DEPLASMANLI BOKS LİGİ YÖNETMELİĞİ

    Deplasmanlı Boks Ligi Yönetmeliği

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünden

    Resmi Gazete Tarihi: 29/12/1971

    Resmi Gazete Sayısı: 14057

    I-GENEL :

    Madde 1- Boks Federasyonu tarafından idare edilecek olan Türkiye Deplasmanlı Boks ligi, Bu Yönetmeliğe göre yürütülür. Bu yönetmelikte ve AIBA kaidelerine göre hazırlanmış Boks Müsabaka Yönetmeliğinde yazılı olmayan konularda nihai kararı almaya Boks Federasyonu yetkilidir.

    II- İDARİ ve TEKNİK KONULAR:

    Madde 2- Türkiye Boks Ligi düzenleme, tertip komitelerini kurma, idari ve teknik konularda esas ve usulleri tespit etme görev ve yetkisi Boks Federasyonuna aittir. Bu işler Boks Federasyonunca çıkarılacak talimatlarla yürütülür.

    Madde 3- Türkiye Boks ligi ile ilgili takım adedi terfi ve tenzil dahil program ve talimat her yıl sezon başında Boks Federasyonu tarafından ilan edilir.

    Madde 4- Türkiye Boks ligi bölge esasına göre yapılır. Bu lige katılacak bölgeler Boks Federasyonu tarafından tespit edilir.

    Madde 5- Müsabakaya elverişli salonu bulunmayan bölgeler lige girmek istedikleri takdirde maçlarını daima deplasmanda veya kendine yakın ve salonu bulunan bir mahalde oynamayı kabul ettikleri takdirde Boks Federasyonunun kararı ile lige alınabilirler.

    Madde 6- Çift devreli ve deplasmanlı yapılacak olan Türkiye Boks Ligi, Federasyon tarafından çıkarılacak talimat uyarınca tarihlendirilir ve yürütülür.

    Fiktürler, bölgece görevlendirilecek yetkili temsilcilerin iştirakiyle kura çekmek suretiyle tespit edilir.

    Madde 7- Deplasmalı boks ligine dahil edilen bölgeler birer genç takım kurmak ve genç takımlar müsabakaları yapmak zorundadırlar.

    Madde 8- Milli ve temsili maçlar münasebetiyle ligin tehir edilip edilemeyeceği hakkındaki kararı Boks Federasyonu verir. Ancak Federasyon Milli takıma en az iki boksörü alınan bölgenin talebi üzerine maçlarını her zaman erteleyebilir.

    Madde 9- Türkiye Boks Liginin hakemleri Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesince tayin edilir.

    Madde 10- Herhangi bir sebepten dolayı gününde yapılamayan müsabakalar Federasyonun kararına lüzum olmadan ertesi gün yapılır. Yine yapılamadığı takdirde Federasyonun müşahidi veya temsilcisinin vereceği rapora göre gerekli karar Boks Federasyonu tarafından verilir.

    III- MALİ KONULAR :

    Madde 11- Türkiye Boks Liginin her türlü masrafları ile deplasman yapacak takımların Federasyonca görevlendirilecek Müşahit, hakem ve Federasyon temsilcilerinin yollukları, Federasyon Bütçesine konulan ödenekten, Federasyonun teklifi üzerine Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimat esaslarına göre karşılanır.

    Madde 12- Bölgesel deplasmanlı lig müsabakalarından elde edilen gelir, Genel Müdürlük Bütçesinin 14.571 bölüm ve maddesine ayrı bir hesapta irad kaydedildikten sonra Federasyonun teklifi ile bu lige boksör veren kulüplere, ihtiyaç ve başarı derecelerine göre yardım olarak verilir.

    IV- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :

    Madde 13- Bu yönetmeliğin Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür.

    Madde 14- 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar