BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRİLME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

    Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirilme Ve Sınav Yönetmeliği

    Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 21/05/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20524

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Aile Araştırma Kurumunca yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması ile uzman ve uzman yardımcılarının bu görevlere atanma esaslarını tesbit etmek ve bunların eğitimlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Aile Araştırma Kurumu kadrolarına uzman ve uzman yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince hazırlan

    mıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

    Yarışma Sınavı

    Madde 4 - Aile Araştırma Kurumu uzman yardımcılığına tayin edilebil

    mek için, açılacak Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını kazanmak esastır.

    Sınav Zamanı ve Bilim Dalları

    Madde 5 - Uzman yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Aile Araştırma Kurumunca uygun görülecek zamanlarda ve sosyal bilim dallarında Devlet Bakanının onayı ile sınav açılır.

    Sınava Katılma Şartları

    Madde 6- Uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Kurumun görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

    c) Görev alanına giren konularda en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumların

    dan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumla

    rından mezun olmak,

    d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

    Sınavın İlanı

    Madde 7 - Uzman yardımcılığı sınavının açılacağı zaman; katılma şartları, sınav konuları, sınava ilk ve son müracaat tarihleri ile müracaat yeri, sınav tari

    hinden en az 1 ay önce Resmi Gazete ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan olunur. Adayların ne şekilde müracaat edecekleri, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı bu ilan ile belirtilir.

    Sınava Katılmak İçin Gerekli Belgeler

    Madde 8 - Uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyenler, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

    a) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti,

    b)Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya no

    terden tasdikli sureti,

    c) Askerlik durumlarını gösterir belge,

    d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    e) 4 adet

    ı

    (4,5 x 6)'lık vesikalık fotoğraf.

    Yukarıdaki belgelerin, Aile Araştırma Kurumu Genel Evrakına en geç, ya

    rışına sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postayla ya

    pılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS gibi yollarla gönderilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Sınavın Ön Çalışması

    Madde 9 - Uzman yardımcılığı sınavının ön hazırlık çalışmaları Personel Daire Başkanlığınca yapılır. Başkanlık sınav için süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların bulunup bulunmadığını, sınav tarihinden en geç 10 gün önce tesbit ederek, sınava alınacakların listesini Kurum Başkanlı

    ğına sunar.

    Personel Daire Başkanlığınca sınava kabul edilecek adaylara fotoğraflı 'Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi' verilir. Adaylar, sınava bu giriş belgeleri ile alınırlar.

    Sınav Usulü

    Madde 10 - Sınav, önce 'Yazılı' ve sonra "Mülakat' olmak üzere iki saf

    hada ve ilanda belirtilen konularda yapılır. Sınavın yazılı bölümü, sosyal bilim dalları, kompozisyon ve yabancı dili kapsar. Sosyal bilim dalları ve yabancı dile yönelik sorular test şeklinde sorulabilir. Yarışma sınavı öğrenim dalları gözönü

    ne alınarak farklı şekilde düzenlenebilir.

    Sınav Kurulu

    Madde 11 - Sınav Kumlu, bir Başkan ve

    ı

    5 üyeden kurulur. Sınav Kurulu

    na; Kurum Başkanı veya Başkanın öngöreceği üyelerden biri başkanlık eder. Ku

    rum Başkanı; başkan yardımcıları, müşavirler, daire başkanları, uzmanlar ve ge

    rekli görüldüğü takdirde yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasın

    dan, "Yarışma Sınavı Kurulu'nun üyeleri ile yedeklerini tesbit eder. Kurul, Baş

    kanın, onayı ile teşekkül etmiş sayılır.

    Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yeri

    ne getirilir.

    Yazılı Sınav

    Madde 12 - Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılacaklar için yazılı sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi sınav kurulunca yapılır veya Başkanlıkça uygun görülen ilgili yükseköğretim kurumlarına yaptırılır. Yazılı sı

    navlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 puandır.

    Sınav sonuçları en geç 1 ay içinde Sınav Kurulu tarafından, Başkanlığı bil

    dirilir. Başkanlık 15 gün içinde sonuçları ilan eder ve ayrıca kazananların adres

    lerine yazılı olarak bildirir.

    Mülakat

    Madde 13 - Yazılı sınavda başarı gösterenler, uzman yardımcılığı sınavı

    nın ikinci aşaması olan mülakata sınav tarihinden en geç 15 gün önce, sınavın ya

    pıldığı yer, gün ve saat bildirmek suretiyle çağrılırlar.

    Mülakat da 11 inci maddede belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    Mülakatta yazılı sınav konularıyla, birlikte, adayların zeka ve kavrayış du

    rumları, ifade ve temsil kabiliyetleri gibi hususlar dikkate alınır.

    Sınav Kurulu, ayrı ayrı her adaya 100 üzerinden not takdir eder. Bu notla

    rın aritmetik ortalaması mülakatın sonucunu belirler. Mülakatta geçer not 100 üzerinden 70 puandır.

    Sınav Kumlu, yazılı sınav sonucu tesbit edilen not ile mülakat sonucu tes

    bit edilen notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların başarı derecesini tesbit edecek bir sıralamaya tabi tutar. Eşitlik durumunda sözlü sınav notu yük

    sekliği, yabancı dil ile mezuniyet sonrası eğitim durumu tercihte gözönüne alınır.

    Kurul, mülakatın bittiği günü takip eden en geç 5 gün içinde Aile Araştır

    ma Kurumu Başkanlığına, sıralamayı gösterir listeleri imzalayarak teslim eder.

    Başkanlık, sınavı kazananların tümünün veya başarı derecesine göre bir bölümünün işe alınmasına karar verir.

    Başkanlık, sınav sonuçlarını mülakata katılan bütün adaylara en geç 10 gün içinde yazılı olarak bildirir.

    Aile Araştırma Kurumu uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarılı ol

    mayanlar bu sınava bir daha giremezler.

    Uzman Yardımcısı Olarak Atanmak

    Madde 14 - Atanacak adaylara durum bildirilir ve 15 gün içinde verilmesi gerekli belgelerin tamamlanması istenir. Belgeler tamamlanınca Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından atama yapılır. Atamanın adaya bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır.

    Adaylık

    Madde 15 - Aday olarak Aile Araştırma Kurumuna atanan uzman yardım

    cılarının, çalışma, bilgi ve davranış durumları birim amirleri tarafından Başkanlık Makamına rapor edilir.

    Bu raporlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görü

    len adayın asaleti Başkanlık Makamının onayı ile tasdik edilir. Asalet tasdiki için adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz. Asaleti tasdik edilen uzman yar

    dımcıları Başkanlık Makamının uygun göreceği bir birime atanırlar. Bunlar, ihti

    sas konuları ile ilgili seminer ve kurslara ve uygulamaları yakından görerek tec

    rübe kazanmaları amacıyla Kurumla İlişkisi bulunan kuruluşlara gönderilebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Aile Araştırma Kurumu Uzmanlık Yeterlik Sınavı

    Tezin Hazırlanması

    Madde 16 - Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil, 2 yılı tamamla

    dıktan sonra; (ücretsiz izinli ayrılmalar ve askerlik hizmetinde geçen süreler da

    hil değildir) olumlu sicil almış olmak şartıyla, Kurumun görev sahası ile ilgili ko

    nularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir.

    Tezin konusu uzman yardımcısı, tarafından Araştırma, Koordinasyon ve Aile Eğitimi Dairesi Başkanlarından oluşan bir komisyonun tasvibi ile seçilir ve Komisyonun önerisi, Başkanlık Makamının Onayı ile kesinleşir. Onay ilgili uz

    man yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, tez konusunun kendisine bil

    dirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlar ve Aile Araştırma Kurumu Başkanlık Makamına iletilmesini sağlamak üzere görevli bulunduğu bi

    rim amirine verir. Böylelikle, "Uzmanlık Yeterlik Sınavına" girmeye hak kazanır.

    Mecburi hallerde 1 yıllık tez hazırlama süresi, Kurum Başkanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık bir süre kadar uzatılabilir.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavı

    Madde 17 - Başkanlık, Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmeye hak kazan

    mış uzman yardımcılarının tezlerini Aile Araştırma Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu'na teslim eder ve en geç 1 ay içinde yeterlik sınavını açar.

    Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 19 - Aile Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavı; "Tez Değerlendir

    mesi" ile "Tez Savunması ve Mülakat' şeklinde iki safhada gerçekleştirilir.

    Birinci ve ikinci sayfadaki değerlendirme 11 inci maddedeki esaslar dahi

    linde teşekkül ettirilen "Aile Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu" tara

    fından aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) Kurul Üyelerinin (Başkan dahil) oyları eşittir.

    b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır.

    c) Yeterliğin tesbitinde oy çokluğu esastır.

    Tezin Savunulması

    Madde 20 - Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli kabul edilen uzman yar

    dımcısı, "tez savunman ve mülakat sınavına çağırılır. Bu çağrı, sözlü savunma ta

    rihinden en az 15 gün önce yazılı olarak yapılır.

    Tezin Değerlendirilmesi

    Madde 21 - Sınav Kurulu tez savunması ve mülakat safhasında, uzman yardımcısının kurumun görevleriyle ilgili konulardaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini de dikkate alarak savunmayı değerlendirir.

    Tezin Yetersiz Bulunması

    Madde 22 - Sınav Kumlu tarafından tezi yetersiz bulunan uzman yardım

    cısı, tezin sözlü savunmasına ve mülakata çağrılmaz. Bu durumda, uzman yar

    dımcısı, bir yıl içinde yeniden bir tez hazırlayabilir. Tezi iki defa yetersiz görü

    len uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

    Tez Savunması ve Mülakatın Başarısız Bulunması

    Madde 23 - Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez sa

    vunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı 6 ay sonra tez konu

    sunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakatta da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı bir yıl içinde başka bir konuda tez ha

    zırlayabilir. Hazırladıkları ikinci tezin savunmasında ve mülakatta da iki kez ba

    şarısız olanlar, başka kadrolara nakledilir. Aile Araştırma Uzmanlığı yeterlik sı

    navına girme hakkım tamamen kaybederler.

    Başka Kadrolara Atama

    Madde 24 - Aile Araştırma Uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını ta

    mamen kaybeden uzman yardımcıları, hiçbir şekilde Aile Araştırma Uzmanlığı kadrolarına tayin edilemezler. Kurumda mezun oldukları bilim dallarına uygun başka memuriyet kadrolarına atanabilirler.

    Uzmanlığa Atanma

    Madde 25 - Aile Araştırma Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavının her iki safhasında da yeterli görülen uzman yardımcıları, durumlarına uygun Aile Araş

    tırma Uzmanlığı kadrolarına atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 26 - Aday olarak Kuruma atanan uzman yardımcıları ile halen uz

    man kadrolarında göre yapanlar için ilgili Daire Başkanlarının işbirliği ile Perso

    nel Dairesi Başkanlığınca ayrı ayrı çalışma ve eğitim programı hazırlanır. Bun

    lar, program çerçevesinde Kurum içinde veya gerekli görüldüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da yurt dışında eğitim ve staj çalışmaları ya

    parlar. Kurumda görevlendirme sonucu çalışan uzman personel de bu programla

    ra katılabilirler.

    Programlara katılması uygun görülen uzman ve uzman yardımcıları ile gö

    revlendirme sonucu çalışan uzman personelin eğitim ve staj çalışmalarındaki ba

    şarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulun

    durulur.

    Yabancı Dil ve Mesleki Eğitim

    Madde 27 - Kurum Başkanlığı; uzman ve uzman yardımcıları ile geçici olarak görevlendirilen uzman personelin yabancı dillerini geliştirmek maksadıy

    la, düzenleyeceği dil eğitimini Kurum bünyesinde veya dil eğitimi veren kuruluş

    lar vasıtası ile bir program dahilinde yürütebilir.

    Yurt dışında gerek yabancı dil, gerekse Kurumun görevlerine yönelik bi

    limsel eğitim imkanı sağlanabilir.

    Söz konusu personelin yabancı dil eğitiminde, başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulundurulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Yükümlülükler

    Madde 28- Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcıları;

    a) Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının arttı

    rılması için araştırma yapmakla ve bu konuda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamakla,

    b) Mevcut aile yapısını ve problemlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmakla ve eğitim programları hazır

    lamakla,

    c) Ailelerin maddi kaynaklarının rasyonel kullanılmasını temin maksadıyla çalışmalar yapmakla,

    d) Ailedeki kültürel değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkileri

    ni araştırmakla,

    e) Nüfus ve aile planlamasının toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmakla,

    f) Yurt dışında çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmakla,

    g) Kurum Başkanlığının vereceği diğer görevleri yapmakla, görevli ve yetkilidirler.

    Sorumluluk

    Madde 29 - Aile Araştırma uzman ve uzman yardımcıları; ilgili daire baş

    kanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde ye

    rine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 30 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "İlk Defa Dev

    let Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mec

    buri Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile Araştırma Kurumunun bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar