esaslara uygun meşcere bakımı yapmak üzere;

       1) Meşcere gelişim çağları (c), (d) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 800 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 800 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       2) Meşcere gelişim çağları (a), (b) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 400 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       e) Amenajman planlarında bakıma ayrılan yapay orman alanlarında silvikültürel esaslara uygun meşcere bakımı yapmak üzere;

       1) Meşcere gelişim çağları (c), (d) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 800 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 800 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       2) Meşcere gelişim çağları (a), (b) ve bunların karışımı ağırlıklı olmak koşuluyla dikili ağaçların işaretlenip tutanaklara bağlanması çalışmalarında; 600 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 600 hektara bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       f) Amenajman planlarında sıklık çağında olan doğal meşcerelerde, silvikültürel esaslara uygun olarak bakım yapmak amacıyla dikili gövdelerin işaretlenip diplerinden kesilmesi için;

       1) Gövde sayısı hektarda ortalama 5000 adede kadar olan meşcerelerde 400 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektar alana bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       2) Gövde sayısı hektarda ortalama 5000 ve daha fazla adede kadar olan meşcerelerde, 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       g) Amenajman planlarında sıklık çağında olan yapay (suni) meşcerelerde, silvikültürel esaslara uygun olarak bakım yapmak amacıyla, dikili gövdelerin işaretlenip diplerinden kesilmesi çalışmalarında; 600 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 600 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       ğ) Silvikültürel esaslara uygun olarak yapılacak doğal gençlik bakımı çalışmalarında;

       1) Fert sayısı hektarda 5000 adedi kadar olan meşcerelerde, 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       2) Fert sayısı hektarda 5000 adet ve daha fazla olan meşcerelerde 200 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 200 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       h) Yapay gençleştirme yöntemiyle getirilen kültürlerin biyolojik bağımsızlığa kavuşması için yapılacak kültür bakımı çalışmalarında; 450 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 450 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       ı) Rehabilitasyon çalışmaları için; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       i) Koruya tahvil çalışmaları için; 400 hektar alan için bir, bu miktardan fazla alanlar için her 400 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       j) Enerji ormanı tesis çalışmaları için; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       k) Enerji ormanları bakımı için; 700 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 700 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       l) Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak üzere; 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       m) Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda erozyon kontrolü çalışmaları yapmak üzere; 300 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 300 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       n) Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda sel ve çığ kontrolü yapmak amacıyla; 500 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 500 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       o) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların ıslahı çalışmaları yapmak amacıyla; 1000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla alanlar için her 1000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       ö) Avlakların yönetimini yapmak amacıyla; 20000 hektara kadar her avlak için bir, bu miktardan fazla alanlar için her 20000 hektar avlağa bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       p) Av hayvanları envanteri yapmak amacıyla; 10000 hektara kadar alan için bir, bu miktardan fazla alan için her 10000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       r) Orman amenajman plan çalışmaları yapmak amacıyla; ortalama 5000 hektar verimli orman alanı için bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar alana bir olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       s) Orman sınırlama çalışmaları yapmak amacıyla; ortalama 5000 hektar orman alanına, 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü sayıda meslek mensubundan müteşekkil bir ekip çalıştırılır.

       ş) Orman yangınlarıyla mücadele yapmak amacıyla; bu amaçlı kurulan ilk müdahale ve hazır kuvvet ekiplerinin her biri için bir meslek mensubu istihdam edilir.

       t) Orman zararlılarıyla mücadele yapmak amacıyla; bu amaçla mücadele yapılacak 7500 hektar alana kadar bir, bu miktardan fazla her 7500 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       u) Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda havza ıslah ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla; çalışma alanı 300 hektar büyüklüğündeki havza için bir, bu miktardan büyük havzalarda her 300 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

       ü) Orman yollarının etüt ve inşaatlarında; her ihale konusu iş için bir meslek mensubu istihdam edilir.

    v) Orman yol şebeke ağlarının planlanması ve revizyonu çalışmalarını yapmak amacıyla; 7500 hektarlık yol planlama ve revizyonu için bir, bu miktardan fazla her 7500 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    y) Orman sayılan ve orman kurmak için tahsis edilen alanlarda ağaçlandırma, erozyon ile mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı ve entegre havza ıslahı çalışmalarına yönelik proje yapmak amacıyla; 1000 hektara kadar alanlar için bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar alan için bir meslek mensubu olmak üzere, belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    z) Orman fidanlık kuruluş raporu, uygulama projesi ve fidan üretim planı yapmak amacıyla; bu fidanlık çalışmaları için en az bir meslek mensubu süreli gün esaslı çalıştırılır.

    aa) Orman fidanlıklarında üretim çalışmaları yapmak amacıyla; 3 milyon adede kadar fidan üretimleri için bir, bu miktardan fazla her 5 milyon adet fidan üretimi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    bb) Orman ağaç, ağaççık, kozalak ve florasına yönelik tohum üretim çalışmaları; bu çalışmaların yürütüldüğü tohum meşceresi, tohum bahçesi ve tohum üretim istasyonlarında en az bir meslek mensubunun gözetim ve kontrolünde yaptırılır.

    cc) Orman ağaç ağaççık ve florasına ilişkin tohum ve ağaç ıslah çalışmalarını yürütmek amacıyla; en az bir olmak üzere yeterli sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    çç) Odun dışı orman ürünlerinin planlanması, projelendirilmesi ve imalatı için;

    1) İdarenin mevzuatına uygun olarak, doğal ortamda projelendirmek ve üretmek koşuluyla 3000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla her 5000 hektar için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    2) Yeniden tesis edilecek alanların planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarında; 1000 hektara kadar bir, bu miktardan fazla her 2000 hektar alan için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam edilir.

    dd) 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, tescilli olan hususi ormanların mesul müdürlüğü bir meslek mensubunca yürütülür. Hususi orman sahibinin kendisinin mesul müdürlüğü üstlenmesi ve bu kişinin meslek mensubu olmaması halinde ise, bir meslek mensubundan danışmanlık hizmeti alınır.

       Orman endüstri mühendisi istihdamı

       Madde 15 - (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetleri yapan veya yaptıran gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, bu Yönetmeliğin beşinci bölümündeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) İşletme kapasitesi 5000 m3/yıl olan ya da yıllık üretimi 2500 m3/yıl'a kadar kereste üreten işletmelerde bir, kapasitesi 5000 m3/yıl, ya da yıllık üretim kapasitesi 2500 m3/yıl kereste üzerinde üretim yapan işletmelerde ise, bu miktarlar katlanarak hesaplanacak sayıda meslek mensubu çalıştırılır.

       b) Orman ürünleri fabrikalarında, ahşap ve türevleri kullanılarak mobilya, sabit ve hareketli mobilya, seri halde doğrama, kapı, pencere ve yer döşemeleri, ahşap yapı ve elemanlarının üretimini yapan işletmelerden; 25'e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       c) Ahşap kaplama levha, ahşap lif ve yonga levha, kotraplak, kâğıt, selüloz, selüloz türevleri, hemi selüloz, lignin, ekstraktif madde ve benzeri yarı mamulleri üreten işletmelerden; 25'e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       ç) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerden; 15-25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise, her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       d) Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerde, üretim, kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü gibi işlerde görevlendirilmek üzere en az bir meslek mensubu çalıştırılır.

       e) Eprenye, ahşap koruma, kurutma-buharlama, yüzey işlemleri, palet, ambalaj, levha ürünleri ve selüloz-kâğıt üreten işletmelerden; 25 işçiye kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       Ağaç işleri endüstri mühendisi istihdamı

       Madde 16 - (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan faaliyetleri yapan veya yaptıran gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, bu Yönetmeliğin altıncı bölümündeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki istihdam ilkelerine uyarlar.

       a) Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanılarak, deniz araçları, ahşap olmak şartıyla sabit ve hareketli mobilya, prefabrik ev, seri halde doğrama ve evlerin ahşap bölümlerinin üretimini yapan işletmelerden; 25'e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       b) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerden; 15-25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

       c) Emprenye ve kurutma tesislerinden; 25'e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

       Ormanların doğal yolla kurulması

       Madde 17 - (1) Orman amenajman planlarında, gençleştirmeye ayrılan meşcerelerin, silvikültür planları yapılır. Plan amaç ve ilkeleri doğrultusunda, silvikültürel esaslara uygun olarak ağaçlar işaretlenir ve tutanaklara yazılır. Meşcereler tabii tohumlamaya dayalı olarak gençleştirilir. Getirilen gençlik biyolojik bağımsızlığına kavuşturuluncaya kadar gençlik bakımları yapılır.

       Ormanların yapay olarak kurulması

       Madde 18 - (1) Orman amenajman planlarında, gençleştirmeye ayrılan alanlar içerisindeki başarısız tabii gençleştirme alanları, OT simgesiyle gösterilen alanlar ve bozuk orman alanları planlanarak dikim ve/veya ekim yöntemiyle gençleştirilir. Dikilen fidanların biyolojik bağımsızlığına kavuşuncaya kadar kültür bakımları yapılır.

       Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi

       Madde 19 - (1) Doğal ormanlar ile yapay ormanlardaki meşcerelerin, gelişme çağlarının ihtiyacı olan meşcere bakımı, sıklık bakımı, gençlik bakımı, kültür bakımı ve koruya tahvil çalışmaları silvikültürel esaslara uygun olarak yapılır. Belirlenen amaç doğrultusunda, hektardan azami verimi alacak fertlerin meşcereden seçilerek yaşama ortamının iyileştirilmesi, gerektiğinde çıkartılacak bireylerin işaretlenip tutanaklara yazılması ve meşcere direncinin artırılması çalışmaları gerçekleştirilir.

       Bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak

       Madde 20 - (1) Orman amenajman planlarında, kapalılıkları %10 ve daha az olan bozuk sahalar ile işlem önerilmemiş %11-40 kapalı ormanlarda, gerekirse her türlü silvikültürel tedbirlerin bir arada kullanılarak, yetişme ortamına uygun orman kuruluşuna getirilmesi amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılır.

       Enerji ormanlarının tesisi

       Madde 21 - (1) Enerji üretmek amacıyla;

       a) Bozuk baltalık ormanlarda, yeterli kök dağılımı bulunan ve sürgün verme özelliğini içeren yapraklı ağaç ve ağaççık türleri canlandırma kesimleriyle yenilenir. Boşluklar ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli orman haline getirilir.

       b) Biyokütle kullanan termik santrallere yakıt sağlamak amacıyla; hızlı büyüyen yapraklı ve iğne yapraklı tür fidanlar kullanılarak, kitlesel biyokütle üretimine yönelik kısa idare süreleriyle işletilen ormanlar kurulur.

       Enerji ormanları bakımı

       Madde 22 - (1) Enerji ormanları tesisi yöntemiyle kurulan ormanların, silvikültürel tekniğe uygun olarak seyreltme ve gerekli diğer teknik bakımları yapılır.

       Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi

       Madde 23 - (1) Orman ağaç, ağaççık ve florasından tohum üretmek amacıyla, tescilli tohum meşcereleri, tohum bahçeleri ile flora alanlarından, tekniğine uygun yöntemlerle tohumlar ve/veya kozalaklar toplanır, tohumlar çıkartılır, tekniğine uygun saklanır ve ilaçlanır.

       Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri

       Madde 24 - (1) Tohum üretim bahçeleri kurmak amacıyla, üstün genetik ırk özelliği gösteren ağaç, ağaççık ve çalılardan alınan aşı kalemleri, fidanlık ve/veya sera ortamında tekniğine uygun olarak altlık anaçlara aşılanır ve aşılı fidanlar tohum bahçelerine dikilir.

       Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri

       Madde 25 - (1) Orman ağaç ve ağaççıklarının ırklarının geliştirilmesi amacıyla; üstün özellikleri bulunan meşcere ve ağaçlar arazide belirlenir. Bu türlerin genetik yapıları laboratuar ortamında incelenir, geliştirilir, üstün nitelikli tohumlar elde edilir ve bu tohumlara dayalı ağaç ıslah faaliyetleri yapılır.

       Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi

       Madde 26 - (1) Orman ağaç, ağaççık, çalı ve florasından toplanan tohumlar kullanılarak fidan üretmek amacıyla; gerçek ve tüzel kişilere ait orman fidanlıkları kurulur, bu fidanlıklar yönetilir ve işletilir.

       Orman fidanı ve bitkisi nakli

       Madde 27 - (1) Gerçek ve tüzel kişilere ait orman fidanlıklarında üretilen orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar, Türkiye orman ağaç ve ağaççıkları tohum bölgelendirilmesine uygun olarak belgelendirilir. Bunların naklinin sağlanması için önlemler alınır ve nakliye belgesi kesilir.

       Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması

       Madde 28 - (1) Gerçek ve tüzel kişilere ait fidanlıklarda üretilen orman ağaç, ağaççık, çalı ve florasına ilişkin fidanlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak standardize edilir. Orijin (menşei) belgelerine dayalı olarak sertifikalandırma işlemleri yapılır.

       Ağaçlandırma

       Madde 29 - (1) Orman ve orman sayılan alanlarda Bakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde, özel ağaçlandırma dahil planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Erozyonla mücadele

       Madde 30 - (1) Erozyona maruz alanlardaki toprak aşınma ve taşınmalarını önlemek amacıyla, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mevzuatı çerçevesinde, toprak koruma tesisleri ve dikenli tel ihatası dahil erozyon ile mücadele çalışmalarının planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Sel ve çığ kontrolü

       Madde 31 - (1) Can ve mal kaybına neden olan, sel dereleri ile çığ yataklarının, ıslah edilerek sel ve çığ oluşumlarının kontrol edilmesi amacıyla; potansiyel tehlikeli havzaların tespiti, teknik uygulama özel tesislerinin planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Havza amenajmanı

       Madde 32 - (1) Havza tanımı esas alınarak; havzanın flora, fauna, ekolojik, sosyal ve ekonomik potansiyeline ilişkin değerlerin geliştirilmesi amacıyla havza amenajmanı yapılır.

       Entegre havza ıslahı

       Madde 33 - (1) Orman ve orman sayılan alanlarda su havzalarındaki toprak ve su dengesi, su üretimi, su niteliği, miktarı ve rejiminin korunması, bozulan havzanın ıslahı amacıyla; birden çok mesleği ilgilendiren entegre ana havza planlaması ile bu havzalara su ve malzeme taşıyan yan dere havzalarının entegre mikro planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Kırsal kalkınma

       Madde 34 - (1) Orman sayılan yerlerde ve/veya orman materyallerinden yararlanarak, kırsal yerleşim birimlerinin kalkındırılmasını esas alan entegre kırsal kalkınma planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar

       Madde 35 - (1) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarının sınırlarının belirlenmesi, planlanması, ıslahı, kullanılması ve korunması çalışmaları, teknik esaslar ile idarenin mevzuatına uygun olarak yapılır.

       Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi

       Madde 36 - (1) Ağaçlandırma, bitkilendirme, gençleştirme, fidanlık, mera ıslahı, havza ıslahı ve benzeri ormancılık çalışmalarına esas olan toprakların arazide etüdü, laboratuar ortamında analizi, bonitetinin yani verim gücünün belirlenmesi, risk analizi ıslah projesinin yapılması ve uygulanması çalışmaları yapılır.

       Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması

       Madde 37 - (1) Orman sayılan alanlar ile orman kurulması öngörülen alanların ekolojik, biyolojik ve istatistiki teknikler kullanılarak, analizlerinin yapılıp, yetişme ortamlarının belirlenmesi, yetişme ortamı, toprak ve vejetasyon envanterlerinin çıkarılarak sayısallaştırılması, mevcut haritalara işaretlenmesi ve raporlanması işleri yapılır.

       Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması

       Madde 38 - (1) Orman ve yaban hayatı alanlarında, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yer alan av ve yaban hayvanlarının, gerek korunarak ve gerekse üretme istasyonlarında üretilerek çoğaltılması, idarenin istekleri ve mevzuat doğrultusunda, periyodik zamanlarda, tekniğine uygun yöntemlerle envanterlerinin çıkartılması çalışmaları yapılır.

       Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler

       Madde 39 - (1) Orman ve yaban hayatı ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan, yaban hayvanlarına ilişkin avlaklar ile koruma ve rezerv alanlarının tefriki, planlaması, tesisi, ve yönetimi işleri, Bakanlığın 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve buna dayalı olarak yayınladığı alt düzenleyici işlemler ile belirlediği esas ve usuller doğrultusunda yerine getirilir.

       Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin işler

       Madde 40 - (1) Orman ekosisteminin bir parçası olan orman içi su kaynaklarına yönelik su üretim fonksiyonuna ayrılan havzalardaki ormanların planlanması, projelendirilmesi, etüt ve envanterinin yapılması, projelere uygun teknik müdahalelerin yapılıp kaynağının geliştirilmesi ve kaynağın erozyondan korunması, kaynak ve dere yatağının korunması ve ıslah edilmesi, bu konuların planlanması ve projelendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülür.

       Milli parklar

       Madde 41 - (1) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca, milli park alanlarının tefrik edilmesi ve buna uygun raporların hazırlanması, envanterlerinin çıkarılması, planlanması ve planlara uygun düzenlemelerin yapılmasına yönelik faaliyetler yürütülür.

       Orman içi dinlenme ve mesire yerleri

       Madde 42 - (1) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak, ormanların sosyal, kültürel ve ekolojik yararlarının halkın hizmetine sunulması amacıyla, uygun orman alanlarının tefrik, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetilmesi ile işletilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman içi rekreasyon alanları

       Madde 43 - (1) Ormanların doğal görünüm, estetik, kültürel ve ekolojik değerlerce zengin olan yörelerinin tefrik, envanter, planlama ve projelendirmelerinin düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği çalışmaları yapılır.

       Uzun devreli gelişme planı

       Madde 44 - (1) Tamamı veya bir bölümü orman sayılan yerler üzerinde bulunan milli parkların ve korunan alanların, Bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda uzun devreli gelişim planları ekip çalışması anlayışıyla yapılır.

       Ağaç röleve planları

       Madde 45 - (1) Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında bulunan alanlarda korunması gereken mevcut ağaçlar, ağaççıklar ve floranın, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde bulunup, ilgili mevzuat gereğince korunması istenilen ağaçların belirlenip detaylı olarak raporlanması ve çizimi çalışmaları yapılır.

       Peyzaj planlaması ve uygulaması

       Madde 46 - (1) Orman fakültelerinden, 31/12/1989 tarihinden önce mezun olan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisleri, peyzaj planlama ve uygulamasına yönelik çalışmaları yürütebilirler.

       Peyzaj uygulaması

       Madde 47 - (1) Orman fakültelerinden 31/12/1989 tarihinden sonra mezun olan orman mühendisleri, sadece yapılmış peyzaj planlarının uygulamasına yönelik çalışmalar yaparlar.

       Orman kaynaklarının planlanması

       Madde 48 - (1) Orman sayılan alanların topluma sunduğu odun ve odun dışı bitkisel, hayvansal, mineral, ekolojik, ekonomik, çevresel, görsel, kültürel ve benzeri her türlü ürün, değer ve hizmetlerin birbiriyle uyumlu biçimde sağlanmasına yönelik etüt, envanter, planlama, revizyon ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Orman sınırlaması

       Madde 49 - (1) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerler tespit edilerek sınırları belirlenir.

       Arazinin, vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanması

       Madde 50 - (1) Arazinin 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında vasıf tayini ve mülkiyet tespiti açısından yorumlanmasına ilişkin iş ve işlemler yapılır.

       Mülkiyet çalışmaları

       Madde 51 - (1) İdarenin mülkiyet işlemi talebine yönelik mesleki hizmetler kapsamında olan hizmetler sunulur.

       Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerini yorumlama ve mevcut haritalar üzerine işleme

       Madde 52 - (1) Hava fotoğrafları ile uydulardan sağlanan görüntülerin teknik, idari, hukuki, ekonomik ve benzeri ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlanması ve elde edilen verilerin orman ve ormancılığa yönelik envanter ve planlama çalışmalarında kullanılması faaliyetleri yapılır.

       Orman yangınları

       Madde 53 - (1) Orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadele çalışmalarına esas olmak üzere, etüt, planlama ve projelendirme çalışmaları yapılır. Yangın ile mücadele için kurulan ilk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri yönetilir ve kontrol edilir.

       Orman zararlılarıyla mücadele

       Madde 54 - (1) Biyotik ve abiyotik orijinli orman zararlılarıyla, teknik, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle mücadele ve önleme çalışmalarına esas olmak üzere; etüt, planlama ve projelendirme çalışmalarının yapılması, mücadele projelerinin uygulanması ile biyolojik mücadeleye gerekli olan böceklerin üretilmesi, mücadele ekiplerinin yönetilmesi ve kontrollerinin yapılması işleri gerçekleştirilir.

       Orman yolları

       Madde 55 - (1) Ormanların işletilmesi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla yol şebeke planları ile yol inşaat ihalelerine esas olacak keşif ve ihale dosyaları mevzuata uygun biçimde hazırlanıp uygulanır; etüt, inşaat, bakım ve onarım işleri yapılır. Bu iş ve işlemlere ilişkin kontrol yürütülür.

       Orman yangın emniyet yol ve şeritleri

       Madde 56 - (1) Orman yangınları ile mücadele amacıyla, mevcut doğal ormanlar ile yeniden kurulacak ormanların, ilgili mevzuatına uygun olarak yangın emniyet yolu ve şeritlerinin etüt, planlama, projelendirme, proje uygulama, yapım, bakım ve kontrolleri yapılır.

       Orman ekosistemlerinin kurulması

       Madde 57 - (1) Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, gençleştirme, rehabilitasyon, meşcere bakımları, mera ve havza ıslahı çalışmaları yapılırken; orman ekosisteminin canlı öğelerinin yetişme ve yaşamasını etkileyen ekolojik, hidrolojik, biyolojik, fiziki unsurlar dikkate alınarak, yetişme-yaşama ortamlarının planlanması, projelendirilmesi, proje uygulama çalışmalarıyla yeni orman ekosistemleri oluşturulur.

       Orman gen alanlarının kurulması

       Madde 58 - (1) Genlerinin ıslah edilmesi suretiyle elde edilen, üstün genetik özelliklere sahip orman ağaç, ağaççık ve çalılarına ait fidanların kullanılarak, üstün nitelikli meşcerelerin kurulması amacıyla, etüt, planlama ve uygulamalar gerçekleştirilir.

       Gen koruma alanlarının kurulması

       Madde 59 - (1) Gen kaynaklarının korunması amacıyla; doğal ormanlar içinde, üstün genetik özelliklere sahip ağaç, ağaççık ve floranın bulunduğu alanların tespit, tefrik, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılır.

       Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması

       Madde 60 - (1) İnsan ve aktiviteleri sonucunda oluşan kültürel, biyotik ve abiyotik süreçlerle ortaya çıkan doğal oluşumların seçkin örneklerini bünyesinde bulunduran orman alanlarının biyosfer rezerv alanları statüsünde korunmasını sağlamak amacıyla; bu alanların tefrik ve tespitine ilişkin raporlar hazırlanır. Bu alanlarla ilgili koruma, geliştirme, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılır.

       Orman biyotop çalışmaları

       Madde 61 - (1) Yeniden orman ekosistemleri kurulması çalışmalarının planlama aşamasından başlayarak ve yetişme ortamı en iyi şekilde değerlendirilerek, ekosistemi oluşturan canlılara yaşama ortamlarının hazırlanması ve mevcut orman alanlarında biyotop alanlarının kurulması çalışmaları yapılır.

       Kent ormancılığı çalışmaları

       Madde 62 - (1) Orman ekosistemlerinin işlevsel değerlerinin topluma aktarılması yönünde kurulmasına karar verilen kent ormancılığı çalışmaları yetkilendirilmiş diğer disiplin alanlarıyla birlikte yapılır.

       Orman çevre düzenlemesi

       Madde 63 - (1) Kentlerin yakın çevresinde, kentlerin gelişmelerini de dikkate alarak çok amaçlı yeşil kuşak ormanlarının kurulması, rekreasyonel etkinliklerin planlanması, toprak ve su korumaya yönelik bitkisel onarım çalışmalarının planlanması, gezi güzergâhlarının belirlenmesi, projelendirilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi çalışmaları yapılır.

       Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirmesi

       Madde 64 - (1) Bakanlıkça istenilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanır. Hazırlanan raporlar uygulama aşamasında ve sonrasında izlenir ve kontrol edilir.

       Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler

       Madde 65 - (1) Orman ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin öğelerinden olan flora ve faunaya ilişkin uygulamalı ekolojik, biyolojik çeşitlilik ve çevresel ağırlıklı eğitimler, tanıtım ve bilinçlendirme programları, araştırma, geliştirme, inceleme, envanter ve benzeri faaliyetler planlanır ve yürütülür.

       Orman ve ormancılıkla ilgili benzer iş ve hizmetler

       Madde 66 - (1) Doğal ve yapay orman kurulması, ormanların bakımı iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetleri sonucunda çıkartılan dikili ağaçların yarı mamul hale getirilmeleri için kesilip soyulması, piyasa istekleri doğrultusunda boylanması, sınıflandırılması, ölçülmesi ve tutanaklara bağlanmasına yönelik teknik üretim hizmetleri yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Orman Endüstri Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

       Odun hammaddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri

       Madde 67 - (1) Odun hammaddesi; yarma, kesme, soyma, biçme işlemlerine tabi tutulur ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.

       Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri

       Madde 68 - (1) Odun hammaddesi; yongalama, liflere ayırma, buharlama, kurutma, emprenye etme, ısıl işlem, bükme, ağaç malzeme konservasyonu, karantina ve fümigasyon işlemlerine tabi tutulur ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.   

       Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek

       Madde 69 - (1) Odun yonga ve lifler; yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapıları değiştirilmeden işlenerek yonga levha, lif levha, odun-plastik kompozitleri, odun unu, odun briketi haline getirilir ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.

       Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek

       Madde 70 - (1) Odun yonga ve lifler, fiziksel ve kimyasal yollarla yapıları değiştirilerek işlenip; odun hamuru, kâğıt hamuru, selüloz endüstrisi, odun kömürü, odun katranı, odun sirkesi, ekstraktif madde gibi ürünler imal edilir ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.

       Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek

       Madde 71 - (1) Odun hammaddesinden kereste, ahşap kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamuller üretilir ve bunlara ilişkin sanayi tesisi işletilir.

       Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak

       Madde 72 - (1) Orman ürünleri ve mobilya endüstrisinde; kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanılarak ahşap olmak kaydıyla mobilya, sabit ve hareketli mobilya, doğrama, kapı, pencere, yer döşemeleri, ahşap yapılar ve elemanlarının profil, lambri, kağıt ambalaj ürünleri imal edilir. Bunların tasarımı, projelendirilmesi ve kalite kontrolü yapılır ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.

       Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler

       Madde 73 - (1) İlgili fabrika ve tesislerinde üretim safhasında olmak üzere; odun dışı orman ürünlerinin kalite kontrolü, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve belgelendirme işlemleri yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönelik Mesleki Konular

       Ağaç işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak

       Madde 74 - (1) Ahşap olmak kaydıyla sabit ve hareketli mobilyalar, doğrama, ahşap deniz araçları, sauna, prefabrik ev yapımı, parke, karavan, evlerin ahşap bölümleri ve benzeri ürünlerin imalatı yapılır.

       Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve işletmesini yürütmek

       Madde 75 - (1) Ahşap malzemelerin emprenye edilmesini ve kurutulmasını sağlayan tesisler tasarlanır, projelendirilir ve işletilir.

       Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak

       Madde 76 - (1) Ahşap malzemeye dayalı olarak üretilen her türlü ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatı yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Kanunun 4 üncü Maddesindeki Mesleki Faaliyet Konuları ile Sınırlı Olmak Koşuluyla Hak ve Yetkiler

       Araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak

       Madde 77 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin, birim zaman analizi tespiti, teknik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, kültürel, çevresel ve idari konular ile mevzuat hazırlama ve benzeri konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır.

       (2) Araştırma sonuçlarının yayınlanmasında ve uygulanmasında ortaya çıkabilecek hukuki konuların sorumluluğu ilgili meslek mensuplarına aittir.

       (3) Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarında yapılacak araştırmaların büro ve arazi çalışmalarında, gerektiğinde yardımcı personel, teknisyenle konu uzmanı mühendis çalıştırılabilir veya danışmanlık hizmeti alınabilir.

    Çevresel muhasebe yapmak

    Madde 78 - (1) Çevresel muhasebe yapmak amacıyla; çevre kaynaklarının kullanımını, kullanım sonucunda bu kaynaklarda doğacak azalma ve bozulmaların tespiti, hem ekonomik hem de çevresel politika oluşturmada uzun vadeli etkiye sahip ekonomik verilerin ulusal verilerle toplanması konuları ulusal hesaplar sistemi içinde muhasebeleştirilir.

    Keşif yapmak

       Madde 79 - (1) Gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin ihale dosyaları ile projelere dayalı arazi, fabrika ve işyeri incelemeleri yapılarak düzenlenecek belgelere göre keşif evrakları hazırlanır.

       Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak

       Madde 80 - (1) Biyotik ve abiyotik orijinli orman zararlıları, teknik eksiklik, yangın, tabii afetler ve benzeri olaylar nedeniyle orman, orman alanları, orman ürünleri ve tesislerinde meydana gelen zarar ve ziyan tespit edilir.

       (2) Kıymet takdiri yapmak amacıyla; orman kaynaklarının ve orman ürünleri sektöründeki fabrika ve işyerlerinin stok değerleri ile orman kaynaklarının işlevsel akım değerleri tespit edilerek raporlanır.

       Maliyet hesaplamak

       Madde 81 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin tahmini girdi maliyetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyet bedelleri, ormancılık ve endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kesin çıktı maliyetleri ile ile benzeri mesleki konulara ilişkin maliyetler hesaplanır.

       Fizibilite raporu hazırlamak

       Madde 82 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kurulacak tesisler ve yapılması öngörülen yatırımların fizibilite raporları hazırlanır.

       Tasarım faaliyetleri yapmak

       Madde 83 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin makine, ekipman ve ürün çıktısı konularında tasarım çalışmaları yapılır.

       Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak

       Madde 84 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin plan ve projeler hazırlanır ve bu projeler uygulanır.

       Standardizasyon çalışmaları yapmak

       Madde 85 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin faaliyetler, odun ve odun dışı ürünler, çıktılar, hizmetler, araç ve gereçler, ergonomi ve benzeri konuların standardizasyon esasları belirlenir ve ilgili çıktıların yürürlükteki standardizasyon dokümanlarına uygunluğu tespit edilir.

       Sertifikalandırma yapmak

       Madde 86 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin tüm faaliyet ve çıktıların, tüm kontrol yöntemleri kullanılarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenir ve belirlenecek esaslar çerçevesinde uygunluk belgesi verilir.

       Kalite kontrolü yapmak

       Madde 87 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyet, hizmet ve ürün çıktılarının standartlara uygunluğu kontrol edilir ve raporlanır.

       Stok kontrolü yapmak

       Madde 88 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin üretim ve stok kontrolleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır.

       Kontrol ve denetim yapmak

       Madde 89 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin konuların uygulanması sırasında; işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı fiilen kontrol edilir.

       (2) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin, büroda, arazide, atölyede ve tesislerde, yürürlükteki mevzuata ve idarenin isteklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenir.

       Muayene yapmak

       Madde 90 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak kabulü istenilen konuların; ilgili mevzuata, şartnamelere, sözleşmelere uygunluğu, kabul edilebilir yöntemler kullanılarak belirlenir ve muayene edilip belgelenir.

       Hakemlik yapmak

       Madde 91 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin anlaşmazlıklarda, 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tahkim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

       Eksperlik yapmak

       Madde 92 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin eksperlik hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Teknik müşavirlik yapmak

       Madde 93 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin teknik müşavirlik hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Danışmanlık yapmak

       Madde 94 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konulara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Yeminli danışmanlık yapmak

       Madde 95 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin yeminli danışmanlık hizmeti ihtiyaçları Kanundaki tanıma uygun olarak yerine getirilir.

       Bilirkişilik yapmak

       Madde 96 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, mesleki konularda, idarenin, gerçek ve tüzel kişilerin, adli ve idari yargının bilirkişilik hizmeti ihtiyaçları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

       Yeminli bilirkişilik yapmak

       Madde 97 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, adli ve idari yargının yeminli bilirkişilik ihtiyaçları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

       Raporlar hazırlamak

       Madde 98 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü, teknik, idari ve benzeri raporlar hazırlanır.

       Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak

       Madde 99 - (1) Serbest meslek mensuplarınca ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak Kanunda sayılan konulardaki hizmetlerin sunumu amacıyla Kanunun 7 nci maddesine göre ormancılık ve orman ürünleri büroları açılır.

       Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak

       Madde 100 - (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak Kanunda sayılan konulardaki hizmetlerin, gerçek ve tüzel kişilere sunulması amacıyla Kanunun 8 inci maddesine göre serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları açılır.

       Laboratuarlar açmak

       Madde 101 - (1) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin olarak teknik donanımlı laboratuarlar açılır.

       Özel müesseseler ve işletmeler kurmak

       Madde 102 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak, Kanunda belirtilen konularda, ticari esaslara uygun olarak, meslek mensuplarınca tek başlarına veya ortaklık halinde özel müessese ve işletmeler kurulup yönetilir.

       Özel müesseseleri yönetmek ve mesul müdürlüğünü yapmak

       Madde 103 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında kurulmuş olan özel müessese ile işletmeler yönetilir ve bunların mesul müdürlüğü yapılır.

       (2) 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesine göre hususi ormanların mesul müdürlüğü yapılır.

       Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek

       Madde 104 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ithal orman bitkisi ve orman bitkisel ürünleri üzerinde karantina ve fümigasyon hizmetleri yürütülür.

       Bu hizmetler yürütülürken 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uyulur.

       Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek

       Madde 105 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel, biyolojik, kültürel ve benzeri konularda rehberlik hizmetleri yürütülür.

       İhracat işlemlerini yürütmek

       Madde 106 - (1) Her türlü odun, odun türevleri ve odun dışı ürünler ve türevleri, ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve orman florasına ait bitkiler ile ormancılıkta, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılacak donanım, alet ve edevat, hormon ve ilacın ihraç edilebilmesi için ihracat mevzuatında öngörülen rapor, beyanname ve benzeri belgeler düzenlenir.

       İthalat işlemlerini yürütmek

       Madde 107 - (1) Her türlü odun, odun türevleri ve odun dışı ürünler ve türevleri, ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve orman florasına ait bitkiler ile ormancılıkta, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılacak donanım, alet ve edevat, hormon ve ilaç ithal edilebilmesi için ithalat mevzuatında öngörülen rapor, beyanname ve benzeri belgeler düzenlenir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları Çalışma Alanları

       Serbest ormancılık büroları çalışma alanları

    Madde 108 - (1) Serbest ormancılık büroları, ortaklık büroları veya şirketler; bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak tek başlarına veya diğer meslek mensuplarıyla ortak çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

    (2) Serbest ormancılık büroları, ortaklık büroları veya şirketler; bu Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65 ve 66 ncı maddelerindeki hizmetleri tek başlarına yerine getirirler.

    (3) Bu Yönetmeliğin 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen iş ve işlemler Kanun kapsamı dışındaki diğer meslek mensuplarıyla beraber ortak yürütülür.

    Serbest orman ürünleri büroları çalışma alanları

    Madde 109 - (1) Serbest orman endüstri mühendislerince kurulan orman ürünleri büroları, ortaklık büroları veya şirketler; bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci bölümlerinde yer alan konularda çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.

    Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarında yapılan ortak çalışmalar

    Madde 110 - (1) Odaya kayıtlı ve ruhsatlı serbest meslek mensupları, kendi aralarında serbest ormancılık büroları ve serbest orman ürünleri büroları, ortaklık büroları ve şirket şeklinde birleşebilirler.

       (2) Bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.

       (3) Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

       Serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büro çalışmaları

       Madde 111 - (1) Serbest yeminli ormancılık büroları ve serbest yeminli orman ürünleri büroları, Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü uyarınca faaliyette bulunurlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Bilgi Verme, Denetim, Ortak Yetki Kullanımı ve Görevle İlgili Suçlar

       Bilgi verme yükümlülüğü

       Madde 112 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kanunun uygulamasına ilişkin Odanın istediği bilgileri vermekle yükümlüdürler.

    (2) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisine ilişkin işlerle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; kurulu kapasitelerini, kapasite kullanım miktar ve oranlarını, istihdam ettikleri meslek mensuplarını, Odanın belirleyeceği çizelgeyi hazırlayıp yılda bir kez Oda genel merkezine elektronik ortamda bildirirler.

    Denetim

    Madde 113 - (1) Oda yönetim kurulu, Kanun uygulamasını takip etmek üzere, gerekli gördüğü zamanlarda gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait işyerlerinde denetimler yaptırır.

    Ortak yetki kullanımı

    Madde 114 - (1) Meslek mensupları; bu Yönetmeliğin 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hizmetleri tek başlarına, üçüncü fıkrasında belirtilen hizmetleri ise ilgili kanun, tüzük ve/veya yönetmelik hükümleriyle yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber yürütmeye yetkilidirler.

       (2) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümündeki meslek mensubu istihdamına ilişkin ilkeler; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin mesleklerini ilgilendiren kısımlara ait olup, diğer mesleki disiplinlerin mevzuatlarında yer alan istihdam ilkelerine dair hükümler saklıdır.

       Görevle ilgili suçlar ve sorumluluklar

       Madde 115 - (1) Serbest meslek mensupları, Kanunda ve bu Yönetmelikte sayılan hak ve yetkileri kullanırken görevin gerektirdiği sorumluluğu üstlenirler. Bu görevlerle ilgili olarak yaptıkları çalışma ve uygulama nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. Ayrıca haklarında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak soruşturma yapılır.

    ONUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Belgeleme

       Madde 116 - (1) Mesleki konularda çalışacak olan serbest meslek mensubu sayısı; büro sahipliği belgesi, ortaklık bürosu belgesi, şirket sözleşmesi, bordro, danışmanlık sözleşmesi ve benzeri belgelerle kanıtlanır.

       Düzenleme yetkisi

       Madde 117 - (1) Oda, bu Yönetmelik uygulanmasını açıklığa kavuşturmak ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla uygulama esaslarına ilişkin alt düzenleme yayımlayabilir. Düzenlemeler, Odanın internet sayfasında, genel merkez ve Oda şubelerinde ilan edilir.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 118 - (1) 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esasları ile Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Tercihli haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Meslek mensuplarından orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip olup, Kanunun yayımı tarihinden önce mülga Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapanlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait orman endüstri kuruluşlarında çalışanlar, belgelemek ve ruhsat almak koşuluyla serbest orman ürünleri bürosu kurabilirler. Büro kurmak istemeyenler ise, serbest orman ürünleri bürolarında çalışabilirler.

       (2) Bu şekilde çalışacak olan orman mühendisi ve orman yüksek mühendisleri; Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde dilekçeyle Odaya başvurup, orman ürünleri endüstrisi alanında çalışma isteklerini belirtirler. Bu kişilerce böyle bir istekte (Değişik ibare: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/1.mad.) bulunulması halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlarda çalışamazlar, ormancılık alanında büro açamazlar ve ormancılık konularına ilişkin alanlara geri dönemezler.

       Yürürlük

       Madde 119 - (1) Bu Yönetmelik 27/2/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

    Madde 120 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar