YARGITAY PERSONELİ ÖZLÜK İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

    Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliği

    Yargıtay Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi :09/12/1983

    Resmi Gazete Sayısı : 18246

    Kapsam

    Madde 1 - Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları dışında kalan Yargıtay personelinin atama, nakil, yükselme, disiplin vesair özlük işleri bu Yönetmeliğe göre yapılır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 20 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanunlara dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte :

    A-"Seçme" kişinin sicil kayıtlarında mevcut veya sağlanacak belgelerindeki bilgilere dayanılarak sahip olduğu görevle ilgili niteliklerini ortaya çıkarma işlemini;

    B-"Sınav" belirli bir göreve istekli olan kişinin sahip olduğu bilgi, beceri, ilgi ve tavır gibi görevle ilgili niteliklerini çeşitli ölçme metodları ile meydana çıkarma işlemini;

    C-"Yeterlilik" kişinin seçme veya sınav yoluyla ortaya çıkarılan niteliklerinin istediği veya atanması düşünülen görevin yapılması için gereken en az düzeye ulaşmış olup olmadığının tespiti işlemini;

    D-"Yarışma" belirli bir görev için yeterliliği tespit edilmiş birden fazla istekli bulunması halinde, bu kişilerin kendi aralarında başarı derecelerine göre sıralama işlemini;

    ifade eder.

    Bu tanımlamaya göre:

    1-(C) fıkrasındaki tespit işlemi (A) fıkrasındaki usul ile yapılırsa "yeterlilik seçmesi"

    2-(C ) fıkrasındaki tespit işlemi (B) fıkrasında işaret olunan metodlarla yapılırsa "yeterlilik sınavı"

    3-Yeterliliği tespit edilmiş birden fazla isteklinin başarı derecesi (A) fıkrasında yazılı belgelere göre sıralanırsa "yarışma seçmesi"

    4- Yeterliliği tespit edilmiş birden fazla kişinin başarı derecesi (B) fıkrasında yazılı metodlarla sıralanırsa "yarışma sınavı"

    yapılmış olur.

    Yönetmelikte geçen "Kuruluş Birimi" deyimi de Yargıtay Kanunun 2. maddesinde belirtilen kuruluşlardan her birini gösterir.

    BİRİNCİ KISIM: Atama Ve Nakil

    BİRİNCİ BÖLÜM :Atama

    Duyuru

    Madde 4 - Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar Yönetim Kurulunca yapılacak açık yarışma sınavı ile belli edilir.

    Yarışma sınavı, buna ilişkin yazının Yargıtay Binasındaki ilan tahtasına asılması suretiyle veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer yayın araçları ile duyurulur.

    Duyuru, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce yapılır. Duyuruda, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, başvurulacak merci, en son başvurma tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati gösterilir.

    Alınacak memur sayısından fazla istekli çıkması halinde; yeterlik sınavı ve bu sınavı kazananlar arasında yarışma sınavı, alınacak görevli sayısı kadar veya daha az istekli çıkması halinde ise yalnız yeterlik sınavı yapılır.

    Göreve Alınacaklarda Aranacak Şartlar

    Madde 5 -

    A) Genel Şartlar:

    1-Türk vatandaşı olmak,

    2-18 yaşını bitirmiş olmak,

    3-En az ortaokul mezunu olmak (Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı taktirde ilkokulu bitirenler de memurluğa alınabilir),

    4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    5-Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    6-Askerlik durumu itibariyle:

    a)askerlikle ilgisi bulunmamak veya,

    b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

    c)Askerlik çağına gelmiş ise eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

    7-657 sayılı Kanunun 2595 sayılı Kanunla değişik 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığıyla özürlü bulunmamak.

    B) Özel Şartlar:

    1-Yazı işleri müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi mezunları, bunlardan müracaat eden olmadığı taktirde sırasıyla Adalet Yüksekokulu, fakülte, yüksekokul, lise veya ticaret lisesi mezunları veya en az beş yıl yazı işleri müdür yardımcılığı veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdürlüğü yapmış olanlar atanır.

    2- Yazı işleri müdür yardımcılığına atanabilmek için lise veya ticaret lisesini bitirmiş olmak veya Yargıtay'da en az beş yıl süre ile katiplik veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre yazı işleri müdür yardımcılığı veya katiplik yapmış olmak gerekir.

    3- Katipliğe atanabilmek için el ile dakikada yanlışsız ve okunaklı 12 kelime, makine ile gene dakikada 30 kelime yazabilmek, basılı veya makine ile yazılmış bir yazıdan da dakikada 85 kelime okuyabilmek melekesini haiz olmak.

    Verilecek görevin gerekli kılmadığı hallerde makine ile yazabilme şartı aranmayabilir.

    Genel ve Özel Şartların Belgelendirilmesi

    Madde 6 - Devlet memurluğuna atanacaklar 5. maddenin (A) fıkrasında gösterilen genel şartlardan:

    a)Türk vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, hüviyet cüzdanının aslı veya örneğiyle,

    b)Öğrenim durumlarını diploma, diplomanın düzenlenmemiş olması halinde diploma ile değiştirilmek üzere önceden ilgili kurumlarca usulüne göre verilmiş olan belgenin asılları veya onanlı örnekleriyle,

    c)Görev almaya engel nitelikte hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmadıklarını Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak belgelerle,

    d)Askerlik durumlarını nüfus hüviyet cüzdanı veya terhis belgesi asıl veya onanlı örnekleriyle yahut yetkili askeri mercilerin vermiş olduğu belgelerle,

    e)Sağlık durumlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporuyla,

    belgelendirirler.

    Madde 7 - Sınava girmek isteyenler iş isteme dilekçelerine iki vesikalık fotoğraf iliştirip son başvurma tarihi mesai saati sonuna kadar Yargıtay Personel müdürlüğüne teslim ederler.

    Dilekçeye tebligata elverişli adres yazılır. Öğrenim belgesiyle nüfus hüviyet cüzdanının asıl veya onanlı örnekleri eklenir.

    Dilekçesini veren adaylardan sınava girme koşullarını taşıyanlara fotoğraflı giriş belgesi verilir.

    Sınavın Şekli, Soruları, Konuları ve Yürütülmesi

    Madde 8 -

    A) Sınav Şekli:

    Yarışma sınavı yazılı olarak ve Yönetim Kurulunca seçilecek Sınav Kurulunun gözetiminde yapılır.

    Yeterlilik sınavının, hangi yöntemlerle yapılacağı Sınav Kurulunca belli edilir.

    B) Yarışma Sınav Konuları ve Sorular:

    İlk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılacak olan sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

    a)Atatürk İlke ve İnkılapları,

    b)Temel Yurttaşlık Bilgileri,

    c)Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkeler,

    d)Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşuluyla fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkeler,

    e)Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücü,

    f)Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü.

    Mesleki sınavlarda sorular, yukarıda belirtilen konularla birlikte ağırlıkla mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan oluşur.

    Sınav soruları, farklı öğrenim düzeylerini kapsayacak ağırlıkta düzenlenir.

    C) Sınavın Yürütülmesi:

    Sınav soruları, sınav günü, Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınavlarda kopya yapan veya buna teşebbüs eden hakkında tutanak düzenlenir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

    Sınavın başlama, sürdürme ve bitim durumlarını gösteren bir tutanak yapılır. Bu tutanak Kurul tarafından imza edilir. Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

    Değerlendirme ve Kabul

    Madde 9 - Sınav kağıtları Sınav Kurulu tarafından incelenir. Cevapların tam ve doğru olmaları halinde verilecek puan 100'dür. Kağıtlar bu esasa göre değerlendirilir 60 puan alan sınavı kazanmış sayılır. Sınav puanı Kurul üyelerinden her birinin verdiği puanların aritmetik ortalamasıdır.

    Sınavı kazananlar başarı sırasına göre bir çizelge ile tespit olunur. Bu çizelge duyurma tahtasına asılarak duyurulur. Atamalar en üst derecede başarılı olanlardan başlamak suretiyle yapılır. Atamada varsa yeterlik sınavı sonuçları da gözönüne alınır.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 10 - Başarı çizelgesinin 9. madde uyarınca duyurulmasından itibaren 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına bir dilekçe verilmek suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Süresinden sonra verilen dilekçeler Kurul tarafından reddolunur. Süresi içinde verilen dilekçe üzerine Kurul, itiraz edenin sınav kağıtlarını yeniden inceler ve değerlendirilir.

    Seçmeye veya sınavlara yapılan itirazlar sonuçlanıp başarı listeleri kesinleşmeden atama yapılamaz.

    Adaylık

    Madde 11- Sınava girenlerden yukarıdaki esaslara göre kabul edilenler "aday" olarak atanırlar.

    Aday olarak atanmış bulunan görevli 1 yıldan az, 2 yıldan çok olmamak üzere adaylık süresi geçirir.

    Adayların Yetiştirilmesi

    Madde 12 - Adayların yetiştirilmesi, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesi ve Yargıtay Kanununun 52. maddesi ile Yargıtay İç Yönetmeliğinde belirlenen esaslar dairesinde Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yerine getirilir.

    Adaylıkta Göreve Son Verme ve Başarısızlık

    Madde 13 - Adaylık süresince hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerle, bu süre sonunda başarısız olanların, amirlerinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

    Asli Memurluğa Atama

    Madde 14 - Adaylık süresini doldurmuş, başarılı olmuş ve olumlu sicil almış bulunan adaylar Yönetim Kurulu kararıyla asli memurluğa atanırlar.

    Eski Görevlilerin Yeniden Atanmaları

    Madde 15 - Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden Yargıtay'da bir göreve girmek isteyenlerle 657 sayılı Kanunun kapsamına giren kurumlardan kendi istekleriyle emekli olup yeniden Yargıtay'da bir göreve alınmasını dileyenlerin yeterlik sınavına katılabilmeleri için:

    a) Ayrıldıkları sınıf ve derece de kadro açılmış bulunmak,

    b) Sınıfının emekli yaş haddini aşmamış olmak,

    c) 5. maddenin (A) bendinin 4, 5, 7 numaralarında yazılı genel; (B) bendinde yazılı özel şartları taşımakta olmak,

    zorunludur.

    Kadrosunun kaldırılması nedeniyle açıkta kalan Devlet memurlarından Yargıtay'da başka bir sınıfın eşit derecesindeki kadroya geçmek isteyenlerin yeniden atanabilmesi aynı şartların gerçekleşmesine bağlıdır.

    Bu maddede belli edilen şartların belgelendirilmesi 6. madde hükümlerine göre yapılır. Yargıtay'dan ayrılmış olanlar bu maddedeki sınava tabi değildirler (657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 92, 93 ve 97. maddeleri hükümleri saklıdır).

    Yargıtay Personelinin Sınıf Değişikliği

    Madde 19 - Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan ve asli memuriyete alınmış olan Yargıtay personelinden en az ortaokul mezunu olanlar müracaatları halinde Yönetim Kurulunca yapılacak daktilo imtihanında başarılı oldukları taktirde genel idare hizmetleri sınıfında bir göreve atanabilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Nakil

    Yargıtay İçinde Nakil

    Madde 17 - 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 2. maddesinde gösterilen birimlerde çalışan personelin birinden diğerine nakli için çalışmakta olduğu kuruluş birimi başkan veya amirinin muvafakatı, nakledilen kuruluş birimi başkan veya amirinin inhası lazımdır. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri için bu muvafakat ve inha Cumhuriyet Başsavcısına aittir.

    Verilecek görevin özelliği bakımından Birinci Başkalıkta çalıştırılacak personel için muvafakat şartı aranmaz ve memurun rızasına bakılmaz.

    Yönetim Kurulunca memurun sicil amirinin değiştirilmesinin zorunlu görüldüğü veya Yargıtay disiplin ve dirliğinin gerekli kıldığı hallerde muvafakat veya inhaya yahut memurun rızasına ihtiyaç yoktur.

    Üst Göreve Atama Suretiyle Nakil

    Madde 18 - Yargıtay personelinin üst göreve atanmasında inha ve muvafakat şartı aranmaz.

    Yargıtay Dışında Nakil

    Madde 19 - Yargıtay dışından 657 sayılı Kanuna bağlı kurumlarda görevli bulunanlardan Yargıtay'a yapılacak atamalarda 5. maddede belli edilen şartlarla, 17. maddede belirtilen inha aranır. Ayrıca 657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 74. maddesi de gözönünde tutulur.

    İKİNCİ KISIM:Kademe İlerlemesi Ve Yükselme

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Kademe İlerlemesi

    Kademelerde İlerleme Şartları

    Madde 20 - Memurun bulunduğu kademeden bir öndeki kademeye geçebilmesi için:

    a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

    b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

    c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin var olması,

    şarttır.

    Karar Mercii

    Madde 21 - Memurların kademe ilerlemesi, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

    Devlet Memurları Kanununun değişik 66. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Derece Yükselmesi

    Yükselme Şartları

    Madde 22 - Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

    a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması,

    b) Memurun, derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin 3. kademe aylığını fiilen bir yıl almış olması,

    c) Kadronun tahsis edildiği görev için 2797 sayılı Yargıtay Kanununda ve bu Kanuna göre yapılan yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri elde etmiş bulunması,

    d) Sicil bakımından bir üst dereceye geçebilecek nitelikte bulunması,

    şarttır.

    Süre kaydı aranmaksızın üst derecelere atama, bu suretle atananların işgal ettikleri kadro derecesinin altında bir başka göreve atanmaları ve bunların hak ve yükümlülükleri konularında 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) ve ondan sonra gelen fıkralarına göre işlem yapılır.

    Derece yükselmesinde karar mercii Yönetim Kuruludur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Siciller

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Sicil Unsurları

    Memur Kütüğü Numarası, Cüzdanı, Sicil Ve Özlük Dosyaları

    Madde 23 - Memurlar numara sırası ile memur kütüğüne kayıt edilirler. Sıra numarası memurun sicil numarasıdır. Kütüğe memurun soyadı, adı, doğum yeri ve tarihi, sınıfı, öğrenim durumu, giriş sınavı durumu, işe başlama tarihi, varsa geldiği kurum, işten ayrılma tarihi ve sebebi yazılır.

    Her memurun bir memur cüzdanı, bir özlük dosyası ve bir sicil dosyası bulunur. Memur cüzdanına memurun numarası, kimliği, cinsiyeti, medeni hali, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, sınıfı, barem derecesi ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihleri, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, sınıf ve yer değişiklikleri, varsa eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, disiplin cezaları, herhangi bir suçtan hakkında dava açılmışsa sonucu, sağlık durumu ile ilgili işlemler ve raporları, fahri hizmetleri, aldığı izinler ve kendisi ile ilgili olup özlük dosyasında bulunan hususlar kaydedilir.

    Memurlara istekleri halinde cüzdanının bir örneği verilir.

    Özlük dosyasına memurun kimlik cüzdanı ile öğrenim belgesinin genel sekreter tarafından onanan örnekleri ve yazışma evrakı konulur.

    Memurun sicil dosyasına sicil amirleri tarafından düzenlenen sicil raporları ile varsa Yargıtay İç Yönetmeliği gereğince yapılan denetlemeye ilişkin raporlar ve mal beyannameleri konulur.

    Kütük, cüzdan ve dosyalar özlük işleri servisinde tutulur ve saklanır. Sicil dosyalarını saklamakla görevli memurlara ait sicil dosyaları genel sekreter veya onun uygun göreceği bir görevli tarafından saklanır.

    Memurluktan ayrılanların sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.

    Dosyaların Önemi

    Madde 24 - Memurların ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

    Sicil Not Defteri

    Madde 25 - İlk sicil amirleri, haklarında sicil raporu düzenleyecekleri her memur için Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen örneğe uygun birer sicil not defteri tutmakla ödevlidirler.

    İlk sicil amirleri, memurun hizmetteki başarı derecesini veya başarısızlığını gözlemleri sonunda sicil not defterine tarih sırası ile kaydederler. Sicil raporları doldurulurken bu kayıtlardan yararlanılır.

    İlk sicil amirinin veya ilgili memurun görevinden ayrılması halinde, doldurulan sicil not defteri, son durum da eklenmek suretiyle kendisinden sonra bu göreve atanacak amire devredilir veya ayrılan memurun atandığı yerin birinci sicil amirine gönderilir.

    İlk sicil amiri sicil not defterini ya kendisi saklar veya sicil dosyasında saklanmak üzere Özlük İşleri Müdürlüğüne verir. Değerlendirme yapılacağı sırada sicil not defterinin sicil dosyasında bulunması gerekir. Sicil dosyasına konulan sicil not defterini ilk sicil amiri gözlem ve izlenimini işlemek için her zaman alabilir.

    Yazı işleri müdür yardımcıları maiyetlerinde çalışanların sicil not defterlerine geçmesini uygun buldukları hususları ilk sicil amirine sözlü olarak bildirirler. İlk sicil amiri bu isteği yerinde bulursa sicil not defterine işler; bulmazsa kendisine en yakın sicil amirine sözle arzeder. Bu amirin sözü kesindir.

    İKİNCİ BÖLÜM (Mülga:RG-05/03/2006-26099)

    Sicil Amirleri Ve Sicil Raporları

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin İşlemleri

    Ceza Uygulaması

    Madde 34 - Disiplin cezaları Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve Kurul Başkanı tarafından yerine getirilir. Ayrıca daire başkanları, dairelerinde; Cumhuriyet Başsavcısı da Başsavcılıkta çalışan personel hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından birine karar verebilir ve uygular.

    İtiraz

    Madde 35 - Daire başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen cezalara karşı Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.

    İtiraz veya başvurma süresi kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz olunmayan disiplin cezası kesinleşir.

    Kurulun Çalışması

    Madde 36 - Kurul ihtiyaca göre Başkan tarafından toplanır.

    Disiplin yönünden hazırlık soruşturması Birinci Başkanın tensip edeceği kişi tarafından yapılır. Cumhuriyet Başsavcısı ile daire başkanları da personeli hakkında hazırlık soruşturması yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

    Yönetim Kurulu gelen hazırlık evrakı üzerinde karar verebileceği gibi gerekli gördüğü inceleme ve soruşturma işlemlerini de yapabilir ve yaptırabilir. Savunma alınmadan disiplin

    cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya Yönetim kurulunun işin gereğine göre 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirttiği bir tarihte savunmasını yapmayan görevli savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Daire başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı, personeli hakkında verdikleri disiplin cezaları kesinleştiğinde onanlı karar örneğini Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdürler.

    Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

    Madde 37 - Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra Yönetim Kuruluna başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Yönetim Kurulunca ilgili amirin görüşü alındıktan sonra memurun yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    Çeşitli Hükümler

    Taktirname

    Madde 38 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. maddesine göre verilecek takdirname, sicil amirlerinin veya bunlardan birinin teklifi üzerine yahut doğrudan Yönetim Kurulu tarafından verilir. Takdirname sicile geçer.

    Devir ve Teslim

    Madde 39 - Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu süre 5 gündür. Yönetim Kurulu süreyi uzatabilir.

    Genel Hükümlerin Uygulanacağı Yerler

    Madde 40 - Bu Yönetmelikte açıklama bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

    Yürürlük Tarihi

    Madde 41 - Bu yönetmelik hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar