TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27381

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün, Anayasa ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirtilen esas ve ilkelere uygun kuruluş ve çalışma düzeninin oluşturulmasını ve görevlerinin sorumluluk, işbirliği ve hiyerarşik düzen içerisinde yerine getirilmesini sağlamaktır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun kuruluşu ve organları ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 16 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birim: Kurumun hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet; istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim ile bu birimlere yardımcı olan Kurumda zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı hizmet birimlerini,

       b) Birim Amiri: Bu Yönetmelikte geçen hizmet birimlerinin en üst amirini,

       c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       e) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kurumun Teşkilatı, Organları ve Görevleri

       Organlar

       Madde 5 - (1) Kurumun, 2954 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile kurulan organları şunlardır:

       a) Yönetim Kurulu,

       b) Genel Müdürlük.

       (2) Bu organlar, 2954 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre görev yaparlar.

       Yönetim Kurulu

       Madde 6 - (1) Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek karar ve yönetim organıdır. Yönetim Kurulu, 2954 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde gösterilen esaslara göre kurulur ve aynı Kanunun 12 nci maddesi ile diğer ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapar.

       Genel Müdürlük

       Madde 7 - (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından meydana gelir. Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir.

       Genel müdür yardımcıları

       Madde 8 - (1) Kurumda, dört genel müdür yardımcısı görev yapar. Genel müdür yardımcıları Genel Müdüre karşı sorumludur. Genel müdür yardımcılarından birinin; elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon mühendisliği veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birinden mezun olması zorunludur.

       (2) Genel müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

       a) Kurumun temel görevini teşkil eden yayın hizmetini; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işbirliği ve müşterek sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ederek yerine getirmek,

       b) Kurum hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için kendilerine bağlı birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,

       c) Yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimlerin, işlem ve çalışmalarını gözetmek, denetlemek, bu birimlerin görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak,

       ç) Kendilerine tanınan sınırlar içerisinde yetkilerini Genel Müdüre karşı sorumlu olarak kullanmak.

       Teşkilat

       Madde 9 - (1) Kurum teşkilatı;

       a) Merkez teşkilatı; ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinden,

       b) Taşra teşkilatı; Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber bürolarından,

       c) Yurt dışı teşkilatı; bürolardan,

       meydana gelir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ana Hizmet Birimleri

       Ana hizmet birimleri

       Madde 10 - (1) Ana Hizmet Birimleri; Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, Radyo Dairesi Başkanlığı, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Kanal Koordinatörlüğü, Yapım Koordinatörlüğü ile Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünden meydana gelir.

       Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı

       Madde 11 - (1) Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo, televizyon ve diğer medya araçlarından yapılacak yayınlar için toplanacak haber ve spor bültenleri ile programlarını mevzuata uygun olarak hazırlamak veya hazırlatmak ve yayınlamak,

       b) Haberlerin; toplanması, seçilmesi, yazılması, değerlendirilmesi, sıralanması ve yayınlanmasında, genel habercilik ilkelerine uygun şekilde tarafsızlık, doğruluk, çabukluk ve tazelik unsurlarını sağlayıcı her türlü tedbiri almak, haber kaynaklarının belirtilmesini sağlamak,

       c) Haber ve spor ile ilgili istihbarat yapmak, toplanan bilgi ve belgeleri değerlendirmek, yayına hazırlamak, yayınlamak, arşivlenmesini sağlamak,

       ç) Seçim ile ilgili konularda mevzuat ile verilen görevleri yapmak,

       d) Haber bültenleri ve Başkanlığın sorumluluğuna verilen yayınları, kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla denetlemek, gerçekleştirmek, bu çerçevede yetkilendirilecek personeli belirleyerek Genel Müdürün onayına sunmak,

       e) Haber ve spor ile ilgili konularda Kurum adına sözleşmelerin yapılması, yenilenmesi, değiştirilmesi ve feshedilmesi hususlarını Genel Müdürlüğe teklif etmek, sözleşmeleri uygulamak,

       f) Yetkili birim aracılığı ile yabancı radyo ve televizyon kurumları ile haber, haber programı ve personel mübadelesi konularında temaslar yapmak, sağlanan imkânlardan hizmetin ve kurum mevzuatının öngördüğü esaslar içerisinde personelin yararlanması amacıyla tedbirler almak, yurt dışındaki uluslararası yayın kuruluşları ile periyodik haber ve görüntü alışverişi düzenlemek, bu konudaki ilişkileri yürütmek,

       g) Ulusal ve bölgesel radyo kanallarında yer alacak haber bültenlerinin hazırlanması ve TBMM çalışmalarıyla ilgili yapımların gerçekleştirilmesinde Radyo Dairesi Başkanlığıyla işbirliği yapmak.

       ğ) Yerli veya yabancı yapım ve/veya yayın kuruluşlarıyla ortaklaşa haber ve spora ilişkin program, belgeseller yapmak, yaptırmak, satın almak.

       Televizyon Dairesi Başkanlığı

       Madde 12 - (1) Televizyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Koordinatörlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

       b) Kurumun televizyon program yapımı ve yayınına ilişkin hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini gözetmek,

       c) Hedef kitlenin yayın akışına, program içerik ve biçimine yönelik ilgi, ihtiyaç ve tercihlerini tespit etmek üzere program araştırmaları yapmak veya yaptırmak, izlenme oranlarının takibini ve analizini yapmak,

       ç) Yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa ve karşılıklı yardımlaşma yoluyla gerçekleştirilecek televizyon program ve film yapımı ile ilgili sözleşme işlemlerini yürütmek,

       d) Kurumun ürettiği televizyon radyo ve yeni medya program ve hizmetlerinin yurt dışına satışı, kiralanması ve değişimine dair faaliyetleri yürütmek; ilgili birimler ile işbirliği içinde bu faaliyetlerle ilgili yurt dışı fuarlara katılmak,

       e) Kurumun ihtiyacı olan dış kaynaklı program, film, dizi ve benzeri yayın materyalini, ilgili birimlerle işbirliği içinde temin etmek,

       f) Televizyon ile ilgili yeni medya hizmetlerinin, ilgili birimlerle koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,

       g) Tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek.

