BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ YAYIN DAĞITIM VE ABONE YÖNETMELİĞİ

    Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayın Dağıtım Ve Abone Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi:

    Resmi Gazete Sayısı:

    Amaç

    Madde 1- 53 sayılı yasanın 2. maddesi ile Türkiye'de çeşitli konularda istatistikleri derlemek ve yayımlamakla yükümlü kılınan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE), yayınlarının gerçek kullanıcıya ulaşması, bir yayından birden çok kullanıcının yararlanabilmesi ve bu işlerin en az giderle karşılanabilmesinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Görev

    Madde 2 - Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan her türlü yayının abone ve dağıtım işlerini yürütmekle Teknik İşler Dairesi Başkanlığına bağlı " Yayın- Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şubesi " görevlidir.

    Yayınların Dağıtımı Ve Dağıtım Sırası

    Madde 3 - DİE yayınları ; yurt içi ve yurt dışı kamu, araştırma kurumlarına ve halka açık kütüphanelere öncelikle, diğer kullanıcılara baskı adedi ve eldeki stok ölçüsünde dağıtılır.

    Yayın dağıtımında gözetilecek öncelik sırası :

    3.1) Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kütüphaneler, yurt içinde ve yurt dışındaki halka açık diğer kütüphaneler.

    3.2) Yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarının istatistikle doğrudan ilgili birimleri.

    3.3) Üniversiteler, akademiler, yüksek okullar ve diğer bilimsel araştırma kurumlarının kütüphaneleri.

    3.4) Yurt içi diğer kamu kuruluşlarının kütüphaneleri.

    3.5) Uluslararası kuruluşlar.

    3.6) Siyasal parti ve sendika genel merkezleri.

    3.7) Basın kuruluşları ve haber ajansları.

    3.8) Bağlı bulundukları kuruluş kütüphanelerinde yeterli ya da istenilen nitelikte yayın bulunmadığı; bilimsel araştırma, kamu yararına, eğitim ve öğretime dönük çalışma yaptıkları kuruluşlarınca verilecek yazıyla belgelenen kullanıcılar.

    3.9) Meslek örgütleri.

    3.10) Şirketler ve firmalar.

    3.11) Enstitü Başkanlığınca uygun görülen kullanıcılar.

    Madde 4- Kullanıcılara, istekleri halinde, yalnız ilgili oldukları konulara özgü yayınlar verilir.

    Madde 5- DİE yayınlarını kolaylıkla ve sürekli edinmek isteyen tüm kullanıcılar, 2. ve 3. madde hükümleri çerçevesinde abone olabilirler.Abone olmak için " Abone Kartı" nın doldurulması gereklidir.Aboneler adres değişikliklerini önceden Enstitüye bildirmekle yükümlüdürler. PTT'ce geri gönderilen yayınlara ilişkin abone kayıtları silinir.

    Aboneler her yıl, Mayıs ayı içinde, abonelik durumlarının sürdürülmesini yazılı istemle bildirmek zorundadırlar. İstem yazısı göndermeyen abonenin kaydı silinir.

    Kuruluşların Demirbaş Kayıt Belgesi Gönderme Zorunluluğu

    Madde 6- Abone olsun ya da olmasın kamu kuruluşlarının; gönderilen yayınların " Ayniyat ve/ ya da Demirbaş Eşya Talimatnamesi" ne göre demirbaş kayıtlarına alındığını gösteren bir belgeyi DİE'ye göndermeleri zorunludur. Bu belgeyi göndermeyen kuruluşlara yayın gönderme işlemi sürdürülemez.

    Yürürlüğe Giriş

    Madde 7- Bu yönetmelik yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar