SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 30/10/2009-2009/15634

    Resmi Gazete Tarihi : 17/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27435

    Ekli "Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 8/9/2009 tarihli ve 3509 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 26/4/1982 tarihli ve 8/4644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

    "e) Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı,"

    "k) Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı,

    1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 46- Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan sermaye piyasası faaliyetlerini ifa eden veya edebilecek kurum ve kuruluşların, mevzuata uygun kuruluş ve faaliyetlerine izin vermek, kuruluş ve faaliyet ilkeleri ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak; söz konusu kurum ve kuruluşların sermaye yeterliliği ve risk kontrolüne ilişkin standartlar geliştirmek ve belirlenen standartlara uyumu sağlamak; aracılık faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ihraçcı ortaklık ve yatırımcılar arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yararları koruyucu yönde düzenlemek; yatırımcıların kolaylıkla, en az maliyet ve güvenle piyasalarda işlem yapmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri yapmak; sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsa ve borsa dışı teşkilatlanmış piyasalara ilişkin önerilerde bulunmak ve düzenlemeler yapmak; uluslararası menkul kıymet piyasaları ile eşgüdümü temin etmek; takas, saklama ve kaydileştirme kurumları ve işlemleri ile yatırımcıları tazmin sistemleri ve tedrici tasfiyeye ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ile görevlidir."

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 47- Aracılık Faaliyetleri Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve Aracı Kuruluşlar İnceleme Grubu, Aracılık Faaliyetleri ve Tasarruf Sahibi İlişkileri Düzenleme Grubu, Aracı Kuruluşlar Gözetim Grubu, Piyasalar, Piyasa Kurumları ve Takas-Saklama Grubu başkanlıkları ile kalem müdürlüğünden oluşur."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin IV üncü Bölümünün 5 inci Kısım başlığı "Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 50- Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri Kurul adına Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca izlemek, incelemek ve denetlemek ile görevlidir."

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 51- Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Piyasa Gözetim Grubu ve Piyasa Denetim Grubu başkanlıkları ile kalem müdürlüğünden oluşur."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin IV üncü Bölümüne 64 üncü maddeden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki 11 inci ve 12 nci Kısımlar ile 64/A, 64/B, 64/C ve 64/D maddeleri eklenmiş ve bu Bölümde yer alan mevcut 11 inci Kısım 13 üncü Kısım olarak teselsül ettirilmiştir.

    "11. KISIM

    Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

    Görev

    Madde 64/A- Kurumsal İletişim Dairesi, sermaye piyasasının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve yatırımcıların bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla Kurulun ulusal ve uluslararası sermaye piyasası kurumları, kamu kurumları ve yazılı ve görsel medya ile ilişkilerini düzenlemek, her türlü toplantı ve konferansları organize etmek; kitap ve broşür dâhil bilgilendirme amaçlı her türlü dokümanı hazırlamak; Kurulun internet sayfasında yer alacak bilgileri yayına hazırlamak; 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruları sonuçlandırmak; Kurulun yurt içinde ve yurt dışında gerekli protokol hizmetlerini organize etmek; kurumsal kimliğin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; Kurul içi iletişimin etkinliğini artırmak amacıyla Kurulda üretilmiş veri, doküman ve diğer bilgi kaynaklarının standartlarını oluşturmak ve bu bilgi kaynaklarının aktarımı ve dağılımını temin etmek, Kurul çalışanlarına yönelik tanıtıcı toplantı ve seminerler düzenlemek; Kurulun uluslararası kurumlar ile ilişkili faaliyetlerini düzenlemekle görevlidir.

    Kurulun basın sözcülüğü görevi, Kurul Başkanının onayı ile Kurul Başkanı adına Kurumsal İletişim Dairesi tarafından yürütülür.

    Kuruluş

    Madde 64/B- Kurumsal İletişim Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Medya ve Yatırımcı İlişkileri Grubu, Uluslararası İlişkiler Grubu, Sermaye Piyasaları Eğitim ve Tanıtım Grubu başkanlıkları, Bilgi Edinme Birimi ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    12. KISIM

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Görev

    Madde 64/C- Strateji Geliştirme Dairesi, Kurulun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, strateji planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgili birimlerle paylaşmak; Kurulun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak; Kurumun iş tanımları, iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; Kurul bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak ile görevlidir.

    Kuruluş

    Madde 64/D- Strateji Geliştirme Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve kalem müdürlüğünden oluşur."

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikle Kurul teşkilatında yapılan değişikliğe bağlı olarak, yeni kurulan birimlere atamalar yapılıncaya ve görev tanımı değişiklikleri gereğince mevcut işler görev verilen birime devredilinceye kadar, değişiklik öncesi teşkilatın görev ve yetki kademelerine göre bu görevlerin yürütülmesine devam olunur.

    Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar