DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ

    Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur Ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği

    Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 10/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27372

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelde aranacak şartlar ile sözlü ve uygulamalı sınavların yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 3 üncü ve 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başvuru Kabul Komisyonu: Genel Müdürlükte Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,

       b) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

       c) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

       ç) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra müdürlüklerini,

       d) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,

       e) Sanatkar Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan personeli,

       f) Sınav Komisyonu: 1309 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen Teknik Kurulu,

       g) Teknik Kurul: 1309 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen kurulu,

       ğ) Uygulatıcı Uzman Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde sayılan personeli,

       h) Uzman Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde sayılan personeli

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sınava Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar

    Sınava katılacak adaylarda aranacak şartlar

       Madde 5 - (1) Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

       a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan pozisyonlardan;

       1) Stajyer koro sanatçıları, Stajyer opera solistleri ve Stajyer orkestra sanatçıları için Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

       2) Stajyer Bale Sanatçısı için yapılacak olan atamalarda Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde,

       3) Diğer pozisyonlara yapılacak olan atamalarda Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde eğitim veren fakültelerden lisans düzeyinde mezun olmak,

       b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvurabilmek için en az lise düzeyinde mezun olmak,

       c) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına müracaat eden erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

       ç) Uzman memur pozisyonlarına müracaat eden adaylar için 40 yaşından gün almamış olmak,

       d) Kurum tarafından sınav ilanlarında belirtilen uzman memur pozisyonlarına yapılacak olan müracaatlarda ilgili meslek örgütleri tarafından belgelendirilmek üzere en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.

       (2) Kurum içi gruplar arası pozisyon değişikliği sınavlarında birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen eğitim şartı ve yaş sınırı aranmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sınavların İlanı, Sınavlara Başvuru Usulü ve Başvurunun Kabulü

       İlanların yapılması ve ilanda yer alacak bilgiler

       Madde 6 - (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanlar, sınav tarihinden en geç bir ay önce kurumun ilan panoları ve internet sitesi ile ülke çapında yayın yapan gazetelerden en az bir tanesinde ilan edilir ve ayrıca yerel gazetelerde de ilan yapılabilir.

       (2) Yapılacak ilanlarda; sınav açılan pozisyon ve unvanlar, her bir pozisyon ve unvan için alınacak personel sayısı, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuruların yapılacağı yer, başvuru süresi, sınav tarihleri, sınavın yapılış şekli ve ilgili diğer hususlara yer verilir. Başvurular tamamlandıktan üç gün sonra pozisyon unvanı, sınav tarihi, sınavın yapılacağı yer, sınavların başlangıç saatleri belirtilmek suretiyle gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin sınav programları Kurumun duyuru panoları ile internet sitesinde ilan edilir. Zorunlu hallerde sınav yeri ve zamanı hususunda sınav komisyonu tarafından değişiklik yapılabilir.

       Adaylardan istenecek belgeler

       Madde 7 - (1) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

       a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

       b) İş başvuru formu (Ek-2),

       c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

       ç) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ve yurt dışından mezuniyet durumu için yetkili makamlarca onaylanmış denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği veya denklik için müracaatı bulunan adaylardan müracaat ettiğine ilişkin belge,

       d) İki adet vesikalık fotoğraf.

       Başvurunun yapılması

       Madde 8 - (1) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvurular, şahsen, posta yoluyla veya kurumun internet sitesinden yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

       (2) Adaylar, Genel Müdürlükçe ilan edilen sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarından en fazla iki unvana müracaat edebilir. Adayların başvurduğu pozisyonların sınav tarihi, yeri veya saatinin aynı olması durumunda tercih edilen sınava girilebilir. Sınav Komisyonu tarafından diğer unvan için ayrıca sınav hakkı verilmez.

       (3) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kurum içi gruplar arası pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin duyurular ve sınav programları Kurumun ilan panoları ile internet sitesinde ilan edilir ve sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

       Başvurunun kabulü

       Madde 9 - (1) Sınav başvurusunda bulunan adayın bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunması halinde, adaya sınava katılım belgesi düzenlenerek verilir. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru kabul komisyonunca adayın vermiş olduğu belgelerde eksiklik ya da yanlışlığın bulunduğunun tespit edilmesi halinde belgeler adaya iade edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi

       Sınavlar

       Madde 10 - (1) Sınavlar yazılı kompozisyon, uygulamalı veya mülakat olarak yapılır. Yazılı kompozisyon uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına müracaat eden adaylara uygulanır ve adayların genel kültür ve kurum faaliyetlerine ilişkin bilgi ve düşüncelerinin yazılı olarak ifade edilmesini kapsar. Adaylara ilişkin yazılı kompozisyonlar sınav komisyonu tarafından uygulama ve sözlü performansları ile birlikte değerlendirilir.

       Sınava ilişkin usul ve esaslar

       Madde 11 - (1) Sınavlar teknik kurul tarafından yapılır. Devlet opera ve balesi müdürlüklerinde teknik kurulun eksik oluşturulması veya oluşturulamaması halinde il müdürlüğünün teknik kurul görevleri Genel Müdürlük teknik kurulu tarafından yerine getirilir. Genel müdürlük not verme hakkı olmaksızın sınavlarda bir ya da iki gözlemci görevlendirebilir.

       (2) Uygulatıcı uzman memur ve uzman memur sınavlarında yapılacak uygulamaların neler olacağı ve bu uygulamalara tanınacak olan süre gibi hususlar sınav komisyonu tarafından sınavdan bir gün önce veya sınav sabahı tespit edilerek kapalı zarfa konularak mühürlenir. Sınav, sınav komisyonu tarafından hazırlanan zarflardan bir tanesi seçilerek bu zarf içerisinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

       (3) Sınav pozisyonları için ilan edilen gün ve saatte adayın sınav yerinde bulunmaması durumunda Teknik Kurulca mazereti uygun görüldüğü takdirde aday aşama sonunda sınava alınabilir. Ancak sınav ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya geçildikten sonra gelen adaya sınav hakkı verilmez.

       (4) Yazılı kompozisyon uygulama ve mülakat sınavları için yapılacak olan değerlendirmeler adayların tamamı sınava girdikten sonra 100 puan üzerinden ve her aşama için ayrı ayrı yapılır.

       (5) Komisyon üyesinin sınava alınan adaya sınavın her aşaması (2 veya 3 aşama) için vermiş olduğu notların ortalaması o üyenin verdiği notu teşkil eder ve adayın başarı notu, tüm komisyon üyelerinin geçerli oylarının ortalaması alınarak belirlenir.

       (6) Müracaatı alınarak sınava kabul edilen adayın yapılan sınavların her aşamasında başarılı olması için en az 70 ve üzerinde puan alması şarttır. Ortalama notlardaki küsuratlar yukarıya tamamlanmaz. Sınava giren adaylardan 70 puan altında not alan adaylar, sınava girdikleri pozisyonun bir sonraki aşamasına kabul edilmez.

       (7) Adayların başarı sıralaması, aynı pozisyonda sınava giren adayların aldıkları not ortalamasına göre yapılır. Sınavlarda toplam 70 puan ve üzerinde puan alanlar başarılı, 70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

       (8) Kurum içi sınavlarda Koro sanatçıları, opera solisti unvanı için girdikleri sınavlarda opera solisti sınavı giriş müfredatının yalnız ikinci ve üçüncü aşamalarından sorumlu tutulur.

       (9) Teknik Kurul aynı ses rengine, aynı çalgı grubuna ya da aynı uygulama grubuna ait adayları arka arkaya veya birlikte sınava alabilir.

       (10) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurlara ilişkin kurum içi yapılacak olan sınavlarda pozisyon veya unvan değiştirmek isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatında belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

       (11) Sınava alınan adayla birinci ve ikinci derecede akrabalık bağı bulunan veya adayın meslek dersi öğreticiliğini yapmış olan komisyon üyeleri o adayla ilgili oy kullanamazlar.

       (12) Genel Müdürlük ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde istihdam edilecek Stajyer Sanatçı pozisyonları ile diğer Sanatçı pozisyonlarına yapılacak olan uygulamalı sınavlarda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatında belirtilen performanslar istenir.

       (13) Genel Müdürlük ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri sınav komisyonlarınca uygulamalı sınavlarda, adaylardan istenilecek olan performanslara ilişkin kurum içinden ya da dışından danışman davet edilebilir. Ancak, bu danışmanlar değerlendirme esnasında komisyonla birlikte bulunamazlar.

       Kompozisyon sınavı ile uygulamalı sınavların yapılacağı yer ve zaman

       Madde 12 - (1) Merkez ve taşra müdürlüklerinde 1309 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek Uygulatıcı Uzman ve Uzman Memurlara uygulanacak olan kompozisyon sınavı bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince ilan edilecek olan sınav programlarında belirtilen yer ve zamanda yapılır. Sınav yer ve zamanının herhangi bir nedenle değişmesi halinde değişiklik aynı şekilde ilan edilir.

       (2) Uygulamalı sınavlar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince ilan edilecek sınav programlarında belirtilen yer ve zamanlarda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatı çerçevesinde sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

       Mülakat

       Madde 13 - (1) Adaylar sınav müfredatında belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yer ve zamanda sınav komisyonu tarafından yapılacak mülakat değerlendirilmesine katılırlar.

       (2) Sınav komisyonu yapacağı değerlendirmede, adayın komisyon önünde kendini ve mesleğini ifade edebilme yeteneği ile diğer özellikleri dikkate alır ve yapılan değerlendirme sonucu, adaylar için düzenlenecek aday başarı durum cetveli notları belirtilerek üyelerce imzalanır.

       Sınav sonuçları

       Madde 14 - (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek Sanatkar, Uygulatıcı Uzman ve Uzman Memur sınav sonuçları başarı sırasına göre Kurumun duyuru panoları ile internet sitesinde ilan edilir.

       (2) Gerçekleştirilen sınavları asil ve yedek kazanan adaylara yazılı bildirim yapılır.

       (3) Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       b) Adli sicil beyanı,

       c) Dört adet vesikalık fotoğraf,

       ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

       d) Denklik için müracaat edildiğine dair belgeyi sınav başvurusu esnasında teslim eden adaylar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

   

   

    Mevzuat Kanunlar