       Radyo Dairesi Başkanlığı

       Madde 13 - (1) Radyo Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo programlarının yapımı ve yayınına ilişkin hizmetlerin mevzuata uygun olarak ilgili birimlerle koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak,

       b) Her türlü radyo programının kanal kimliklerine göre biçim ve içerik planlamasını yapmak, bu doğrultuda detaylı program siparişleri hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak, Kurum içi ve Kurum dışından gelecek program tekliflerini değerlendirmek, prototiplerini hazırlamak,

       c) Radyo programlarının yıllık yapım uygulama talimatını hazırlamak, Genel Müdürlüğün onayını aldıktan sonra yapılması kararlaştırılan programların Kurum içi veya Kurum dışı kaynaklardan yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak,

       ç) Yeni medya uygulamalarını radyo yayın alanlarına taşımak, internet yayıncılığı ve mobil medya hizmetleri alanında politika üretmek, yayınlar yapmak,

       d) Ulusal ve bölgesel kanallarda yer alacak haber bültenlerinin hazırlanması ile TBMM çalışmalarıyla ilgili yapımlar için Haber Dairesi Başkanlığıyla işbirliği yapmak, bunların kanal kimliklerine uygun şekilde tespit edilecek planlar çerçevesinde yayınlanmasını sağlamak,

       e) Reklam yayın planlamasını, kanal kimliklerine uygun olarak ve Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapmak veya yaptırmak,

       f) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası yayın kuruluşları ve yabancı yayın kurumlarıyla ilişkileri, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak düzenlemek, ortak projeler oluşturmak,

       g) Radyo kanalları ve programlarıyla ilgili güncel tanıtım faaliyetlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

       Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı

       Madde 14 - (1) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo ve diğer medya araçları aracılığı ile Türkiye'nin görüşlerini yansıtmak ve tanıtımını yapmak üzere yurt dışına yönelik Türkçe ve değişik dil ve lehçelerde yayın gerçekleştirmek,

       b) Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, soydaşları ve akraba toplulukları ile Türkiye Türkçesi konuşanların, Türkiye ve Türk Kültürü ile bağlarının devamını sağlayıcı ve pekiştirici yayınlar yapmak,

       c) Yurt dışındaki radyo ve televizyon kuruluşlarından gelecek haber, program ve müzik taleplerini karşılamak, yayın ortaklıkları oluşturmak,

       ç) Dış ilişkiler ile ilgili yayınların planlanmasında Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilecek Esaslara uyumu sağlamak.

       Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

       Madde 15 - (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurumun, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve uluslararası kuruluşlar, uluslararası yayın kuruluşları ve yabancı radyo-televizyon kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

       b) Uluslararası kuruluşlar veya uluslararası yayın kuruluşlarından, yabancı radyo-televizyon kuruluşları ile şirketler ve kişilerden gelen yazı ve dokümanları ilgili birimlere iletmek, sonuçlarını takip etmek, bu doküman ve yazılardan kendi görev alanına giren işlemleri yapmak,

       c) Uluslararası kuruluşların veya yabancı radyo-televizyon kuruluşlarının statüleri ile mesleki eğitim konularındaki yayınlarından ve bu kuruluşlardan gelen dokümanlar ile yazılardan gerekli olanları Türkçeye ve hazırlanan cevapları yabancı dile çevirmek,

       ç) Kurumun yurt dışından gelen misafir ve ziyaretçilerini ağırlamak, bu amaçla Genel Müdürlük tarafından verilecek talimatlar uyarınca düzenlemeler yapmak,

       d) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek esaslar kapsamında Kurum personelinin yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin dış görevlendirmelerle ilgili yazıları hazırlamak ve takip etmek,

       e) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen uluslararası organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek,

       f) Yurt dışı büroları ile kurumsal yazışmaları yürütmek.

       Müzik Dairesi Başkanlığı

       Madde 16 - (1) Müzik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurumun müzik yayınlarının genel hedef ve esaslarını tespit etmek, müzik programlarının repertuar ve tür açısından genel planlamasını yapmak, uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde, ulusal ve uluslararası bazı program ve projelerin gerçekleştirilmesini koordine etmek,

       b) Müzik yayınları ve programları ile ilgili olarak, genel yayın planının ve yapım uygulama talimatlarının hazırlanması ve yayın birimleri tarafından yapımı önerilen müzik programlarının yayın dönemi öncesi değerlendirilmesi konusunda Radyo ve Televizyon Dairesi Başkanlıklarının yapacakları koordinasyon toplantılarında yer almak,

       c) Radyo ve televizyon yayınlarında yer verilecek Kurum içi veya Kurum dışı sanatçılar, topluluklar ve bunların denetimleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

       ç) Müzik programlarının üretimlerinde yer verilecek müzik aleti tür ve sayısını programların özelliklerine göre tespit etmek, radyo ve televizyonda bu konuda uygulama birliği sağlamak, Kurum birimlerinde sürekli olarak görev yapan çeşitli müzik topluluklarının kadrolarını, bu esaslar çerçevesinde ilgili birimlerle işbirliği halinde düzenlemek,

       d) Radyolarda ve stüdyo dışında yapılacak, salt müzik üretimlerinin ve konserlerin kaliteli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve üretim ve icraya dönük çalışmalar konusunda yayın birimlerinden talepte bulunmak,

       e) Radyo ve televizyon yayınlarına, müzik üretimi sağlamak açısından, Kurum içi ve Kurum dışı sanatçı, topluluk ve kuruluşlarla temas etmek, uygun görülecek müzik icralarının ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanması için ilgili birimlerle işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,

       f) Yayınlarda kullanmak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından, nitelikli müzik icralarını ve dokümanlarını saklamak, Kurum arşivine göndermek; bunların içerisinden uygun görülenlerden veya yeni üretimlerden derlenecek müzik materyallerini kültür hayatına kazandırmak,

       g) İstisna sözleşmeleri ve telif hakları kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve bu konuda uygulama birliğini sağlamak, meslek birlikleri ve hak sahipleri ile telif hakkına ilişkin sözleşme ve ödemeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

       Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

       Madde 17 - (1) Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo ve televizyon yayınlarında tespit edilen güçlük, aksaklık ve tıkanıklıkları Kurumun diğer birimlerinden elde edeceği bilgiler çerçevesinde değerlendirmek, bunları giderici tedbirleri Genel Müdürlüğe sunmak,

       b) Prodüksiyon kaynaklarının ve hizmetlerinin verimli işletilmesi için uygulamayı da izleyerek araştırmalarda bulunmak, istatistikî verileri toplayıp değerlendirmek, Genel Müdürlüğe işletme standartlarını ve kaynak kullanım verimliliğini geliştirici öneriler sunmak,

       c) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesislerin kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla bu tesislerin ölçü, ayar ve bakım esasları ve standartlarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak,

       ç) Naklen yayın araçları, up-link araçları, uydu yer istasyonları, program iletim sistemlerine ait teçhizat ve tesisatın kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve işletilmesini sağlayacak esasları uygulamayı da izleyip hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak,

       d) Radyo ve televizyon yayınlarının stüdyo çıkışından itibaren halka yayınlanmasına kadar kullanılan sistemler hakkında bilgi edinmek, Kurum yayınlarının yurt içi ve yurtdışında izleyiciye ulaşımı konusunda araştırma yaparak Genel Müdürlüğe sunmak,

       e) Uydudan yayın iletimi planlamak, kiralanması için gerekli işlemleri yapmak,

       f) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesisler için ihtiyaç duyulan yedek malzeme ve sarf malzemesinin, yayının süreklilik ve güvenliğini sağlayacak şekilde alımı için teşebbüste bulunmak, arızalar ve aksaklıklar konusunda veri tabanı oluşturmak, bu veri tabanı üzerinde istatistikî değerlendirmeler yapmak, optimum stok seviyelerini tespit, takip ve kontrol etmek.

       Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı

       Madde 18 - (1) Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo ve televizyon yayın sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak, güncel teknolojileri takip etmek, yeni yayın teknolojileriyle deneme yayınları yapmak, Kurumun bu alanda yatırım ve teknoloji değişimine esas olacak politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

       b) Radyo ve televizyon yayın teknolojileri alanında yeni düzenlemelere ve standartların belirlenmesine yönelik çalışmalara Kurum adına katılmak, katkıda bulunmak; sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak,

       c) Radyo, televizyon ve telekomünikasyon tesislerinde kullanılan frekansları tescil ettirmek, düzenleme yetkisine sahip kuruluşlar tarafından yapılan frekans planlama ve koordinasyon çalışmalarına katılmak,

       ç) Radyo ve televizyon yayın şebekesini planlamak, tesislerin plan ve projelerini hazırlamak, verici istasyonları, verici ve anten teçhizatı, tesisat ve malzemesi ile ilgili teknik etütler yapmak, bunların kurulmasını sağlamak, Kurumun kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını belirlemek,

       d) Radyo ve televizyon istasyonları, verici ve anten teçhizatı, tesisat ve malzemesi ve propagasyonla ilgili olarak Kurumca uygulanabilecek standart ve esasları belirlemek,

       e) Verici istasyon ve tesislerindeki teçhizat ve tesisatın işletme, ölçü ayar ve bakım esaslarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, sistematik kontrollerini yapmak,

       f) Radyo ve televizyon yayınlarının teknik kalitesinin, kapsama bölgelerinin ve enterferansların belirlenmesi için saha ölçümleri yapmak, yapılan ölçümlere göre gerekiyorsa verici gücü ve anten sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak, enterferansların önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

       g) Kurumun radyo ve televizyon istasyonları ile enerji tesislerinin ihtiyacı olan malzemenin stok seviyelerini de takip ve kontrol ederek alımı için girişimde bulunmak,

       ğ) Verici istasyonlarına ait her türlü bina, tesis ve teçhizatın kiraya verilmesi ya da kiralanması şartlarını belirlemek, buna ait protokol ve sözleşmeleri tanzim etmek, bunların uygulanmasını takip etmek,

       h) TRT Müdürlüklerinin sorumluluk alanı dışında kalan yerlerdeki verici tesislerini işletmek ve buna ilişkin hizmetleri yürütmek.

       Arşiv Dairesi Başkanlığı

       Madde 19 - (1) Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurumun yapım yayın sürecinde üretilen her türlü görsel ve işitsel yayın materyalinden ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görülenlerin, yeterli ayrıntıda içerik çözümlemesini de yaparak arşivlenmesini, korunmasını, saklanmasını, tekrar kullanılmasını ve güvenliğini sağlamak,

       b) Kurum yayın arşivlerinin kontrolünü yapmak, kullanım dışı kalan arşiv materyalini yeni kayıt ortamlarına aktarmak üzere ilgili birimlerle işbirliği yaparak yayına uygun hale getirmek, arşivlenmesine gerek olmayan veya zaman içerisinde arşiv niteliğini kaybeden materyali tespit etmek ve ilgili mevzuat çerçevesinde imha edilmesini sağlamak,

       c) Kurum içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik arşivlerin kullanımına ilişkin hizmetleri geliştirmek, uygulamak, koordinasyonu sağlamak,

       ç) Yurt içi ve dışındaki yayın kurum ve kuruluşlarının arşivleriyle, Kurum yayın arşivlerinin internet dahil medya ortamlarında değişimi, araştırma, sorgulama ve izleme yapılabilmesini temin etmek için gerekli işbirliklerini geliştirmek ve gerçekleştirmek,

       d) Kurum yayın arşivlerini, yurt içi ortamlarda tanıtacak, pazarlayacak ve geliştirecek işbirlikleri yapmak, arşiv materyalinin ilgili mevzuat çerçevesinde, kiralanmasını, satışa sunulmasını sağlamak, telif hakları konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

       Kanal Koordinatörlüğü

       Madde 20 - (1) Kanal Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Kanal kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar için önerilerde bulunmak,

       b) Hedef kitlenin yayın akışına, program içerik ve formatlarına yönelik, ilgi, ihtiyaç ve tercihlerini saptamak üzere kamuoyu ve program araştırmaları yaptırmak, izlenme oranlarının takibini ve analizini sağlamak,

       c) Kurumun genel yayın ilkelerini, kanal kimliğini, kamu yayıncılığının gereklerini, diğer kanalların yayın kalıplarını, izleyici analizlerini ve kanal için tahsis edilen bütçeyi dikkate alarak yayın kalıplarını hazırlamak,

       ç) Yayın akış planlarına uygun detaylı program siparişlerini ve/veya talimatları hazırlayarak yapımcılara iletmek,

       d) Kurum içinden ve/veya dışından Kanal için gelen program önerilerini değerlendirmek,

       e) Yapımına karar verilen Kurum içi önerilerden uygun görülenlerin yapımına başlanması için yapımcı birime, ödenek tahsisi için ise ilgili muhasebe birimine bildirimde bulunmak,

       f) Yapımına karar verilen Kurum dışı öneriler için yapımcılarla sözleşme yapmak veya yapılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

       g) Yapımına karar verilen Kurum içi ve Kurum dışı program önerilerini, yapımın gerek görülen her aşamasında, siparişe uygunluk açısından kontrol etmek, yapımcılar tarafından teslim edilen yayın materyalinin kabulünü yapmak,

       ğ) Gerekli medya araçlarını kullanarak tanıtım faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve değerlendirmek,

       h) Yayın akışının devamlılığını, takibini ve değerlendirilmesini sağlamak,

       ı) İlgili birim ile koordinasyon sağlayarak, programların izlenme başarısını takip etmek,

       i) Kanala tahsis edilen bütçenin etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

       Yapım Koordinatörlüğü

       Madde 21 - (1) Yapım Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Program siparişleri üzerine hazırlanacak önerileri veya bünyesindeki yapımcıların özgün önerilerini koordine ederek ilgili birime bildirmek,

       b) Yapılmasına karar verilen program önerilerinin; siparişe, iş takvimine ve bütçesine uygun olarak gerçekleşmesini, denetiminin yapılarak yayına hazır halde ilgili birime teslim edilmesini sağlamak,

       c) Yapımlar için Birimlerce aktarılacak ödeneklerin uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, harcamaların ödeneğe ve mevzuata uygunluğunu gözetmek,

       ç) Yayında kullanılmayan her türlü yapım malzemesinin değerlendirilmek üzere arşive ulaştırılmasını sağlamak.

       Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü

       Madde 22 - (1) Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Yurt içi ve yurt dışı radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için gereken her türlü prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılması için bağlı işletmeler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

       b) Bu hizmetlerde öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanılmasını, gerektiği hallerde Kurum dışından kiralama yolu ile destek alınmasını veya Kurum dışına ücreti karşılığı hizmet, araç, gereç ve eleman tahsis edilmesini sağlamak,

       c) Yapım ve yayın kaynaklarından gelen prodüksiyon kaynağı taleplerinin planlamasını yapmak,

       ç) Yapım ve yayın kaynakları ile ilgili teçhizat, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını toplamak, temini hususunda ilgili birimlere teklifte bulunmak,

       d) Naklen yayınlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihtiyacın ilgili birimlerle koordine ederek gerçekleşmesini sağlamak,

       e) İşletmelerde kaynakların verimli kullanılmasını ve ihtiyaç halinde birimler arası kaynak aktarımını koordine etmek, planlama ve kiralama hizmetlerini yapmak,

       f) Naklen yayın araçları, up-link araçları, uydu yer istasyonları, program iletim sistemlerine ait teçhizat ve tesisatın kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

       g) Kurumun standartları veya Kurumun üyesi olduğu uluslararası yayın birliklerinin teknik kuralları dikkate alınarak, yapım ve yayınların yurt içine ve yurt dışına iletimi için ihtiyaç duyulan ana kumanda, devamlılık merkezleri, Eurovision Merkezi, diğer sistem ve devreleri tespit etmek ve işletmek,

       h) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesislerin ölçü, ayar ve bakım esasları ve standartlarına uygun olarak kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve işletilmesini sağlamak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Danışma ve Denetim Birimleri

       Danışma ve denetim birimleri

       Madde 23 - (1) Danışma ve Denetim Birimleri; Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından meydana gelir.

       Hukuk Müşavirliği

       Madde 24 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

       a) Kurum leh veya aleyhine açılan dava ve icra takipleri ile anlaşmazlıkları yargı organları önünde takip etmek ve sonuçlandırmak,

       b) Resen veya birimlerin istemi üzerine, Genel Müdür tarafından sorulan hukuki konular hakkında, istişari mahiyette görüş bildirmek,

       c) Kurumun taraf olacağı sözleşmelerin esaslarını tespit etmek; yayın hizmetleri, istihdam ve fikir haklarını kapsayan tip sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak; birimler tarafından hazırlanacak genelge, sözleşme, protokol, ibraname ve benzeri taslakları inceleyerek görüş bildirmek,

       ç) Mevzuatta aranan veya Genel Müdür tarafından öngörülen hallerde komisyonlara, görüşme ve toplantılara katılmak,

       d) Uluslararası kuruluşların hukukî faaliyetlerini takip etmek, fikir hakları ile ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek, fikri haklara ilişkin yayın konularında ilgili ünitelerle işbirliği yapmak,

       e) Kanun, tüzük ve yönetmelik gibi mevzuat taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek veya bunların hazırlık çalışmalarına katılmak.

       Teftiş Kurulu Başkanlığı

       Madde 25 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları ve diğer hususlar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile belirlenir.

       Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

       Madde 26 - (1) Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Programları, Anayasa, 2954 sayılı Kanun, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre; metin, görüntü ve ses bakımından incelemek, mevcut haliyle yayınlanmasını veya yapılan ekleme ve çıkarmalarla yayınlanmasında sakınca olup olmadığını gerekçeleriyle tespit etmek,

       b) Denetleme sonucunda cezai ve idari kovuşturmayı gerektirecek hususların tespit edilmesi halinde, durumu bir rapor ile Genel Müdürlüğe bildirmek,

       c) Denetlenen programları yayın çıkış kayıtlarından dinleyerek veya izleyerek denetim sonuçlarına uygun olarak yayınlanıp yayınlanmadıklarını kontrol etmek,

       ç) Kurum yapım-yayın hizmetlerinin geliştirilmesi ve yapım uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla, yapım içeriklerinde koordinasyon ve birimler arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmak,

       d) Anayasa ve 2954 sayılı Kanunda belirtilen esaslar içinde, yurdun çeşitli bölgelerinin özelliklerini de dikkate alarak uzun vadeli TRT Genel Yayın Planı ve Yıllık Yayın Planı taslaklarını gerekli araştırmaları yaparak ve ilgili birimlerce koordinasyon sağlayarak hazırlamak,

       e) Yayın birimleri tarafından hazırlanacak yıllık yapım uygulama talimatı taslaklarının plana ve Kurum mevzuatına ve her iki talimatın birbirine uygunluğunu inceleyerek görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.

       Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

       Madde 27 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;   

       a) Kalkınma planı stratejisi ve politikaları doğrultusunda, Kurumun orta ve uzun vadeli politikalarını belirlemek,

       b) Kurumun görev alanına giren konularda performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak,

       c) Kurum hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

       ç) Kurumun yatırım stratejilerini ilgili birimlerle birlikte belirlemek; birimlerin bu doğrultuda hazırlayacakları yatırım taleplerini uygulanabilirlik yönünden değerlendirmek, yatırımlarda teşvik veya muafiyetlerden yararlanılmasını sağlamak, yatırım konularında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

       d) Kurum faaliyetlerinin finansmanında yurt dışı fonlardan yararlanma imkânlarını araştırmak, Kurum gelir kaynakları, gelirlerin sürekliliği, sağlıklı ve düzenli toplanması hususlarında stratejiler geliştirmek, araştırma yapmak ve ilgili birimleri bilgilendirmek,

       e) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarını incelemek ve cevap hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak,

       f) Teknik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

       g) Kurumun mevzuat çalışmalarını yürütmek.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Yardımcı Hizmet Birimleri

       Yardımcı hizmet birimleri

       Madde 28 - (1) Yardımcı Hizmet Birimleri; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğünden meydana gelir.

       İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

       Madde 29 - (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Kurumun insan kaynakları planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak,

       b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri her türlü özlük işlemlerini yürütmek,

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli şekilde kullanılması hususunda tekliflerde bulunmak.

    Eğitim Dairesi Başkanlığı

       Madde 30 - (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek ve Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunun kabulünden sonra uygulanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

       b) Kurum mevzuatında yer alan eğitime ilişkin hükümlerin uygulanmasını sağlamak,

       c) Eğitim çalışmalarında gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlamak.

       Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

       Madde 31 - (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Radyo-televizyon yapım ve yayın stüdyoları, naklen yayın araçları, enerji sistemleri, uydu yer istasyonları, up-link iletim sistemleri ve karasal program iletim sistemleri gibi yapım, yayın ve iletim sistemleriyle (karasal verici tesisleri hariç) ilgili teknik gelişmeleri izlemek, teknoloji geliştirmek, teknik etütler yapmak, plan ve projeleri hazırlamak, bu konularda Kurum tarafından uygulanacak standart ve esasları tespit etmek,

       b) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesisleri planlamak, standartlarını belirlemek, projelerini hazırlamak, kurmak, kurulmasını sağlamak, mevcut stüdyo tesislerini genişletmek ve geliştirmek,

       c) Kurumun bilgi ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği, kaliteyi arttıracak önlemler almak, kullanıcı memnuniyetini gözeten bilişim hizmetlerinde iyileştirmeler yapmak,

       ç) Kurum hedeflerine ulaşılmasında, bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını, bu teknolojiler ışığında bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşmasını ve sayısal iş üretimine geçişi sağlamak,

       d) Kurumsal bilgi ve medya teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılımları temin etmek, temininde iş birliğinde bulunmak ve işletmek,

    e) Bilgi ve medya teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, Kurum hizmetlerinde kullanımını sağlamak, yaygınlaştırmak, bu amaçla eğitim verilmesini sağlamak, Kurumun ihtiyaç duyduğu güncel bilgi ve iletişim teknoloji kaynaklarını temin etmek,

    f) Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlardan kurum imkanları dahilinde geliştirilmesi mümkün olanları projelendirmek ve geliştirmek,

    g) TRT-Net yerel ve geniş alan ağının planlamasını, tesisini yapmak ve kesintisiz işletmek, TRT-Net ve internet ağı üzerinden, veri, dosya, ses ve görüntü iletişimini (VOIP, Video Konferans) sağlamak ve tüm aktif pasif iletişim cihazlarını kesintisiz işletmek, yönetmek,

    ğ) İnternet ve diğer iletişim operatörleri üzerinden verilen servisleri geliştirerek, her türlü yeni medya yayıncılığı yapmak,

    h) Bilişim donanımlarının kurulum, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

    ı) Kurumsal bilgi teknolojileri güvenliğini sağlamak,

    i) Yönetim bilgi ve karar destek sistemini oluşturan bilgi alt sistemlerini kurmak, gerekli yazılımları temin etmek ve çalışır durumda tutmak,

    j) Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, bilgi teknolojileri kaynaklarını ve bunlara ait bilişim ağları altyapılarını temin etmek, temin edilmesinde işbirliğinde bulunmak ve kesintisiz işletilmesini sağlamak,

    k) Yapım ve yayın süreçleri için (Televizyon, Radyo, İnternet Sitesi, Teletekst, isteğe bağlı ses ve görüntü iletimi, IPTV, Katma Değerli Servisler vb.) birlikte çalışabilir, farklı medyaları destekleyecek Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi yazılımını geliştirmek, temin etmek ve işletmek,

    l) Kurumsal içeriğin (ses, görüntü, metin) üretimi, saklanması ve farklı medyalardan güvenli bir şekilde iletimini sağlamak.

    Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

    Madde 32 - (1) Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali bilginin zamanında üretilmesini, mali içerikli tüm işlemlerin; muhasebenin temel kavramları, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak takibini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü sağlamak,

    b) Muhasebe sisteminin karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak biçimde işlemesini, Kurumun gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemin genel kabul görmüş muhasebe standartları çerçevesinde kaydını, yönetimini ve denetimini yapmak,

    c) Kurumun mali kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının ön değerlendirmesini ve kontrolünü sağlamak,

    ç) Kurum alacakları ile gelirlerinin etkin bir biçimde tahakkuk, takip ve tahsili, emanetlerin saklanması ve iadesi, giderlerin finansmanı ve hak sahiplerine ödenmesi, kurumun varlık ve borçları ile diğer mali yükümlülüklerine ilişkin iş ve işlemlerini yerine getirmek, iştirak ve ortaklıklarla ilgili incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak ve işlemleri yürütmek,

    d) Kurumsal kaynakların, belirlenmiş stratejik amaç, öncelik ve hedefler ile temel ilke ve politikalar doğrultusunda, kullanılması, değerlendirilmesi ve elde edilmesine yönelik tedbirleri almak,

    e) Kurumun bilanço, kar/zarar ve diğer mali tablolarını yasal süresi içerisinde hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak, Yönetim Kurulunca gerek görülen hallerde bilanço, kar/zarar ve diğer mali tabloların Kurum dışında incelemesini yaptırmak,

    f) Kurum bünyesinde uygulanan maliyet muhasebesiyle ilgili her türlü plan, politika ve işlemleri geliştirmek,

    g) 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda sayılan gelirlerin tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil ve denetlenmesi hususundaki her türlü iş ve işlemi ifa etmek,

    ğ) 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu hükümleri gereği, bandrol ücreti ana para alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar için kesilecek olan para cezaları ile ilgili olarak Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacak işlemleri yerine getirmek,

    h) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanunun Tahsil Dairesi, Mahalli Tahsil Dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri Kurum adına kullanmak,

    ı) Borçlu veya malların Kurum teşkilatının bulunmadığı mahallerde olması halinde, 6183 sayılı Kanuna göre takip işlemlerinin niyabeten yerine getirilmesini sağlamak.

    Satınalma Dairesi Başkanlığı

    Madde 33 - (1) Satınalma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Kurumun ait olduğu yıl bütçesinde yer alacak alım programını hazırlamak ve alım kapsamına giren tüm harcamaların programda gösterilen ödenek ve ambar stok durumuna göre yapılmasını gözetmek,

       b) İhale ve alım kapsamına giren tüm harcamaların programda gösterilen ödenek ve yetkilere göre yapılmasını gözetmek, ödeneksiz veya yetkisiz işlem ve harcamaları önlemek, ihtiyaç halinde ek ödenek veya yetki verilmesi veya aktarma işlerini ilgili birime bilgi vererek yürütmek,

    c) Finansman durumuna göre stok alımların yapılmasını ve ihtiyaçların ambar mevcudundan karşılanmasını sağlamak,

    ç) İhale ve alımların ilgili mevzuatında belirtilen kurallara ve temel esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, diğer birim ve kuruluşların da bu kural ve esaslara göre hareket etmelerini gözetmek,

    d) Kurumun diğer birimlere verilmeyen satım işlerini ve ihalelerini ilgili mevzuatına göre yürütmek,

    e) Alım ve ihalelerin en ekonomik ve rasyonel şekilde yapılması için liste düzenlemek ve piyasa gelişmelerine göre güncellemek,

    f) Kurumun diğer birimlere verilmeyen gayrimenkul kira işlemlerini yürütmek,

    g) Satınalma işlemlerinde gerekli taşıma, gümrük, akreditif, navlun ve sigorta işlerini yürütmek,

    ğ) Her ne şekilde olursa olsun alınan malzemenin; ekspertiz, muayene, kabul ve tesellümünü, merkez depo ve ambarlara giriş kayıtlarını, sayımlarını, envanterini yapmak ve kayıt dışı olarak kullanılmasını önlemek,

    h) Merkez ihale komisyonlarının sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    ı) İhale işlem dosyalarının ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

       i) Kurumun diğer alım birimlerinin ihale, alım, stok, kontrol, sigorta ve ithalat uygulamalarını gözetmek ve gerektiğinde finansman durumuna göre önlemler almak.

    Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı

    Madde 34 - (1) Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurumun reklam yayınlarıyla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

       b) Radyo ve televizyon reklamlarının ilgili mevzuata uygun olarak kurumsal denetimini ve yayınlanmasını sağlamak,

       c) Reklam sürelerini pazarlamak veya pazarlayacak aracı kuruluşlarla temas kurarak gerekli tedbirleri almak,

       ç) Reklam konusuyla ilgili yayınları izlemek, değerlendirmek, reklam ile ilgili izleyici veya dinleyici ölçümü yaptırmak, istatistikler tutmak, ilgili birimlere göndermek,

       d) Kurum tarafından ihtiyaç duyulacak reklam hizmetlerine yönelik tasarım, tanıtım, organizasyon ve prodüksiyon işlerini yapmak, yaptırmak ve bu konulardaki işleri diğer ilgili birimlerle koordine etmek,

       e) Reklam materyallerinin stüdyo işlemlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

       f) Reklam ve sponsorluk sözleşmeleri için diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

       g) Kurumun gelir getirici katma değerli servisleri ve mobil medya hizmetlerini koordine etmek.

       Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

       Madde 35 - (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

       a) Kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık ve tedavi hizmetlerini yürütmek,

       b) Kuruma ait lojman, kreş ve gündüz bakımevi, misafirhane, tabldot, sosyal tesisler (lokal, kamp, spor tesisleri) ile ilgili hizmetleri yürütmek,

       c) Kurum merkez hizmet binalarının yönetimi, site işletme ve araç işletme hizmetlerini yürütmek,

       ç) Yapım işlerini yürütmek, yapıların projelerine uygun olacak şekilde yapılmasını ve tadil edilmesini sağlamak,

       d) Kurum emlakine ait sicilleri tutmak, bunlarla ilgili kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

       e) Sivil savunma, koruma ve güvenlik hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

       f) Kurumun taşıma hizmetleri ile Kurum araçlarının her türlü sigorta işlemlerini yürütmek.

       Genel Sekreterlik

       Madde 36 - (1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır;

       a) Genel Müdürün emir ve kararları ile ilgili genelge ve duyuruları hazırlamak, diğer birimler tarafından hazırlanacak genelgelerin mevzuata uygun olarak dağıtımını sağlamak,

       b) Genel Müdür tarafından görülmesi gereken evrak ve her çeşit dokümanı sunmak, genel evrak ve Kurumsal arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek,

       c) Kurum Kanununda belirtilen görevler çerçevesinde; ihtiyaç duyulan alanlarda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmak/yaptırmak, istatistiki veriler çıkarmak ve ilgili birimlere ulaştırmak,

       ç) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ulusal organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek,

       d) Kurumsal tanıtım kapsamında; dergi yayınlanması, Aktif Hat, bilgi edinme gibi hizmetleri yürütmek, flama, broşür, hediyelik eşya ve benzerlerini hazırlamak,

       e) Kurum faaliyet raporlarını, ilgili birimlerden sağlanacak bilgilere göre hazırlamak,

       f) Kurum hizmetlerinde kullanılacak her türlü matbua ve benzerlerinin basım hizmetlerini yürütmek.

       Özel Kalem Müdürlüğü

       Madde 37 - (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Genel Müdür ile birimler ve Kurum dışı makam, merci ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek, büro hizmetlerini yürütmek,

       b) Genel Müdürün vereceği talimatları yerine getirmek.

       Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü

       Madde 38 - (1) Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Yönetim Kurulu Başkanlığının yapacağı yazışmaları hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını izlemek,

       b) Yönetim Kurulu ve üyelerin çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak ve faaliyetleri yürütmek,

       c) Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak; Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını, saklanmasını ve dağıtımını yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM: Taşra Teşkilatı

       TRT İstanbul Müdürlüğü

       Madde 39 - (1) TRT İstanbul Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren yapım, yayın, televizyon, radyo, haber ve verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetleri ile Koordinatörlüklerce verilecek hizmetleri mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT İzmir Müdürlüğü

       Madde 40 - (1) TRT İzmir Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren televizyon, prodüksiyon, radyo, haber, verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetleri ile Koordinatörlüklerce verilecek hizmetleri mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT Antalya Müdürlüğü

       Madde 41 - (1) TRT Antalya Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren radyo, haber, verici, sosyal hizmetler ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT Çukurova Müdürlüğü

       Madde 42 - (1) TRT Çukurova Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren radyo, haber, verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT Diyarbakır Müdürlüğü

       Madde 43 - (1) TRT Diyarbakır Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren televizyon, radyo, haber, verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT Erzurum Müdürlüğü

       Madde 44 - (1) TRT Erzurum Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren radyo, haber, verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       TRT Trabzon Müdürlüğü

       Madde 45 - (1) TRT Trabzon Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk alanına giren yerlerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

       b) Sorumluluk alanına giren radyo, haber, verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmek,

       c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında; anılan Kanun tarafından Tahsil Dairesine verilen görev ve yetkileri kullanmak.

       Haber Büroları

       Madde 46 - (1) Haber Bürolarının görevleri şunlardır;

       a) Sorumluluk bölgelerindeki olayları, gelişmeleri izlemek; haberleri, radyo ve televizyon yayınlarını gözeterek toplamak ve ilgili birimlere ulaştırmak,

       b) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Yurt Dışı Teşkilatı

       Yurt dışı büroları

       Madde 47 - (1) Yurt dışı bürolarının görevleri şunlardır;

       a) Bulunulan veya görev alanına giren ülkelerdeki Türkiye'nin yakın ve uzak stratejik çıkarlarını gözeterek Türk vatandaşlarının ve Türk kültürüne ilgi duyan bölge insanlarının Türkiye ve Türk Kültürü ile bağlarının devamını sağlayacak haber, eğitim, kültür, müzik, eğlence ve benzeri (radyo ya da televizyon) programlarının hazırlanması konusunda araştırmalar yaparak sonuçlarını ve hazırladığı program önerilerini ilgili birimlere göndermek,

       b) Önerilen programlardan Genel Müdürlükçe yapılması uygun görülen programlar ile ayrıca Genel Müdürlükçe yapılması talimatlanan programların yapımını gerçekleştirmek,

       c) Bulunulan veya görev alanına giren ülkelerdeki olayları ve gündemi takip ederek, hazırlanan haber, özel haber, haber program, naklen yayın, aydınlatıcı konuşma, yorum ve benzeri haber yayınlarını yayın için ilgili birimlere göndermek,

       ç) Her türlü haber ve program yapımlarını TRT ilkeleri ve mevzuata uygun olarak hazırlamak ve yayınlanmak üzere ilgili birimlere göndermek,

       d) Haber veya programların planlanması ve denetiminde Kurum mevzuatı ve yayın ilkeleri yanında Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilecek esaslara uygun olması için gerekli önlemleri almak,

       e) Yurt dışı bürolarınca gerçekleştirilecek haber ve programların planlanması, hazırlanması, yapımı ve yayını ile ilgili konularda Kurumun diğer birimleri ile işbirliği yapmak,

       f) Yıllık bütçe tekliflerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, her türlü malzeme ihtiyacını belirlemek, Genel Müdürlükçe belirlenen limitler ve esaslar içinde malzeme alım talebinde bulunmak ve yetki sınırları içinde harcamaların yapılmasını sağlamak, ödeneğe uygunluğunu gözetmek,

       g) Program, haber, teknik ve idari hizmetler ile bakım ve koruma hizmetlerini yürütmek üzere; bulunulan ülkenin koşullarına göre taban ve tavan ücretleri belirlenerek Genel Müdür'ün müsaadesini almak kaydıyla hizmetlerin gerektirdiği süre ile sınırlı olmak üzere mahallinden personel temin etmek,

       ğ) Her türlü program, haber ve haber programlarının yapım ve yayını için Kurumun haber ve program yapım-yayınına yönelik mevzuat hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet temin etmek,

       h) Büronun iş akışı ve iş bölümünü sağlamak, hizmetin aralıksız yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, bunlarla ilgili çalışma talimatı hazırlamak,

       ı) Yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarından gelecek haber, program veya işbirliği taleplerini Genel Müdürlükçe verilecek yetki sınırları içerisinde karşılamak,

       i) Genel Müdürlükçe verilecek talimatlar doğrultusunda bulunulan veya görev alanına giren ülkelerde Kurum yayınlarının izlenebilirliğini, izlenme oranını takip etmek; Kurum yayınlarının daha fazla izlenmesini sağlamak için izleyici ve dinleyici araştırmalarında ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmak, belirtilen konularda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yetki, Yetki Devri, Amir ve Emir

       Yetki

       Madde 48 - (1) Bir görevin verilmesi, bu görevin yerine getirilmesi için gerekli yetki ve sorumluluğun da verildiği anlamını taşır. Görevin yapılması, aynı zamanda bir yetkinin kullanılması ve sorumluluğun yüklenilmesidir. Kurum organizasyonunda hiyerarşik düzen içerisinde belirli bir kadroyu işgal eden personel, o kadronun gerektirdiği görevi yerine getirmekle sorumlu ve görevi ile sınırlı olarak yetkilidir.

       (2) Bu Yönetmelik ile Kurumun diğer mevzuatı ile Kurum yetkilileri tarafından verilen görevleri yapmaya, karar almaya, uygulamaya ve uygulatmaya amirler yetkilidir. Verilen görevlerin yapılmaması, yetkilerin hiç veya gereği gibi kullanılmaması ya da bu Yönetmelik ile Kurumun diğer mevzuatına aykırı olarak kullanılması sorumluluğu gerektirir. Görevler tam olarak, çabuk, güven içinde ve Kurum menfaatleri ile yükümlülükleri göz önünde bulundurularak yerine getirilir.

       Yetki devri

       Madde 49 - (1) Yöneticiler, sadece kendileri tarafından kullanılması kanunla öngörülenler dışındaki yetkilerini, sınırlarını belirtmek kaydıyla, Genel Müdürlük tarafından tespit olunacak esaslara göre geçici ya da sürekli olarak astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

       (2) Denetim, teftiş ve yayına izin vermeye ilişkin yetkilerle Kurumu hukuki ve mali sorumluluk altına sokacak veya genel prensiplerle ilgili kararlar alınmasını gerektiren yetkiler, ancak Genel Müdürün onayı ile devredilebilir.

       Amir ve emir

       Madde 50 - (1) Amirler, ilgili personele Kurumun çalışma konuları ile ilgili olmak ve mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydı ile görev ve bu görev gereği olarak emir vermek yetkisine sahiptirler. Amirlerin astlarına vereceği emir ve talimatları, kural olarak, hiyerarşik düzen içerisinde vermeleri esastır. Ancak, hizmetin gerektirdiği acil hallerde, hiyerarşik düzen dışında amirler tarafından verilecek emir ve talimatları alan astlar bu emir ve talimatları yerine getirmek ve ilk fırsatta bağlı oldukları amirlerine bilgi vermekle yükümlüdürler.

       (2) Amirler, hizmetin verimli şekilde yürütülebilmesi için, emirlerindeki personelin çalışma yerlerini, biriminin görev alanı ile sınırlı olarak tespit etmeye yetkilidir.

       (3) Aynı şehir içinde birimler arası görevlendirme, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve bu Başkanlığın bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır. Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Daire ve Kurul Başkanları, Kanal Koordinatörü, TRT Müdürü ile Temsilcinin görevlendirmeleri Genel Müdür tarafından yapılır. Görevlendirme süresi 2 yılı geçmemek üzere görevlendirme onayında belirtilir.

       (4) Bu yetkinin kullanılışının usul ve şekli Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Çalışma usul ve esasları

       Madde 51 - (1) Birimlere bağlı alt birimlerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

       (2) Birimler, gerektiğinde görev alanına giren hususlarda diğer hizmet birimleri ile koordinasyon sağlarlar ve Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirirler.

       (3) Hizmet birimleri, iş akışını ve bölümünü sağlarlar, hizmetlerin verimli, süratli ve aksaksız yürütülmesi amacıyla gerekli önlemleri alırlar.

       Düzenleme yetkisi

       Madde 52 - (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği (lağv, tensik, yeni kuruluş), Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

       Yürürlükten kaldırılan mevzuat

       Madde 53 - (1) 18/10/2000 tarihli ve 24204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Teşkilatlanmasına İlişkin Usul Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 54 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 55 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar