TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/11/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27403

    BİRİNCİ KISIM: Ana Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve sermayesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin, 22/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve sermayesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi mal ve hizmet alımlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt Yüklenici: Yüklenicinin, ihale konusu işin belirli alt kısımlarını ifa ettirdiği gerçek veya tüzel kişileri,

    b) Anlaşmalı İstekli: Çerçeve anlaşmaya taraf olan tedarikçi ve hizmet sunucularını,

    c) Bağlı Dağıtım Şirketi: Sermayesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerini,

    ç) Benzer iş: İhale konusu mal/hizmet alımı veya mal/hizmet alımının bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen/usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

    d) Çerçeve Anlaşma: İdarenin sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin süratli ve zamanında temini gayesiyle, Şirket veya Şirket tarafından yetki verilen bağlı şirketlerce, yaptıkları ihale sonucunda birden fazla istekliyle akdedilen, sonraki alımlara ait kıstasların belirlendiği, net sipariş içermeyen süreli ön anlaşmayı,

    e) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

    f) Doğrudan Temin Limiti: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen limiti,

    g) Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif: Gelen teklifler şartnamede belirtilen kıstaslar doğrultusunda değerlendirildikten sonra belirlenen, idare lehine geçerli en avantajlı teklifi,

    ğ) Eşik değer: İlan süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen ve her yıl aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri,

    h) Hizmet: Şirketin ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış her türlü kiralama ve hizmet alımlarını,

    ı) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    i) İdare: Şirket veya Bağlı Dağıtım Şirketi bünyesinde satınalma ve ihale yapmaya yetkili birimleri,

    j) İdari Şartname: Alımla ilgili, başta teklif hazırlama ve sunma esasları olmak üzere, İdarenin ve isteklilerin uyacakları idari usul ve esasları gösteren, tip idari şartnameden üretilmiş belgeleri,

    k) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımların istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

    m) İhale Komisyonu: İhalelerde teklif zarflarını incelemek, açmak, isteklilerin yeterliklerini değerlendirmek ve ihale yetkilisine sunmak üzere karar üretmekle görevli, İdarelerde oluşturulan komisyonları,

    n) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

    o) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

    ö) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

    p) İstisna limiti: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenip, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen limiti,

    r) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal/hizmet veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

    s) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

    ş) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgeleri,

    t) İş Ortaklığı: Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, her birinin sorumluluğu işin tamamına kaim olmak üzere, içlerinden birinin pilot ortak olarak belirlendiği oluşumları,

    u) Kısmi Teklif: İhale konusu alımın tüm iş kalemleri için değil de, ihale dokümanında müsaade edilen belirli iş kalemleri için yapılabilecek teklifi ve/veya iş kalemleri için, yine ihale dokümanında müsaade edilen asgari miktarda yapılabilecek teklifi,

    ü) KİK: Kamu İhale Kurumunu,

    v) KİK Mal Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

    y) KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

    z) Konsorsiyum: İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, her birinin sorumluluğu kendi alanıyla sınırlı olmak üzere, içlerinden birinin koordinatör ortak olarak belirlendiği oluşumları,

    aa) Mal: Alıma konu olan ve istisna kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından izin verilen her türlü malzeme, yedek parça mal ve hakları,

    bb) Mubayaa Görevlisi: Doğrudan temin limitinin %10'una kadar olan bedeldeki alımları gerçekleştiren görevliyi,

    cc) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

    çç) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

    dd) Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,

    ee) Satınalma Birimi: İhale sekreterya hizmetlerini yürüten personelleri bünyesinde barındıran birimleri,

    ff) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

    gg) Sözleşme Tasarısı: Şirket ile yüklenici arasında yapılacak yazılı anlaşmanın teklif bilgilerini içermeyen, tip sözleşmeden üretilen imzasız örneğini,

    ğğ) Standart Form: Mal alımları için KİK Mal Alımı Yönetmeliği ekindeki, hizmet alımları için KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği ekindeki standart formlardan madde içeriğiyle uygun olanları ile Şirket tarafından hazırlanarak tip ihale dokümanları ekinde yayımlanan belgeleri,

    hh) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

    ıı) Talep Sahibi Ünite: Belirlenen usullere göre, mal veya hizmet alımı talebinde bulunan ve/veya yapılan talepleri konsolide eden birimleri,

    ii) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    jj) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

    kk) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu değerlendirmeye esas belgeler, bilgiler ve çerçeve anlaşma tesisi dışındaki ihalelerde fiyat teklifini de içeren dokümanları,

    ll) Teklif Tarihi: İhalenin yapılacağı tarih ve saati, aynı zamanda teklifin verileceği son gün ve saati,

    mm) Teknik Şartname: Alıma esas mal veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,

    nn) Tip İdari Şartname: Bu Yönetmelik esaslarına göre Şirket tarafından hazırlanmış, her ihalede değişecek kısımları boş veya seçimlik olarak hazırlanmış idari şartnameleri,

    oo) Tip Sözleşme: Bu Yönetmelik esaslarına göre Şirket tarafından hazırlanmış, her ihalede değişecek kısımları boş veya seçimlik olarak hazırlanmış imzasız sözleşmeleri,

    öö) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu alımın/işin öngörülen bedelini,

    pp) Yapımla İlgili Hizmet İşleri:

    1) İmar planlarının hazırlanması,

    2) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri,

    3) Yapımla ilgili sondaj -zemin etüdleri,

    4) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç),

    5) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması,

    6) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri,

    7) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü,

    8) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi,

    9) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması

    şeklindeki danışmanlık alım işlerini,

    rr) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

    ss) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    şş) Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yerli İstekli, İlkeler ve Yaklaşık Maliyet

    Yerli istekli

    Madde 5 - (1) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

    (2) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

    İlkeler

    Madde 6 - (1) İdare, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    (2) Cins ve şartları aynı kalem alımların tek ihaleyle yapılması esastır. Ancak, ihale onay belgesinde gerekçesi belirtilerek, ihalede grup veya bölümlemeler yapılabilir. Grup veya bölümlemeler, alımı bir alt yetki limitine uygun hale getirmek gayesiyle yapılamaz.

    (3) İhalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulüyle ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak bu Yönetmelikte belirtilen özel hâllerde mümkündür.

    (4) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

    (5) Açık ihale usulüyle veya pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılmaz.

    (6) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak;

    a) İdarenin kiralık araç, endeks okuma, kesme bağlama, tesislerin işletilmesi ve bakım onarımı gibi süreklilik arz eden, kaçınılmaz işletme faaliyetlerinin, süreli hizmet alımı şeklinde ifa edildiği işlerde, sözleşme süresinin dolmamış ve yeni yapılacak ihalenin, ödeneği henüz açıklanmamış sonraki yılları da kapsayacak olması,

    b) İşletme faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için, çok acil olan mal ve hizmet alımlarının, ödeneklerin henüz açıklanmadan alınmak istenmesi,

    c) Çerçeve anlaşma tesis edilmesi

    durumlarında, ödenekler netleşmeden ihaleye çıkılabilir.

    (7) Çerçeve anlaşma ihaleleri hariç bir yıldan uzun süreli ihalelerin neler olacağı ve sürelerinin en fazla kaç yıl olacağı Yönetim Kurulunun onayına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının iznine tabidir.

    (8) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımlarının tutar toplamı ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımlarının tutar toplamı, Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınmadıkça, İdarenin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerinin %10'unu aşamaz.

    Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler, hesaplanması ve güncellenmesi

    Madde 7 - (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu malın/işin KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplanmasına gerek olmayıp, ihale olurunda işin yaklaşık miktarının belirtilmesi yeterlidir.

    (2) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.

    (3) İhale konusu alımın/işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

    (4) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve alımla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Benzer şekilde ihale konusu hizmet işinde kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda da yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

    (5) Yaklaşık maliyet hazırlanmasının zorunlu olduğu ihalelerde ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatlarıyla birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleriyle birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

    (6) İhale komisyonu, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği yaklaşık maliyeti dikkate alır.

    (7) İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir. Ancak fiyatların birbirine yaklaşık olma durumu göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama hesaplama yönüne de gidilebilir.

    (8) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

    (9) Yaklaşık maliyet hesaplanırken, elde edilen fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.

    (10) Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması:

    a) Alım konusu malın niteliği, miktarı, teslim süresi, nakliyesi, sigortası ve diğer özel şartları belirtilerek, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden KDV hariç fiyat bildirimi veya proforma fatura istenilerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

    b) Alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak da yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

    c) Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde idare tarafından alım yapılmış ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyeti hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

    (11) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması:

    a) Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit edilir.

    b) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

    1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

    2) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

    3) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

    4) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar

    esas alınır.

    c) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir.

    ç) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece resen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

    d) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

    1) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

    2) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

    e) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

    f) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.

    g) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

    ğ) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.

    h) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

    ı) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

    i) İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

    j) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Alım ve İhale Usulleri

    Alım usulleri

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte mal ve hizmet alımları; doğrudan temin, ihale ve çerçeve anlaşmaya istinaden olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

    Doğrudan temin

    Madde 9 - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçlar, teknik şartnamelere bağlı kalınarak ilan yapılmaksızın doğrudan temin edilebilir. Sözleşme yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.

    a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

    b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

    c) Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

    ç) Doğrudan temin limitini aşmayan ihtiyaçlar,

    d) Afet ya da başka sebeplerle enerji tesislerinin zarar görerek elektriğin kesilmesi ve/veya can kaybı, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, idare tarafından önceden öngörülemeyen haller ortaya çıktığında, yapılacak onarım ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli süre veya imkân bulunmaması hallerinde, istisna limitinin %5 ine kadar yapılacak alımlar,

    e) Sermayesinin tamamı kamuya ait olan kurum ve kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımları.

    Doğrudan teminde uygulanacak usul

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak doğrudan temin işlemleri için, aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Doğrudan temin limitinin %10'una kadar olan doğrudan teminler: Bu alımlar mubayaa görevlisi tarafından yapılır. Mubayaa görevlisi, içinde bulunduğu şartları değerlendirerek mal veya hizmeti, teknik şartname hükümlerini de dikkate alarak İdare lehine en avantajlı şekilde temin için piyasa araştırması yapmak ve ona göre davranmak zorundadır. Mubayaa görevlisi alımı müteakip, faturanın arkasını, teslim alana ve alımı talep eden ünite yetkilisine imzalatır, kendisi de alımı gerçekleştiren olarak imzalar. Alımla ilgili faturada yazılı olandan başka, belirtilmesi gereken bir husus varsa not şeklinde imzasının yanına yazar. Ayrıca faturayı satınalma şefi ile bağlı olduğu müdür yardımcısı veya müdürüne imzalatır.

    b) Doğrudan temin limitinin %10'u üzerindeki doğrudan teminler: İdarelerce, yetki limitlerine göre tayin edilen ihale yetkilisinin onayı ile bu tür alımları yapmakla görevli bir komisyon oluşturulur. Komisyona, talep ünitesinden de yetkili bir eleman katılır. Komisyonun alımları, kapalı zarfla ve varsa en az üç teklif toplayarak gerçekleştirmesi esastır. Ancak, şartların bu durumun aksini gerektirmesi hâlinde teklifler, onay merciinin bilgisi dâhilinde ve alım kararına gerekçeleri yazılarak, açık şekilde, telefonla ve benzeri usullerle de alınabilir. Komisyon Kararı, yetki limitlerine göre tayin edilen ihale yetkilisinin onayıyla geçerlilik kazanır. Söz konusu kararlar, satınalma birimince yıl ve sıra numarası verilerek saklanır.

    (2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bendinde belirtilen doğrudan teminler, sekreterya tarafından kapalı zarfla teklif istenilmesi, gelen teklifin yetki limitlerine göre görevlendirilen komisyonca açılıp karara bağlanması şeklinde gerçekleştirilir.

    (3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen doğrudan teminler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

    a) İşin büyüklük ve aciliyet durumuna göre bir veya birden çok firma, görüşmeye davet edilir.

    b) Davette, öncelikle daha önceden idareye iş yapan firmaların seçilmesi gözetilir.

    c) Görüşmeler bizzat ihale yetkilisi veya görevlendireceği imza yetkisine sahip en az iki personel tarafından yürütülür.

    ç) Yapılacak iş, şartlar, süre ve fiyatlandırma esasları ile gerekli diğer bilgileri içeren bir protokol tanzim edilerek taraflarca imzalanır.

    İhale usulleri

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler;

    a) Açık ihale usulü,

    b) Pazarlık usulü

    ile yapılır.

    Açık ihale usulü

    Madde 12 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

    Pazarlık usulü

    Madde 13 - (1) Pazarlık usulü aşağıda belirtilen hâllerde kullanılabilecek usuldür.

    a) Açık ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya gelen teklifler içinde geçerli teklif bulunmaması veya açık ihale usulü elde edilen geçerli ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması gerekçesiyle ihalenin sonuçlandırılamamış olması,

    b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

    c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

    ç) Malzemelerin standartlara ve teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti amacıyla laboratuvar hizmeti alımı gerekmesi,

    d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

    e) İhale konusu mal ve hizmet alımının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

    f) Eşik değerin onda birine kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

    (2) Birinci fıkrada belirtilenlerden (b), (c) ve (f) bentlerinde ilan yapılması zorunlu değildir.

    (3) Pazarlık gerekçesinin birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olduğu durumlarda, ihale dokümanlarında hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, pazarlık gerekçesinin yine birinci fıkranın (a) bendi kapsamında bulunduğu ve açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonuçlandırılamamasının, elde edilen geçerli ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması gerekçesiyle olduğu durumlarda, yaklaşık maliyette de değişiklik yapılamaz.

    (4) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durum hariç olmak üzere, ilan yapılmadan gerçekleştirilen ihalelerde, ihale konusu alanda faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilmelidir. Davet edilecek istekliler objektif kural ve kıstaslar uygulanarak belirlenir ve liste ihale yetkilisince onaylandıktan sonra davet gerçekleştirilir. Davete rağmen, üçten az teklif temin edilmesi hâlinde de, gerekçeleri karar metninde belirtilerek ihale sonuçlandırılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İhale Şekilleri ve Çerçeve Anlaşma

    İhale şekilleri

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik dâhilinde;

    a) Bir hizmetin veya malın alımı için sözleşme akdedilmesi,

    b) Çerçeve anlaşma tesisi

    gayesiyle ihaleye çıkılabilir.

    (2) Çerçeve anlaşma tesisi, esas olarak Şirket tarafından yapılır. Bağlı Dağıtım Şirketleri tarafından yapılacak çerçeve anlaşma tesisi, Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

    (3) Bağlı Dağıtım Şirketleri, Şirket tarafından tesis edilmiş çerçeve anlaşmaya istinaden alım yaparlar.

    Çerçeve anlaşma

    Madde 15 - (1) Şirket veya Şirketçe yetki verilen Bağlı Dağıtım Şirketleri, İdarenin görev ve sorumluluklarını ifa edebilmesi için, sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzemeler ve hizmetleri temin gayesiyle çerçeve anlaşma akdedebilir ve bu çerçeve anlaşmaya istinaden alım yapabilir.

    (2) Çerçeve anlaşma açık ihale usulü ile gerçekleştirilir. Yapılan ilanda, yeterlik kıstaslarının yanı sıra tahmini ihtiyaç miktarı da belirtilir. Çerçeve anlaşma tesisinde Şirket tarafından hazırlanan çerçeve anlaşma tip şartnamesi ve tip sözleşmesi kullanılır. Teklifler, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen şekilde idareye sunulur. Gelen teklif veya ihale dokümanlarına göre yeterli bulunan istekli sayısının üçten az olduğu durumlarda ihale iptal edilir. Gelen teklifler bu Yönetmeliğin 61, 63, 64, 70 ve 71 inci maddelerinde belirtilen şekilde değerlendirilir ve ihale karara bağlanır. İhale sonunda, ihale dokümanlarında belirtilen yeterlik kıstaslarını sağlayan tüm isteklilerle çerçeve anlaşma yapmaya davet edilir.

    (3) Anlaşmalı istekliler, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, en geç bir ay içinde İdareye bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayarak teklif vermeye devam edenler hakkında bu Yönetmeliğin yasaklılıkla ilgili maddeleri uygulanır. Ayrıca çerçeve anlaşmayı tesis eden Şirket veya Bağlı Dağıtım Şirketi, anlaşmalı isteklilerin yeterlik şartlarında değişiklik olup olmadığını çerçeve anlaşma süresi boyunca istediği bir zamanda kontrol edebilir, bununla ilgili anlaşmalı isteklilerden bilgi ve belge isteyebilir.

    (4) Yeterlik şartları devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği hâlde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

    (5) Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçten az olması hâlinde, mevcut çerçeve anlaşmaları sona erer ve bu durum taraflara yazılı olarak bildirilir.

    (6) Çerçeve anlaşma yapılmış olması İdareye, çerçeve anlaşma tesis ederken belirttiği miktardaki alımın bir kısmını veya tamamını alım yapma yükümlülüğü getirmez.

    (7) İdare, çerçeve anlaşmaya konu malzeme/hizmet teknik şartnamelerinde veya çerçeve anlaşmada, çerçeve anlaşma süresi içinde değişiklik yaptığı takdirde, anlaşmalı istekliler bunu kabul edip etmemekte serbesttir. Anlaşmalı istekliler, yapılan değişikliği kabul etmedikleri takdirde çerçeve anlaşmaları sona erdirilmiş sayılır ve varsa konuyla ilgili teminatları iade edilir.

    (8) Bir çerçeve anlaşmanın müddeti kırk sekiz aydan fazla olamaz. Çerçeve anlaşmaya sonradan dâhil olmak isteyen isteklilerin müracaatta bulunmaları hâlinde konu, müteakip yılın ocak ayında ihale komisyonunca değerlendirilir ve değerlendirme sonucu uygun bulunanlar, ihale yetkilisinin onayıyla çerçeve anlaşmaya dâhil edilir.

    (9) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

    Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlar

    Madde 16 - (1) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlara, sadece anlaşmalı istekliler iştirak edebilir.

    (2) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

    a) Alım konusu işle ilgili Çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin tamamı, standart forma uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazısında alım konusu ihtiyacın tanımı, miktarı ve teslim şartları belirtilir ve isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az üç iş günü süre verilir.

    b) Teklifler bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine uygun olarak idareye sunulur, 61 inci maddesinde belirtilen şekilde açılır ve 71 inci maddede belirtilen şekilde değerlendirmeye tabi tutulur.

    c) Tespit edilen ekonomik açıdan en avantajlı istekli, direkt olarak sözleşmeye davet edilir, diğer isteklilere bilgi verilir.

    (3) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alıma ait sözleşmelere, mesnet tutulan çerçeve anlaşma ek gösterilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: İhale Dokümanı

    İhale dokümanı içeriği

    Madde 17 - (1) İhale dokümanında; idari şartnameler ile eki standart formlar, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

    (2) İhale dokümanında, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kıstaslarına yer verilir.

    (3) İhale dokümanının içeriği, seçilen ihale usulüne ait tip idari şartnamelerinde yer alan ve ihale dokümanının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur.

    (4) İhale dokümanını oluşturan belgelerin ve içeriklerinin birbirine uygun olması gerekir.

    (5) Şirket, Şirket genelinde kullanılacak teknik şartname, tip şartname, tip sözleşme ve ihtiyaç halinde ilave standart formları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlayıp, Yönetim Kurulunun tasdikinden geçirdikten sonra dağıtımını yapar. Ayrıca, bu dokümanları Şirketin internet sayfasında yayımlar.

    (6) Talep sahibi ünite, ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanını, Şirket tarafından yayımlanan teknik şartname, tip şartname, standart form ve tip sözleşmeleri esas alarak hazırlar ve her sayfasını imzalar. İsteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan asıl nüsha, satınalma birimlerinde ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

    (7) Şirketin satınalma konusu mal/hizmet ile ilgili yayımlanmış bir teknik şartnamesi yok ise İdare, başka kurum veya kuruluşlarca hazırlanan veya kendi hazırladıkları teknik şartnameleri, yine kendi Yönetim Kurullarının onayından sonra kullanabilir.

    (8) İhale dokümanı Türkçe hazırlanır. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de ihale dokümanı hazırlanıp, Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanıyla birlikte verilebilir. Bu durumda ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve İdare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

    İdari şartnameler

    Madde 18 - (1) Alımda hangi ihale usulü uygulanacak ise, o usule göre tip idari şartname esas alınarak idari şartname hazırlanır. Tip idari şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla talep sahibi ünitelerce düzenlenir.

    (2) Ayrıca, tip idari şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, alım konusunun özellikleri dikkate alınarak, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, maddeler hâlinde düzenlenip tip idari şartnamelerde yer alan Diğer Hususlar bölümüne eklenebilir.

    İdari şartnamelerde yer alması zorunlu hususlar

    Madde 19 - (1) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alıma konu iş kalemlerinin varsa kodu, adı, miktarı ve özellikleri,

    b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi,

    c) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden temin edilebileceği ile fiyatı,

    ç) Teklif mektuplarının şekli ve içeriği (standart form),

    d) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

    e) İsteklilerde aranılan şartlar, istenen belgeler ve yeterlik kıstasları,

    f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

    g) Teklifin birim fiyat usulüyle mi yoksa götürü bedel usulüyle mi verileceği ve en uygun teklifin nasıl belirleneceği,

    ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    h) İhaleye konsorsiyumların teklif veremeyeceği,

    ı) İhaleye kısmi teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse şartları,

    i) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

    j) Teklif ve ödeme para birimi,

    k) Dokümanı oluşturan belgelerde birbiriyle çelişki olduğunun tespiti hâlinde öncelik sırası,

    l) Numune istenecekse numuneyle ilgili açıklamalar,

    m) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı ve oranı,

    n) Tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi, sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar,

    o) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar ve standart formları,

    ö) İhale saatinden önce ve sözleşme imzalanıncaya kadar her aşamada bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu, isteklilerin bu Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özel hâl dışında herhangi bir hak talep edemeyecekleri,

    p) İhale konusu işin süresi, teslim veya ifa yeri, teslim şartları ve teslimatta gecikme olması hâlinde alınacak cezalar,

    r) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

    s) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları,

    ş) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

    t) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

    u) Sigortalamaya ilişkin şartlar,

    ü) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, varsa garantiler, süre ve şartları,

    v) Anlaşmazlıkların çözümü,

    y) Fatura tanzimiyle ve KDV istisnalarıyla ilgili hususlar,

    z) Diğer hususlar ve isteklilere talimatlar,

    aa) Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemlerine ait esaslar.

    (2) Yukarıdaki bilgilerden sözleşme tasarısı veya teknik şartnamede yer alanlar, madde numarası belirtilerek, referans gösterilebilir.

    Teknik şartnameler

    Madde 20 - (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik özelliklerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik özellikler; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup, rekabeti engelleyici hususlar içermez ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlar.

    (2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

    (3) Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak;

    a) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

    b) Mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal alımlarında, mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknolojiye ait marka belirtilebilir.

    (4) Teknik şartnameler Şirket tarafından hazırlanır. Gerek duyulması hâlinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla da hazırlattırılabilir. Ancak Bağlı Dağıtım Şirketleri, Şirket tarafından hazırlanan bir teknik şartname bulunmadığı durumlarda, kendileri teknik şartname hazırlayabilir.

    Sözleşme

    Madde 21 - (1) İdare, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında, Şirket tarafından hazırlanıp yayımlanan tip sözleşmeleri esas alır.

    (2) Tip sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliğine ve uygulanacak sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre İdarece düzenlenir.

    (3) Ayrıca, tip sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde İdarece hazırlanacak sözleşme tasarısında, bu Yönetmeliğe, tip sözleşmeye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartıyla Diğer Hususlar bölümünde maddeler hâlinde düzenlemeler yapılabilir.

    ALTINCI BÖLÜM: İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

    İhale onayının alınması

    Madde 22 - (1) Talep sahibi ünitece düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, normal ihalelerde ihale, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda alım onay belgesine (standart form) eklenir, ihale yetkilisine onaylattırılır ve sekreterya birimine intikal ettirilir. İhale/alım onay belgesinde ihale/alım komisyonu asil ve yedek üyeleri de belirtilmek zorundadır.

    (2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderilebilmesi gibi işlemler için; ihale ilanından veya ihale davetinden önce sekreterya tarafından Kamu İhale Kurumundan, ihale kayıt numarası alınır.

    Sekreterya

    Madde 23 - (1) Sekreterya; ihaleyle ilgili ihale kayıt numarası alınması, ilanın yaptırılması, ihale dokümanlarının satışı, ihalenin komisyon başkan ve üyelerine bildirilmesi, ihale dokümanı konusunda gelen değişiklik talepleriyle ilgili zeyilname işlemlerinin yürütülmesi, açıklama taleplerinin talep sahibi üniteye iletilmesi ve bilahare cevaplandırılması, ihale komisyonu sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi, ihale sürecinde firmalarla ihale konusunda yapılacak her türlü yazışmaların gerçekleştirilmesi, ihale kararı ile birlikte kendine intikal eden teklif ve eklerinin ihale işlem dosyasında muhafazası, Kamu İhale Kurumundan yasaklılık teyidinin alınması, ihale sonucu bildirim ve sözleşmeye davet yazılarının yazılması ve sözleşmenin hazırlanarak imzalattırılması, sözleşmenin ilgili birimlere intikali, yapılan açıklama, şikâyet ve başvurularla ilgili yazışmaların yapılması, ihale sonuç bildirimlerinin, ilanlarının yapılması, teminatların iade işlemleri, kendisine intikal eden ödemeye ilişkin belgelerin bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası, yasaklama taleplerinin ilgili Bakanlığa bildirilmesi ve ihale işlem dosyasıyla ilgili benzeri diğer işleri yapan birimdir.

    (2) Sekreterya birimi, özel bir durum olmadıkça satınalma birimi bünyesinden görevlendirilir.

    İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

    Madde 24 - (1) İhale komisyonu, talep sahibi ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere tek sayıda personelden ve en az beş kişiden oluşturulur. Bu personellerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Komisyonda işin uzmanı üyeler açık şekilde ifade edilmemişse, talep sahibi üniteden katılan personeller, işin uzmanı üye olarak addedilir.

    (2) Komisyon oluşturulurken yeterince yedek üye belirlenir. Yedek üye belirlenirken, başkan, muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel ile uzman personellerin yedekleri özellikle isim isim belirtilir. Bunun dışındaki yedek üyeler, asil üyenin bulunmadığı durumlarda, belgede yazılış sırasına göre komisyon toplantılarına iştirak eder. Yeterli yedek üye atanmamış olduğu veya tespit edilen yedek üyelerin de bulunmadığı durumlarda, bulunmayan üyenin yerine ihale yetkilisi gerekli nitelikleri haiz başka bir personel görevlendirir. İhaleyi yapan İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, Şirket veya Bağlı Dağıtım Şirketlerinden komisyona üye alınabilir.

    (3) İsteklilerin ihaleye katılırken vermek zorunda olduğu belgelerden, eğer o ihalede isteniyorsa ve belgelerin var olup olmadığı konusu hariç olmak üzere;

    a) Referans mektubu ve malî durum bildirimi; isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri; isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunu gösteren belgeleri inceleme sorumluluğu muhasebe veya malî işlerden sorumlu personele,

    b) İsteklinin ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, iş deneyim belgesi, anahtar personel bildirimi ve benzeri ile tip test raporları, garantili özellikler listesi ve benzeri gibi teknik şartname gereği istenilen belgeleri inceleme sorumluluğu ise işin uzmanı komisyon üyesi personellere

    aittir. Ancak, diğer komisyon üyeleri de diledikleri durumda lehte veya aleyhte görüş bildirebilirler. Görüş bildiren üyeler, o belgenin sorumluluğuna iştirak etmiş olurlar.

    (4) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

    (5) Komisyonun ara toplantılar için çağrılması ve geciktirmeden ihale kararının oluşturulması, komisyon başkanının sorumluluğundadır. Komisyon çalışmalarından sekreteryaya, 15 gün içinde bilgi akışının olmaması durumunda sekreterya, komisyon başkanına bu durumu yazılı olarak bildirir.

    (6) İhale komisyonunun toplantılarına, asıl üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Yedek üyeler ancak asıl komisyon üyelerinin izinli, raporlu veya görevli olarak il dışında bulunmaları hâlinde toplantıya katılır.

    (7) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini yazılı olarak belirtmek ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Oturumlara, yedek üyelerin katılmalarının gerekmesi hâlinde karar veya toplantı tutanağı metnine, yedek üyenin adı soyadı ve görev unvanının yanı sıra, katılamayan asil üyenin adı soyadı ve toplantıya hangi gerekçeyle katılmadığı yazılır.

    (8) İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir.

    (9) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyon kararlarının asılları, suretleri veya fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve kurumlar hariç üçüncü şahıslara verilemez.

    İhale işlem dosyası

    Madde 25 - (1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada, onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, itirazlar ve sonuçları, sözleşme sureti ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

    (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde, sekreterya tarafından ihale komisyonu üyelerine ilan metninin bir sureti, üyenin talebi hâlinde tüm ihale dokümanının bir sureti, dosya hâlinde veya dijital ortamda verilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: İlan Kuralları ve İhale Dokümanına İlişkin Hususlar

    İhale ilanı

    Madde 26 - (1) İhale ilanları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

    a) İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

    b) İhale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde İdarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

    c) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

    (2) İlanlarda, ihale gününden 10 gün öncesine kadar düzeltme ilanlarıyla değişiklik yapılabilir.

    İlanlarda bulunması gerekli hususlar

    Madde 27 - (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, gerekli ise elektronik posta ve internet adresi,

    b) Alım konusu işin ihale kayıt numarası,

    c) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alınacak iş kalemlerinin varsa kodu,

    ç) Alım konusu işin, önceden belirlenebilir mahiyette ise miktarı, değilse yaklaşık miktarı, çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde tahmin edilen miktarı,

    d) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yeri,

    e) Teslim veya iş süresi,

    f) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları, tekliflerin verilmesinde ve sözleşme imzalanması esnasında istenilen belgelerin neler olduğu,

    g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

    ğ) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

    h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

    ı) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

    i) Teklif ve sözleşme türü,

    j) Teklif ve ödemeye esas para birimi,

    k) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği,

    l) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

    m) Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

    n) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    o) İhalenin, ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı,

    ö) Gerekli görülen diğer bilgiler.

    İhale ilan süreleri ve kuralları

    Madde 28 - (1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınmak suretiyle ihalelerin ilanında aşağıdaki esaslar geçerlidir:

    a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar olan mal veya hizmet alımları, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

    b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı ile eşik değer arasında olan mal veya hizmet alımları, ihale tarihinden en az on dört gün önce Kamu İhale Bültenin diğer ilanlar bölümünde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

    c) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan mal veya hizmet alımları, ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamu İhale Bültenin diğer ilanlar bölümünde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde

    En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

    (2) Çerçeve anlaşma tesis ihaleleri, birinci fıkranın (c) bendine göre gerçekleştirilir.

    (3) Mahalli Gazetelere verilecek ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı ile; Basın İlan Kurumu'nun birimlerinin bulunmadığı yerlerde ise Valilik aracılığı ile verilmesi zorunludur.

    (4) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

    (5) İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

    Madde 29 - (1) İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ihale dokümanı, istekliler tarafından İdarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İdare, bu amaçla ihale dokümanını internet sayfasında da yayımlayabilir.

    (2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanının idarece onaylanmış örneklerini almaları zorunludur. Söz konusu dokümanlar idarece satılabilir. Çerçeve ihaleye istinaden yapılacak alımlarda alım dokümanının idarece onaylanmış örneklerini almaları zorunlu olmayıp, idarenin göndereceği doküman yeterlidir. Dokümanların İdarece satılması yolunun tercih edilmesi hâlinde satış bedelinin, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir miktarda olması esastır.

    (3) Dokümanın satış hakkı yalnız idareye ait olup idare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

    (4) İdare, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla tercih eden isteklilere ihale dokümanını, değişikliğe karşı;

    a) Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak İdare yetkilisince paraflanması,

    b) İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD veya DVD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

    c) Bir defa yazılabilir nitelikte, yani CD-R türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte yani CD-RW türünde olan CD veya DVD'lerin kullanılmaması,

    ç) Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumunun kapatılması,

    d) 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi, şeklindeki güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla

    CD veya DVD ortamında da verebilir.

    (5) İsteklilerin ihale dokümanı alırken isim beyan etmeleri zorunlu değildir. Ancak isteklilerin ihale dokümanı alırken idareye, gerektiği durumlarda zeyilname ve/veya açıklama gönderilebilmesi için elektronik posta adresi veya faks numarası vermeleri mecburidir. İstekliler, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre İdarenin ihale dokümanı konusunda yapacağı açıklamanın söz konusu elektronik posta adresi veya faks numarasına gönderilmesini peşinen kabul etmiş sayılır.

    İhale dokümanlarında değişiklik veya açıklama yapılması

    Madde 30 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

    (2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

    (3) Teklif verme aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

    (4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, açıklamanın yapıldığı tarihe kadar doküman alanların tamamına tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

    (5) İhale dokümanına şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: İhalelerde Yeterlik ve İhalelere Katılma Şartları

    Süreli yeterlik uygulamaları

    Madde 31 - (1) Süreli yeterlik; mal alımlarında isteklilerin ihale konusu işleri yapma kapasite ve becerilerini tespit gayesine yönelik olarak, malzeme üzerine yapılan test, laboratuvar veya saha çalışmalarına ve/veya firmaların teslim ettikleri belgelere göre yapılan değerlendirme sonunda, firmalara verilen konusu, sınırları, süresi belirtilmiş yetkilerdir. Yeterlik belgeleri de bu yetkinin varlığını belirten evraklardır.

    (2) Süreli yeterlik uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki hususlar geçerlidir:

    a) İhale yetkilileri, isteklilerin yeterlik kural ve kıstaslarına erişim taleplerini karşılamak zorundadırlar.

    b) Kurulan yeterlik sistemlerinin, muhakkak o an gündemde olan bir ihaleye yönelik olarak kurulma mecburiyeti yoktur. Ancak, yürürlüğe konulan her yeterlik veya değişiklik, Resmî Gazete'de ve İdarenin internet sayfasında yayımlanmak zorundadır.

    c) İhaleyi yapan İdare, yeterlik başvurusunda bulunan adaylara uygulayacakları kural ve kıstasları belirlerken veya yeterlik değerlendirmesi yaparken, mesnedi olmayan keyfi uygulamalarda bulunamazlar. Bazı adaylarda aramadıkları idari, teknik veya malî nitelikteki koşulları diğer adaylarda da arayamazlar ve mevcut kanıtların tekrarı niteliğinde testlerin yapılmasını veya kanıtların sunulmasını isteyemezler.

    ç) Yeterlik uygulamalarında şeffaflık ve eşitlik esastır. Yeterlik verilen firmalar veya ürünleri ile bu kararlarına mesnet olan alt belgeleri, geçerlik tarihleriyle birlikte, Şirketin internet sayfasında yayımlanır.

    d) Yeterlik sistemleri tek elden, Şirket kanalıyla yürütülür. Yönetim Kurulunun izniyle, Bağlı Dağıtım Şirketlerinde kurulabilecek yeterlik sistemleri, sadece o şirket için bağlayıcıdır.

    Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler

    Madde 32 - (1) İdari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu düzenlemelerde alımın/işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin açıkça düzenlenmesi zorunludur.

    (2) Teknik şartnamede düzenlenen yükümlülüğe ilişkin, tip sözleşmede bir madde bulunmaması durumunda; tip sözleşmenin "Diğer Hususlar" başlıklı maddesinde bu yükümlülük düzenlenebilir.

    İhalelere katılmada yeterlik ve yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler

    Madde 33 - (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kıstasları ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

    (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kıstasların, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

    (3) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve uluslar arası bentlerine göre yapılan ihaleler ile çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kıstasları, parasal tutar olarak belirlenir.

    (4) Ortak girişimin yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.

    (5) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden; yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevrilerek değerlendirilir.

    İhalelerde isteklilerden istenebilecek belgeler

    Madde 34 - (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

    a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal ve hizmet alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

    b) Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda biri ile eşik değer arasında olan hizmet işlerinin ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

    c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmet işlerinin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ek olarak;

    1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

    2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

    3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

    idarelerce istenilmesi zorunludur.

    ç) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birine eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi; yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan her türlü mal alımı ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

    d) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Bu tür ihalelerde, imalat yeterlik belgesi ile imalâta yeterlilik belgesi birlikte istenmek zorundadır. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. İdare tarafından bu iki belgeden birinin alım konusu mala ilişkin olarak düzenlenmediğinin yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan yazı ile belirlenmesi durumunda sadece ilgili belge istenebilir.

    e) Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi, imalâta yeterlilik belgesi ile hizmet yeri yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir.

    f) Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur.

    g) Aday veya isteklinin personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak istenemez. Ancak, alımın niteliği esas alınarak yüklenici tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısına ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir.

    ğ) Deney-analiz-kalibrasyon Laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılması, özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenebilir. Bu laboratuvar veya muayene kuruluşunun, aday veya isteklinin bünyesinde bulunması hususu, ihaleye katılımda bir yeterlik kıstası olarak düzenlenemez.

    h) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir.

    ı) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez.

    (2)Yukarıda sayılan belgeler dışında, bu Yönetmeliğin 36, 37, 38, 40, 42, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 üncü maddelerinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir.

    (3) İdareler tarafından, alımın niteliği ve bu Yönetmelikteki düzenlemeler esas alınarak, istenilmesi idarenin takdirinde bulunan ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgelerine yönelik düzenleme yapılabilir.

    (4) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Ancak aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi; başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.

    (5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve uluslar arası bentlerine göre yapılan mal alım ihalelerinde kısmî teklif verilmesine imkan tanınması durumunda; istenecek belgeler işin tamamı dikkate alınarak belirlenmesine karşın bankalardan temin edilecek belgelerdeki, iş hacmini gösteren belgelerdeki ve iş deneyimini gösteren belgelerdeki parasal tutarlar her bir kısım için ayrı ayrı düzenlenir.

    (6) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

    (7) İş bitirme belgeleri, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

    Belgelerin sunuluş şekli

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

    (2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

    (3) İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde, ürünlerin ilgili teknik mevzuata ve standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış suretleri ya da malın üzerinde veya ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiketleri de bu belgelerin aslına uygun sureti olarak kabul edilebilir.

    (4) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

    b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

    c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

    ç) "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

    d) Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

    e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

    f) İdare tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

    (5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

    b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

    1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

    2) Belgelerin tercümelerinin düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

    3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

    4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

    5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

    (6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

    b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir.

    (7) İstenilen belgelerin sunulma şekli ve geçerlik şartları ile ilgili olarak teknik şartnamelerde belirtilen farklı hükümler saklıdır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

    Bankalardan temin edilecek belgeler

    Madde 36 - (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye'de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

    (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kıstasları aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

    a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10'undan az olamaz.

    b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin %5'i ile %15'i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

    c) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

    ç) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kıstaslar, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

    (3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kıstası sağlanabilir.

    (4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

    Bilanço veya eşdeğer belgeler

    Madde 37 - (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde;

    a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin,

    b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin

    her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

    (2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

    a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

    b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması

    yeterlik kıstasları olarak öngörülür ve sayılan üç kıstas birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

    (3) Yukarıda belirtilen kıstasları bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kıstaslarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

    (4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kıstasını sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kıstaslarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

    (5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

    (6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

    (7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kıstasları sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kıstasların sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

    (8) Hizmet alımlarında Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de geçerlidir.

    (9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kıstasları sağlaması zorunludur.

    İş hacmini gösteren belgeler

    Madde 38 - (1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

    a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

    b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların

    her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

    (2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

    (3) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışları/hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

    (4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

    (5) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından/hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

    (6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kıstaslar aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

    a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kıstaslardan herhangi birini sağlayan ve sağladığı kıstasa ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

    b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25'i ile %35'i aralığında; taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15'i ile % 25'i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar, asgari yeterlik kıstası olarak öngörülür. Bu kıstaslardan herhangi birini sağlayan ve sağladığı kıstasa ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

    c) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde toplam ciro için ve taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarı için idarece belirlenecek parasal tutar, asgari yeterlik kıstası olarak öngörülür. Bu kıstaslardan herhangi birini sağlayan ve sağladığı kıstasa ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

    (7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek hizmet işlerinin, açık ihale usulüyle ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5'i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5'i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5'i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kıstası olarak belirlenir. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kıstası olarak öngörülür.

    (8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kıstasları bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kıstaslarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

    (9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kıstasını sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kıstaslarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

    (10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

    (11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

    (12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kıstasların, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

    (13) Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

    İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesi

    Madde 39 - (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

    a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "Genel" sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

    b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının/hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının/hizmet işlerinin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "Genel" sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

    ONUNCU BÖLÜM: Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

    Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

    Madde 40 - (1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

    c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

    ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin

    istenilmesi zorunludur.

    (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

    (3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

    (4) İhale konusu malın satış faaliyetinin/hizmet işinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti/hizmet işi için özel olarak düzenlenen izin, sicil, ruhsat veya faaliyet belgeleri, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak ön yeterlik şartnamesinde ve idari şartnamede düzenlenir. Mal alımlarında iş ortaklığını oluşturan ortakların, bu belgeyi sunmasına ilişkin düzenleme alımın niteliği esas alınarak yapılır. Hizmet alımlarında ise iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

    (5) Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; bir veya birden çok mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu, diğer mal kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin kısmi teklife açılması zorunludur. İdare alımın niteliğini esas alarak iş ortaklığının bu belge veya belgeleri sunmasına yönelik olarak idari şartnamede gerekli düzenlemeyi yapar.

    İş ortaklığı

    Madde 41 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

    (2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

    (3) İş ortaklığı, başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

    (4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

    (5) İş ortaklıklarının ihaleye katılabilmek için sunacakları belgelerin belirlenmesinde ve yeterlik kıstaslarına ilişkin değerlendirmede, bu Yönetmeliğin Birinci Kısımda yer alan düzenlemeler esas alınır.

    (6) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde; iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede; ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

    İş deneyimini gösteren belgeler

    Madde 42 - (1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen/taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

    a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarında mal; hizmet alımlarında ise hizmet alımı ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

    b) Devredilen mal alım işlerinde sözleşme bedelinin, hizmet alımlarında devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80'inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl, yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal/hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

    c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

    ç) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

    d) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin

    istenilmesi zorunludur.

    (2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan yapımla ilgili hizmet işleri ile devredilen hizmet işleri de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

    (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

    a) Açık ihale usulüyle yapılan tüm ihaleler; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c) ve (ç) maddesine göre yapılan mal alım ihaleleri ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(ç) ve (f) bentlerine göre yapılan hizmet alım ihalelerinde, teklif edilen bedelin; mal alımlarında % 10'undan az ve % 40'ından fazla, hizmet alımlarında ise % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda,

    b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(d),(e) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde yaklaşık maliyetin; mal alımlarında %10'u ile % 40'ı; hizmet alımlarında %25'i ile % 50'si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

    c) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

    ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

    (4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek hizmet işlerinin, açık ihale usulüyle ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5'i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5'i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5'i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kıstası olarak öngörülür. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kıstası olarak öngörülür.

    (5) Mal alımları için yapılan iş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kıstasını sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Hizmet alımları için yapılan iş ortaklığında ise pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz.

    (6) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

    a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

    b) Hizmet alımlarında tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin

    sunulması zorunludur.

    (7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

    İdareler tarafından iş bitirme belgesinin düzenlenmesi

    Madde 43 - (1) İş deneyim belgeleri, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal ve hizmet alımları için idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan idare yetkilileri tarafından onaylanır. Söz konusu belgeler, mal ve hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesi, alt yüklenici çalıştırılabilen hizmet alımlarında ise alt yüklenici iş bitirme belgesidir.

    (2) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili Şirket veya Bağlı Dağıtım Şirketi herhangi bir başvuru olmaksızın bu belgeyi düzenleyebilir. Ancak yüklenicinin iş bitirme belgesi almaya yönelik başvurusu, başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde belge düzenlenerek sonuçlandırılır. Başvuruda belge düzenlenmesi talep edilen işin belirtilmesi yeterlidir. Başvuru sahibi, iş bitirme belgesi alma koşullarına sahip değil ise aynı süre içinde belge düzenlenmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

    (3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bağlı Dağıtım Şirketlerine, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; bu şirketlerin, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı bulundukları TEDAŞ'a, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir.

    İş bitirme belgesi düzenleme koşulları

    Madde 44 - (1) Bedel içeren bir sözleşmeye dayalı olarak tamamlanan ve kesin kabulü gerçekleştirilen işler için, tamamlanan işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yükleniciye, standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili Şirket veya Bağlı Dağıtım Şirketinin onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

    (2) Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, işin kesin kabulünün yapılmış olması şartıyla; devir öncesinde veya sonrasında işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80'lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye, iş bitirme belgesi düzenlenir. İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az % 80'lik kısmında bulunan ortak iş deneyiminden yararlanabilir. Bu durumda, iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas alınacak, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranı,

    a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması,

    b) Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması,

    suretiyle bulunur.

    (3) Kısmi kabul yapılan alımlarda, işin bütünü tamamlanmadan iş bitirme belgesi düzenlenmez. Ancak kısmi teklife açık ihalede, kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine getiriliyor veya her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenmiş ise yüklenicilerin kendi kısımlarını tamamlaması veya her bir sözleşmeye ilişkin işleri tamamlaması ve o kısmın kesin kabulünün yapılmasıyla birlikte iş bitirme belgesi düzenlenir.

    (4) Mal alımlarında alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemez. Hizmet alımlarında ise düzenlenebilir. Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin sunulması zorunludur. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.

    (5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belgede, tüm ortakların hisse oranı ile ortakların iş deneyim tutarı gösterilir. İş ortaklığında, ortakların biri tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, işin kabulünün yapılmış olması şartıyla; devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80'lik kısmında bulunan ortak adına iş bitirme belgesi düzenlenir.

    (6) Yüklenicilere iş durum belgesi düzenlenemez.

    (7) Geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenemez.

    (8) Alımın niteliği sebebiyle birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan ancak süresi belli olan bir sözleşme kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak, sözleşme süresi ve bu dönemdeki alımın toplam tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir.

    (9) İş bitirme belgesinin düzenlemesinde belge tutarı, her türlü fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç, varsa iş artışları sözleşme bedeline eklenmek suretiyle bulunur. İş eksilişlerinde ise gerçekleşen sözleşme tutarı esas alınır. İş bitirme belgesi tutarı, alımı gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar, herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan belirlenir.

    (10) Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde; iş bitirme belgesi tutarında, sözleşmenin bağıtlandığı para birimi cinsi esas alınır. Belgenin düzenlenmesinde bu para birimi, başka bir para birimi cinsine çevrilmez.

    İş deneyim tutarının tespiti

    Madde 45 - (1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

    (2) Bu tutar;

    a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

    b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden

    KDV hariç olarak belirlenir.

    Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi

    Madde 46 - (1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğinden, bu işleri özel sektör, yurt dışında gerçekleştirilen işler ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işler olarak listelemek mümkün olup iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan hizmet alım işlerinde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

    b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

    c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10'unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

    ç) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin kabulünün, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılmış olması durumunda sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerde de sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir.

    d) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

    e) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

    f) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

    g) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır.

    ğ) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır.

    İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi

    Madde 47 - (1) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde ya da ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kesin kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerdeki toplam tutar, tam olarak dikkate alınır.

    (2) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş bitirme belgeleri bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde ihalelerde kullanılabilir.

    (3) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

    (4) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belgeler ve belgelerdeki tutarlar toplanamaz.

    (5) İş deneyimini gösteren belgelerdeki tutar, fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç olarak değerlendirilir.

    (6) İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

    (7) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin, kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin, ihalelerde bu belgeleri kullanabilmesi için ihale tarihi itibariyle en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları zorunludur.

    (8) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan, süresi belli olan ancak toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen işlerde sözleşme süresinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı, iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

    (9) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı dikkate alınarak belirlenir.

    (10) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ise her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmı tutarı, iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

    (11) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç), şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde tamamlanan işlere ait, şirket adına düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş tutarı üzerinden, ortaklık oranına tekabül eden tutarı şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.

    (12) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev'i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimini gösteren belgeler, nev'i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

    (13) Benzer iş olarak yapım işlerinin de kabul edildiği hizmet alım işlerinde, gelen yapım işine ait iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, hizmet işine ait belgelerin tabi olduğu usulde yapılır.

    İş deneyim tutarının güncellenmesi

    Madde 48 - (1) 1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "Genel" sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

    (2) 1/1/2003 tarihinden önce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100 TEFE) Tablo:2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "Genel" sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

    (3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar çerçevesinde güncellenir.

    (4) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.

    (5) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemeler çerçevesinde güncellenir. Bu tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.

    Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

    Madde 49 - (1) Mal alımının özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kıstası olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

    a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

    b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

    c) Aday veya istekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

    (2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

    Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

    Madde 50 - (1) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak aday veya istekli tarafından sunulacak belgeler ve kıstaslar, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

    (2) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın birinci fıkrada belirtilen yeterlik kıstasını sağlayabilir.

    (3) Alım konusu malın özelliğine göre, satış sonrası malın yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak bu husus, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak düzenlenemez. Yüklenici tarafından malın yedek parçasının sağlanması, sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenir.

    Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu

    Madde 51 - (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine ihale dokümanında yer verilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipman ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak düzenlenebilir. Bu durumda idari şartnamede aday veya isteklinin kendi malı olması öngörülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve varsa niteliği belirtilir. Bu makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik özelliklerine yönelik ayrıntılı düzenlemeye teknik şartnamede yer verilir. Hizmet alımlarında ise makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kıstası olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kıstaslarına yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

    (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

    (3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ilk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

    (4) Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kıstaslarına yönelik dokümanda düzenleme yapılmış ise bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

    (5) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin yeterlik kıstası sağlanabilir.

    (6) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipman ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak belirlenmeyip, sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak düzenlenebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliği ayrıntılı olarak teknik şartnamede yer alır. Muayene ve kabul komisyonu tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında gerekli kontroller yapılır. Bu aşamada makine, teçhizat ve diğer ekipman yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi bunların kiralanması da mümkündür. Yüklenici kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan belgeleri muayene ve kabul komisyonuna sunar. Kiralamalarda ise kira sözleşmesini muayene ve kabul komisyonuna sunmak zorundadır.

    (7) Kapasite raporu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde üretim kapasite miktarını belirlemek üzere ve ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak; hizmet alımlarında ise işin niteliği göz önüne alınmak suretiyle idari şartnamede düzenleme yapılarak istenebilir. Üretim kapasite miktarı, sözleşme süresi göz önünde bulundurularak alım miktarından fazla olmayacak şekilde belirlenir.

    (8) Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.

    (9) Aday veya istekli tarafından adlarına veya unvanlarına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. Aday veya istekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.

    (10) Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. Yabancı istekliler tarafından sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.

    (11) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kıstası sağlanabilir. Ancak hizmet alımlarında idareler, idari şartnamede iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler.

    (12) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi, imalâta yeterlilik belgesi ile hizmet yeri yeterlilik belgesi istenebilir. Ancak idare tarafından imalat yeterlik belgesi ile imalâta yeterlilik belgesinin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. İdare tarafından yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan yazı ile bu iki belgeden birinin alım konusu mala ilişkin düzenlenmediğinin belirlenmesi durumunda sadece bir belge istenebilir. Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından hizmet yeri yeterlilik belgesi, imalat yeterlik belgesi veya imalâta yeterlilik belgesinin sunulması yeterlidir.

    Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler

    Madde 52 - (1) İdare tarafından ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak Çerçeve Anlaşma Tesisi ihaleleri hariç olmak üzere personel çalıştırıldığına ilişkin belge istenemez. Ancak idare mal alımlarında, alımın niteliğini göz önünde bulundurarak sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin çalıştıracağı personelin sayısına ve niteliğine yönelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapabilir. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) Çalıştırılması istenilen personele ilişkin olarak asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre en fazla beş yıl olabilir. Deneyim süresi; mezuniyet tarihi esas alınarak, mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

    b) Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler ile yüklenicinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin belgeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

    c) Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi yüklenicilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından yüklenicinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Ancak bu kişilerin öngörülen niteliği haiz olduğunu gösteren belgeler ile görev veya unvanlarını tevsik eden belgeler idareye sunulur.

    (2) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında "deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları" tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılmasına yönelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir. Ancak bu husus, ihaleye katılımda bir yeterlik kıstası olarak düzenlenemez. Yüklenici tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak öngörülebilir. Yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) "Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları" yüklenicinin bünyesinde bulunabileceği gibi yüklenici tarafından deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşlarından hizmet satın alınabilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamadan önce laboratuvarın veya muayene kuruluşunun kendi bünyesinde bulunduğuna veya bu kuruluşlardan hizmet alındığına yönelik belgeler veya sözleşmeler idareye sunulur.

    b) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olması zorunludur. Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilen laboratuvar veya muayene kuruluşu için TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikaların sunulması yeterlidir. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen laboratuvar ve muayene kuruluşları için; bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının sözleşmenin imzalanmasından sonra alınmış olması zorunludur.

    Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

    Madde 53 - (1) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi; hizmet alımlarında ise kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Bu belgelere yönelik düzenlemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) Kalite yönetim sistem belgesinin ve çevre yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

    b) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

    c) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterli olup, idare tarafından aksine düzenleme yapılamaz.

    ç) İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

    (2) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belge veya belgelere yönelik olarak ön yeterlik veya ihale dokümanında düzenleme yapılabilir. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu durumda, aday veya isteklinin teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

    b) İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

    c) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgelerin, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak öngörülmemesi halinde; sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından bu belge veya belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir.

    ç) Alım konusu malın ulusal standardının bulunmaması durumunda, sadece ilgili uluslararası standarda uygunluğu gösteren belge veya belgelere yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya istekli teklif ettiği malın uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgesini sunmak zorundadır. İş ortaklarının bu belge veya belgeleri sunması ile sözleşmenin uygulanmasına yönelik düzenlemelerde (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler esas alınır.

    (3) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan kamu kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri esas alınarak malın piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgelere yönelik ön yeterlik veya ihale dokümanında düzenleme yapılır. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar esas alınır:

    a) Malın piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir.

    b) İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

    c) Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgelerin, ihaleye katılımda yeterlik kıstası olarak öngörülmemesi halinde sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından bu belge veya belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik olarak teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılır. Ancak dördüncü fıkrada yer alan düzenleme çerçevesinde alım konusu malın yetkili kurum veya kuruluş tarafından oluşturulan veya kabul edilen bir sisteme kaydına ilişkin belge veya belgelerinin istenilmesi durumunda ayrıca bu malın piyasaya arzına ilişkin belge veya belgelere yönelik düzenleme yapılmayabilir.

    (4) Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda; iş ortaklığı ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyi sunmak zorundadır.

    Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

    Madde 54 - (1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kıstaslara uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

    (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

    (3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur.

    Bildirim ve tebligat esasları

    Madde 55 - (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

    (2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

    (3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilir.

    (4) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

    (5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

    (6) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler idareye faksla bildirilebilir.

    (7) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlarda, teklif verme konusunda idare ve anlaşmalı isteklilerin mutabık kalacakları elektronik alt yapı kullanılabilir.

    İhaleye katılamayacak olanlar ve ihale dışı bırakılacaklar

    Madde 56 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

    a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    (3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

    (4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    (5) İhalelerde;

    a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

    b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

    c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

    ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

    d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

    e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

    f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

    g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

    ğ) Bu maddenin birinci fıkrasında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

    h) Bu Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunan

    aday ve istekliler ihale dışı bırakılır. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütlerde bulunanların geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca (h) bendinde belirtilen istekliler hakkında bu Yönetmeliğin 98 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

    (6) İhale üzerinde kalan istekliden, altıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

    (7) Ortak girişimlerde söz konusu belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

    (8) Beşinci fıkranın (c) bendindeki "Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun kapsamı ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

    (9) Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;

    a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

    b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

    c) Prim borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

    ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı

    kabul edilecektir.

    10) Beşinci fıkranın (ç) bendindeki "Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcu"nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

    11) Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde ise isteklinin;

    a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

    b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

    c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

    ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

    d) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu

    kabul edilecektir.

    İKİNCİ KISIM: Teminatlar, Teklif Mektupları, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve

    Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Tekliflerin Belirlenmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teminatlar

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 57 - (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde geçici teminat, sabit bedel olarak tespit edilir. Çerçeve anlaşma imzalanırken verilen kesin teminat, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda geçici teminat olarak değerlendirilir. Dolayısıyla çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda ayrıca geçici teminat istenmez. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

    (2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    (3) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    (4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    (5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

    (6) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde çerçeve anlaşmaya davet edilecek isteklilere ait; diğer ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

    (7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    (8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    (9) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

    (10) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

    (11) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

    (12) İlgili mevzuatına veya standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teklif Mektupları

    Teklif mektuplarının şekli

    Madde 58 - (1) Başvuru ve teklif mektupları, ilgili standart formlar esas alınarak hazırlanır. Birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur:

    (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

    a) Yazılı olması.

    b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

    c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

    ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

    d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

    e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

    (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

    (4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda oluşturulan alt yapı üzerinden de verilen teklifler oluşturulan alt yapı şartlarında değerlendirilir.

    (5) Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz.

    (6) Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

    Tekliflerin geçerlilik süresi

    Madde 59 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

    (2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

    Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

    Madde 60 - (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

    (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

    (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    (4) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda teklifler, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda oluşturulan alt yapı üzerinden de verilebilir.

    (5) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi ve bu Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen özel durumlar hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

    Tekliflerin alınması ve açılması

    Madde 61 - (1) Yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; aşağıda ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

    (2) Yeterlik başvuruları ile teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar, idarenin açık adresinin başvuru veya teklif zarfların üzerine yazılmamış olması durumu hariç, bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde en az üç, diğer ihalelerde en az bir geçerli teklifin temin edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolüyle ilgili hükümleri kısmen veya tamamen uygulamayabilir.

    (3) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda varsa elektronik alt yapı üzerinden verilen teklifler, zarfla verilen tekliflerden önce açılır.

    (4) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.

    (5) Oturumda ihale usül ve şekline göre;

    a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerle, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı,

    b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde istekliler ile teklif fiyatları, son teklif alındıktan sonra yaklaşık maliyet tutarı,

    c) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde katılan istekliler

    katılımcılara açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

    (6) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

    (7) İhale dokümanında isteklilerin ihale dokümanı satın almaları şart koşulmuşsa, doküman parası yatırdığına dair belgelerde, isteklinin ismi olması zorunlu değildir.

    Pazarlık usulünün gerçekleştirilmesi

    Madde 62 - (1) Pazarlık usulünün gerçekleştirilmesinde;

    a) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılan ihalelerde isteklilerden ihale ile ilgili yeterlilik belgelerini sunmaları istenir.

    b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde yeterlilik belgeleri ile birlikte ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemlerini de belirtmeleri istenir. İhale komisyonu gerek görürse, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde yeterli bulunan isteklileri her biri ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine netleştirilen durum tutanağa bağlanır.

    c) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise yeterlilik belgeleri ile birlikte parasal teklifler de istenir.

    ç) (a) bendine göre yapılan ihalelerde yeterlik kıstasları; (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise yeterlik kıstaslar ile sonradan mutabık kalınan teknik ve diğer özellikler çerçevesinde yeterli görülen isteklilerden kapalı zarfla fiyat teklifleri alınır.

    d) Tekliflerin isteklilere açıklanmasını müteakiben yapılan değerlendirmede, ilk teklifleri aritmetik hata içermeyen ve komisyonca aşırı düşük bulunmayan isteklilerden, ilk tekliflerini artırmamak üzere kapalı zarfla ikinci bir teklif istenir.

    e) İkinci teklifi sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklif olarak kabul edilir.

    f) Tekliflerin değerlendirilmesinde pazarlığın mesnet edildiği maddeye göre, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kıstasları ile bu Yönetmeliğin 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 71 inci maddelerine uyulur.

    Tekliflerin değerlendirilmesi

    Madde 63 - (1) Teklifler; bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.

    (2) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; tekliflerin değerlendirilmesi, teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

    Eksik belge ve bilgilerin tamamlattırılması ile aritmetik hata bulunan teklifler

    Madde 64 - (1) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

    (2) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

    (3) Ancak;

    a) İhale dokümanında tamamlattırılmasına izin verilen belgeler,

    b) Çerçeve Anlaşma tesisi ihalelerinde en az üç geçerli teklifin, diğer ihalelerde en az bir geçerli teklifin temin edilemediği ve ihale komisyonunun uygun görmesi durumlarında geçici teminat ve teklif mektuplarının bu Yönetmeliğe göre taşıması gereken zorunlu hususlar hariç olmak üzere sözü edilen tüm eksik belge ve ekleri

    ihale komisyonunca belirtilen süre içinde tamamlattırılabilir.

    (4) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

    (5) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan belge tamamlama isteklerini usulüne uygun gerçekleştirmeyen isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilmez.

    (6) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

    (7) Çerçeve Anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda en az üç geçerli teklifin, diğer ihalelerde en az bir geçerli teklifin temin edilemediği ve ihale komisyonunun uygun görmesi durumlarında, teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

    Madde 65 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi olarak gerçekleştirilen ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

    a) En düşük fiyat esasına göre veya,

    b) Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınması esasına göre

    belirlenir.

    Fiyat dışı unsurlar

    Madde 66 - (1) İhale konusu malın/işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

    (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

    (3) Ekonomik ve mali yeterlik kıstasları ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

    (4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

    (5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

    Aynı fiyatın teklif edilmesi

    Madde 67 - (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

    a) Mal alımlarında, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Bu değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için fiyat dışı unsurlar, aşağıda yazılı hususlar dikkate alınarak idari şartnamede belirtilir.

    1) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kıstası olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kıstası olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kıstası olarak düzenlenmesi zorunludur.

    2) Değerlendirme kıstaslarında öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, yerli isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir.

    3) İhaleye katılımda yeterlik kıstası olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme kıstası olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

    4) İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. İş ortaklığında, ortakların hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim tutarı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

    5) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanamayan veya sağlanmayan ihalelerde de yerli istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kıstası olarak öngörülebilir.

    b) Hizmet alımlarında, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarları daha yüksek olan isteklilerin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklığında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı dikkate alınır. Yeterlik kıstası olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmediği ihalelerde ise en düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, isteklilere yeterli süre tanınarak herhangi bir hizmet işinden elde edilmiş tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini sunmaları istenir. İsteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgeler üzerinden, belge tutarının teklif bedelini karşılama oranına bakılmaksızın değerlendirme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunludur.

    (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, fiyat dışı unsurlar yansıtılmış tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, mal alımlarında yerli malı teklif eden yerli isteklidir. İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.

    (3) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi amacıyla istenilen belge veya belgeleri, teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belge ya da belgeleri sunmaları için yeterli süre verilir. İstenilen belge veya belgeleri süresi içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenlemeye göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

    Aşırı düşük teklifler

    Madde 68 - (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

    (2) İhale komisyonu;

    a) Malın imalat sürecinin ekonomik olması veya verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

    b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde/işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

    c) Teklif edilen malların/işin özgünlüğü

    hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

    (3) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.

    Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

    Madde 69 - (1) Mal alımlarında:

    a) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin üzerindeki mal alımı ihalelerinde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekli lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

    b) Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajından yararlanamaz.

    (c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

    (ç) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

    (2) Hizmet alımlarında:

    a) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

    b) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

    c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar, daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

    İhalenin iptali

    Madde 70 - (1) İdare, ihaleyi sözleşme imzalanmadan evvel herhangi bir safhada iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde;

    a) İhale saatinden önce iptal edilmişse, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Bu isteklilerin zarfları, açılmadan iade edilir.

    b) Son teklif verme saatinden sonra, ancak zarflar açılmadan önce iptal edilmişse, ilan yapılmaksızın verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

    c) Teklifler açıldıktan sonra iptal edilmişse, isteklilerin teklifleri iade edilmez.

    (2) İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak;

    a) İdare, isteklilerin talepte bulunması hâlinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

    b) Birinci fıkranın (a) bendine göre iptal hâlinde tüm doküman alanlardan, (b) bendine göre iptal hâlinde ise teklif veren isteklilerden, diğer durumlarda tüm teklif sahibi isteklilerden, ihalede doküman bedeli alınmışsa, ihalenin yenilenmesi hâlinde tekrar doküman bedeli alınmaz.

    c) İhale, isteklilere sözleşmeye davet yazısı yazıldıktan sonra iptal edilmişse, isteklinin sözleşmeye davet yazısının kendisine ulaştığı tarih ile iptal yazısının kendisine bildirildiği tarih arasındaki sözleşme imzalama hazırlığı ile ilgili yapmış olduğu masrafları, yazılı müracaatı üzerine ve sunduğu geçerli belgelere istinaden, bir ay içinde kendisine defaten ödenir.

    (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    İhalenin karara bağlanması, onaylanması

    Madde 71 - (1) Çerçeve Anlaşma tesisi ihaleleri hariç elde edilen geçerli teklifler, değerlendirme kıstaslarına göre en avantajlıdan başlayarak listelenir. Listedeki istekliler en baştan başlanarak sıra ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmek üzere Kamu İhale Kurumundan yasaklılık sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığı anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale tarihinde yasaklı olduğu tespit edilenlerin geçici teminatları irad kaydedilir.

    (2) Birinci bendde belirtilen ihalelerde ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak, elde edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yaklaşık maliyetin üzerinde ise, bu durum sorgulanır. Sorgulama sonucunda;

    a) Durumun yaklaşık maliyetin hatalı hesap edilmesinden veya teklif tarihine göre güncellenmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılırsa, İhale Yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir, konu detaylı olarak komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır.

    b) Yaklaşık maliyet doğru hesaplanmış ise İdare, ihaleyi iptal edebileceği gibi, yaklaşık maliyete en yakın birinci ve ikinci teklif sahiplerinden uygun gördüğü rakamı elde edinceye kadar indirim talep etmekte ve/veya ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci bir teklif isteyerek ihaleyi sonuçlandırmakta serbesttir.

    (3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, Çerçeve Anlaşma tesisi ihalelerinde çerçeve anlaşmaya davet edilecek tüm isteklilerin; diğer ihalelerde:

    a) İhale üzerinde kalan,

    b) İhale kararında belirtilmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi,

    c) Varsa yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan

    isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan temin edilen belgeleri ihale kararına eklemek zorundadır.

    (4) İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (standart form), ihale yetkilisinin onayına sunulur.

    (5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

    (6) İhale komisyonunca, elde edilen en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması gerekçesiyle ihalenin iptalinin öngörüldüğü durumlarda ihale yetkilisi, ihalenin verilmesinin, yenilenmesine göre daha fazla İdare lehine olacağını tespit etmesi hâlinde, gerekçelerini komisyon kararı üzerinde veya ekinde belirterek, mevcut şartlarla da ihaleyi verebilir.

    Geçici teminat ve diğer belgelerin iadesi

    Madde 72 - (1) İhale kararı onaylandıktan sonra, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci; çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde çerçeve anlaşmaya davet edilmeyen teklif sahiplerinin geçici teminatları hariç diğer bütün isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İade hâllerinde isteklilere iade edilen geçici teminata ilişkin belgenin bir nüshası ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

    (2) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

    Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

    Madde 73 - (1) Sekreterya, onaya havi ihale kararının kendisine intikalinden itibaren en geç üç iş günü içinde, ihale sonucunu tüm isteklilere bildirir. Bildirim tarihi üzerinden 5 gün geçtikten sonra, ihale sonucuna itiraz olup olmama durumuna göre ihale üzerinde kalan istekliyi sözleşme yapmaya, çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde yeterli görülen isteklilerin tümünü çerçeve anlaşma yapmaya davet eder. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, talep ünitesince ihale yetkilisinden alınacak Olur'a istinaden itiraz süresi beklenmeksizin doğrudan da sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya davet yazısı yazılabilir. Davet yazısında istekliye, yazının kendisine tebliğ tarihini izleyen on gün içinde;

    a) İflas etmediğine, tasfiye halinde olmadığına, işleri mahkeme tarafından yürütülmediğine, konkordato ilân etmediğine, işlerini askıya almadığına veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,

    b) İflası ilân edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmemiş olduğuna, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,

    c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

    ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

    d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

    e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge,

    f) İhale dokümanında, sözleşme imzalanırken istenileceği veya istenilebileceği belirtilen diğer belgeler,

    g) Kesin teminata ait belge (sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet alımları hariç)

    ile birlikte, yapmakla yükümlü olduğu diğer işlemleri de ifade ederek, sözleşmeyi/çerçeve anlaşmayı imzalaması gerektiği hususu bildirilir. Durum ayrıca uhdesinde ihale kalmayan bütün isteklilere de bildirilir.

    (2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da, benzer şekilde bildirim yapılır.

    Kesin teminat alınması

    Madde 74 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde kesin teminat, idarece sabit bedel olarak tespit edilir.

    (2) Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

    İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması

    Madde 75 - (1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale dokümanında belirtilen belgeleri veya kesin teminatı vermeyerek sözleşme imzalamaması durumunda, en uygun ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Ancak, bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce İdare, ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek ve bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen belgeleri istemek zorundadır.

    (2) Mücbir sebep hâlleri dışında, sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen usule uygun olarak sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için işlem yapılır.

    İhalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 76 - (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya bağlanır. Kısmi teklifin verilebildiği ihalelerde, sözleşme bedeli doğrudan temin limitinin altında ise, sözleşme imzalama son tarihine kadar yapılacak teslimatlar hemen teslim sayılır. Bu durumda teminat alınmayabilir.

    (2) Sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar idarece hazırlanır ve yüklenici ile Yönetim Kurulu veya Bağlı Dağıtım Şirketi Yönetim Kurulunca belirlenen yetkililer tarafından imzalanır.

    (3) Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde, sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin/çerçeve anlaşmaların notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

    (4) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme/çerçeve anlaşma düzenlenemez.

    (5) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kaldığı halde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında bu Yönetmeliğin 98 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında bu Yönetmeliğin 98 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

    (6) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilir.

    İhale sonucunun ilanı

    Madde 77 - (1) İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, kendi yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla ilan ederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: İhale Sonucuna İtiraz

    İtiraz ve şikâyetler

    Madde 78 - (1) İdare ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması hususunda sorumludur. Hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli, hak kaybını öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği tarihten itibaren en fazla 5 gün içinde yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

    (2) Yapılan şikâyetler, Yönetim Kurulu ve/veya Bağlı Dağıtım Şirketi Yönetim Kurullarınca ihdas edilecek usullere göre değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Sözleşme

    BİRİNCİ BÖLÜM: Sözleşme Esasları

    Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

    Madde 79 - (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşme veya eklerinde, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İşin tanımı, niteliği, türü, miktarı,

    b) Alım konusu iş kalemlerinin varsa kodu, adı, miktarı, teslim süresi,

    c) İş kalemlerinin birim fiyatı, tutarı,

    ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

    d) İdarenin adı ve adresi,

    e) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

    f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

    ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

    h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

    ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

    i) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

    j) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

    k) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    l) Cezaya ilişkin hükümler,

    m) Yönetim Kurulunca belirlenenler dâhil tüm mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

    n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

    o) Çerçeve anlaşma sözleşmelerinde isteklilerin, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, kaç gün içinde İdareye yazılı olarak bildirmesi gerektiği,

    ö) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

    p) Sigortalamaya ilişkin şartlar,

    r) Özelleşmenin gerçekleşmesi ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin yeni sahiplerinin sözleşmeyi devam ettirmemeleri hâlinde, yüklenicinin bundan dolayı, bu sözleşmede yazılı olandan başka, sözleşmeyi yapan İdare ve görevlilerden, herhangi bir hak ve zarar tazmin talebinde bulunamayacağı,

    s) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

    ş) Anlaşmazlıkların çözümü,

    t) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

    u) Hüküm bulunmayan hâller,

    ü) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

    (2) Çerçeve anlaşmalarda, birinci fıkrada yazılı hükümlerden uygun olanların yanı sıra, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlara ilişkin hükümlere de yer verilir.

    Fiyat farkı verilebilmesi

    Madde 80 - (1) Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar, şartnamelerde belirtilir.

    (2) Söz konusu usul ve esaslar, mal ve hizmet alımları için 24/12/2002 tarihli ve 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 6 ncı maddesi ile 24/12/2002 tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 9 uncu maddesine aykırı olamaz.

    İş ve işyerinin sigortalanması

    Madde 81 - (1) Tamir, bakım, tadilat, herhangi bir işleme tabi tutma gibi gayelerle yükleniciye malzeme teslim edilmesi gereken işlerde yüklenici; kendisine teslim edilen malzemelerin, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.

    Mücbir sebepler

    Madde 82 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doğal afetler.

    b) Kanuni grev.

    c) Genel salgın hastalık.

    ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

    d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu veya Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

    (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

   

    İKİNCİ BÖLÜM: Denetim, Muayene ve Kabul

    Denetim, muayene ve kabul işlemleri

    Madde 83 - (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, İdarece kurulacak en az iki kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla ve gerekli görülen durumlarda, yüklenicinin işyerinde de teslim ve kabul yapılabilir.

    (2) Sözleşmesinde/çerçeve anlaşmasında hüküm bulunması hâlinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

    (3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, ihale dokümanlarında belirtilmiş olması kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ek Kesin Teminata İlişkin Hükümler

    Ek kesin teminat

    Madde 84 - (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedel için ek kesin teminat alınmaz. İlave iş verilmesi halinde ek kesin teminat alınıp alınmayacağına İdarece karar verilir. Ek kesin teminat alınmasına karar verilmesi hâlinde yükleniciden, ek iş tutarının başlangıçtaki kesin teminat oranı ile çarpılmasıyla bulunan miktar kadar, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

    Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

    Madde 85 - (1) Taahhüdün, sözleşme/çerçeve anlaşma ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

    (2) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde veya bu işten dolayı ayrı bir işyeri numarası alınma zorunluluğu bulunmuyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

    (3) Ayrı bir işyeri numarasının alındığı durumlarda, yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

    İade edilemeyen teminatlar

    Madde 86 - (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sözleşme Şartlarında Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi

    Sözleşmede/çerçeve anlaşmada değişiklik yapılması

    Madde 87 - (1) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

    a) İşin yapılma veya teslim yeri,

    b) Toplam sözleşme bedelinde artış veya eksiliş olmadan iş kalemleri arasında, bedelleri sözleşme bedelinin %30'unu geçmeyecek şekilde değişiklik yapılması,

    c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,

    ç) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmasından sonra, alınacak Mal/Hizmetin Şirket açısından daha iyi özellikleri haiz olduğunun belgelenmesi hâlinde, bedel ve süre artışı olmaksızın, Mal/Hizmet özelliklerinde değişiklik yapılması,

    d) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen hükümler saklıdır.

    Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın devri

    Madde 88 - (1) Sözleşme/çerçeve anlaşma, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında bu Yönetmeliğin 92, 94 ve 99 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

    Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti

    Madde 89 - (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

    a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme/çerçeve anlaşma devredilebilir.

    b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama hariç hakkında bu Yönetmeliğin 92 ve 94 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

    c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama hariç haklarında/hakkında bu Yönetmeliğin 92 ve 94 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

    Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkûmiyet

    Madde 90 - (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde;

    a) Ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında/hakkında 92 ve 94 üncü maddelere göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme/ çerçeve anlaşma yenilenerek işe devam edilebilir.

    b) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

    Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

    Madde 91 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

    Madde 92 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi/çerçeve anlaşmayı fesheder:

    a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme/çerçeve anlaşma hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

    b) Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın uygulanması sırasında yüklenicinin bu Yönetmeliğin 98 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi

    hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Sözleşmeden/çerçeve anlaşmadan önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

    Madde 93 - (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme/çerçeve anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

    a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

    b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

    c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması

    hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında bu Yönetmeliğin 99 uncu madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

    Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

    Madde 94 - (1) 91 inci maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 92 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 92 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 93 üncü maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

    (2) 91, 92 ve 93 üncü maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

    (3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

    (4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

    (5) 91, 92 ve 93 üncü maddelere göre sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında bu Yönetmeliğin 99 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

    Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

    Madde 95 - (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

    Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

    Madde 96 - (1) İdare, gerekçelerini ilgili olur yazısında detaylı olarak belirtmek suretiyle sözleşme konusu işi, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin %30'u oranında artırabilir. İş artışı, eleman veya araç çalıştırma esasına dayalı yapılan hizmet alımı işlerinde; eleman sayısı artışı, araç sayısı artışı, ilave süre şeklinde, münferiden veya birlikte uygulanabilir. İlave iş verilirken, sözleşme bedeli ile verilen ilave iş bedelinin toplamı, hiçbir surette istisna limitini aşamaz.

    (2) İlave iş verilmesi hâlinde Yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapılır. Ayrıca yükleniciye, gerekiyorsa işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilir.

    (3) İdare, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %30'u oranında azaltabilir. Sözleşme bedelinin %70'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %70'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Bağlı şirketlerin özelleştirilmesi neticesinde Bağlı Dağıtım Şirketlerinin yeni sahiplerinin sözleşmeyi devam ettirmemeleri hâlinde işin yapılan kısmı henüz %70 seviyesine ulaşmamış olsa bile yükleniciye bundan dolayı, sözkonusu kâr mahrumiyeti dahil olmak üzere herhangi bir ödemede bulunulmaz. Yüklenici bu sebeple Kamudan, görevlilerden ve yetkililerden herhangi bir hak ve zarar tazmin talebinde bulunamaz.

    (4) Sipariş artış veya eksilişinde işlemin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır.

    (5) İhale öncesinde, yapılacak iş miktarının ve alt kalemlerinin net olarak tespit edilemediği hizmet alım işlerinde, sözleşme tutarı ilave ve eksik iş verme durumları hariç olmak üzere aşağıdaki şekillerde değerlendirilir;

    a) Sözleşme süresi bittiği hâlde, yükleniciye sözleşmede belirtilen bedel kadar iş verilememişse, sözleşme bulunduğu noktada tamamlanmış sayılır. Ancak, verilebilen iş miktarı %70'in altında kalmışsa, İdare süre vererek işe devam edilmesini isteyebilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, İdarenin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

    b) Sözleşme süresi dolmadan sözleşmede belirtilen bedel kadar iş yaptırılmışsa, sözleşme bulunduğu noktada sona erer.

    c) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş verildiği hâlde, yapılan tahakkuk sözleşme tutarının altında kalmış ise, sözleşme yine bulunduğu noktada sona erer. Ancak, ödenen bedel sözleşme bedelinin %70'inin altında kalmışsa, İdare yaptırılan işi, gerekli miktarda süre vererek sözleşme bedelinin %70'ine kadar tamamlattırabilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, İdarenin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

    ç) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş yaptırılamadan, yapılan ödemeler sözleşme tutarını geçmiş ise, ilave iş verilme konusu hariç olmak üzere iş bulunduğu noktada sona erdirilir.

    Sözleşmenin feshi hâlinde işlerin yürütülmesi

    Madde 97 - (1) Sözleşmenin feshi, ihale yetkilisinin fesih kararını onaylamasıyla gerçekleştirilir. Fesihten önce gerekli ihtar veya ihtarların çekilmesi ile fesih kararına ait evrakın düzenlenmesi, idarenin sözleşmeyi yürütmekle görevli kontrol birimince yürütülür. Söz konusu kararda; işin ihale kayıt numarası, işin adı, sözleşmenin imza tarihi, sözleşme bedeli, yüklenici adı; varsa bu iş nedeniyle İdarenin uğradığı ve tazmini gereken zarar ziyanın tespiti; güncelleme dâhil irat kaydedilecek teminat miktarı, sözleşmenin hangi mevzuatın hangi maddesine göre feshedildiği, yasaklama yapılıp yapılmayacağı, yasaklama yapılacaksa yasaklama işleminin dayandığı mevzuat, fesih işlemine konu olan eylemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen iş veya meslek ahlakına aykırı bir davranış olarak addedilip addedilmeyeceği açıkça belirtilir.

    (2) Fesih kararı onayı müteakip, vakit geçirilmeksizin satınalma birimine intikal ettirilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Yasaklar, Sorumluluklar ve Son Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM:Yasaklar ve Sorumluluklar

    Yasak fiil ve davranışlar

    Madde 98 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

    ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

    d) Bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    (2) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

    ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

    d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

    e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

    f) 88 inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

    İhalelere katılmaktan yasaklama

    Madde 99 - (1) 98 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

    (2) 98 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar; davet edildiği halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme/çerçeve anlaşma yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan ve/veya sözleşmeyi uygulayan idarelerin ihale yetkilileri tarafından verilir.

    (3) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

    (4) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

    (5) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    (6) İhaleyi yapan/sözleşmeyi uygulayan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğini yapmakla yükümlüdürler.

    İstekli ve yüklenicilerin ceza sorumluluğu

    Madde 100 - (1) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 98 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece bu Yönetmeliğin 99 uncu maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 99 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 99 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Şirketin ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin ihalelerine katılamaz.

    (3) Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

    Görevlilerin ceza sorumluluğu

    Madde 101 - (1) İhtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun ve/veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

    Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

    Madde 102 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve malî yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında, ilgisine göre bu Yönetmeliğin 99 ve 101 inci maddelerde belirtilen müeyyidelerden uygun olanlar uygulanır.

    Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

    Madde 103 - (1) Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur.

    Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

    Tedarikçilerin sorumluluğu

    Madde 104 - (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

    Hizmet sunucularının sorumluluğu

    Madde 105 - (1) Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Tip dokümanlar

    Madde 106 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Şirket tarafından düzenlenmesi gereken tip şartname ve tip sözleşmeler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 45 gün içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur ve Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

    Madde 107 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, KİK Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Kurumunca, ihale ve satın alma konularında yayımlanan ilgili mevzuat uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

    Madde 108 - (1) 6/2/2007 tarihli ve 26426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik ile 20/11/1999 tarihli ve 23882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Devam eden dosyaların kapatılması

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilana çıkılmış olan ihalelere ilişkin işlemler, ilan tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

    Yürürlük

    Madde 109 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 110 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar