GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİSİKLET VE TRİATLON YARIŞMA VE HAKEM YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet Ve Triatlon Yarışma Ve Hakem Yönetmeliğ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/06/1999

    Resmi Gazete Sayısı: 23737

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;ülkemizde bisiklet ve triatlon ile ilgili olarak yarışma ve hakemlere ilişkin her türlü konunun;Uluslar arası Bisiklet Birliği (UCI),Avrupa Bisiklet Birliği (UEC),Uluslar arası Triatlon Birliği (ITU) ve Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından belirlenen uluslar arası kural ve usullere uygun olarak yönetimi hususunda uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik,bisiklet ve triatlon sporlarıyla ilgili yarışma ve hakemler ile bisiklet ve triatlon sporlarına ilişkin diğer hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik,3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

    Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü,

    Federasyon :Türkiye Bisiklet ve Triatlon Federasyonu'nu,

    UCI :Uluslararası Bisiklet Birliği'ni,

    UEC :Avrupa Bisiklet Birliği'ni,

    ITU :Uluslararası Triatlon Birliği'ni,

    ETU :Avrupa Triatlon Birliği'ni,

    Sporcu :Spor kulüplerinde tescilli olarak spor yapan kişileri,

    Hakem :Bisiklet ve Triatlon yarışmalarının yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurullar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış kişileri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Esas Hükümler

    Uygulamaya Dair Esaslar

    Madde 5- Ülkemizde bisiklet ve triatlon sporları ile ilgili olarak Federasyonca uygulanacak esaslar şunlardır:

    a) Bisiklet ve triatlon ile ilgili olarak,yarışma ve hakemlere ilişkin her türlü konuda; UCI, UEC, ITU ve ETU tarafından belirlenen uluslararası usul ve esaslar uygulanır.Uluslar arası usul ve esaslara uygun olarak çıkarılacak talimatlar,Federasyon Yönetim Kurulu veya yetki vereceği teknik kurulca hazırlanır.

    b) Federasyonca hazırlanacak talimatlar Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer.

    c) Bu Yönetmelik çerçevesinde çıkarılacak talimatlar ve uygulamalar konusunda Federasyon doğrudan Gençlik

    ve Spor İl Müdürlükleri ile yazışma yapabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 6- Uluslararası usul ve esaslara göre çıkarılacak talimatta hüküm bulunmaması halinde,karar alma yetkisi Federasyona aittir.Federasyonun uluslararası usul ve esaslara göre alacağı kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 7- 17/3/1969 tarihli ve 13150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bisiklet Müsabaka Yönetmeliği ile

    Bisiklet Hakem Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar