KAMU İHALE KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 16/11/2009-2009/15611

    Resmi Gazete Tarihi: 01/12/2009

    Resmi Gazete No: 27419

    Ekli "Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Kamu İhale Kurumu)'nın 19/10/2009 tarihli ve 11568 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu İhale Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları, hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin nitelikleri, sayısı, unvanları, atanmaları ile ücret ve diğer mali ve sosyal haklarını belirlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Bakan: Maliye Bakanını,

    b) Başkan: Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

    c) İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenen ve Kurul tarafından İkinci Başkan olarak seçilen üyeyi,

    ç) Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

    d) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

    e) Personel: Kamu İhale Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen meslek personeli ve diğer personeli,

    f) Üye: Kamu İhale Kurulu üyelerini,

    ifade eder.

    TEŞKİLAT

    Madde 4 - (1) Kurum teşkilatı; Kurul, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

    (2) Kurum, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır.

    İKİNCİ KISIM: KAMU İHALE KURULU

    BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUN YAPISI

    KURUL

    Madde 5 - (1) Kurul, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere on üyeden oluşur.

    (2) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, kanun ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

    TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

    Madde 6 - (1) Başkan ve üyelerin temsil ve ağırlama giderlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların Kurum bütçesinden karşılanma usulleri Kurul tarafından belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURUL TOPLANTILARI

    Madde 7 - (1) Kurul; Başkanın çağrısı üzerine toplanır. İzinli üyeler, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

    (2) Gündemi, Başkan belirler. Toplantı gündemi en geç toplantı tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar belirlenerek hizmet birimlerinin gündemdeki konulara ilişkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren rapor ile birlikte üyelere yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilir.

    (3) Başkan toplantı zamanını belirlemekte serbesttir. Ancak, haftanın belirli gün veya günleri ile saati, devamlı toplantı zamanı olarak önceden, Kurul tarafından belirlenebilir. Önceden belirlenen toplantı gün ve saatinde bir değişiklik olması veya böyle bir belirlemenin yapılmadığı hallerde toplantı tarih ve saati, toplantıdan önceki gün mesai bitimine kadar üyelere bildirilir.

    (4) Üyelerden en az üçünün yazılı teklifi ile gündemde olmayan hususlar bir sonraki Kurul gündemine alınır.

    Madde 7 - (1) Kurul; Başkanın çağrısı üzerine toplanır. İzinli üyeler, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

    (2) Gündemi, Başkan belirler. Toplantı gündemi en geç toplantı tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar belirlenerek hizmet birimlerinin gündemdeki konulara ilişkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren rapor ile birlikte üyelere yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilir.

    (3) Başkan toplantı zamanını belirlemekte serbesttir. Ancak, haftanın belirli gün veya günleri ile saati, devamlı toplantı zamanı olarak önceden, Kurul tarafından belirlenebilir. Önceden belirlenen toplantı gün ve saatinde bir değişiklik olması veya böyle bir belirlemenin yapılmadığı hallerde toplantı tarih ve saati, toplantıdan önceki gün mesai bitimine kadar üyelere bildirilir.

    (4) Üyelerden en az üçünün yazılı teklifi ile gündemde olmayan hususlar bir sonraki Kurul gündemine alınır.

    TOPLANTIYA KATILMAMA HALLERİ

    Madde 8 - (1) Başkan ve üyelerin izin, rapor ve görevlendirme dışında bütün toplantılarda bulunmaları esastır. Ancak, üyelerin belirtilen hususlar dışında toplantılara katılamayacağı hallerde mazeretlerini toplantıdan en az bir gün önce Başkanlığa yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum Başkanlığa bildirilir.

    (2) Üyelerin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri Kurul kararı ile yapılır.

    (3) Üyelerin izinlerini kullanma tarihleri, Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı dikkate alınarak Başkan tarafından önceden düzenlenebilir.

    GÖRÜŞMELERDE USUL

    Madde 9 - (1) Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Görüşmelerde gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Başkan oyunu en son kullanır.

    (2) Üyeler, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

    (3) Toplantılara, Kurul tarafından görüşlerini bildirmeleri istenilen başkan yardımcıları, daire başkanları, meslek personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevli personel dışında hiç kimse katılamaz. Ancak, Kurul gerek gördüğü takdirde belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen uzman kişilerle gündemdeki konu ile ilgili tarafları, kişileri veya kuruluş temsilcilerini toplantıya çağırarak dinleyebilir.

    TOPLANTI, TOPLANTI NİSABI, KARAR VE KARAR TUTANAKLARI

    Madde 10 - (1) Kurul, üye tamsayısı ile toplanır. Ancak, izin, rapor, görevlendirme, boş üyelik olması veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hallerin bulunması durumlarında en az yedi üye ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

    (2) İtirazen şikayet başvurularında çoğunluk kararının alınamadığı durumlarda, en az oyu alan karar türü yönünde oy kullananların, bu seçeneğin dışındaki diğer iki karardan biri yönünde oy kullanması suretiyle karar nisabı oluşturulur. Bu şekilde bir kararın oluşturulamadığı hallerde ise öncelikle başvurunun uygun bulunup bulunmadığı oylanır. Başvurunun uygun bulunması halinde ise karar alınabilmesi için ikinci oylama yapılarak karar oluşturulur.

    (3) Kurul kararları tutanak haline getirilerek toplantı esnasında üyelerce imzalanır. Kararlar, ekleri ile birlikte karar sırasına göre tarih belirtilerek birbirini takip edecek şekilde numaralandırılır. Kararlar toplantıyı izleyen beş iş günü içerisinde her sayfası paraf edilerek son sayfada üyelerin ad ve soyadları yazılmak suretiyle imzalanır. Çoğunluk kararına katılmayan üye toplantı tarihini izleyen iki iş günü içerisinde karşı oy gerekçesini yazılı olarak Kurula bildirir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: KAMU İHALE KURUMU

    BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    BAŞKANLIK, BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 11 - (1) Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Kurumun genel yönetim ve temsili Başkana aittir.

    (2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantıları idare etmek.

    b) Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

    c) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve birimler arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek.

    ç) Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ve yeterli sayıda personeli istihdam etmek.

    d) Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, Kurumun görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

    e) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir-gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu hazırlatarak Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlamak.

    f) Başkanlık teşkilatı ile hizmet birimlerinin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek.

    g) Başkan yardımcıları ile daire başkanlarının atamalarını Kurula teklif etmek, bunların dışında kalan diğer personelin atamalarını yapmak.

    ğ) Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini belirlemek.

    İKİNCİ BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 12 - (1) İkinci Başkan, üyeler arasından gizli oyla seçilir. İlk turda çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki üye için ikinci tur oylama yapılır. Seçimle birlikte İkinci Başkanın görev süresi de belirlenir.

    (2) İkinci Başkan, Başkanın herhangi bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde Başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

    BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 13 - (1) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile üç başkan yardımcısı atanabilir.

    (2) Başkan yardımcıları, üyeliğe atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanabilir.

    BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 14 - (1) Başkan yardımcıları, Başkanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini Başkan adına ve Başkanın talimat ve emirlerine göre, Kurumun amaç ve görevleri doğrultusunda yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURUM HİZMET BİRİMLERİ

    KURUM HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 15 - (1) Kurumun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Daire başkanlıkları bünyesinde hizmetin niteliğine göre grup başkanlıkları veya birim müdürlükleri kurulabilir.

    (2) Hizmet birimlerinin bağlı bulunacakları Başkan yardımcısının belirlenmesine Başkan yetkilidir.

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 16 - (1) Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Düzenleme Dairesi Başkanlığı.

    b) I., II. ve III. İnceleme Dairesi Başkanlıkları.

    c) Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

    ç) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

    d) Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı.

    DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 17 - (1) Düzenleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu ihale mevzuatı konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmeyi sağlamak üzere, uygulama yönetmelikleri, tip idari şartnameler, genel şartnameler, tip sözleşmeler, tebliğler, fiyat farklarına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenleyici işlemler ve kamu ihalelerine ilişkin şikayet başvurularında uygulanacak esas ve usulleri hazırlamak.

    b) Kamu İhale Bülteni ve kamu ihaleleri ile ilgili ilanlara ilişkin her türlü mevzuat ile usul ve esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

    c) Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

    ç) İhalelerde açıklık, rekabet, ve güvenirlik standartlarını oluşturacak ihale politikasının tespitine ilişkin çalışmalar yapmak.

    d) İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

    e) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca yapılan uygun görüş başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

    f) İhale mevzuatına ilişkin uygulamayı yönlendirmek amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla her türlü çalışmayı yürütmek.

    g) 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılan sözleşme devirlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

    ğ) İdarelerden veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen uygulamaya ilişkin görüş taleplerini karşılamak, gerekli hallerde konuyla ilgili Kurul kararının alınmasını teminen gündem teklifi hazırlamak.

    h) 4735 sayılı Kanun uyarınca yapılan mücbir sebep başvuruları ile finansal kiralama gibi mutad sözleşmelere ilişkin başvuruları değerlendirerek Kurum görüşünün oluşturulmasını teminen gündem teklifi hazırlamak.

    ı) İlgili birimler ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak suretiyle veya müstakilen ihale mevzuatıyla ilgili olarak kamu ve özel sektöre sertifikalı ve sertifikasız eğitim vermek ve eğitim verilmesi için her türlü çalışmayı yürütmek.

    i) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince idarelerden gelen talepleri değerlendirmek ve Kurum görüşünü hazırlamak.

    j) İhalelerde aday ve isteklilerin yeterliliğinin tespitiyle ilgili olarak kamu alımları platformu üzerinden sistem kurulması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

    k) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    I., II. VE III. İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIKLARI

    Madde 18 - (1) I., II. ve III. İnceleme Dairesi Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun görev alanında bulunan ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden itirazen şikayet başvurularının Kurum tarafından süresinde incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak ve inceleme sonucuna ilişkin rapor düzenlemek.

    b) İhalelere yönelik olarak Kurum tarafından yapılan şikayet incelemelerinde, şikayet konusu ihalede suç işlendiğine ilişkin delil veya emare bulunduğu veya başkaca mevzuata aykırılığın oluştuğu kanaatine varılması halinde, bu hususa inceleme raporunda yer vermek suretiyle gerekli mercilere bildirim yapılmasını teminen Kurula bildirmek.

    c) Hazırlanan inceleme raporlarını Kurula sunulmak üzere ilgili birime göndermek.

    ç) Kurumun görev alanında bulunan ihalelere ilişkin Kuruma intikal eden her türlü şikayetlerin sonuçlandırılması için gerekli olan her türlü belge, bilgi ve görüşü ilgili resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden yazılı olarak talep etmek.

    d) Kurumun görev alanında bulunan ihalelere ilişkin olarak yapılan şikayetlerin incelenmesi ve her türlü hazırlık çalışmalarının yapılması için meslek personelini görevlendirmek.

    e) İncelenen başvuruya ilişkin olarak ilgili taraflardan gelen sözlü açıklama yapılması taleplerini Kurula bildirmek ve Kurul tarafından sözlü açıklama yapılmasına gerek görülmesi halinde toplantıya ilişkin işlemleri yürütmek.

    f) Kurumun görev alanında bulunan ihalelere ilişkin şikayetler hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak ve Kurul Kararını oluşturmak üzere ilgili daireye göndermek.

    g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    (2) Aşağıda sayılan ön inceleme görevleri Başkan tarafından belirlenen İnceleme Dairesince inceleme görevleri ile birlikte yerine getirilir:

    a) 4734 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddiasıyla Kuruma yapılacak başvuruları, başvurunun niteliğine göre tasnif ederek, itirazen şikayet başvurusu niteliğinde olanların şikayet bilgi sistemine kaydını yapmak.

    b) İtirazen şikayet niteliğindeki başvuruları öncelikle başvuruların şekil unsurları ve ön inceleme konuları bakımından inceleyerek Ön İnceleme Tutanağı düzenlemek.

    c) İdareye başvuru yolu tüketilmeden Kuruma yapılan şikayet başvurularını ilgili idareye göndermek ve başvuru sahibine bilgi vermek.

    ç) Başvuru dilekçesi ve eklerinde şekil unsurları yönünden eksiklik bulunduğunun ve başvuru süresinin henüz dolmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeleri Kurumun internet sayfasında yayımlayarak takip etmek.

    d) Ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunan başvurulara ilişkin yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlemek.

    e) Başvuru dilekçesi ve eklerinde ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmaması halinde, esas inceleme yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerini ilgili İnceleme Dairesi Başkanlığına göndermek.

    f) İtirazen şikayet başvurusu niteliğini taşımayan başvurulara ilişkin olarak; başvuru sahibinin başvuru ehliyetini haiz olduğunun anlaşılması halinde, bu başvuruları ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirerek, gerekli görülenleri ilgili idareye veya idarenin bağlı bulunduğu mercilere göndermek.

    KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (1) Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Mevzuat gereğince kamu idarelerince veya adli mercilerce geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanları izleyerek bunların sicillerini tutmak.

    b) 4734 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılanların tespitine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve buna ilişkin bilgilerin sicilini tutmak.

    c) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve piyasadan bilgi toplamak, bu bilgileri değerlendirmek, hızlı ve etkin bilgi akışını temin etmek.

    ç) Mevzuatta belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilgi teknolojileri desteğiyle sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak.

    d) Kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak bilgi toplamak, adet, tutar veya diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak.

    e) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlarının Resmî Gazete'de yayımlanmasını sağlamak üzere, Kuruma bildirilmesini izleyen onbeş gün içinde ilgili birime bildirmek.

    f) İdarelerce yapılan başvuru üzerine, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını, tutulan siciller çerçevesinde teyit etmek.

    g) 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yapılan sözleşme devirlerini izlemek.

    ğ) Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli faaliyette bulunabilmesi için yönetim ve bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

    h) Kurumun görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek.

    ı) Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak.

    i) Kurumun internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, internet sitesini oluşturmak ve güncellemek.

    j) Kurumun görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlamak.

    k) Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek.

    l) İhalelerde aday ve isteklilerin yeterliliğinin tespitiyle ilgili olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden kurulan sistemin işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    m) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 20 - (1) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla kamu ihaleleri alanındaki ilişkileri çerçevesinde Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

    b) Kurumun görev alanına ilişkin konularda ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileriyle istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, bu bilgileri Kurula sunmak.

    c) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarının engellendiği iddia ve ihbarları ile ilgili tespitleri yaparak bu tür engelleyici uygulamaların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

    ç) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de aynı yönde uygulamaya tabi olmalarına yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere, diğer birimlerle koordineli olarak Bakanlar Kuruluna sunulacak teklifleri hazırlamak.

    d) Kurumun görev alanına ilişkin konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

    e) Kamu ihalelerini ilgilendiren uluslararası anlaşmalar konusunda, imzadan önce ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimler ile Kurum hizmet birimlerine öneride bulunmak ve teknik yardım sağlamak.

    f) Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak.

    g) Kurumun ilgili birimlerince, ihale mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin düzenleme ve uygulamaları konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri, bu ülkelerin ilgili kurumları ile irtibata geçmek suretiyle sağlamak.

    ğ) Kurumun görev alanı ile ilgili yabancı dillerde yayımlanmış dokümanları derlemek, Başkanlıkça uygun görülenlerin Türkçeye, Türkçe yayımlanmış dokümanların da yabancı dillere çevrilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 21 - (1) Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Resmî Gazete'de yayımlanması gereken Kurul kararları ile diğer düzenlemelerin Başbakanlığa gönderilmesine ait işlemleri yürütmek ve sonuçlarını takip etmek.

    b) Kamu İhale Bülteninin yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ilanların, elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak, düzenlenmiş olan ve Kuruma intikal eden ilanlar üzerinde, ön kontrol ve kabul işlemleri yapmak, günlük Kamu İhale Bültenini elektronik ortamda oluşturmak ve hizmetleri yürütmek.

    c) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınları planlamak, koordine etmek ve yayımını sağlamak.

    ç) Kurumun kütüphanecilik hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere çalışmaları planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

    d) Kurumun faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplayarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek, hazırlamak ve bunları ilgililerle paylaşmak.

    e) Mevzuatın tasnifini ve muhafazasını yaparak Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurum içi ya da Kurum dışından talep edenlerin kullanımına sunulmasını sağlamak.

    f) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca yapılan uygun görüş başvurularını değerlendirmek ve Kurula sunmak.

    g) Stratejik plan ve strateji belgeleri ile ilgili olarak kurumlardan gelen görüş taleplerini karşılamak.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    DANIŞMA BİRİMLERİ

    Madde 22 - (1) Kurumun danışma birimleri şunlardır:

    a) Hukuk Danışmanlığı.

    b) Kurum Müşavirliği.

    c) Başkanlık Müşavirliği.

    ç) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı.

    HUKUK DANIŞMANLIĞI

    Madde 23 - (1) Hukuk Danışmanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve Kurum hizmet birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.

    b) Kurum ve Kurumun görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlık ve değişiklik çalışmalarıyla diğer düzenleyici işlemleri mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmek.

    c) Kurumun görev alanına giren hukuki konularda araştırma ve inceleme yapmak.

    ç) Kurumun görev alanıyla ilgili mahkeme kararlarını arşivlemek, veri tabanına aktararak ortak kullanıma sunmak.

    d) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışında kalan, istisna ve kapsam maddelerine ilişkin başvuruları değerlendirerek Kurum görüşünü hazırlamak.

    e) Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava ile Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adlî ve idarî merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

    f) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleriyle ilgili Kurum görüşünü oluşturmak.

    g) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.

    ğ) Kurumun menfaatlerini koruyacak şekilde anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.

    h) Yargılama giderlerinin tahsili amacıyla icra takibi başlatmak.

    ı) Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme hususunda Kurula teklif hazırlamak.

    i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    KURUM MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 24 - (1) Kurum Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başkana ve üyelere, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmak.

    b) Kurul tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak ve katkıda bulunmak.

    c) Başkan ve üyeler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 25 - (1) Başkanlık Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başkana, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmak.

    b) Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya projelere katkıda bulunmak.

    c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI

    Madde 26 - (1) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığının görevleri şunlardır:

    a) Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek.

    b) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.

    c) Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak Başkanın izni ve talimatıyla kamuoyunu bilgilendirmek.

    ç) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyundan gelen dilek, talep ve ihbarları derlemek ve Başkanlığa iletmek.

    d) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri koordine etmek.

    e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 27 - (1) Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

    a) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı.

    b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

    c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

    ç) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü.

    KURUL İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 28 - (1) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini hazırlamak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin rapor ve eklerini toplantıdan önce üyelere dağıtmak ve varsa eksiklikleri ilgili birimlerle işbirliği içinde tamamlamak.

    b) Kurul tarafından toplantıda bulunması istenilen personel ve uzman kişilere bildirimde bulunmak.

    c) Başkan ve üyelerin bilgisine sunulmak üzere tereddüt oluşan konularda bu tereddütleri gidermek amacıyla ilgili birimlerden veya konunun uzmanı kişilerden Başkanın uygun gördüğü konularda görüş istemek.

    ç) Kurul toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirmek, tutanak ve eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak ve kararları ilgili birimlere göndermek.

    d) Resmî Gazete'de yayımlanmasına karar verilen Kurul kararlarını ilgili birime iletmek.

    e) Kurul kararlarının tebligatlarını yapmak.

    f) Kurul kararlarını konularına göre tasnif etmek ve veri tabanına aktararak ortak kullanıma sunmak.

    g) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek.

    ğ) Uyuşmazlık kararlarına ilişkin olarak mahkemelerce verilen kararlar üzerine alınan Kurul kararlarını Hukuk Danışmanlığına bildirmek.

    h) Kurul tarafından verilen kararları ilgili birimlerle koordineli olarak hukuki gerekçeleri ile birlikte Kurul kararına uygun olarak hazırlayarak üyelerin imzasına sunmak.

    ı) Kurul kararlarında yer alan taraflara veya ihaleye ilişkin bilgilerdeki hatalar, gerekçe ve karar sonucu arasındaki çelişkiler ile hesaplama yanlışlarından kaynaklanan yazım hataları bulunduğuna ilişkin iddiaları inceleyerek gerekçeleri ile birlikte değerlendirmek üzere Kurula sunmak.

    i) Kurul kararları gereğince idarelere bildirim ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak.

    j) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 29 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak.

    b) Kurumun hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personel sayılarını tespit etmek üzere iş analizleri yapmak, atanacaklarda aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek.

    c) Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

    ç) Kurum personelinin mali ve sosyal hakları ile yolluk giderlerinin tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak.

    d) Personelin seçilme, yetiştirilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile İnsan Kaynakları ve ilgili diğer mevzuat çalışmalarını hazırlamak, yürütmek, hazırlanan mevzuata ilişkin olarak Hukuk Danışmanlığının görüşünü almak ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

    e) Personelin Kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak.

    f) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin her türlü çalışmayı yapmak ve bu konudaki diğer işlemleri yürütmek.

    g) Kamu İhale Uzman Yardımcılarının, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurum içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli bir şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak.

    ğ) Personelin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak bu planların uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.

    h) Personelin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

    ı) Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili olarak kişi ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.

    i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 30 - (1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun, gelir-gider tahminlerini yapmak ve bütçesini hazırlamak.

    b) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

    c) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.

    ç) Kurumun hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

    d) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.

    e) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

    f) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin, satın alma dahil temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    g) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek.

    ğ) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak.

    h) Üyeler ile personelin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

    ı) Haberleşme, genel evrak ve Kurumun arşiv faaliyetlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak, bu faaliyetleri yürütmek ve mevzuatı gereği saklanması gereken diğer belgelerin düzenli bir dosyalama sistemi içinde korunmasını sağlamak.

    i) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, güvenlik, yemek ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

    j) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    k) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek.

    l) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

    m) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 31 - (1) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Başkanın Kurum içi ve dışı haberleşmelerini yapmak.

    b) Görüşülecek konuların, incelenecek yazışmaların, yapılacak ziyaretlerin önemi ve ivediliğini göz önünde bulundurarak Başkanın günlük çalışma programını hazırlamak.

    c) Başkanın yapacağı görüşmeleri düzenlemek, misafirlerin karşılanması ve ağırlanmasını temin etmek, görüşmelerin bir program dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

    ç) Başkanın istediği bilgi ve belgeleri istenen şekilde temin etmek ve kendisine iletmek.

    d) Başkanın talimatları doğrultusunda yazışmaları yürütmek, yazı taslaklarını hazırlamak ve bunları bir arşiv oluşturarak muhafaza etmek.

    e) Başkanın ve üyelerin sekretarya hizmetlerinin yapılmasını temin etmek, üyelerin, hizmet birimleri ile ilişkilerini sağlamak.

    f) Başkanın katılacağı toplantılara ait hazırlıkları ve toplantı sonrası işlemleri gerçekleştirmek.

    g) Karşılama, uğurlama, açılış ve benzeri organizasyonlarda Kurumun protokol hizmetlerini gerçekleştirmek.

    ğ) Başkanın ve personelin seyahat, konaklama ve iş görüşmelerini düzenlemek.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PERSONEL

    UNVAN VE SAYILARI

    Madde 32 - (1) Kurumun asli ve sürekli hizmetleri ekli cetvelde unvan ve sayıları gösterilen personel eliyle yürütülür. Personelin, hizmet birimleri itibarıyla dağılımını yapmaya Başkan yetkilidir.

    ÜCRET VE DİĞER MALİ HAKLAR

    Madde 33 - (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen haller ile ücret, mali ve sosyal haklar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

    (2) Kurum personelinin ücret ve diğer mali ve sosyal hakları 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

    HARCIRAH

    Madde 34 - (1) Başkan ve üyeler ile personele, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

    KONUT TAHSİSİ

    Madde 35 - (1) Başkan ve üyeler ile personele 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılır.

    SOSYAL GÜVENLİK VE STATÜ

    Madde 36 - (1) Kurul Başkanı ve üyeleri ile personel sosyal güvenlik açısından, geçici 4 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

    (2) Emeklilik açısından, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık müsteşar yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, daire başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.

    (3) Kamu görevlisi iken üyeliğe atanan Kurul Başkan ve üyelerinden görev sürelerinin sona ermesi sebebiyle başka görevlere atanacak olanların sosyal güvenlik haklarının tespitinde ve yapılacak atamalarında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu statüleri müktesep hak teşkil etmez.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YASAKLAR

    Madde 37 - (1) Başkan ve üyeler, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Üyeler ile Kurumda görev yapan uzman, uzman yardımcıları ve birim amirleri göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

    (2) Başkan ve üyeler ile personel hakemlik ve bilirkişilik yapamaz.

    MAL BEYANI

    Madde 38 - (1) Üyeler göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır. Personel, Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde mal beyanında bulunur.

    PERSONELİN ATANMASI VE İSTİHDAM POLİTİKASI

    Madde 39 - (1) Kurumun istihdam politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, görevde yükselmeleri ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Kurul tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir.

    KAMUOYUNA YAPILACAK AÇIKLAMALAR

    Madde 40 - (1) Personel basına bilgi ve demeç veremez. Ancak; Kurumun çalışmaları ile ilgili olarak Başkanın görevlendireceği personel tarafından kamuoyuna açıklama yapılabilir.

    SIR SAKLAMA

    Madde 41 - (1) Başkan ve üyeler ile personel, görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 42 - (1) Başkan ve diğer yöneticiler Kanunda münhasıran kendisine verilenler hariç, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını daha alt birimlere devredebilir. Ancak yetki devri devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

    KURUM VARLIĞINDAN VE İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUK

    Madde 43 - (1) Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. Bu mal ve varlıklar haczedilemez ve rehnedilemez. Bunlara karşı suç işleyen Başkan ve üyeler ile personel kamu görevlileri gibi cezalandırılır.

    DÜZENLEME

    Madde 44 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

    İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU

    Madde 45 - (1) Kurumun görevlerinin yerine getirilmesinde gerçek kişiler ile kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlardan isteyeceği Kurumun görev alanı ile ilgili her türlü bilgi, belge ve görüşün süresi içinde verilmesi zorunludur.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 46 - (1) Kurum hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 47 - (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YENİ İHDAS OLUNAN UNVANLAR VE HAKLARI

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonucunda, görev unvanı değişen elektrik-elektronik mühendisi unvanında bulunan personel mühendis unvanına atanmış sayılır. Bunların aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları hakkında, elektrik-elektronik mühendisi unvanı için belirlenen aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklar uygulanır.

    (2) 23/6/2008 tarihli ve 2008/13858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeni ihdas olunan unvanlar ile bu Yönetmelikle yeni ihdas olunan Yönetim Hizmetleri Uzmanı unvanının aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları, Kurum içi hiyerarşik yapıyı bozmamak ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Kurul tarafından belirlenir.

    (3) Kamu İhale Kurumu Müşaviri kadrosuna atanacak olan ve ek göstergesi (6100)'ün üzerinde bulunan (6100 hariç) Kurum personelinin aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları, Başkan yardımcısına ödenen aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 49 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurulu Başkanı yürütür.

    CETVEL

    UNVANUNVAN SAYISAYI

    Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 33

    Baş Hukuk Danışmanı Baş Hukuk Danışmanı 11

    Daire Başkanı Daire Başkanı 1010

    Kamu İhale Kurumu Müşaviri Kamu İhale Kurumu Müşaviri 1313

    Başkanlık Müşaviri Başkanlık Müşaviri 55

    Grup Başkanı Grup Başkanı 1515

    Kamu İhale Uzmanı Kamu İhale Uzmanı 123123

    Hukuk Danışmanı Hukuk Danışmanı 1010

    Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı 11

    Kamu İhale Uzman Yardımcısı Kamu İhale Uzman Yardımcısı 4040

    Avukat Avukat 55

    Araştırmacı Araştırmacı 1818

    Birim Müdürü Birim Müdürü 99

    Yönetim Hizmetleri Uzmanı Yönetim Hizmetleri Uzmanı 1515

    Özel Büro Müdürü Özel Büro Müdürü 11

    Özel Büro Müdür Yardımcısı Özel Büro Müdür Yardımcısı 11

    Mühendis Mühendis 22

    Mimar Mimar 11

    İstatistikçi İstatistikçi 44

    ÇözümleyiciÇözümleyici 55

    Programcı Programcı 44

    Mütercim-Tercüman Mütercim-Tercüman 22

    TabipTabip 11

    Hemşire Hemşire 11

    Birim Şefi Birim Şefi 1919

    Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni 11

    Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı 11

    Teknisyen Teknisyen 11

    Dava Takip Memuru Dava Takip Memuru 22

    Santral Memuru Santral Memuru 11

    Ayniyat Memuru Ayniyat Memuru 11

    Arşiv Memuru Arşiv Memuru 22

    Büro Görevlisi Büro Görevlisi 3838

    İletişim Görevlisi İletişim Görevlisi 1515

    Şoför Şoför 33

    Dağıtıcı Dağıtıcı 22

    TOPLAM TOPLAM 376376

    Mevzuat Kanunlar