DEVLET BAKANLIĞI AİLE ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Devlet Bakanlığı Aile Şurası Yönetmeliği

    Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20591

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 'Aile Şûrası' Genel Kurul ve komis

    yonlarında yapılacak çalışmalarını bir sistem dahilinde ele alınarak etkili ve olumlu bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacak "Şûra Çalışma Düzeni" ni kurmaktır.

    Madde 2 - Aile Şûrası'nın amacı; toplumun temeli olan aile ile ilgili görüş ve yaklaşımları toplamak, tartışmak ve Türk toplumunun tercihleri doğrultusunda milli bir politikaya esas olacak ilkeler ve programlar üzerinde istişari kararlar al

    maktır.

    Kapsam

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Aile ile ilgili Devlet Bakanlığı'nca düzenlene

    cek Aile Şûrası'nın amaç, görev, yetki, teşekkül, çalışma esasları ve bunlarla ilgi

    li hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 6 Aralık 1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hük

    münde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin (h) bendine istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Aile ile ilgili Devlet Bakanını,

    b) Şûra: Aile Şûrasını,

    c) Başkanlık: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

    d) Başkan ve yardımcılar: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Başkan ve Başkan yardımcıları,

    e) Kurul Üyeleri: Aile Araştırma Kurulu üyelerini,

    ifade eder.

    Üyeler

    Madde 6 - Şûra Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

    a) Tabii üyeler

    Bakan

    Başkan

    Başkan yardımcıları

    Kurul üyeleri

    Başkanlık Araştırma Dairesi Başkanı

    Başkanlık Koordinasyon Dairesi Başkanı

    Başkanlık Aile Eğitimi Dairesi Başkanı

    Başkanlık Hukuk Müşaviri ve ilgili müşavirler.

    b) Temsilci üyeler:

    Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi

    Başbakanlık temsilcisi

    YOK ve konuyla ilgili fakültesi bulunan üniversite temsilcileri

    Başkanlıkça ismen davet edilenler

    Başkanlıkça çağrı yapılan kurum ve kuruluş temsilcileri.

    Şûranın Görevleri

    Madde 7 - Şûra, aile sorunları konusundaki eğilim ve isteklerin ifade edil

    diği, ortak program ve projelerin ele alındığı bir istişare organıdır.

    Şûranın görevleri şunlardır:

    a)Aile ile ilgili milli bir politikanın tesbiti için toplumun değişik kesimle

    rinin katılım ve taleplerini ifade etmek,

    b)Aile konusunda; yönlendirme, teşvik ve işbirliği programlarına esas ola

    cak öneri paketleri sunmak,

    c)Türk ailesini olumsuz yönde etkileyen uygulama, yöneliş ve tercihler konusunda milli duyarlıkları dile getirmek,

    d)Belirtilen konular üzerinde görüşme ve tartışmalar yapmak, istişari ka

    rarlar almak.

    Şûranın Çalışma Esasları

    Madde 8 - Şûra gerekli görülen aile konularını görüşmek üzere, Bakanın teklif ettiği tarihte en az iki yılda bir olağan; lüzumunda da Bakan'ın daveti üzeri

    ne olağanüstü toplanır.

    Şûra, çalışmalarını Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan gün

    dem gereğince, Genel Kurul ve Komisyon toplantıları halinde yürütür. Şûra top

    lantısına davet edilen kişi ve kuruluşlardan bildiriler istenebilir.

    Genel Kurul Çalışmaları

    Madde 9- Bakan Şûranın "tabii" başkanıdır. Bakanın katılmadığı hallerde toplantı, Aile Araştırma Kurumu Başkanının riyasetinde yapılır. Genel Kurul üyelerince seçilen bir başkan yardımcısı ile iki sekreter Başkanlık Divanı'nı oluş

    turur. Genel Kurul Başkanlık Divanı; hazırlanan programın düzen içinde uygu

    lanmasını sağlar. Kişisel bildiriler ve kurum ve kuruluşların raporlarının belirti

    len süre içerisinde sunulmasını ve görüşülmesini tamamlar, sonuç raporlarının hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara gönderir. Komisyon

    lardan gelen sonuç raporlarını Genel Kurulda görüşmeye açar. Genel Kurulun son şeklini verdiği raporları redakte edilmek üzere komisyon başkanlarından olu

    şan 'üst komisyona gönderir. Üst komisyon şûra kararları olarak yayımlanacak metinleri hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

    Komisyon Çalışmaları

    Madde 10 - Genel Kurul, aile konusundaki uzmanlık alanlarını dikkate alarak sayısı üçten az olmamak üzere komisyonlar kurar ve üyeleri belirler. Ko

    misyonlar kendi arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter üye se

    çer. Komisyona Başkanlığın gönderdiği iki üye de iştirak eder. Üst komisyon, komisyon başkanları ile Başkanlık temsilcisinden oluşur.

    Komisyonlar şûra programında kendilerine verilen süre içinde Genel Ku

    rula arzedilen bildirileri ve görüşleri değerlendirir, bunları bir sonuç raporuna bağlar. Bu raporlar iki nüsha yazılarak komisyon üyelerince imzalanır ve üst ko

    misyona teslim edilir. Üst komisyon, komisyonlarca hazırlanan sonuç raporlarını Genel Kurula sunar.

    Genel Hükümler

    Madde 11 - Şûra çalışmaları istişari mahiyettedir. Şûranın sekretarya hiz

    metlerini Başkanlık Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yürütür.

    Şûraya sunulan bildirilerin, görüşlerin ve tutanakların yayın hakkı Bakanlı

    ğa aittir.

    Bakan, şûra gündemi üzerinde tasarrufa yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ile görevli Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar